České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Fond podpory

V roce 2018 budou podpořeny:

Projekty realizované na území ČS CASD zaměřené:

  1. Na podporu seniorů a osob s postižením. Na zajištění základní péče, asistence, aktivizace a vzdělávání vedoucí k posílení jejich soběstačnosti.
  2. Na dobrovolnickou činnost ve prospěch seniorů a osob s postižením směřující ke zkvalitnění jejich životů.
  3. Na rozjezd nových a začínajících veřejně prospěšných projektů sociálního charakteru.
  4. Na podporu vzdělávání těch, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a znalosti s cílem zapojit se do sociálních aktivit církve (např. tlumočení neslyšícím, vedení dobrovolnických center ADRA, doprovázení umírajících a pozůstalých…).

Lhůta a způsob podání žádostí

  1. Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 6. 11. 2017 (rozhoduje datum odeslání). E-mailová adresa pro zaslání vyplněných žádostí, včetně všech příloh, je: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz. Přijetí žádosti o grant bude potvrzeno e-mailovou zprávou.
  2. Formulář žádosti o grant je ke stažení zde. Povinnou přílohou žádosti o grant je podrobný rozpis nákladů, který je ke stažení zde.

Požadavky na formální náležitosti žádostí a kritéria pro hodnocení

Všechny potřebné informace jsou uvedeny v Metodice Fondu podpory sociálních projektů ČS CASD, která je ke stažení zde.

Termín a způsob oznámení výsledků grantového řízení

  1. Podané žádosti budou poskytnuty grantové komisi k prostudování a posouzení. Grantová komise se sejde 23. 11. 2017 a dohodne se na přijetí žádostí a na výši příspěvků. Návrh předloží Výboru ČS CASD. Výbor na nejbližším zasedání rozhodne o výši jednotlivých příspěvků.
  2. Do patnácti dnů po schválení grantů Výborem ČS CASD budou výsledky grantového řízení zveřejněny na webových stránkách ČS CASD a žadatelé, kterým bylo přidělení grantu schváleno, budou e-mailem vyzváni k podpisu smluv.

Možnost konzultací

Informace, konzultace a pomoc s tvorbou projektu a vyplněním žádosti o grant poskytuje
Mgr. Daniel Hrdinka, tel. 776 085 654, e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz

Ke stažení:

Výzva

Metodika

Rozpis nákladů

Žádost

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2015

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2016

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2017