České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

4. zasedání Výboru Českého sdružení

30. 3. 2008 20:00 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 4. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 30. března 2008

Pobožnost:

E. Miškej: Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: „Hospodin s tebou, udatný bohatýre“ Sd 6,12. Jedinou jistotou Božího povolání je slovo Božího posla: „Hospodin s tebou.“ Uposlechnutí Božího pověření znamenalo vykročení na cestu víry. Gedeon se stal bohatýrem, hrdinou víry.

I. Rozhodnutí

1. Osobní služba a evangelizace

1.1. Zástupci Českého sdružení pro ASI International
V červnu 2008 proběhne celosvětové setkání ASI v Tampě v USA. Správní rada ASI sponzoruje vyslání dvou zástupců z každého sdružení. Jedná se o dva členy naší církve z řad mladší generace, kteří nejsou zaměstnanci církve a jsou obdarovaní pro evangelizační práci s předpokladem budoucího zapojení v rámci evangelizační práce. Výběr delegátů provádí Maranatha o.s.
1.2. Kompetence evangelistů
Evangelisté jsou povinni spolupracovat s kompetentním kazatelem. Vedení ČS má právo tento vztah upravit.
1.3. Skupina Trinity při sboru v Hradci Králové – žádost o založení sboru
Členové skupiny při sboru Hradec Králové poslali v březnu 2008 žádost o založení sboru. VČS odsouhlasil založení nového sboru v Hradci Králové a zároveň rozhodl, že zodpovědným kazatel pro sbor Hradec Králové 2 bude V. Krupa.
1.4. Odsouhlasení evangelizační cesty
VČS odsouhlasil evangelizační cestu P. Zvolánka na Ukrajinu. Během 10 dnů bude mít P. Zvolánek přednášky a kázání. Předběžný termín pobytu na Ukrajině je od 4. září 2008.

2. Personální záležitosti, stěhování kazatelů a obsazení sborů kazateli

2.1. Kazatelské místo pro sbory Litoměřice, Roudnice n. L. a Ústí n. L.
VČS odsouhlasil J. Matouška jako kazatele pro zmíněné sbory. Vedení ČS bude na příštím zasedání zvažovat jméno vysvěceného kazatele pro J. Matouška.
2.2. Biblický pracovník P. Pich v Jaroměři a ve Dvoře Králové
VČS schválil návrh vedení ČS, aby se student dálkového studia TS a starší sboru v Červeném Kostelci P. Pich stal biblickým pracovníkem pro sbory Jaroměř a Dvůr Králové n. L. Zodpovědným kazatelem za sbor Jaroměř bude P. Adame, a za sbor Dvůr Králové J. Ejem.
2.3. Obsazení sborů Pardubice, Přelouč a Chrudim – S. Lanc
VČS schválil návrh vedení ČS, aby se kazatelem pro sbory na novém kazatelském místě Pardubice, Přelouč, Chrudim stal S. Lanc, který předtím působil jako kazatel na Moravsko-slezském sdružení.
Vytvořením nového kazatelského místa v Pardubicích se mění nastavení sborů kazatele v Hradci Králové. V. Krupa bude zodpovědným kazatelem pro sbory Hradec Králové 1, Hradec Králové 2 – Trinity a Nový Bydžov.
2.4. P. Smolka – kazatel pro sbor Tachov
VČS schválil návrh vedení ČS, aby P. Smolka byl kazatelem sborů Cheb a Tachov. Převedením odpovědnosti za sbor Tachov pod správu kazatele v Chebu se mění nastavení sborů pro kazatele v Plzni. Od r. 2009 bude mít kazatel na starosti sbory Plzeň 1, Plzeň 2 a skupinu Rokycany.
2.5. Vysvěcení kazatele M. Balcara
Vedení ČS obdrželo od výboru sboru Plzeň žádost ohledně vysvěcení kazatele M. Balcara. M. Balcar působí jako kazatel 4 roky v Plzni a předtím byl 2 roky na nástupní praxi. VČS doporučuje vysvěcení Michala Balcara.

3. Hospodářské záležitosti

3.1. Budova pro sbor Cheb a byt kazatele
VČS schválil koupi objektu pro sbor a bytu pro kazatele.
3.2. Finanční příspěvek na stavbu modliteben na Ukrajině
VČS schválil finanční příspěvek na stavbu modliteben na Ukrajině ve výši 500.000,- Kč.
3.3. Finanční příspěvek na stavbu modliteben v Bolívii
VČS schválil finanční příspěvek na stavbu modliteben v Bolívii v částce 100.000,- Kč.
3.4. Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci sklepní místnosti – sbor Kladno
VČS odsouhlasil žádost s tím, že ČS bude hradit 70 % nákladů na rekonstrukci a 30 % pokryje sbor.
3.5. Žádost o finanční náhradu za zabavený majetek – PardubiceV současnosti má objekt modlitebny vážně narušenou statiku. Nabízí se dvě možnosti řešení situace:
1. Zakoupit pozemek v centru města.
2. V centru města je školka, která není používaná. Nevíme, zda je k prodeji.
VČS odsouhlasil záměr, který povede k zakoupení pozemku nebo objektu školky.
3.6. Navýšení rozpočtu na stavbu v Děčíně
VČS schválil navýšení rozpočtu na stavební úpravy v Děčíně.

