České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

13. zasedání Výboru Českého sdružení

3. 7. 2014 07:26 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 13. zasedání Výboru Českého sdružení

15. června 2014 znovu zasedal Výbor Českého sdružení. Vedle personálních otázek byl hlavním bodem jednání již delší dobu připravovaný projekt péče o seniory a související vznik oddělení sociální služby. VČS přijal tato rozhodnutí:

1. Kazatelé a sbory

  • Výbor ČS rozhodl o přijetí dvou nových pracovníků do nástupní praxe: Anna Majtán-Černáková bude zařazena u kazatele Pavla Šimka v jemu svěřených sborech (Bethany – Praha Michle, Vlašim a skupina Benešov) a Tomáš Špác bude pracovat pod vedením kazatele Petra Harasteje ve sborech Kladno, Beroun, Slaný a skupině Rakovník. Oba absolventi Teologického semináře nastoupí během letních měsíců.
  • Na základě žádosti sborů Vamberk, Jablonné n/O a Dobruška VČS odsouhlasil vysvěcení neordinovaného kazatele Romana Buchtela za staršího uvedených sborů.
  • VČS přijal rezignaci preceptora Teologického semináře Jakuba Chládka na službu kazatele sboru Sázava a pověřil administrativní odpovědností za sbor předsedu ČS Pavla Zvolánka.

2. Misijní práce, kaplanská služba a péče o seniory

  • VČS přijal pravidla pro zapojení dobrovolníků do misijního projektu HisHands. Hlavním důrazem je odpovědnost místního sboru a kazatele za výběr a vedení jednotlivých pracovníků.
  • VČS doporučil vyslání Rostislava Homoly do kaplanské služby za CASD. Bratr již působí jako kaplan v nemocnici Písek, dosud však nikoliv jako zástupce církve.
  • VČS schválil projekt péče o seniory ve sborech ČS, jehož součástí je obnova oddělení sociální služby (v úzké návaznosti na sborovou diakonii a pastoraci). Projekt bude zahrnovat všechny ty, kterých se problematika stáří týká – tedy nejen samotné seniory, ale také jejich rodiny a blízké i potenciální zájemce o práci v této oblasti. VČS zároveň pověřil vedením oddělení sociální služby bratra Daniela Hrdinku z Hradce Králové.

3. Hospodářská rozhodnutí

  • VČS odsouhlasil příspěvek ve výši 70% nákladů (maximálně do výše 350 tisíc Kč) na rekonstrukci sborových prostor v Českých Budějovicích.
  • VČS vyjádřil podporu záměru pořízení budovy nemovitosti pro rusky mluvící sbor v Praze s výhledovým finančním podílem maximálně 50 % a do výše 5 mil. Kč. Zároveň jsou podnikány kroky pro zajištění dalších finančních prostředků jak z církevních, tak mimocírkevních zdrojů.
  • VČS odsouhlasil nákup tří přepravních kontejnerů pro tábořiště Klubu Pathfinder v hodnotě 150 tisíc Kč.