České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 7. zasedání Výboru Českého sdružení

7. 10. 2016 17:23 David Čančík České sdružení

Sedmé zasedání VČS otevřel svým zamyšlením nad textem ze Zjevení Jana 7,1-4, tajemník ČSU Peter Čík, který položil otázku,  co znamená to, že lidé, zde zmínění, byli zapečetěni? Pečeť označovala vlastnictví.  Pečeť znamenala ochranu. Pečeť potvrzovala pravou jakost, spolehlivost. Pečeť je pozváním k nesení Božího obrazu. Pečeť je symbolem věrnosti. Kniha Zjevení nás ujišťuje o tom, že Boží lid bude zapečetěn.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • akce pořádané ČSU – koordinační porada, závěrečné zkoušky a závěrečná graduace studentů TS, SR ADRA, SR ATI, Unijní rada, Unijní výbor, SR KE, SR Nadačního fondu Život a zdraví
 • akce oddělení ČS – VytaxIS (soustředění cca 70 mladých lidí v Proseči), setkání 50 plus v Poděbradech, 2. konference žen (setkání cca 100 žen v Koutech), studentská bohoslužba v Praze
 • akce konané v průběhu letních prázdnin – Biblický týden, manželská setkání, VytaxIS; v Pathfinderu – rádcovský kurz, vůdcovský kurz 30plus (9 nových vedoucích), 15 letních táborů
 • akce sborů – Polička (90. výročí založení sboru), akce MGC
 • setkání s vedoucími oddělení – v září se uskutečnilo setkání se všemi vedoucími oddělení při ČS.
 • setkání v rámci oddělení Sociální služby – v září proběhlo setkání pracovní skupiny, dále pak jednání ohledně toho, jak postupovat v práci s lidmi ze speciálními potřebami
 • setkání kazatelů se staršími a vedoucími sborů – v Sedlčanech, ve Štětkovicích, v Benešově, v Příbrami a ve Vlašimi
 • pastorálky v ČS – v červnu proběhly pastorálky všech okrsků, v září pak všechny kromě pražské a středočeská pastorálka se konala pravděpodobně naposled
 • setkání okrsků Pardubického a Hradeckého
 • návštěva věznice Valdice – setkání s ředitelem věznice a seznámení se s prací našeho kaplana P. Zvolánka (jeho práce je zde vysoce hodnocena)
 • loučení a instalace kazatelů a následné přestěhování – Harastejovi (Kroměříž), Martaskovi (Kladno), Adameovi (Č. Budějovice), Lancovi (Mladá Boleslav), Vasilkovi (Pradubice), Vurstovi (Praha), Nehybovi (v rámci Poděbrad), T. Špác (Hronov) a O. Černoch (Benešov)
 • zemřel bratr Josef Doubravský, bývalý kazatel Českého sdružení – jeho pohřbu ve Švýcarsku se za ČS a ČSU zúčastnil L. Svrček
 • výměna sekretářek na ČS – k 30. 6. odešla Marta Kysilková do důchodu, od 1.7. na její místo nastoupila Andrea Poláková
 • Biblický týden 2016
  • počet účastníků cca 170 (v sobotu cca 250)
  • původní řečník (L. Turner) se týden před začátkem BT ze své účasti ze zdravotních důvodů omluvil
  • náhradní program: plánované téma se zachovalo a oslovilo se 5 řečníků (M. Balcar, D. Novák, V. Chán, M. Žalud a O. Svoboda), kteří toto téma zpracovali každý ze svého úhlu pohledu
  • sobotní bohoslužby vedli V. Vurst a M. Pavlík, ranní pobožnosti vedl J. Libotovský
  • pozitivně bylo hodnoceno zapojení účastníků BT do dobrovolnického programu v Domově s pečovatelskou službou Holice a také na tzv. Dni zdraví pro Skuteč (obou akcí se účastnilo cca 40 účastníků BT)
  • v rámci jednoho z večerních programů se promítal film Daleko za sluncem – o práci Aleše Bárty a jeho týmu v nemocnici Itibo v Keni (projekt ADRY); promítaní se zúčastnili také režisérka O. Špátová a A. Bárta; v sobotu pak proběhla sbírka na tento projekt (vybralo se přes 40 000 Kč, vedení ČS celou částku dorovnalo na 50 000 Kč)
  • poděkování patří celému přípravnému týmu BT
 • KZŠMŠ Elijáš
  • rozloučení s devátou třídou, posezení s učiteli
  • návštěva primátorky hlavního města Prahy paní Krnáčové
  • podání žádosti ohledně střední školy na magistrát
  • září začátek školního roku, první třída má 18 žáků
  • celkový počet žáků je 187, z toho 32 v individuálním studijním programu, 9 v zahraničí, 37 jsou žáčci Mateřské školy
 • ATI – bylo zahájeno dálkové studium, v prvním ročníku studuje 14 studentů z ČS ( J. Barták, T. Bojda, K. Bušta, E. Dunn, P. Eder, P. Farkač, O. Chán, J. Chmel, J. Kubík, T. Kubík, M. Mareš, T. Ondráček, P. Ondrušek a D. Stehlík)
 • setkání s vedením Petrklíče, náplní setkání bylo informování o fungování projektu
 • vedení Českého sdružení se zúčastnilo supervize, kterou vedl PhDr. Jiří Tošner z Hestie
 • oblast misie ČS
  • na několika sborech a ve dvou věznicích proběhli další přednášky K. Novaka
  • zajímavým fenoménem je stolečková evangelizace
  • na sborech se průběžně realizují víkendy duchovní obnovy
  • ve Vimperku se uskutečnil misijní tábor organizovaný misijní skupinou Michael
  • kniha Přišel, zemřel, zvítězil je pro misijní účely k dispozici na ČS

