České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

6. zasedání Výboru Českého sdružení

21. 9. 2008 20:00 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 6. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 21. září 2008

Pobožnost

P. Šimek: Určité procento lidí v naší společnosti trpí vážnou nemocí, která se nazývá Alzheimerova choroba. Projevem této nemoci je ztráta paměti. I v duchovním životě se tato vážná nemoc objevuje. Proto Pán Bůh vyzývá svůj lid slovy: Pamatuj a nezapomeň. Jedná se zároveň o dva klíčové výrazy, které se nejčastěji vyskytují v Deuteronomiu. V 5. Mojžíšově se oba termíny nacházejí sedmkrát. Pán Bůh vyzývá svůj lid k tomu, aby pamatovali nejen na období svého otroctví v Egyptě, ale také na zázračné vysvobození. I dnes nás tato výzva vede k připomenutí velkých Hospodinových skutků, k vděčnosti za vysvobození, k zájmu o druhé, kteří také potřebují Boží záchranu, a k závazku chození s Bohem. Člověk nenašel lék na Alzheimerovu nemoc. V duchovní oblasti nabízí Boží slovo lék na tuto nemoc, který spočívá v životodárném spojení s Bohem.

I. Rozhodnutí

1. Založení skupiny při ČS – Sedlčany
Výbor Českého sdružení odsouhlasil založení skupiny Sedlčany při ČS. Tím je podpořena systematická evangelizační služba místních evangelistů pod vedením V. Vursta a určitá finanční úspora ze služebních cest, protože se nebude dojíždět do Příbrami.
2. Noví okrskoví kazatelé
VČS potvrdil dva nové okrskové kazatele, kteří byli zvoleni kazateli, staršími a vedoucími sborů v rámci okrsku.
Severní Čechy: B. Zámečník
Střední Čechy: J. Tomášek
3. Studentský kazatel R. Buchtel v Praze
V návaznosti na rozhodnutí č. 129 byl VČS schválen R. Buchtel jako studentský kazatel, s nástupem od r. 2009 s tím, že se bude věnovat i mládeži ve sboru Smíchov a zároveň spolupracovat s Klubem Pathfinder pro střední Čechy.
4. Nová sekretářka
Výbor Českého sdružení odsouhlasil přijetí nové sekretářky M. Kysílkové.
Dále odsouhlasil, že I. Raszková zaujme uvolněné místo po D. Adameové pro oddělení dětí a Pathfinderu na ½ úvazku, dále má ¼ úvazku pro oddělení mládeže a ¼ úvazku pro ČS.
5. Zpráva o projektu „Domov pro seniory“
VČS přijal zprávu o průběžných výsledcích studie od M. Macháňové a bude se touto záležitostí zabývat na příštím jednání VČS.

