České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

5. zasedání Výboru Českého sdružení

8. 6. 2008 20:00 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 5. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 8. června 2008

Pobožnost

J. Hrdinka na text Koloským 3,1-17. Koloský sbor byl ohrožen vlivem a působením zastánců judaismu a gnosticismu. Apoštol Pavel poukazuje ve svém listu sboru na tato nebezpečí. Místo teologické argumentace a apologetiky víry volí jiný způsob pastýřského přístupu. Členům sboru připomíná dílo Ježíše Krista, který inspiruje ke zbožnému životu.
Je nový způsob života v Kristu jen návykem, nebo trvalou proměnou? Pravé křesťanství není jen osvojování nových návyků, nebo v napodobování Kristova života. Jediným zdrojem proměny je „Kristus ve vás.“

I. Rozhodnutí

Osobní služba a evangelizace

1. Status Jindry Černohorského
VČS schválil návrh vedení ČS, aby se J. Černohorský stal kazatelem – evangelistou s pověřením. Zodpovědným kazatelem pro sbory v Hradci Králové bude V. Krupa.
2. Převedení členů církve do skupiny Praha – Melantrichova
VČS odsouhlasil členy skupiny Praha – Melantrichova při ČS
3. Žádost KC Generace
KC Generace v Liberci nedostalo v plné výši příspěvek od ASI a grant od Ministerstva. Tím se dostalo do obtížné finanční situace. Nyní žádá VČS o dar 100 000 Kč a dalších 100 000 Kč jako půjčku. Vzhledem k tomu, že některé aktivity KC jsou placené, bude z těchto prostředků splácena půjčka ČS, a to do konce roku. VČS schválil dar i půjčku.

Bod do agendy příštího VČS a body z agendy konference ČS

4. Financování církve ze strany státu
VČS bude projednávat záležitost financování církve ze strany státu na příštím jednání VČS a zároveň dává tento bod do agendy konference ČSU.
5. Konkretizace podnětů z agendy konference ČS
VČS přijal konkretizaci podnětů z agendy konference ČS a průběžně je bude realizovat v konferenčním období.

Církevní škola Elijáš

6. Rada školské právnické osoby – ZŠ Elijáš
Rozhodnutí Správní rady ZŠ Elijáš aby RŠPO se stala součástí Správní rady bylo VČS schváleno.
7. Školská rada ZŠ Elijáš
Rozhodnutí Správní rady ZŠ Eliáš ohledně ustanovení Školské rady v počtu 3-9 členů bylo schváleno. Školská rada se bude skládat ze třetin od zřizovatele, pedagogů, a rodičů.
Ze začátku činnosti školy bude Školská rada složena ze 3 členů a postupně se bude počet podle potřeb školy zvyšovat. VČS bude zastupovat Z. Martasek.

Personální záležitosti

8. Vysvěcený kazatel pro J. Matouška
Vysvěceným kazatelem pro J. Matouška ve sborech Litoměřice, Roudnice n. L. a Ústí n. L. bude Z. Jonczy.
9. Vysvěcený kazatel pro P. Hrdinkovou
Vysvěceným kazatelem pro P. Hrdinkovou ve sborech Beroun a Příbram bude P. Krynský.
10. Místo nástupní praxe pro D. Horničára
D. Horničár bude vykonávat nástupní praxi u J. Cepla. Není určen jako kazatel pro mládež ve sboru Praha Smíchov. Nadále bude působit jako učitel na TS Sázava.
11. Zodpovědný kazatel pro Sedlčansko
Zodpovědným kazatel pro evangelizační aktivity na Sedlčansku je V.Vurst.
12. Místo sekretářky ČS
Po odchodu D. Adameové se uvolnilo místo sekretářky. Jedná se o poloviční úvazek, z nějž polovinu refunduje ČSU. I.Raszková má zájem o uvolněné místo. V tom případě by byla na půl úvazku pro KP a na půl jednak jako sekretářka pro vedoucího oddělení mládeže a pro předsedu ČS (oblast znalosti jazyků). Na uvolněné místo po I.Raszkové budeme hledat další sekretářku.

Hospodářské záležitosti

13. Navýšení rozpočtu pro stavební úpravy
Navýšení rozpočtu pro stavební úpravy v Děčíně o 235 000 Kč bylo schváleno.
14. Kazatelský byt v Berouně
Modlitebna v Berouně bude prodána. Pro sborová shromáždění se hledá vhodné místo ke koupi. Bude zakoupen byt pro kazatelskou rodinu. V přechodném období bude byt využíván pro účely dětské sobotní školy.
15. Žádost sboru Poděbrady (klubovna pro KP)
Vyhovíme žádosti s podmínkou: Kdyby vystala potřeba pro člověka v nástupní praxi, tak sbor uvolní byt pro potřeby ČS. Při hledání vhodných prostor pro schůzky KP doporučujeme využít možnosti spolupráce s městským úřadem.

Příští jednání VČS se bude konat 21 .9 .2008  v  9 00 hod. na ČSU, Zálesí 50, Praha 4.