České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

7. zasedání Výboru Českého sdružení

7. 12. 2008 21:00 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 7. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 7. prosince 2008

Pobožnost

E. Miškej na text Jan 8,32-36. Svobodný člověk se potřebuje rozvíjet. K tomu je nutný předpoklad možnosti volby a svobodného prostoru pro rozhodování. Lidská existence však podléhá mnoha omezením.
Boží slovo otevírá lidem prostor pro svobodu od něčeho nebo také k něčemu. Apoštol Pavel poukázal na příčinu nesvobody, která tkví v otroctví hříchu. Ježíš nám přinesl vnitřní svobodu a dává sílu k tomu, abychom nehřešili. Pavel nejen hlásal poselství o svobodě, ale i žil svobodný život. Lidem chybí tato vnitřní svoboda, kterou dává Ježíš. On nás vede k opravdovému svobodnému životu.

I. Rozhodnutí

1. Erik Brandon Dunn – knižní evangelista
VČS schválil, že E. B. Dunn bude působit jako knižní evangelista. V současnosti bratr působí se svojí manželkou Kamilou v Protivíně.
2. Sloučení sborů Chomutov a Most
VČS vyhověl žádosti ohledně sloučení sborů Chomutov a Most, kterou tyto sbory vyjádřily na svém společném členském shromáždění. Zmíněné sbory věří, že se jedná o dočasnou záležitost a chtějí i nadále misijně působit ve svém okolí. Také z tohoto důvodu přehodnotili scházení v panelovém bytu a nyní se schází k sobotní bohoslužbě na novém místě v kulturním středisku Kahan.
3. Kazatel pro sbory Plzeň, Plzeň 2, Rokycany
Kazatel sborů Plzeň a Rokycany M. Balcar zahájí magisterské studium v New Bold v září 2009. Na finančních nákladech jeho studia se ČS bude podílet tím, že mu během studia po dobu 1,5 roku bude vyplácet mzdu. EUD bude hradit školné.
Zodpovědným kazatelem s důrazem na administrativní pravomoc pro sbory Plzeň a Rokycany bude od září 2009 I. Michalec do té doby, než bude instalován o rok později v roce 2010 V. Vondrášek jako kazatel pro sbory Plzeň, Plzeň 2 a Rokycany.
4. Vedoucí KC v Plzni 1
VČS rozhodl, že J. Foltýn se stane po ukončení nástupní praxe v r. 2009 vedoucím KC v Plzni. Toto rozhodnutí platí za předpokladu, že bude schválena dotace z fondu EU, která bude použita na vyplácení jeho mzdy. Udržitelnost projektu je stanovena EU na 6 let.
5. Biblický pracovník P. Pich pro sbory Písek, Strakonice a skupinu Prachatice
VČS rozhodl, že P. Pich se v létě r. 2009 přestěhuje do Písku, kde bude sloužit jako biblický pracovník pro sbory Strakonice, Písek a Prachatice.
6. Nástupní praxe
VČS odsouhlasil přijetí S. Sílové a L. Čapka do nástupní praxe. O místech jejich působení rozhodne VČS na svém příštím jednání. R. Buchtel bude svou nástupní praxi vykonávat ve sboru Praha – Smíchov; jeho vedoucím bude J. Cepl.
7. Kaplanská nemocniční služba – poloviční úvazek
VČS rozhodl, že Vítězslav Vurst bude od podzimu 2009 na poloviční úvazek zaměstnancem ČS pro kaplanskou nemocniční službu. Vítězslav Vurst již v minulosti založil psychosociální intervenční tým a má bohaté zkušenosti i obdarování pro začlenění naší církve do kaplanské nemocniční služby v ČR.
8. Vysvěcený kazatel pro J. Dvořáka
VČS rozhodl, že vysvěceným kazatelem pro J. Dvořáka bude D. Čančík.
9. Rozpočet oddělení ČS za rok 2009
VČS schválil čerpání rozpočtu za rok 2008 a rozpočet oddělení ČS za rok 2009.
10. Domov pro seniory
VČS schválil záměr vedení ČS pozastavit projekt ČS ohledně stavby domova důchodců na území ČS a přijmout projekt ČSU za předpokladu, že se Výbor unie rozhodne pro realizaci.
11. Stavba modlitebny v Bolívii
VČS schválil vyslání kazatele M. Stehlíka na stavbu modlitebny do Bolívie a bude mu hradit náklady za cestu.

