České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

1. zasedání Výboru Českého sdružení

3. 6. 2007 21:23 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 1. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 3. června 2007

Pobožnost:

J. Hrdinka na text  Jan 20,19-23, Ježíšovi učedníci se nacházeli za zavřenými dveřmi. I dnes hrozí církvi nebezpečí, že bude do sebe uzavřená. Nakolik plníme Ježíšovo pověření „posílám vás“?

I. Rozhodnutí

1. Odsouhlasení agendy
2. Volba členů přípravného výboru Biblického týdne
Výbor byl zvolen ve složení: D. Čančík, P. Čík, Z. Martasek, J. Moravec, V. Vurst, P. Zvolánek a vedoucí mládeže při Českém sdružen
3. Plán stanovení kritérií činnosti a cílů komunitních center (KC)
V. Vurst vypracuje kritéria činnosti a cílů KC do příštího jednání VČS. Vedení ČS bude jednat s J. Bajuszem a O. Jiránkem o evangelizační práci, která se koná v prostorách Country Life, ul. Melantrichova, a vybídne je ke spolupráci s VČS.
4. Pověření vedoucích oddělení
Českého sdružení Vedení ČS navrhne do příštího jednání VČS jména na obsazení vedoucích jednotl. oddělení včetně odd. mládeže.
5. Pověření externích spolupracovníků Českého sdružení
Vedení ČS bude spolupracovat s externími spolupracovníky za standardních podmínek.
6. Plán projednání neprobraných bodů agendy konference Českého sdružení
Vedení ČS stanoví postup realizace zadání do příštího jednání VČS.
7. Vypracování předložených vizí, programů a plánů od delegátů konference ČS
Výbor pro plány a programy konference Českého sdružení pověřil vedení ČS vypracováním a zveřejněním časového harmonogramu realizace uvedených plánů a programů a jejich každoročním hodnocením. Vedení ČS předloží návrh harmonogramu na příštím jednání VČS. Na návrhu bude spolupracovat s vedoucími jednotl. oddělení, kteří vypracují koncepci a plán realizace programů ve svých odděleních.
8. Udělení kazatelského povolení pro L. Landsfelda
L. Landsfeldovi, který se stává zaměstnancem ČS od 1. srpna 2007, bylo uděleno kazatelské povolení.
9. Ustanovení Správní rady církevní školy Elijáš
Správní rada bude mít 10 členů, ve složení: předseda SR – předseda ČS, tajemník ČS, hospodář ČS, vedoucí odd. výchovy při ČSU, ředitel školy Elijáš, zástupce ČSU, A. Doleček, M. Pařík a jako čestný člen R. Passer. Desátý člen bude zvolen na příštím zasedání VČS. Administrátoři sdružení vstoupí do jednání s navrženými osobami (P. Bauman, L. Kudrnová, s. Hološová, S. Dobešová).
10. Pracovní náplň A. Dolečka a L. Landsfelda
Vedení ČS požádá A. Dolečka o předložení splněných úkolů v rámci projektu církevní školy Elijáš. Zároveň projedná plány, cíle i pracovní náplň pro další období. Vedení ČS rovněž projedná s L. Landsfeldem vizi, cíle a pracovní náplň funkce ředitele školy Elijáš.
11. Pracovní úvazek vedoucího evangelizace
Konference ČS nevymezila jasně úvazek vedoucího odd. osobní služby. V. Vurst vypracuje koncepci a vizi své pracovní náplně jako vedoucího oddělení evangelizace do příštího zasedání VČS. Po jednom roce zařazení na plný úvazek dojde ve spolupráci s evangelisty a vedoucími KC k vyhodnocení jeho práce.
12. Rozhodnutí o nástupní praxi
Byla přijata žádost Daniela Horničára o přijetí do nástupní kazatelské praxe (NP). NP bude vykonávat u B. Zámečníka ve sborech Turnov, Železný Brod a Jičín. Na Teologickém semináři bude učit dva dny v týdnu v průběhu školního roku. M. Wach požádal o přijetí do NP. Vzhledem k jeho věku a neukončenému teologickému vzdělání pověřil VČS administrátory ČS, aby s M. Wachem projednali jeho žádost s ohledem na možnost jeho zařazení jako evangelisty v Jablonci n. N. a podali na příštím jednání VČS zprávu o výsledku jednání.
13. Rozhodnutí o překladech kazatelů
J. Cepl bude kazatelem ve sborech Praha – Smíchov, Praha – Sedlec a zůstává kazatelem sboru Praha – Krč. K. Vasilek se stane kazatelem ve sborech Ml. Boleslav, Brandýs n. L., Neratovice a Mělník. Vysvěceným kazatelem zůstává P. Čík. P. Smolka se stane kazatelem sboru Cheb. Bude zatím dojíždět z K. Varů. Vysvěceným kazatelem zůstává P. Staš. P. Adame bude kazatelem ve sborech Hronov, Náchod a Červený Kostelec.
14. Vedoucí skupiny PGM
Vedoucím skupiny PGM po odchodu V. Hýbla se stává K. Šťovíčková.
15. Vytvoření nového místa pro působení evangelistů
Jako evangelisté na plný úvazek byli do Sedlčan a okolí povoláni M. Bísek, J. Kurucz a J. Kuruczová.
16. Smlouva s T-Mobile
T-Mobile nabízí výhodné smluvní podmínky a množstevní slevu pro zaměstnance Církve adventistů s.d. v České republice. VČS navrhuje uzavřít smlouvu s T-Mobile až poté, co Z. Martasek zjistí aktuální nabídky ostatních operátorů.
17. Žádost o příspěvek na pořízení osobního automobilu
VČS odsouhlasil v souladu s Finančním řádem poskytnutí finančního příspěvku J. Tomáškovi na pořízení osobního automobilu.
18. Žádost o příspěvek na rekonstrukci bytu
VČS odsouhlasil žádost P. Zvolánka o fin. příspěvek ve výši 95.000,- Kč na rekonstrukci služebního bytu. Jedná se o výměnu oken a bytového jádra.
19. Žádost Moravskoslezského sdružení o půjčku
VČS odsouhlasil poskytnutí bezúročné půjčky MSS ve výši 2.000.000,- Kč.
20. Rozhodnutí o zakoupení služebních bytů
VČS rozhodl o zakoupení služebního bytu v Praze pro P. Číka v hodnotě do 3.000.000,- Kč a pro Z. Martaska v hodnotě 3.500.000,- Kč.
21. Žádost o odsouhlasení prodeje modlitebny v Ústí n. L.
VČS vyzve představitele sboru v Ústí n. L., aby VČS předložili finanční rozpočet koupě pozemku a stavby nové modlitebny a zároveň kvalifikovaný odhad výnosu z prodeje stávajících nemovitostí.
22. Rozhodnutí o přestěhování kanceláří Českého sdružení
Bylo rozhodnuto o přestěhování kanceláří ČS do bytu kazatele v prostorách modlitebny na Smíchově po dobu rekonstrukce domu v Londýnské ulici.

