České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

3. zasedání Výboru Českého sdružení

9. 12. 2007 20:00 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 3. zasedání Výboru českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 9. prosince 2007

Pobožnost

P. Šimek: Světské soudy posuzují jednání člověka na základě činů. Boží slovo klade větší důraz na myšlení. Čtyři možné kategorie jednání člověka: 1. Špatné myšlení a špatné skutky 2. Špatné myšlení a dobré skutky 3. Správné myšlení a špatné skutky 4. Správné myšlení a správné skutky Věřící člověk je obzvlášť zmalomyslňován v případě, když smýšlí správně, ale koná zlé skutky. Boží milost je zárukou nové motivace pro život s Kristem. Bůh zlé skutky nepočítá těm, kteří nechávají obnovovat svojí mysl. Plný soulad myšlení a jednání nastane na nové zemi.

I. Rozhodnutí

1. Pravidla zakládání sborů
VČS odsouhlasil dokument Pravidla zakládání sboru na území Českého sdružení.
2. Konkretizace vize odd. evangelizace
VČS dne 23. 9. 2007 přijal dokument Konkretizace vize odd. evangelizace s tím, že dal návrh na dvě menší úpravy zaznamenané v zápisu VČS. VČS vzal tyto změny na vědomí.
3. Jmenování zástupců na ASI International
V červnu 2008 proběhne celosvětové setkání ASI v Tampě ve USA. Správní rada ASI požádala jednotlivá sdružení v ČSU o vyslání dvou zástupců z každého sdružení. Jedná se o dva členy naší církve z řad mladší generace, kteří nejsou zaměstnanci církve a jsou obdarovaní pro evangelizační práci s předpokladem budoucího zapojení v rámci evangelizační práce v Českém sdružení. Jednoho zástupce určí ČSU, a tím doplní počet účastníků na sedm. Správní rada ASI bude hradit náklady za cestu, ubytování a stravu po celou dobu evangelizační kampaně i konference ASI. Vedení ČSU pošle do konce prosince 2008 základní údaje o připravované akci a informace o předpokladech i kritériích pro výběr zástupců sdružení. Na výběru se budou podílet V. Vurst, V. Vondrášek a členové VČS svými návrhy do 15. ledna a poté se jména vybraných zástupců nahlásí na ČSU.
4. Konkretizace úkolů ze zápisu konference ČS
Konkretizace bodů a úkolů ze zápisu konference ČS (květen 2007) byla schválena. Do konce února 2008 bude schválený dokument poslán delegátům konference ČS.
5. Byl odsouhlasen návrh na přesuny kazatelů:
Č. Budějovice, Č. Krumlov, Vyšší Brod – V. Chán
Kladno, Slaný, Rakovník – P. Harastej
Poděbrady, Kolín, Přelouč – J. Tomášek
Vamberk, Dobruška, Jablonné n. O. – J. Brodský
6. Vedoucí oddělení zdraví
VČS zvolil vedoucího oddělení zdraví ČS P. Smolku.
7. Členové Výboru pro rozhodování sociální pomoci při ČSU
Z. Martasek a D. Svoboda byli zvoleni jako zástupci ČS do Výboru pro rozhodování sociální pomoci při ČSU.
Hospodářské záležitosti
8. Návrh finanční komise ohledně rozpočtu na r. 2008 VČS odsouhlasil rozpočet na r. 2008 a čerpání rozpočtu v r. 2007.
9. Žádost sboru Úpice o rekonstrukci střechy byla schválena.
10. Projekt domu pro seniory
Vedení ČS požádá M. Macháňovou ze sboru Praha–Smíchov, aby provedla analýzu zájmu o domov důchodců v ČS a připravila projekt do konce listopadu 2008. Z. Martasek připraví zadání pro M. Macháňovou. VČS navrhuje uskutečnit tento projekt v blízkosti velkého sboru, aby byl k dispozici dostatečný počet personálu a zázemí společenství sboru.
11. VČS schválil odkoupení budovy ČSU na Lhotce pro ČS za 20.000.000,- Kč.