II. Informace

1. Oddělení dětí a Klub Pathfinder
1.1. Je rozpracována metodika nových internetových stránek.
1.2. Probíhá další fáze příprav k vydání Bible pro Pathfinder.
1.3. Na dětských internetových stránkách komunikuje aktivně 260 dětí (www.bezvacity.cz).
1.4. Proběhla akce Stezka písmáků. Do letošního ročníku bylo přihlášeno 280 dětí.
40 % všech účastníků jsou děti z prostředí CASD.
1.5. Konala se Múzička v Praze. Tuto akci navštívilo 230 dětí.
2. Osobní služba a evangelizace
2.1. Dne 11. 11. 2008 proběhlo setkání vedení ČS s evangelisty.
2.2. V rámci programu Exit 316 v ČS pracuje 12 skupinek.
2.3. V listopadu 2008 se v ČS uskutečnila v roznáška 400.000 ks korespondenčních kurzů.
2.4. 90 % našich sborů podalo žádosti o finanční příspěvek na evangelizaci.
2.5. Byla domluvena spolupráce mezi ČS a ČBS ohledně vydání většího počtu brožurek Evangelium podle Lukáše.
2.6. Na motivačním setkání ASI na Karolíně byl představen projekt Světem Bible. V r. 2009 se naplánuje další setkání.
3.Kazatelské oddělení
3.1. Ve dnech 13. – 15. listopadu proběhlo setkání kazatelů na Karolíně. Setkání mělo duchovní, vzdělávací i rekreační rozměr. Z. Mikulka představil práci Kaplanské vojenské služby. J. Slowík přednášel o možnostech sociální služby.
3.2. Závěrečné setkání školení laických kazatelů se koná 10. – 11. ledna 2008. Účastníci, kteří úspěšně absolvovali školení, obdrží certifikáty od vedení ČS a TS.
3.3. Slavnostní bohoslužba u příležitosti otevření nové modlitebny v Děčíně se konala 1. 11. 2008.
3.4. Z důvodu velkého počtu členů byla skupina kazatelů středočeského okrsku rozdělena na dvě části: kazatelé z Prahy a ze středních Čech. J. Tomášek zůstává okrskovým kazatelem a zároveň navrhne svého zástupce pro oblast Prahy.
4. Zpráva ředitele Křesťanské základní školy Elijáš
Byla zpracována a podána žádost o zápis do rejstříku škol Mateřské školy Elijáš, která bude organizační součástí Základní školy a mateřské školy Elijáš. Dle školského zákona byla žádost podána na Magistrát hlavního města Prahy s tím, že po dostavbě budovy Společenského centra Pathmos v Michli bude předložena dokumentace k objektu. Mateřská škola by měla zahájit provoz 1.9.2009.
Zápis žáků do 1. ročníku bude 22.1.2009 od 14.00 do 18.00 a zápis dětí do mateřské školy bude v dubnu 2009.
K docházce do ZŠ pro školní rok 2009/2010 je předběžně přihlášeno 7 žáků, k docházce do MŠ je předběžně přihlášeno 11 dětí.
5. Plány oddělení ČS na rok 2009
Byly představeny plány jednotlivých oddělení ČS.
6. Personální záležitosti
Datum vysvěcení M. Balcara je stanoveno na 18. dubna 2009 v Plzni.
7. Hospodářské záležitosti, stavební úpravy
7.1. Pro stavbu v Plzni je dokončena projektová dokumentace.
7.2. V Mladé Boleslavi se dokončuje projektová dokumentace.
7.3. V Ústí nad Labem je dokončena dokumentace k přístavbě a chystá se výběrové řízení.

Příští jednání VČS se bude konat 5. 4. 2009 od 9:00 hod. v budově ČSU, Zálesí 50, Praha 4 – Lhotka.