15 let s Rybičkou

,
Logo mk rybička

Mateřský klub Rybička, jehož zřizovatelem je Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6 – Sedlec, působí v Praze-Suchdole a okolí již patnáctým rokem. Za tu dobu prošla klubem dlouhá řada suchdolských občanů a občánků. Rybička se zapsala do srdcí mnoha dětí a jejich rodičů, pomáhala k vytváření suchdolské a sedlecké komunity a v nelehké době kovidové karantény podporovala pozitivní myšlení a posilovala naději. V roce 2021 Rybička našla své místo v Komunitním centru Půda a může zde rozvíjet své aktivity. K 15. výročí působení Rybičky v Suchdole a Sedlci byla v září a říjnu letošního roku instalována výstava fotografií, tiskovin, rukodělných výrobků a vzpomínek účastníků spjatých s Rybičkou. Výstava byla slavnostně zahájena 6. září 2022 v Alšově kabinetu v budově Úřadu městské části Praha-Suchdol.

Jak to všechno začalo

Na začátku byla touha maminek scházet se i se svými malými dětmi při společném programu.

Čtyři kamarádky – maminky malých dětí – se začaly scházet koncem roku 2006 vždy u některé doma. Plánovaly, co by chtěly pro sebe, pro své děti a další maminky s dětmi v okolí dělat. Jakou bude mít dopolední program strukturu, co která z nich umí, které akce na veřejnosti jsou schopny zorganizovat. Na program zvaly své kamarádky, sousedky a pak i pomocí reklamy nové neznámé maminky. V květnu 2006 tehdejší Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha Dejvice dostal informaci o tom, že prostory po nakladatelství v Roztocké ulici v Praze 6 – Sedlci nejsou od povodní v roce 2002 využity a že by byla možnost zřídit zde sbor. Díky pochopení vedení církve a pomoci mnoha ochotných rukou se stala modlitebna skutečností. Od ledna 2007 se začala jednou týdně v modlitebně sboru Praha 6 – Sedlec  setkávat i Rybička. Během jara 2007 se podařilo získat základní vybavení pro její činnost. Pravidelně začalo chodit na společná setkání sedm maminek s dětmi. Maminky požádaly vedení sboru o možnost zřídit v prostorách po nakladatelství klubovnu. Od června 2007 mohla začít rekonstrukce místností pro novou klubovnu. V září 2007 zahájil v klubovně svou činnost Mateřský klub Rybička, v té době již zapojený do Sítě mateřských center. Do dvou dopoledních kroužků chodilo 20 maminek s dětmi. Rybička nabízela i různé akce pro veřejnost – podzimní Drakiádu, Mikulášskou besídku, vánoční koncert a výtvarné dílny.

