České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

2. zasedání Výboru Českého sdružení

25. 9. 2007 20:00 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 2. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 23. září 2007

Pobožnost

P. Zvolánek na text Lukáše 9,28-36.
Oddíl evangelia Lukáše nás přivádí k hoře proměnění. Po této události mluví Ježíš o cestě kříže a své smrti. Hora je symbolem Boží blízkosti a lidské pokory. Otevřené nebe na hoře proměnění bylo pro Ježíše novým ujištěním o realitě Božího království. Cesta k slávě je spjata s cestou kříže. Kde je naše hora proměnění?

I. Rozhodnutí

1. VČS schválil založení skupiny Melantrichova při ČS
2. Zvolení členové Správní rady školy Elijáš
Za člena správní rady školy Eliáš byl zvolen P. Bauman. Ředitel školy bude tajemníkem Správní rady.
3. VČS zvolil obsazení jednotlivých oddělení
– Kazatelské oddělení: P. Zvolánek
– Oddělení křesťanského správcovství: Z. Martasek
– Oddělení mládeže: V. Vondrášek
– Oddělení sobotní školy: P. Čík
– Oddělení komunikace: P. Čík
– Oddělení diakonie: P. Harastej
– Oddělení křesťanského domova: J. Ejem
– Oddělení služba žen: P. Šustková – Oddělení zdraví: M. Ondráček
– Oddělení seniorů: M. Starý
D. Čančík je vedoucím oddělení DSŠ na ČS jako koordinátor oddělení a má na starosti kontakt s učitel
4. Vedoucí manželek kazatelů
VČS chválilo návrh, aby O. Zvolánková a manželky vedení ČS převzaly péči nad manželkami kazatelů při ČS a agendu občasníku Listy ženám.
5. Noví okrskoví kazatelé
VČS zvolil obsazení okrskových kazatelů:
– Jihozápadočeský okrsek – I. Michalec
– Severočeský okrsek – J. Tomášek
– Středočeský okrsek – V. Chán
Zástupcem kazatelů ČS ve Výboru kazatelského oddělení při ČSU byl zvolen vedením ČS P. Staš.
6. Komise pro hodnocení institucí
Odsouhlasená jména okrskových kazatelů a členů pro hodnocení institucí a volbu vedoucích institucí ČSU: Advent-Orion: J. Tomášek, M. Pařík AWR: V. Chán, M. Škrla ADRA: I. Michalec, D. Svoboda Teologický seminář: M. Stehlík, P. Bauman Náhradníci P. Staš, S. Dobešová, J. Hološová, M. Bubeník
7. Žádost J. Foltýna o nástupní praxi
VČS přijal žádost J. Foltýna o nástupní praxi při ČS. Vedoucím kazatelem nástupní praxe bude I. Michalec. V Klatovech se pronajme byt 2+1 pro manžele Foltýnovy.
8. Žádost D. Kayamby o nástupní praxi
VČS neodsouhlasil žádost ugandského kazatele jménem David Kayamba, který se ucházel o místo kazatele v ČS.
9. Žádost R. Šmejkala o finanční příspěvek na studium
VČS schválil žádost R. Šmejkala o příspěvek na magisterské studium v Newbold. Příspěvek ze strany ČSU a ČS pokrývají zhruba jednu třetinu celkové částky potřebné ke studiu.
10. Pověření V. Vursta jako vysvěceného kazatele
VČS pověřil V. Vursta odpovědností vysvěceného kazatele za sbory Jaroměř, Beroun, Příbram a skupina Melantrichova při ČS.
11. Rozhodnutí z hospodářské oblasti na základě podaných žádost
• Schválena žádost sboru Ústí n. L. o odsouhlasení prodeje nemovitosti a následné koupě vhodného objektu.
• Schválen příspěvek na rekonstrukci modlitebny v Karlových Varech.
• Schválen příspěvek na opravu střechy v Jaroměři.
• Schválena žádost o.s. Klíč v Plzni pro nákup nebytových prostor.
• Zakoupí se nemovitost v Mladé Boleslavi a za využití možnosti čerpání z fondů Evropské unie se upraví budova pro shromáždění sboru a aktivity Komunitního centra. K podepsání kupní smlouvy dojde 24. 9. 2007
• Schválena žádost na finanční příspěvek na aparaturu pro sbor Hradec Králové.
• Po zvážení nabídek při hledání nejvýhodnějších podmínek pro mobilní telefony kazatelů podepsalo ČS smlouvu se společností T – Mobile.

