České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

16. zasedání Výboru Českého sdružení

18. 3. 2015 08:15 Vladimír Krupa České sdružení

V neděli 8. března 2015 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Českého sdružení v tomto konferenčním období. V atmosféře vděčnosti Pánu Bohu za jeho vedení tak výbor zakončil svoji čtyřletou službu, která začala po konferenci ČS v roce 2011. A právě příprava na letošní konferenci tvořila vedle některých personálních rozhodnutí značnou část náplně agendy jednání.
V úvodu setkání vystoupil tajemník ČSU Peter Čík, který ve své promluvě na Ježíšův výrok „Já jsem ta cesta, pravda i život“ (Jan 14,6) zdůraznil myšlenku, že církev je vždy na cestě, a ve svém chápání a prožívání pravdy (věrnosti Bohu) musí vždy reagovat na život a aktuální otázky, které každá doba přináší. V tomto smyslu také poděkoval vedení ČS a členům VČS za jejich práci v uplynulém období. Poté se již členové výboru věnovali své agendě. Jako vždy Vám přinášíme přehled nejdůležitějších rozhodnutí a informací.

1. Kazatelé, misijní projekty, sociální služba a sbory

  • VČS upřesnil zařazení studentského kazatele Josefa Dvořáka, který bude od léta pracovat jako studentský kazatel v Praze, s působností při sboru Praha – Vinohrady. Kázáním bude sloužit ve všech pražských sborech. Bude také spolupracovat s mládeží ostatních pražských sborů i s jejich výbory.
  • Výbor rozhodoval o přijetí nových pracovníků do nástupní praxe. O NP v Českém sdružení požádali absolvent Teologického semináře Robert Ichman z Uh. Hradiště (žádost o 2. rok NP), student 3. ročníku TS Marek Jonáš z Litoměřic a absolventka ETF UK Soňa Sílová z Prahy. Výbor vyhověl všem žádostem. O umístění praktikantů bude rozhodovat nový Výbor ČS po konferenci ČS.
  • P. Zvolánek informoval o rozhodnutí J. Tomáška ukončit pracovní poměr na ČS z osobních důvodů a o konfliktu zájmu, který byl předem oznámen a vznikl v souvislosti s jeho přípravou na další profesi. J. Tomášek ukončí pracovní poměr k 31. květnu 2015 tak, aby bylo možné řádně připravit konferenci ČS a předat agendu tajemníka sdružení jeho nástupci.
  • ýbor podpořil projekt HisHands Martina Balcara v Táboře, který bude rozvíjen ve spolupráci s místním kazatelem a sborem. Prostřednictvím ČSU bude projekt předložen ke schválení EUD.
  • Již v mezidobí schválil výbor elektronickou cestou návrhy grantové komise (pracovala ve složení D. Hrdinka, P. Kafka, R. Špinka, P. Zvolánek, M. Zdražilová) k sociálním projektům v Českém sdružení. Přihlásilo se celkem 23 žadatelů. Vybrané projekty splnily všechny formální náležitosti a z pohledu komise naplňují i záměr Českého sdružení pro tuto oblast.
    V letošním roce tak bude rozdělena částka 750 tisíc korun.
  • Výbor dále vyslovil souhlas se záměrem začlenit skupinu Rakovník (dosud skupina při ČS) ke sboru Kladno, a s převodem jejích členů. Smyslem tohoto procesu je nastartování přirozené spolupráce skupiny s fungujícím sborem v oblasti a koordinace aktivit v tomto regionu.

2. Konference ČS 2015

  • Delegátem pro konferenci ČS za sbor při sdružení byl zvolen Robert Žižka ze skupiny Praha – Melantrichova. Za instituci sdružení KZŠMŠ Elijjáš byla jako delegát odsouhlasena ředitelka školy Hana Loderová. Byl schválen také seznam pozvaných hostů konference.
  • Výbor ČS posoudil všechny návrhy, které zaslaly sbory jako příspěvky do agendy konference a přijal konečnou podobu agendy. Sbory, které zaslaly své podněty, budou o těchto rozhodnutích informovány.

První zasedání nového Výboru Českého sdružení se uskuteční podle celoročního plánu v neděli 10. května.