II. Informace

1. Zpráva za odd. evangelizace
1.1. Vedoucí osobní služby při ČS V. Vurst navštívil v říjnu a listopadu 11 evangelistů a je s nimi v neustálém kontaktu. Celkově kladně hodnotí jejich evangelizační službu.
1.2. Na základě rozhodnutí VU jsou evangelisté rozděleni do dvou kategorií. Statut kazatel – evangelista mají R. Homola, J. Souček, Cs. Čák a ostatní mají statut misijního pracovníka.
1.3. Vážíme si služby laických evangelistů, kteří nejsou zaměstnanci ČS a přitom pracují na Božím díle. Jedná se především aktivity komunitních center a občanských sdružení
1.4. V. Vurst, P. Pimek a M. Veselý navštívili KC Generace v Liberci, kde členové KC mají vizi založení sboru. Zároveň byli vyzváni ke konkretizaci této vize.
1.5. Od 1. ledna 2008 se uvede v činnost evangelizační portál. Za vytvoření internetových stránek je odpovědný ředitel AWR B. Jetelina.
1.6. Další evangelizační aktivity na ČS:
– korespondenční kurz
– Nová naděje 2000
– Exit 316
2. Školení laických kazatelů
2.1. ČS připravuje ve spolupráci s TS a okrskovými kazateli školení laických kazatelů. Školení proběhne ve třech setkáních o víkendech /sobota i neděle/ v r. 2008/09, která se postupně uskuteční v každém okrsku. L. Svrček poslal stručný návrh tří setkání.
2.2. Program a organizační záležitosti Lektoři: Učitelé TS (L. Svrček, J. Hrdinka, M. Pavlík, V. Chán, J. Tomášek) Předměty: biblistika, homiletika, praxe – kázání a hodnocení. Cílová skupina: Členové církve, u kterých sbor rozpoznal obdarování pro službu kázání, laičtí kazatelé na počátku služby a mladí lidé. Organizační záležitosti: ČS ve spolupráci s okrskovými kazateli. Stravu zajistí ČS. Cestovné hradí sbor, vysílající člena na školení (v některých příp. také ČS).
2.3. Plán přípravy:
2.3.1. P. Čík pošle začátkem ledna 2008 dopis určený sborům o připravovaném školení se základními informacemi.
2.3.2. Kazatelé projednají do poloviny února připravované školení na výborech svých sborů, zjistí zájem a sdělí vedení ČS i okrskovým kazatelům možné návrhy a podněty.
2.3.3. Setkání lektorů koncem února.
3. Biblický týden
BT se bude konat v termínu 27. 7. – 3. 8. 2008. Hlavním řečníkem je K. Nowak. O spolupráci při přednáškové činnosti byl požádán M. Kysílko. Téma biblického týdne se bude vztahovat k duchovnímu a modlitebnímu životu křesťana. Místo konání je domluveno na Zemědělské Univerzitě v Praze – Suchdole. M. Balcar bude vést ranní pobožnosti. D. Duda byl požádán, aby se stal hlavním řečníkem na BT 2009.
4. Křesťanská mateřská škola a základní škola Elijáš, Předškolní 419, Praha 4, Kunratice,
Zpráva o stavu projektu ke dni 9. 12. 2007 pro VČS 4. Křesťanská mateřská škola a základní škola Elijáš, Předškolní 419, Praha 4, Kunratice, Zpráva o stavu projektu ke dni 9. 12. 2007 pro VČS
4.1. Administrativa
Žádost o zápis do rejstříku škol byla z MHMP předána na MŠMT. Z MŠMT bylo na ČS CASD zasláno rozhodnutí o zastavení řízení ve věci zápisu školské právnické osoby do rejstříku a rozhodnutí o pokračování řízení ve věci zápisu činnosti školy do rejstříku. Až bude zapsána činnost školy do rejstříku, bude pokračovat řízení o zápisu školské právnické osoby.