Administrativní rozhodnutí

 • Aktuální postoj VČS k bodům, které ČS předložilo na mimořádnou konferenci ČSU

VČS zaujímá postoj, aby usnesení VČSU k uzavírání církevních sňatků (z 22. 9. 2013) zůstalo nadále v platnosti v nezměněné podobě.

 • Návrhy sboru Č. Budějovice na úpravy Církevního řádu

VČS přijal a podpořil návrh týkající se uzavírání církevních sňatků. Tento návrh bude předložen konferenci ČSU.

 • Založení sboru při ČS

V souvislosti s rozpuštěním sboru Sázava vyvstala potřeba založit sbor při sdružení, do kterého mohou být po nezbytnou dobu převedeni členové sboru Sázava, kteří na výzvu převést si své členství do jiného sboru nereagují, nebo své členství zatím nepřevedli. Pro tento a podobné případy VČS založil sbor při sdružení.

 • Restrukturalizace okrsků

Na základě rozhodnutí konference ČS z roku 2015 a po široké diskusi s kazateli a sbory, VČS změnil stávající model 5 okrsků na následujících 7 okrsků: Západočeský, Jihočeský, Pardubický, Královehradecký, Liberecký, Ústecký a Středočeský (včetně Prahy).

 • Založení okrskových rad

V souladu s rozhodnutím konference ČS 2015 VČS přijal návrh, aby rada okrsku byla složena z: okrskového kazatele, vedoucího okrskové rady (laika nebo kazatele), kazatelů daného okrsku, starších a vedoucích sborů a skupin daného okrsku, koordinátorů jednotlivých oblastí práce v církvi podle místních potřeb (děti a Pathfinder, mládež, KD, misie atd.), místně příslušného člena VČS (zástupce rady okrsku ve VČS), stálých hostů, kteří jsou dalšími zaměstnanci církve (bibličtí pracovníci, His Hands, INRI road apod.) a dále kazatelů v důchodu, kteří jsou VČS pověřeni ke službě v rámci okrsku.

Z tohoto rozhodnutí plyne i následující zadání pro okrskové kazatele

stávající okrskoví kazatelé zajistí vznik okrskových rad na svém území a budou zde nadále působit v rovině pastorační

okrskoví kazatelé budou řídit pracovní porady kazatelů (pastorálky), které se budou scházet na 4 místech (tak jako doposud, s rozdílem Prahy a Středních Čech, které se spojí)

 • Základní obsah činnosti okrskových rad

VČS zároveň definoval základní obsah činnosti okrskových rad a to následovně:

koordinace oddělení v rámci okrsku (spolupráce v této oblasti – sdílení schopností, synergie)

vzdělávání laiků / laických kazatelů

společná setkávání sborů v rámci okrsku

formulování postojů k otázkám v církvi (diskutování postojů pro VČS)

Personální rozhodnutí

 • Projektový pracovník v rámci projektu INRI road

VČS rozhodl o pracovním úvazku pro Martina Pavlíka, který by se ve své práci na území Prahy zaměřil na středoškolskou mládež, která se vytrácí z našich sborů. Martin Pavlík by byl odpovědný studentskému kazateli J. Dvořákovi.

 • Správce nemovitostí ČS

VČS rozhodl o přijetí do pracovního poměru  M. Mareše jako správce nemovitostí ČS.

Hospodářská rozhodnutí

 • Vyhlášení grantu ČS

VČS vyhlásil v rámci ČS grantovou výzvu z Fondu podpory sociálních projektů. Projekty musí být zaměřeny na jednu z následujících priorit:

podporu seniorů a osob s postižením, jejich aktivizaci a vzdělávání; na dobrovolnickou činnost ve prospěch seniorů a osob s postižením vedoucí ke zkvalitnění jejich životů

na rozjezd nových a začínajících veřejně prospěšných projektů

na podporu vzdělávání těch, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a znalosti s cílem zapojit se do sociálních aktivit církve (např. tlumočení neslyšícím, vedení dobrovolnických center ADRA, doprovázení umírajících a pozůstalých…)

VČS do  této grantové výzvy pro rok 2017 vložil částku 800 000 Kč.

Příští jednání VČS se uskuteční 4. prosince 2016, od 9. hodiny, na KZŠMŠ Elijáš v Praze.