České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

14. zasedání Výboru Českého sdružení

8. 10. 2010 10:23 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 14. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 19. září 2010

Pobožnost

M. Pavlík – Ezdráš 9,2 / Nehemiáš 13 (smíšená manželství). Ezdráš, když se to dověděl, trhal si oděv a vlasy – uzavírá se do sebe. Naopak Nehemiáš se ihned pouští do konfrontace a fyzicky napadá ty, kteří takto hřeší.

I. Rozhodnutí

1. Zpráva z Výboru ČSU
VČS rozhodl o písemném vyjádření poděkování všem, kteří se podílejí na aktivitách pro děti. Sdělit jim poděkování za jejich nasazení a službu svými dary. Dopis připraví D. Čančík.
2. Úkoly konference 2007
VČS přijal dokument popisující úkoly vyplývající ze zápisu konference ČS 2007 i body agendy této konference, které byly přesunuty do kompetence VČS. Dokument popisuje jednotlivé body (úkoly) a to, kdy a jak byly naplněny.
3. Dořešení bodu z agendy konference ČS 2007 (1)
VČS založil komisi pro přezkoumání potřebnosti ústavy ČS ve složení: P. Zvolánek, D. Čančík, M. Kysílko, I. Papírníková + jeden zástupce ČSU. Komise předloží své závěry do příštího setkání VČS.
4. Dořešení bodu z agendy konference ČS 2007 (2)
Vedení ČS na příští jednání předloží návrh řešení bodu agendy konference ČS – zavedení pravidelného hodnocení sborů – plány a jejich hodnocení.
5. Ustavení sboru Jičín
VČS rozhodl požádat skupinu Jičín o doplnění informací týkajících se misijních vizí a schopnosti samosprávy.
6. Audit o stavu velmi malých sborů
VČS rozhodl o vypracování auditu sborů v ČS. Pojmenování sborů, které svou velikostí nebo činností neodpovídají parametrům sboru. Vedení ČS předloží výsledky auditu do příštího jednání. Na tomto jednání navrhneme řešení.
7. KZŠMŠ Elijáš
VČS rozhodl o tom, že záležitosti spojené s bydlením zaměstnanců školy budou řešeny ve spolupráci s hospodářem ČS.
8. Rozhodnutí v odložené žádosti Dunnových
VČS rozhodl, že uhradí E. Dunnovi jeden den v týdnu pro vyučování lidí, které Dunnovi mají z KE. Rozhodnutí platí do konce roku s tím, že poté bude vyhodnoceno.
9. J. Ejem
VČS rozhodl o ukončení pracovního poměru pro J. Ejema dohodou k 31.12. 2010.
10. Ejemovi – nabídka bydlení i konkrétního úvazku
Ejemovi budou mít možnost užívat byt ČS v Úpici se smlouvou vždy na jeden rok. Zároveň nabízíme J. Ejemovi 0,3 úvazek v oblasti manželských setkání.
11. Doporučení pro Danu Kozákovou jako KE
VČS souhlasí se zapojením D. Kozákové v práci KE.
12. Žádost M. Balcara
VČS souhlasí s poskytnutím neplaceného volna pro M. Balcara do 31. 7. 2011.
13. Karlovy Vary
VČS souhlasí se záměrem sboru K. Vary využít dva apartmány pro účely klubu „Rybička“. Hospodář ČS ve spolupráci se sborem K. Vary připraví smlouvu o užívání.
14. Poděbrady
VČS rozhodl o využití státní dotace určené k opravě církevních budov na fasádu modlitebny v Poděbradech.
15. Vamberk
VČS souhlasí s úpravou bytu ve Vamberku.
16. Žádost sboru České Budějovice
VČS rozhodl o posouzení projektu solárních panelů na střechu sboru nezávislým odborníkem a na tomto základě pak elektronicky hlasovat o případném poskytnutí půjčky. Sbor České Budějovice bude požádán o dodání podkladů k posouzení. Především je třeba zvážit finanční návratnost vložené investice vzhledem ke změně zákona a posoudit efektivitu celého tohoto projektu.

