České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

7. zasedání Výboru Českého sdružení

4. 2. 2013 20:44 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva ze 7. zasedání Výboru Českého
sdružení CASD

Praha 9. prosince
2012

V neděli 9. prosince 2012 znovu zasedal
Výbor Českého sdružení, tentokrát netypicky v prostorách Křesťanské
základní a mateřské školy Elijáš v Praze Michli, jejímž je České
sdružení zřizovatelem.

1. KZŠMŠ
Elijáš

Hostem jednání VČS byla nová
ředitelka KZŠMŠ Elijáš Ing. Hana Loderová. Představila členům
výboru změny, které na škole proběhly po jejím nástupu před
začátkem školního roku, současnou situaci ve škole i vizi na další
období. Členové výboru přivítali pozitivní zprávy o atmosféře a
aktivitách ve škole, pedagogickém sboru i dobré vzájemné
spolupráci. Těší zejména vzrůstající zájem o školu mezi rodiči,
dětmi i širší veřejností. Na závěr jednání si mohli členové VČS
také prohlédnout školní prostory.

2.
Oddělení církve a plán ČS na rok 2013

Členové
výboru vyslechli zprávy vedoucích oddělení evangelizace, dětí a
Pathfinderu, mládeže a křesťanského domova a přijali plán Českého
sdružení na rok 2013.

3. Obsazení
sborů

Výbor ČS odsouhlasil změny v obsazení
sborů, ke kterým dojde v létě 2013:
Kazatelem pro sbor
Liberec a libereckou skupinu Generace se po M. Balcarovi stane Petr
Pich, nyní kazatel ve sborech Písek a Strakonice. Kazatelem sboru
Karlovy Vary a Sokolov bude Martin Lindtner, nyní kazatel v
nástupní praxi v Brně. Poté, co dosavadní karlovarský nevysvěcený
kazatel Luboš Čapek ukončil z rodinných důvodů svoji službu,
požádalo vedení ČS kazatele v důchodu B. Zámečníka, aby do léta
2013 převzal odpovědnost za uvedené sbory. Výbor ČS dále rozhodl,
aby plnou kazatelskou odpovědnost za sbor Česká Lípa převzal od
ledna 2013 do léta 2014 Miloslav Žalud, kazatel v důchodu, který v
této oblasti již vypomáhá. V rámci plánovaného přerozdělení
kazatelských oblastí v Severních Čechách bude sbor Česká Lípa od
léta 2014 spadat pod kazatele v Litoměřicích (sbory Litoměřice,
Roudnice n/L, Č. Lípa). Záměrem tohoto rozhodnutí je ulehčit práci
kazateli v Ústí n/L (sbory Ústí n/L, Děčín, Rumburk).

V
mezidobí posledních dvou jednání VČS jeho členové odsouhlasili
internetovým hlasováním nástup manželů Jana a Aleny Mráčkových do
nástupní praxe na sborech Mladá Boleslav, Neratovice, Brandýs nad
Labem pod vedením místního kazatele Karla Vasilka.

4. Další personální
rozhodnutí

Výbor ČS pověřil kazatele Víta
Vursta, aby zastupoval ČS ve správní radě nakladatelství
Advent-Orion. Dosavadním zástupcem ČS v radě byl R. Homola. Výbor
ČS také schválil zahraniční cesty svých zaměstnanců na rok 2013.

5. Příprava mimořádné konference ČS „Církevní řád
a sborová praxe“

V rámci procesu přípravy
mimořádné konference Českého sdružení se výbor zabýval prvními
výsledky dotazníkového průzkumu mezi členy sborů. Na jejich základě
lze předběžně identifikovat 9 oblastí, které žádají o bližší
pozornost: členství v církvi, manželství a rozvod, uplatňování
kázně a pastorace, alkohol, sobota a její praktické zachovávání,
tanec a hudba, ordinace žen, svatby a oddávání, některé věroučné
otázky (dar proroctví, ostatek, Kristova služba v nebeské svatyni).
Uvedenými okruhy i další přípravou se výbor bude dále zabývat.
Mimořádná konference ČS je plánována na 16. června.

6. Zrušení mimořádné konference
ČSU

V rámci internetového hlasování Výbor ČS
nejprve schválil návrhy sborů na delegáty pro mimořádnou konferenci
ČSU, která měla jednat o pobírání finančních prostředků ze strany
státu na mzdy kazatelů jako kompenzaci za zkonfiskovaný majetek.
Poté, co byl zákon vládou ČR přijat, se VČS vyjadřoval k návrhu
vedení ČSU na zrušení mimořádné konference ČSU s tím, že základní
otázka konference byla schválením zákona zodpovězena. Výbor ČS se
vyjádřil většinou svých členů proti návrhu na zrušení konference.
Vedení ČSU byl tlumočen postoj, že by bylo možné (či dokonce
vhodné) konferenci o několik měsíců posunout (jaro 2013) na dobu,
kdy již bude k dispozici text smlouvy církve se státem. Mezitím
mohou proběhnout další případné analýzy, může být důkladně
připravena agenda konference a především bude definitivně jasné,
zda zákon také nabude svoji platnost či obstojí v případném soudním
řízení u Ústavního soudu. Konference by tak mohla proběhnout za
známých podmínek a poskytnout vedení ČSU jasný mandát pro jednání
se státem. Postoj VČS byl tlumočen vedení ČSU.

7.
Hospodářská rozhodnutí

VČS projednal a schválil
návrh rozpočtu ČS na rok 2013 včetně rozpočtu jednotlivých
oddělení. Zároveň rozhodl, že součástí rozpočtu bude i přehledné
zpracování toho, jakou částku získala církev jako příspěvek od
státu a jak je s těmito financemi nakládáno.

VČS dále
projednával řadu hospodářských záležitostí, zatím bez konkrétních
rozhodnutí. Zabýval se investičním záměrem ČS do konce volebního
období (rok 2015), diskutoval nad možnostmi podpory péče o seniory
a podporou sborů, které nemají vlastní modlitebnu. Dlouhodobým
záměrem je zefektivnění ekonomického provozu modliteben, a to na
základě auditu stavebního technika ČS. VČS také rozhodl o
přenechání nevyužitého bytu v Kolíně Teologickému semináři.

Příští jednání Výboru Českého sdružení proběhne
24. března 2013.