České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Závěry mimořádné konference Českého sdružení

1. 7. 2013 10:51 Vladimír Krupa České sdružení

Text výstupů a přijatých návrhů z mimořádné konference Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, která se konala v Praze 16. června 2013 a zabývala se ordinací žen, manželstvím, rozvodem, svatbami v církvi, kulturou, zachováváním soboty a uplatňováním církvení kázně.

Ordinace žen

 • Konference Českého sdružení podporuje ordinaci žen ve svém sdružení. Toto rozhodnutí a problematika bude předložena řádné konferenci Česko-Slovenské unie v roce 2014.

Manželství, rozvod a opětovný sňatek

 • Soužití muže a ženy v manželství je Božím záměrem. I při vnímání současných problémů vzájemného soužití ve společnosti i církvi nepovažujeme intimní život mimo manželství za stav v souladu s Ježíšovým ideálem.
  Přesto chápeme, že mohou nastat situace, které vyžadují individuální a citlivý pastorační přístup s cílem spasení lidí a udržení jejich kontaktu s církví. Prostředky jako je kázeň, rozhovor před výborem, veřejné odsouzení atd. vnímáme jako řešení v krajních situacích.
 • Návrh dodatku k Církevnímu řádu v kapitole Manželství, rozvod a opětovný sňatek, oddíl Postoj církve k rozvodu a opětovnému sňatku, bodu 6, odstavec druhý (str. 143):

  Za znehodnocování Božího záměru pro manželství považujeme také nesexuální porušení manželského slibu. Manželství může také zničit psychické násilí, týrání, závislosti a jiné. V těchto případech by sbor měl velmi citlivě posuzovat možnost případných kázeňských řešení při uzavření opětovného sňatku.

  Návrh je míněn jako pastorační doporučení pro praxi v Českém sdružení a jako podnět pro projednání na konferenci ČSU v roce 2014.

Svatby v církvi

 • Návrh úpravy formulace 6. bodu z Usnesení o uzavírání církevních sňatků, který byl doplněn na zasedání Výboru Č-S unie v Brně 21. dubna 2013:
  „Výjimku může udělit příslušný výbor sboru (popř. výbory sborů) s ordinovaným kazatelem a ve spolupráci s předsedou sdružení s ohledem na pastoraci a evangelizaci.“
  Tento pozměněný návrh bude předložen VČSU s doporučením, aby byl uplatňován i v MSS a SZ.
 • Návrh pro Výbor ČSU: Naši teologové (ČSU) by se měli zabývat problematikou požehnání s ohledem na požehnání se vzkládáním rukou (především při svatebních obřadech). Závěry poté budou předloženy GK ve formě návrhu.

Tanec, hudba a postoje ke kultuře

Doporučení v postojích ke kultuře pro sbory v ČS:

 • „Křesťan se účastní kulturního života ve svém okolí. Není podezřívavý, ale je obezřetný. Neuzavírá se před druhými lidmi, ale zdržuje se od zlého. V životě je veden principy vděčnosti, jednoduchosti, skromnosti a sebeobětování.
  Křesťan je zodpovědný člověk. Umí si vybírat. Je rozumem a soudností nadanou bytostí, která rozumí principům života, zná Boží zásady a svobodně se rozhoduje, aby žila v souladu s Bohem, se sebou, s bližními a přírodou. Křesťan se staví proti extrémům. Životní zkušenost ho učí, co je pro něj užitečné a co nikoli (Fp 1,10). Nenapodobuje bezmyšlenkovitě životní styl někoho jiného, ale uvědoměle následuje Krista a snaží se promítnout jeho zásady a principy zjevené v Bibli do svého života.“ (Daniel Duda – Jiří Moskala, Evangelium pro dnešek, Advent-Orion 2002)
 • Doporučujeme kazatelům a vedení sborů, aby v postojích ke kultuře spíše, než aby taxativně vyjmenovávali nevhodné kulturní aktivity, vedli členy k osobní odpovědnosti a zralosti s respektováním individuálního prožívání vztahu jednotlivce s Pánem Bohem.
 • Doporučujeme kazatelům a vedení sborů, aby seznámili sbory s usnesením GK 2004 o hudbě a uplatňovali ho v praxi.