Čas šel dál

Rok 2008 ukázal, že nápad se založením mateřského klubu byl dobrý. Zvyšoval se počet návštěvníků Rybičky a tým udělal první kroky k profesionalizaci. Dopolední kroužky se začaly diferencovat podle věku a zaměření. Klub začal poskytovat psychologické poradenství. Nové maminky se staly lektorkami programů. V následujícím roce otevřela Rybička další aktivity – nový program pro děti v angličtině a kroužky pro maminky (angličtina s hlídáním dětí, večerní cvičení pilates, mamaklub s různými přednáškami a workshopy, hra na kytaru, masáže dětí). V roce 2010 Rybičku navštěvovalo již 265 uživatelů v sedmi programech pro děti a čtyřech programech pro rodiče. S městskou částí Praha-Suchdol jsme spolupracovali na třech akcích (masopust, čarodějnice, posvícení), které navštívily stovky osob ze Suchdola a okolí. Novinkou roku 2011 byl projekt integrace cizinců a sbližování kultur. Rozjel se program Losos, usnadňující rodinám cizinců navázat přátelství s českými rodinami. O program byl zájem, účastnilo se jej 11 místních rodin a 12 rodin cizinců. V roce 2012 Mateřský klub Rybička nabízel aktivizační programy pro rodiny, vzdělávací programy se zdravotní, osvětovou, ekologickou a výchovnou tématikou, programy pro sbližování rodin cizinců a místních rodin, psychologické poradenství, kulturní a osvětové akce pro veřejnost. Podařilo se získat podporu pro několik projektů a úspěšně je realizovat. Díky projektu Klub Rybička – prostor pro rodiče s dětmi za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí – se uskutečnily psychologické konzultace, jednorázové akce pro celou rodinu, výtvarné dílny pro dospělé a starší děti, kurzy angličtiny pro dospělé a děti i jiné aktivity. Projekt MK Rybička za účasti hlavního města Prahy umožnil integraci rodin cizinců. Městská část Praha-Suchdol podpořila projekt Tvoříme společně a Cvičíme v každém věku. Díky grantu bylo zakoupeno sportovní vybavení, které zpestřilo pohybové aktivity rodičů s dětmi na dopoledních programech a sloužilo i pro večerní cvičení dospělých. V Rybičce se nazkoušelo divadelní představení. V červnu 2013 na čas ochromily provoz Rybičky povodně. Hladina Vltavy se naštěstí zastavila na schodech do budovy v Roztocké ulici a zaplavila pouze sklep. Na podzim se činnost Rybičky opět rozběhla. Když se vzpomíná na rok 2014, nelze opomenout příchod nové koordinátorky Kristíny Hulenové. Usměvavá tmavovláska vtiskla Rybičce trochu jinou tvář. Sama tehdy ještě bezdětná se mohla práci v klubu věnovat naplno. S novou koordinátorkou přišly do Rybičky i nové lektorky, které již nebyly spjaté se začátky mateřského klubu. Některé maminky z té doby chodily do Rybičky s dalšími potomky ještě několik let a spolupracovaly s Rybičkou i jako lektorky nebo dobrovolnice. V klubu se vytvořilo pevné jádro svépomocné rodičovské skupiny. Mateřský klub se stal známým v místní komunitě a bez něj neproběhla žádná větší společenská akce. Rok 2015 byl posledním klidným rokem v Sedlci. V tomto roce v Rybičce běžely dopolední kroužky Losos, Hvězdičky, Žabky a pulci a Želvičky. Pokračovala integrace cizinců. Dobré zkušenosti s integrací cizinců vedly vedení klubu a sedleckého sboru k nápadu navázat spolupráci se zástupci ukrajinské komunity čítající cca 150 osob a rozšířit služby o kurzy češtiny pro cizince a provozovat společně s nimi komunitní centrum v nové větší budově na území městské části Praha-Suchdol. V průběhu roku 2015 proběhlo několik jednání o koupi budovy, setkání s rusky mluvícími rodinami a na závěr i se zástupci jejich komunity. Žel tento projekt se nepodařilo uskutečnit, což mělo později vliv na další vývoj Rybičky.