Řízení o změně užívání prostor v Kunraticích by mělo být uzavřeno do 31. 12. 2007. Během ledna bude provedena úprava elektroinstalace a bude též vymalováno.
V koncepci školy jsou uváděni partneři projektu, se kterými byla uzavřena ústní dohoda. Se všemi bude uzavřena dohoda písemná.
Pokračují práce na školním vzdělávacím programu, jsou hotovy cca. 2/3. Probíhají jednání s oddělením výchovy při ČSU o osnovách křesťanské výchovy.
4.2. Rodiče a učitelé
Dne 12. 2. 2008 proběhne zápis žáků do 1. třídy. (Přihlašování žáků může probíhat průběžně i v dalších měsících.)
Jsou navazovány kontakty s učiteli z různých částí ČR. Zatím není rozhodnuto o konkrétním člověku.
4.3. Propagace
V Adventu č. 8 vyšel článek o škole, v Adventu č. 10 vyšel inzerát o hledání učitele. V dalších číslech Adventu budou vycházet články o škole. Existují webové stránky www.zselijas.cz. Na stránkách ČS je sekce Církevní škola.
Mateřská škola bude v provozu až po dostavění budovy komunitního centra v Michli (asi 12/2008).
5. Zpráva zástupce ČSU a informace z Výboru unie (VU).
5.1. Personální záležitosti
5.1.1. Byli potvrzeni ředitelé institucí na další období 4 let: B. Jetelina – AWR, J. Kubík – Advent-Orion, J. Bárta a V. Vurst – ADRA a L. Svrček – TS do konference ČSU v r. 2009. Volba představitelů institucí ve Slovenské republice proběhne v r. 2008.
5.1.2. VU odsouhlasil princip, že církevní organizace budou zadávat zakázky přednostně církevním institucím.
5.1.3. A. Zástěra byl zvolen koordinátorem oddělení Křesťanského domova při ČSU.
5.2. VU odsouhlasil místo i výstavbu mediálního centra AWR na Smíchově a navýšení rozpočtu AWR.
5.3. M. Balcar bude vyslán církví do Newbold k dokončení magisterského studia. Datum zahájení studia bude upřesněno.
5.4. Pracovní část konference ČSU v r. 2009 se uskuteční v Brně a slavnostní bohoslužba 16. 5. 09 v Ostravě.
5.5. VU odsouhlasil vytvoření sociálního fondu pro pomoc členům církve podle stanovených kritérií, které jsou uvedeny v zápise VU ve dnech 25. – 26. 11. 2007 v příloze č. 21. Žádosti budou podávány prostřednictvím výborů sborů. Finanční spoluúčast sboru je 5 %.
5.6. Na oddělení Knižní evangelizace činí odvody z přijatých desátků ze sdružení 4 %.
5.7. Záležitost vybudování vzdělávacího centra v Brně je v jednání. Na ČSU je zatím uložena finanční částka 60.000.000,- Kč.
5.8. ČS odkoupí budovu ČSU na Lhotce za 20.000.000,- Kč a zároveň tato částka poslouží na pokrytí nákladů rekonstrukce budovy na ul.Londýnská 30.
5.9. Celoroční plán ČSU na rok 2008 je k dispozici na webových stránkách ČSU.
5.10. VU přijal určitou formu finančního odškodnění církve za majetek zkonfiskovaný státem v minulosti. Zároveň byl poslán vysvětlující dopis na sbory.
6. Personální záležitosti
J. Foltýn nastoupil k I. Michalcovi na nástupní praxi.
7. Hospodářské záležitosti
7.1. Byl schválen návrh limitů a finančního zařazení ČS CASD pro rok 2008.
7.2. Přípravy na stavbu KC v M. Boleslavi.
7.3. Investiční záměry a přehled stavební činnosti.
7.4. Datum stěhování kanceláří ČS z Londýnské 30 na Smíchov.
Stěhování kanceláří ČS do prostorů bytu kazatele na Smíchově se uskuteční nejpozději v lednu 2008.

Datum příštího setkání VČS v prostorách ČSU na Lhotce je 30. 3. 2008.

Zapsal Peter Čík