Návrhy na změny v Církevním řádu:

 • Pověřujeme vedení ČS, aby zpracovalo aktualizaci celé kapitoly CŘ Zásady křesťanského života, především odstavce od pasáže Oděv po pasáž Hudba, a to v duchu textu z materiálu “Evangelium pro dnešek”, a tento návrh předložilo na konferenci ČSU v roce 2014.
 • Navrhujeme celou pasáž „Rekreace a zábava“ z 12. kapitoly CŘ Zásady křesťanského života (str. 133) nahradit právě výše uvedeným odstavcem z knihy Evangelium pro dnešek (kapitola Křesťan, kultura a svět).
 • Návrh na úpravu odstavce od hudbě (CŘ str. 133-134):
  „Hudba byla stvořena, aby sloužila svatému účelu, aby povznášela myšlenky k tomu, co je čisté, ušlechtilé a vznešené, a aby probudila v duši zbožnost a vděčnost k Bohu.“ (PP 594) Pán Ježíš „zpěvem udržoval společenství s nebem“. (DA 73)
  Hudba je jedno z největších umění. Dobrá hudba Neposkytuje jen potěšení, ale povznáší také mysl a probouzí nejlepší vlastnosti. Bůh často použil duchovní písně, aby se dotkl srdcí hříšníků a vedl je k pokání. Špatná hudba podkopává mravní cítění a síly člověka a odvádí nás od našeho vztahu k Bohu.
  Měli bychom si uvědomit, že jednotlivé kultury chválí Boha odlišným způsobem. Hudební formy a hudební nástroje se v adventistické rodině v jednotlivých zemích po celém světě od sebe velmi liší. Hudba, kterou pěstuje jedna kultura, může znít zvláštně a cize někomu, kdo patří k odlišné kultuře.
  Musíme být opatrní při věnovat velkou péči výběru hudby – jak doma, tak při společných setkáních, ve škole nebo ve shromáždění. Melodiím jazzového, rockového nebo podobného rázu a textům vyjadřujícím nesmyslné a povrchní city, je dobré se vyhýbat. (Viz str. 83, 86, 133.)

Praktické zachovávání soboty

 • Navrhujeme, aby vedení církve zadalo zpracování aktuální studie zaměřené na smysl a význam soboty a její praktické dopady.
 • Navrhujeme, aby výrazy v CŘ, v dnešním prostředí archaické, byly nahrazeny současně srozumitelným jazykem. Např. slovo světské nahrazeno výrazem všední str. 129 CŘ. Jeví se nám, že je to výraz zavádějící.
 • Doporučujeme, aby církev pokračovala v komunikaci se státní správou a upozornila na specifika našeho náboženského vyznání a žádala ji o konkrétní podporu náboženské svobody – přijímací zkoušky, graduace atd.
 • Doporučujeme jednotlivcům, aby se nebáli prožít osobní zkušenost s Bohem ve chvílích, kdy zápasí o dodržování soboty.
 • Doporučujeme, aby se překážka práce v sobotu stala pastoračním zaujetím sboru a nejen kazatele, aby člověk cítil pozitivní podporu sboru – modlitební, morální, finanční atd.
 • Vyzýváme k tomu, abychom se v obsahu toho, co v sobotu děláme a neděláme, neřídili okolními vlivy (a tím si své jednání omlouvali), ale naším vztahem k Bohu.
 • Vyzýváme jednotlivce k osobní reformě svého vztahu s Bohem ve vztahu ke svěcení soboty.
 • Vyzýváme jednotlivá církevní oddělení a instituce, aby organizovaly setkání činovníků v jiný čas než v sobotu.

Nechceme stanovovat detailní pravidla co ano a co ne v sobotu, ale nechceme rezignovat na stav týkající se prožívání soboty a proto apelujeme na oživení vztahu s Bohem jednotlivců, rodin, sboru a církve.

Pastorace a uplatňování kázně

 • Zajistit nový překlad Církevního řádu:
  1. Doporučujeme změnit název církevního řádu na „Církevní příručka“ (nebo jiný podobně vhodný)
  2. Publikovat známé chyby překladu formou „Errata“ a zajistit jejich distribuci na všechny sbory
  3. Po nejbližší GK pořídit nový kompletní český překlad CŘ z angličtiny
 • Doporučujeme hledat jiný vhodný název pro sborový institut církevní kázně.
 • Doporučujeme uložit výboru Českého sdružení, aby s případnou pomocí Č-S unie zajistil do 30. 6. 2014 zpracování „Manuálu sborové péče“ pro kazatele a další činovníky s cílem:
  1. Umožnit lépe a ve společné shodě aplikovat církevní řád v oblastech církevní kázně
  2. Vysvětlit členům význam a smysl církevní kázně
  3. Zmírnit negativní dopady udělování církevní kázně – motto: „Kázeň nemá být klackem v ruce, ale zábradlím před propastí.“
  4. Motivovat sbory k ochotě řešit včas problémy členů či sborů
 • Navrhujeme, aby vedení ČS nechalo zpracovat nebo zpracovalo pastorační list (manuál), který by obsahoval základní body, které konkrétní sbor v jednání s člověkem nesmí opomenout, než mu uloží církevní kázeň.
 • Součástí manuálu by měly být taxativně vyjmenované důvody, které by měly být vždy řešeny zahájením církevní kázně. Doporučujeme mezi tyto důvody zařadit minimálně následující důvody:
  • Rozvracení sboru
  • Záměrné ubližování členům církve nebo lidem mimo církev
  • Pohoršlivé jednání, které přináší potupu církvi

Leave a comment