II. Informace

1. KZŠ Elijáš
1.1.        Zpráva ředitele (L. Landsfeld)
1.1.1. Administrativa
Dne 1. 9. 2008 vznikla školská právnická osoba s názvem Křesťanská základní škola Elijáš. Proběhlo také slavnostní zahájení provozu školy.
1.1.2. Rodiče a učitelé
Zapsáno je 6 žáků k „dennímu“ vzdělávání a 28 k individuálnímu (domácímu) vzdělávání.
Učitelka pro 1. třídu: Renáta Rašíková. Vychovatelka ve školní družině: Jana Thurnwaldová.
1.1.3. Mateřská škola
Mateřská škola zahájí provoz 1. 9. 2009 po dostavění budovy Společenského centra v Michli.
2. Biblický týden
Pozitivní hodnocení průběhu Biblického týdne 2008 dle rozdaných dotazníků.
Přednášky K. Nowaka navštěvovalo kolem 120 účastníků.
Biblický týden 2009 se bude konat v areálu Dlouhé u Ždírce n. D. s řečníkem D. Dudou.
3. Zpráva vedoucího oddělení dětí a Klubu Pathfinder (D. Čančík)
3.1. V rámci letních aktivit Klubu Pathfinder se konaly tábory dětí na čtyřech tábořištích, ve kterých se zorganizovalo 12 táborů. Těchto aktivit se zúčastnilo 350 dětí, 120 vedoucích a 50 rádců.
3.2. Konal se Vůdcovský kurz 30 +, který byl určen starším zájemcům. Akce se zúčastnilo 32 lidí. Rádcovský kurz absolvovalo letos 40 lidí.
3.3. Probíhá příprava metodického materiálu o práci s dětmi (10 – 14 let) pro vedoucí.
Probíhá přípravná fáze pro vydání Bible pro Pathfindery.
3.4. Konalo se setkání D. Čančíka, V. Vondráška a V. Vursta ohledně společné platformy oddělení dětí, mládeže a osobní služby se zaměřením na způsob práce s dětmi a mladými lidmi a také s ohledem na sjednocení společných aktivit a akcí.
4. Zpráva vedoucího oddělení osobní služby a evangelizace (V. Vurst)
4.1. Letní aktivity
Letní soustředění s knižní evangelizací v Jindřichově Hradci s velkou účastí dětí od 12 let
English Camp na Sázavě a v Karlových Varech
X Change s M. Pumiček s přednáškami o postmodernismu v Kroměříži
Fotbalový týden v Sedlčanech
Gospel Camp na Karolíně
4.2. Evangelisté a misijní pracovníci
Do kategorie kazatel-evangelista byl převeden J. Černohorský. V současné době je na Českém sdružení 12 misijních pracovníků.
4.3. Komunitní centra
Ve Vlastějovicích bylo založeno nové komunitní centrum.
Připravuje se založení společenského centra ve sboru Vinohrady (2009), ve spolupráci se sborem Spořilov, KC v Michli (2009) a také v Mladé Boleslavi.
4.4. Školení pro zájemce aktivit Exitu 316
Školení se zúčastnilo velké procento členů naší církve. Předpokládá se vznik 10 skupin na sborech v ČS, které přijaly program Exitu 316.
Místa školení: Most, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Liberec, Sedlčany, Neveklov, Hronov, Letohrady, Červený Kostelec.
4.5. Příprava pro zakládání nových sborů a založení druhého sboru v Hradci Králové
20. září 2008 byl založen nový sbor v Hradci Králové.
Evangelizační aktivity s pořádáním sobotních bohoslužeb probíhají v těchto místech: Chotěboř, Milevsko, Protivín, Melantrichova, Sedlčany, Štětkovice.
4.6. Korespondenční kurz
V současnosti se zasílají lekce KR 404 účastníkům a z toho je 8 trvalých kontaktů.
4.7. Připravované a probíhající aktivity
10. – 12. říjen 2008: motivační setkání – H. Giesebrecht v Kroměříži
7. – 9. listopad 2008: setkání týmů zakládajících sbory na Karolíně
21. – 23. listopad 2008: motivační setkání Světem Bible na Karolíně
4.8. Různé
4.8.1. Přišla nabídka ze strany ASI, aby se projekt Youth for Jesus konal v Hradci Králové.
Výbory sborů v Hradci Králové se k této nabídce v nejbližší době vyjádří.
4.8.2. Organizace ACET i ALFA kurzy nadále nabízí spolupráci sborům.
4.8.3. Připravuje se setkání za účelem školení pro práci v nemocnicích.
4.8.4. A. Tucker z USA působí v Mostě v rámci dobrovolnické služby, nabízí křesťanskou literaturu a zapojí se do výuky angličtiny v KC Obrnicích.
4.8.5. Za druhé čtvrtletí bylo pokřtěno 22 lidí. S mnohými pokřtěnými se pracovalo v rámci osobní evangelizace.
5. Zpráva vedoucího za oddělení seniorů (M. Starý)
•        Dolní věková hranice pro seniory je 50 let.
•        Zpráva o pobytech v Podhájské a na Karolíně.
•        Příprava setkání v Poděbradech.
•        Dobrá spolupráce s MSS. A. Zástěra organizuje SONS pro obě sdružení.
•        Záměr pro širší využití prezentace na webových stránkách a vyhrazení jedné strany v časopise Advent pro oddělení seniorů.
6. Zpráva vedoucího za oddělení mládeže (V. Vondrášek)
•        Jádro pudla – letní kongres mládeže
•        60 účastníků
•        Pozitivní hodnocení ze strany účastníků i organizátorů
7. Zpráva P. Zvolánka o jeho evangelizační cestě na Ukrajinu
Evangelizační přednášky probíhaly ve městě Marjupol, které má 500 000 obyvatel se 4 sbory. P. Zvolánek měl 9 přednášek, které navštěvovalo 20 – 30 přátel. Po skončení série přednášek bylo pokřtěno 6 lidí.
8. Kazatelské oddělení
Ve dnech 13. – 15. 10. 2008 se uskuteční setkání kazatelů, evangelistů a misijních pracovníků na Karolíně. Na setkání jsou pozváni vojenský kaplan br. Z. Mikulka, který má připravenou prezentaci o duchovenské službě AČVR, a br. J. Slowík, který se zaměří na problematiku sociální podpory a sociální služby.
9. Hospodářské
9.1.         Slavnostní otevření modlitebny v Děčíně se koná 1. 11. 2008.
9.2.         Přípravy na stavební povolení v Plzni.
9.3.         Přípravy na stavební povolení v Mladé Boleslavi.
9.4.         Plánuje se přístavba pro sbor v Ústí n. L.
9.5.         Vydáno stavební povolení pro přístavbu na Smíchově; nyní probíhá výběrové řízení.

Příští jednání VČS se bude konat 7. 12. 2008 od 9:00 hod. v budově ČSU, Zálesí 50, Praha 4.

Zapsal: Peter Čík