České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

5. zasedání Výboru Českého sdružení

21. 6. 2012 22:05 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 5. zasedání Výboru Českého sdružení CASD

Praha 10. června 2012

V neděli 10. června 2012 proběhlo v Praze další zasedání Výboru Českého sdružení. Klíčovými body jednání byly tentokrát především personální záležitosti.

Výbor Českého sdružení se na svém 5. zasedání zabýval níže uvedenými otázkami a přijal následující rozhodnutí:

1. Zaměstnání biblického pracovníka M. Dlouhého

Členové VČS v mezidobí elektronicky odsouhlasili zaměstnání br. Martina Dlouhého jako biblického pracovníka a hlavního koordinátora v projektu evangelizace v Praze 2013, a to od 1. dubna 2012. Pracovní poměr byl uzavřen na jeden rok.

2. Přijetí O. Černocha na nástupní praxi

VČS rozhodl o přijetí br. Ondřeje Černocha do nástupní praxe. O. Černoch, který nyní končí studium Teologického semináře na Sázavě, pochází z Moravskoslezského sdružení. Nástupní praxi bude vykonávat od 1. srpna 2012 pod vedením kazatele Vítězslava Chána ve sborech České Budějovice, Český Krumlov a Vyšší Brod.

3. Zaměstnání P. Činčaly jako biblického pracovníka pro Centrum Generace a Jablonecko

VČS se zabýval současnými potřebami libereckého Centra Generace a také situací sborů v severních Čechách a rozhodl o zaměstnání br. Petra Činčaly na plný pracovní úvazek od 1. srpna 2012 na pozici biblického pracovníka. Polovina úvazku bude vyhrazena pro práci v Centru Generace a bude průběžně vyhodnocována, druhá polovina úvazku je odsouhlasena na jeden rok jako výpomoc místnímu kazateli M. Balcarovi v oblasti jemu svěřených sborů.

4. Zaměstnání P. Mandla jako biblického pracovníka

Br. Pavel Mandl dlouhodobě pracuje na bílém místě v Chotěboři. Vznikl zde oddíl Klubu Pathfinder, rozvíjí se práce s dětmi a jejich rodiči. VČS rozhodl o zaměstnání P. Mandla na jeden den v týdnu (0,2 úvazku) jako biblického pracovníka na jeden rok, a to od 1. července 2012.

5. Výpomoc M. Žaluda na Českolipsku

VČS odsouhlasil výpomoc kazatele v důchodu br. Miloslava Žaluda kazateli M. Bískovi, který má na starosti čtyři od sebe poměrně vzdálené sbory. M. Žalud by měl pomoci při kázání, pastoraci, evangelizaci atd. Jedná se o výpomoc na období jednoho roku.

6. Ukončení pracovního poměru s V. Kořenským

VČS hlasováním potvrdil ukončení pracovního poměru br. Vladimíra Kořenského z rodinných důvodů. V. Kořenský pracoval jako biblický pracovník na Sedlčansku.

7. Ordinace S. Lance

Na základě kladného vyjádření sborů i výboru kazatelského oddělení při Českém sdružení VČS doporučil ordinaci nevysvěceného kazatele br. Stanislava Lance. S. Lanc působí ve sborech Pardubice, Přelouč a Chrudim.

8. Zaměstnání L. Vurstové

VČS odsouhlasil zaměstnání s. Lenky Vurstové jako administrativní výpomoc pro vedoucího evangelizace ČS V. Vursta na 0,2 až 0,3 úvazku.

9. Pověřování laických kazatelů

J. Tomášek představil dokument „Pověřování laických kazatelů“, který popisuje stávající platné postupy pro pověřování laických kazatelů na sborech. Dokument byl nově vytvořen především na základě reakcí a potřeb starších sborů. Členové VČS hlasováním dokument přijali.

10. Rozšíření čtvrtletní zprávy tajemníků sborů

J. Tomášek informoval o změně ve formuláři čtvrtletní zprávy, ke které došlo na základě diskuze mezi tajemníky jednotlivých sdružení a ČSU. Tajemníkům sborů bude 1x ročně zasílána rozšířená čtvrtletní zpráva. Záměrem je vést sbory k reflexi jejich sborového života a pomoci sdružení a vedoucím oddělení lépe organizovat jejich práci.

11. Situace v KZŠMŠ Elijáš

P. Zvolánek informoval o vývoji situace v Křesťanské základní a mateřské škole Elijáš po volbě nové ředitelky. Bezprostředně po rozhodnutí VČS se objevila na internetu ostrá diskuze k této volbě, ve které byl napaden také proces výběru nové ředitelky. ČS si nechalo vypracovat odborný posudek z advokátní kanceláře, který potvrdil správnost postupu zřizovatele. Nová ředitelka školy nastupuje k 1. červenci 2012.

12. Schválení zahraničních cest

VČS schválil zahraniční cestu na zářijový  laický misijní kongres v Itálii, kam byli z ČS vysláni br. Stanislav Valenta ze sboru Plzeň 1 a s. Jana Vojáčková ze sboru J. Hradec. Odsouhlasena byla také již tradiční evangelizační cesta br. Pavla Zvolánka a O. Lytovchenka na Ukrajinu na podzim tohoto roku.

13. Zprávy z ČSU a oddělení ČS

Členové VČS také vyslechli zprávu tajemníka ČSU br. Petera Číka o rozhodnutích Výboru ČSU a zprávy vedoucích oddělení mládeže, evangelizace a křesťanského domova při ČS.

14. Zpráva o stavební činnosti

Z. Martasek předložil zprávu o stavební činnosti. Plánují se především úpravy v bytech kazatelů před nastěhováním.

15. Schválení účetní uzávěrky

Členové VČS schválili čerpání rozpočtu a výsledek hospodaření Českého sdružení za rok 2011.