II. Zprávy a informace

1. Vzájemné představení členů Výboru Českého sdružení.
2. Základní principy jednání Výboru Českého sdružení, informace o funkci, poslání a úkolech.
3. Zpráva z výboru evangelizace Česko-Slovenské unie.
4. Zpráva L. Landsfelda o církevní škole Elijáš
L. Landsfeld informoval o dvou alternativách:
1. A. Doleček dojedná stavební povolení pro Komunitní centrum do konce června 2007 a do konce září 2007 podá na ministerstvo školství žádost o povolení provozovat Mateřskou školu a Základní školu prvního stupně v prostorách Komunitního centra. V průběhu dalšího roku se postaví budova.
2. A. Doleček projedná zakoupení budovy Zvláštní školy, která je majetkem Městského úřadu Praha 4. Budova bude upravena pro provoz devítileté základní školy a Mateřská škola se bude provozovat v prostorách Komunitního centra.
5. Informace o církevní škole Elijáš
Zřizovatel MŠ a ZŠ Elijáš: České sdružení CASD
Provozovatel MŠ a ZŠ Elijáš: České sdružení CASD
Odpovědnost za vedení a provoz školy: Výbor Českého sdružení
Školská právnická osoba /ředitel/ a statutární zástupce: L. Landsfeld
Rada školské právnické osoby: předseda ČS, tajemník ČS, hospodář ČS a A. Doleček Školská rada hodnotí činnost školy, potvrzuje a odvolává ředitele. Je zodpovědná Výboru Českého sdružení. Správní rada školy /viz rozhodnutí č. 9/
Správní rada je zodpovědná Výboru Českého sdružení.
A. Doleček je pověřen Výborem unie jako koordinátor pro ideovou přípravu a další záležitosti jednání v rámci církevního školství na úrovni mateřských, základních a středních škol.
6. Informace o zájmu T. Duchoně o nástupní praxi
T. Duchoň projevil zájem o zařazení do NP v Českém sdružení s výhledem do 3 let.
7. Hospodářské záležitosti
Přehled stavební činnosti ČS
8. Datum a místo příštího jednání VČS
Příští jednání VČS se bude konat 23. září 2007. Místo bude upřesněno v pozvánce.
Zapsal: P. Čík