II. Zprávy a informace

1. Zpráva Přípravného výboru Biblického týdne
Biblický týden je naplánován na termín 27. 7. – 3. 8. 2008. Hlavním řečníkem je K. Nowak. Téma biblického týdne se bude vztahovat k duchovnímu a modlitebnímu životu křesťana. Místo konání je rezervováno na Zemědělské Univerzitě v Praze – Suchdol.
2. Zpráva vedoucího osobní služby
V. Vurst představil dva dokumenty:
– Pravidla pro zakládání sborů
– Konkretizace vize ČS pro nové konferenční období
VČS hodnotil oba dokumenty kladně a Pravidla pro zakládání sborů dává k připomínkování a ke schválení ČSU a ostatním sdružením. Na příštím zasedání přistoupí VČS k jednání o schválení obou dokumentů.
Při zakládání komunitních center se bude klást důraz na spolupráci mezi kazatelem a evangelistou. VČS se přiklání k pojetí, že komunitní centra mají v první řadě služební a ne evangelizační rámec. Srovnávací studie současných a minulých vizí komunitních center bude k dispozici na příštím setkání Výboru ČS.
Koncepce financování evangelizačních aktivit
Sbory do listopadu 07 předloží svůj plán i s finanční rozvahou a vedení ČS a poté se plány se žádosti předají Výboru českého sdružení ke schválení. O této koncepci budou informováni starší a vedoucí sboru na plánovaném setkání 7. 10. 2007 v Praze a 15. 10. 2007 kazatelé a evangelisté v rámci společného setkání na Karolíně.
3. Zpráva o církevní škole Elijáš
A. Doleček předal aktuální informace o postupu v jednání ohledně založení církevní školy Elijáš. Do konce září 2007 bude podána žádost na Ministerstvo školství. Byly pronajaty prostory pro provoz školy v Kunraticích. Také se podá žádost o zřízení Mateřské školy v Michli v prostorách Komunitního centra na Magistrát Města Prahy 4, která po schválení předá záležitost na Ministerstvo školství.
4. Vypracování předložených vizí, programů a plánů od delegátů konference ČS a plán pro jednání neprobraných bodů agendy konference ČS.
P. Čík představil plán projednání neprobraných bodů agendy konference Českého sdružení a vypracování předložených vizí, programů a plánů. Vedení ČS předloží návrh harmonogramu na příštím jednání VČS. Na návrhu bude spolupracovat s vedoucími jednotlivých oddělení, kteří vypracují koncepci a plán realizace programů ve svých odděleních.
5. Zpráva zástupce ČSU
J. Hrdinka představil závěry z jednání Výboru Česko–Slovenské unie:
Zvolení koordinátoři oddělení naší církve při ČSU
Dětská sobotní škola: A. Loderová
Diakonie: P. Harastej
Křesťanský domov: zatím neobsazeno
Mládež: A. Chlebek
Pathfinder a oddělení dětí: D. Čančík
Sobotní škola: O. Svoboda
Zdraví: B. Kern
Kooptace do VČSU D. Čančík, P. Čižniar, A. Chlebek
Odpovědnost za oddělení Knižní evangelizace přechází ze sdružení na ČSU.
Evangelisté budou rozděleni do dvou kategorií na základě vzdělanostních předpokladů a ochoty ke stěhování.
Slavnostní bohoslužba konference ČSU se uskuteční v dubnu 2009. O místě konání se jedná.
6. Personální obsazení
D. Horničár započal nástupní praxi u B. Zámečníka v Turnově.
Manželé Kuruczovi se v září přestěhovali do Sedlčan, kde budou působit jako evangelisté a spolupracovat s M. Bískem, evangelistou ve Štětkovicích.
Studenti TS z ročníku PGM se zapojí do evangelizačních aktivit na Sedlčansku.
7. Hospodářské záležitosti
Konečné řešení projektu v Děčíně v záležitosti stavebních úprav bylo předáno ke schválení.
Byl vybrán návrh stavby modlitebny v Plzni a připravuje se projekt.
Za účelem hledání vhodného místa pro koupi modlitebny v Chebu byly prohlédnuty dva objekty v centru města. Přestěhování kanceláří ČS do prostor kazatelského bytu na Smíchově proběhne v říjnu 2007.

Příští setkání VČS proběhne 9. prosince 2007.