II. Informace

1. Evangelisté a činnost KC
1.1. Aktivity KC v Liberci, které vede P. Činčala, jsou ČS finančně podporovány. Poslední dotace byla dána na podporu programu Národního týdne manželství.
1.2. Sbor Cheb připravuje v prostorách KC Vinice mostové a evangelizační aktivity.
1.3. Přípravy pro založení KC v Mladé Boleslavi.
1.4. V. Vurst se zúčastnil setkání přípravného výboru pro KC Londýnská 30.
1.5. Evangelizační aktivity v Protivíně V rámci evangelizačních aktivit kazatele – evangelisty R. Homoly a jeho spolupracovníků z PGM vznikla skupina v Protivíně, která se pravidelně schází v sobotu k bohoslužbě.
1.6. Do budoucna se uvažuje o založení skupin na Sedlčansku, Milevsku a v Chotěboři.
1.7. Kazatelé pro studenty na VŠ Vedení ČS si stanovilo jako vizi zaměstnat kazatele, kteří by se věnovali studentům na vysokých školách. Hledá zároveň i dobrovolníky z řad studentů VŠ, kteří by byli ochotní spolupracovat s ČS ve službě pro studenty z měst, kde jsou vysoké školy.
1.8. V termínu 14.–16. března 2008 proběhlo ve Rtyni (Karolína) pod vedením V. Vursta setkání s dětmi z kazatelských rodin. Celkem se setkání zúčastnilo 47 lidí ve věku 13–25 let.
2. Kazatelské oddělení při ČS
2.1. Školení laických kazatelů
2.1.1. Termíny školení:
1. termín 26. – 27. 4.
2. termín 31. 5. – 1. 6. (Hradec Králové 17. – 18. 5., Karlovy Vary 7. – 8. 6.)
3. termín 10. – 11. 1. 2009
2.1.2. Předměty výuky, personální obsazení, místa školení a počet studentů
– Praha – sbor Sedlec
— P. Zvolánek ČS
— V. Chán okrskový kazatel
— J. Beneš Hermeneutika
— J. Hrdinka Homiletika
– Karlovy Vary
— P. Čík ČS
— I. Michalec okrskový kazatel
— M. Balcar Hermeneutika
— M. Pavlík Homiletika
– České Budějovice
— Z. Martasek ČS
— P. Krynský Hermeneutika
— L. Svrček Homiletik
– Hradec Králové
— V. Vurst ČS
— M. Stehlík okrskový kazatel
— V. Krupa Hermeneutika
— V. Vurst Homiletika
– Česká Lípa
— P. Čík ČS (10. – 11. 1. 2009 D. Čančík)
— J. Tomášek okrskový kazatel
— D. Horničár Hermeneutika
— J. Tomášek Homiletika
Počet studentů ke dni 30. 3. 2008 je celkem 140
Hodnocení předmětů nebude probíhat formou známkování. Na závěr kurzu student obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Pro absolvování kurzu je nutná účast studenta minimálně na dvou setkáních.
Učitelé budou motivovat studenty, aby po absolvování kurzu pokračovali v následném vzdělávání na teologickém semináři (možnost kombinovaného studia).
3. Biblický týden
Na biblický týden 2008 byli pozváni hosté na večerní setkání:
Cyril Svoboda – politik KDU – ČSL
Hana Černá – vedoucí nadace Olgy Havlové
Termín BT v příštím roce je naplánován na 26. 7. – 2. 8. 2009. Hlavním přednášejícím bude D. Duda.
4. Církevní škola Elijáš
Dne 8. 1. 2008 bylo z MŠMT na ČS CASD zasláno rozhodnutí o zápisu školské právnické osoby do rejstříku a rozhodnutí o zápisu činnosti školy do rejstříku. Dne 13. 3. 2008 obdrželo ČS CASD potvrzení o nabytí účinnosti rozhodnutí MŠMT ke dni 1. 9. 2008. Ke dni 1. 9. 2008 tedy vznikne fakticky školská právnická osoba Křesťanská základní škola Elijáš.
Řízení o změně užívání prostor v Kunraticích bylo uzavřeno 13. 2. 2008. Do 15. 4. 2008 bude provedena úprava elektroinstalace a bude též vymalováno.
Pokračují práce na školním vzdělávacím programu, bude dokončen k 31. 3. 2008.
Dne 12. 2. 2008 proběhl zápis žáků do 1. třídy. Celkem bylo zatím zapsáno 6 žáků. (Přihlašování žáků může probíhat průběžně i v dalších měsících.)
5. Informace za oddělení mládeže
Setkání vedoucích mládeže se zúčastnilo 33 vedoucích
Připravované akce:
Pražská scéna
Jarní filmová škola
Kongres mládeže Budou se upravovat stránky www.mladez.net (červen 2008)
6. Evangelista pro děti
VČS byl vyzván, aby do budoucna zvážil vytvoření pracovního úvazku evangelisty pro děti.
7. Projekt domu pro seniory
Z. Martasek představil studii s názvem „Projekt – Domov pro seniory 1. část, kde jsou ve spolupráci s M. Macháňovou popsány jednotlivé kroky k možné realizaci projektu v rámci ČS. Zároveň byl VČS informován o vizi ČSU o zřízení domova pro seniory u Brna, který by sloužil seniorům z celé ČSU. V případě uskutečnění vize ČSU by se nerealizoval domov pro seniory v Čechách.

Příští setkání VČS se uskuteční 8. června 2008 v 9:00 hod. na ČSU, Zálesí 50, Praha 4.