II. Zprávy jednotlivých oddělení ČS

1. Oddělení dětí a Klub Pathfinder

1.1. Vzdělávání a výchova
– Na začátku prázdnin proběhl Rádcovský kurz v ČS. Letního týdenního soustředění se zúčastnilo 23 frekventantů ve věku 15-17 let.
– V uplynulém týdnu se 12 vůdců z ČS zúčastnilo Vůdcovského speciálu ČSU v Rumunsku. Celkem zde bylo 26 vůdců z ČSU + 18 vůdců z Rumunska. Kromě společenství v krásné přírodě měli možnost si vzájemně vyměnit zkušenosti a inspirovat se v práci s dětmi.
1.2. Akce a aktivity
– Camporee ČSU – děti ze všech koutů (ze všech oblastí) ČS se zúčastnily camporee ČSU. Hosty camporee byly i dva oddíly dětí z Polska. Hostem z EUD byl C. Cozzi a provázel přítomné tématem „Neboj se – protože já jsem s tebou“.
– Tábory – na čtyřech tábořištích ČS proběhlo 10 letních dětských táborů, kterých se zúčastnilo cca 300 dětí. Tábořiště v Raspenavě koncem srpna poškodila velká voda.
– Stezka písmáků – právě probíhá základní kolo soutěže.
– V jednotlivých sborech se rozbíhá pravidelné oddílové setkávání. S vedoucími se udržuje pravidelný kontakt osobně i prostřednictvím oblastí (oblastních vedoucích).
1.3. Metodický materiál – Stupně rozvoje pathfindera i s materiálem pro děti je k dispozici od 1. 9. 2010. Materiál bude sloužit vedoucím jako metodická pomůcka pro práci s dětmi ve věku 10 – 14 let. V letošním školním roce chceme připravit metodiku pro mladší dětí (6-10 let).
1.4. V říjnu proběhne Vůdcovský kurz na TS, víkendové setkání absolventů VK 2009, opravné zkoušky a rádcovský speciál pro účastníky letošního kurzu a do konce roku také Múzička ČS a také Múzička ČSU v Praze.

2. Oddělení mládeže

2.1. Proběhlo intenzivní setkání Vytaxu (cca 40 mladých lidí na Lipnici).
2.2. ČS organizovalo Unijní kongres mládeže – účast asi 330 lidí. Nejpozitivněji účastníci hodnotili čtvrtek (možnost služby v Chrudimi).
2.3. V Č. Budějovicích proběhla vydařená akce „Země Živitelka“.
2.4. Na podzim se uskuteční dvě setkání Vytaxu. Účastníci mají nyní projekt služby ve svých sborech.

3. Oddělení osobní služby a evangelizace

3.1. V Karlových Varech proběhl English camp – více než 50 % dětí bylo z neadventistického prostředí.
3.2. V Mostě (v obci Bečov) byla otevřena druhá Duhovka (práce s romskými dětmi – vede P. Svašek).
3.3. Setkání v Kroměříži – S. Quon.
3.4. V Chrudimi proběhla sociálně misijní aktivita mládeže (v rámci Kongresu mládeže).
3.5. Byl navázán kontakt s vizí evangelizace v ČS s K. Nowakem (kazatel z Norska – motorkář).
3.6. „Za obzorem – live“ – chystá se asi 50 skupinek, které s tímto programem budou pracovat.
3.7. Připravuje se setkání zakladatelů sborů, motivační setkání evangelistů a rozbíhá se řada evangelizačních aktivit na jednotlivých sborech.
3.8. Právě vychází misijní kniha „Přišel, zemřel, zvítězil“ (zkrácená Touha věků). Dokončuje se vydání parafrázované Bible s přílohami.

Modlitba: D. Svoboda

4. KZŠMŠ Elijáš

4.1. Nový ředitel Z. Muzikář a jeho zástupkyně S. Filisteinová se stručně představili.
4.2. Z. Muzikář přednesl souhrnnou zprávu o KZŠMŠ Elijáš (viz příloha).
– Došlo ke změně ředitele školy a přijetí zástupkyně.
– Škola se přestěhovala do Baarovy ulice.
– MŠ má 40 žáků, ZŠ má ve 4 ročnících 29 žáků + 26 žáků v individuálním studiu.

Modlitba: L. Landsfeld

5. Biblický týden – zpráva
Letos bylo 210 účastníků. Host a řečník Barna nás velmi mile překvapil. Ohlasy účastníků byly výborné.
V příštím roce bychom rádi připravili standardní Biblický týden (7 – 14.8.), kde řečníkem bude J. Beneš.

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 12. prosince 2010 od 9:00 hod.
v Plzni – Skvrňanech.