Rybička na cestách

V roce 2016 jsme s Rybičkou opustili prostory v Sedlci, které jsme několik let celodenně využívali. Nejdříve jsme využili nabídku pronájmu kavárny na suchdolské radnici s nezvyklým názvem, ale krásnou výzdobou – Kravál na větvi. V kavárně jsme měli k dispozici hrací koutek, hlavní část kavárny s barem a místnost pro výtvarnou činnost a svačinky. V době rekonstrukce kavárny novým majitelem jsme se díky pochopení Úřadu městské části Praha-Suchdol na podzim 2016 nastěhovali do velké zasedací místnosti ve 2. podlaží radnice. Přesun do Suchdola nám odvál mnoho rodičů s dětmi, pro které to bylo na Suchdolské náměstí moc daleko. Zato k nám našli cestu suchdolští, za což jsme byli moc rádi. V kavárně jsme mohli provozovat klub jen dopoledne. Odpolední aktivity tak zanikly. Přesun do prostorné zasedací místnosti úřadu Městské části Praha-Suchdol však umožnil rozšíření programu o Zážitkové pátky. Také jsme se ocitli takřka v centru komunitního dění a mohli mít na něm podíl. Prostory byly vhodné i pro výtvarné dílny pro dospělé i děti. Začátek roku 2017 přinesl změnu ve vedení Rybičky. Po Kristíně Hulenové provdané Čančík se stala koordinátorkou Jitka Michalcová. Celý rok 2017 se Rybička scházela na suchdolské radnici. Do kavárny jsme se již nevrátili. Velká zasedací místnost vyhovovala potřebám mateřského klubu více, i když provoz měl i svá úskalí, například neustálé stěhování nábytku a pomůcek. Dopolední programy pro rodiče s dětmi – Losos, Hvězdičky, Žabky a pulci a Želvičky, od 1. 9. 2017 Cvičení s dětmi – se konaly pravidelně v průběhu celého školního roku, celkem se uskutečnilo 145 dopoledních setkání. Rádi vzpomínáme na mnohé akce –  přednášky Zdravé svačinky, Zdravé zoubky, Kurz canisterapie, Stres na mateřské dovolené, Den Země, na zábavu při  Mikulášské besídce, Čarodějnicích, Čertobraní, Světélkovém průvodu, Velikonoční a Vánoční besídce, letní slavnosti, Pohádkovém bále. Začali jsme navštěvovat seniory v suchdolském Horizontu a někdy přišli oni za námi na radnici. Úřad městské části měl pro nás velké pochopení a úředníci trpělivě snášeli vysoké dětské hlásky a dupání po chodbách. Rok 2018 byl pro Rybičku úspěšný. Díky rozšíření programu o tzv. Zážitkové pátky a různé další  aktivity se téměř zdvojnásobil počet klientů oproti roku 2017. V roce 2018 navštívilo akce Mateřského klubu Rybička celkem 1380 osob (712 dospělých a 668 dětí) z 691 rodin. Dopolední kroužky změnily názvy i náplň. Lektorky Rybičky vytvořily omalovánky pro děti, které se staly hitem a oblíbeným dárkem. Počet lektorek se zvýšil, každý kroužek vedly dvě maminky. Program se stal lákavým i pro nové rodiny z Roztok, Únětic a Horoměřic. Rybička působila na suchdolské radnici do června roku 2019. Dne 12. května jsme oslavili 12. výročí Rybičky, a to dost netradičně, společnou jízdou historickou tramvají. Jelo s námi 44 dospělých a 31 malých i velkých dětí. Jízda trvala necelou hodinu a tramvaj s námi projela celé historické centrum Prahy. V létě 2019 začala plánovaná výstavba kulturního a komunitního centra Suchdol ve čtvrtém podlaží radnice. A tak vyvstal problém – stěhovat se nebo zůstat dál v prašném prostředí radnice? Bylo nám nabídnuto přechodné působení zpátky v Sedlci, sice ne v původních prostorách, ale v modlitebně, která se přes týden nevyužívala. Velmi rádi jsme nabídku přijali, bleskově jsme se přestěhovali a v září 2019 již přivítali návštěvníky v upravené velké místnosti na Dni otevřených dveří. V Sedlci jsme navázali skladbou kroužků na program ze Suchdola. Do dopoledních kroužků Hvězdičky, Notičky, Žabky, Koníci (v lednu až říjnu) a Hrátky nejen s batolátky (v listopadu až prosinci) maminky s dětmi rády chodily. Stoupl zájem o společné páteční a víkendové akce, kterých se ve svém volnu mohli zúčastnit i tatínkové a starší sourozenci členů mateřského klubu. K lepší propagaci klubu jsme vytvořili nové webové stránky. Prostory jsme mohli využít i pro letní příměstský tábor Týden zážitků.

Pro covid zavřeno

Rok 2020 byl těžký pro všechny, Rybičku nevyjímaje. S novou situací, která přišla 16. března, jsme se vyrovnávali pomalu. Rybička byla zavřená od 16. března do 1. června a pak na podzim od 14. října až do konce roku. Při jarní covidové karanténě se maminky vrhly do šití roušek pro své rodiny i pro suchdolskou komunitu. Doma se více než jindy vařilo a peklo. Maminky sdílely fotky a recepty jídel na sociálních sítích. Z této činnosti vznikla a byla posléze vydaná Kuchařka pod rouškou. Díky podpoře lektorek jsme v Rybičce vydali i sešit Domácí tvoření plný výtvarných nápadů. Když to situace a opatření dovolila, uspořádali jsme ve spolupráci se suchdolskou komunitou akce pro veřejnost (maškarní bál, letní slavnost na Komunitní zahradě Suchdol, výlet do zábavního parku Mirákulum, Adventní výdejní okénko, Mikulášské putování s andělským světýlkem, adventní trhy). Určitým pokusem o aktivizaci rodin s malými dětmi bylo vysílání programu Rybičky on-line. Třikrát v týdnu jsme se od 4. listopadu do konce roku 2020 scházeli s rodiči a dětmi na obrazovce. Program měl svou strukturu – zpívání písniček, básničky s pohybem, pohádka, svačina, výtvarné činnosti. Na obrazovce jsme uskutečnili i přednášky, výtvarné dílny nebo pohádková dopoledne. O vysílání byl zájem, ale těžko mohlo nahradit osobní setkávání. Maminky s dětmi nám moc chyběly. V novém roce 2021 běželo vše ve stejných smutných kolejích. Od 1. ledna do 30. června 2021 byl Mateřský klub Rybička uzavřen. Program pro děti jsme vysílali on-line s malou obměnou dál. Do Rybičky on-line se hlásily i děti zdaleka, nejen ze Suchdola a okolí. Celkem proběhlo 88 přenosů. A pak se v létě vylepšila epidemiologická situace natolik, že jsme mohli začít uvažovat o přestěhování Rybičky do nových prostor Komunitního centra, které dostalo název Půda. Slavnostní zahájení provozu Komunitního centra Půda v budově úřadu Městské části Praha-Suchdol proběhlo 3. září 2021. Mateřský klub se usídlil na Půdě v pěkně vybavené klubovně. Program jsme mohli rozšířit i do odpoledních hodin. Po letech vandrování to byla úžasná změna, za kterou jsme velmi vděčni.

Rybička žije dál. Děkujeme za dlouhodobou finanční i osobní podporu našim sponzorům – Českému sdružení Církve adventistů sedmého dne, Městské části Praha-Suchdol, Magistrátu hlavního města Prahy a Sboru Církve adventistů sedmého dne Praha 6 – Sedlec. Děkujeme všem, kteří na Rybičku myslí a přejí jí zdar.

Jitka Michalcová

Související

Fm výročí náhledovka

Obětavá služba lidem a inspirace pro druhé: Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek slaví 20 let

Prvním dobrovolnickým centrem ADRA v České republice, které začalo pomáhat lidem již v roce 2004, bylo právě centrum ve Frýdku-Místku. „Vyrostlo“ z nadšení a předchozí neformální obětavé služby jednotlivců – členů a členek místních sborů i řady přátel. Stalo se nedílnou součástí nejen ulice Radniční ve Frýdku-Místku, ale především součástí občanské společnosti...
čti dále
Zpž01

Záchrana pro život v Poděbradech

Záchrana pro život je poměrně úspěšný projekt interaktivního kurzu první pomoci poděbradského sboru Církve adventistů sedmého dne, který je primárně směrován potřebám města a okolí. „Díky štědrosti evangelizačních dotací z Českého sdružení jsme mohli postupně nakoupit vybavení a naším kurzem prošlo již několik stovek lidí,“ říká Roman Hampacher, kazatel místního sboru....
čti dále