České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 12. zasedání Výboru Českého sdružení

14. 12. 2017 06:42 David Čančík České sdružení

Dvanácté zasedání VČS zahájil M. Škrla textem z 1. Mojžíšovy, ze kterého připomněl zprávu o stvoření. V jeho jednotlivých fázích Hospodin hodnotil postupné kroky slovy: „vše, co učinil, je velmi dobré“. Takto Bůh oznámkoval i stvoření člověka s vědomím, co všechno bude následovat. Závěrem M. Škrla vyzval své posluchače, nechat se inspirovat Bohem a jeho pohledem na stvoření, nepředpokládat nemožnost porozumění, ale mít odvahu být součástí velmi dobrého, bez ohledu na to, že jsme různí.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • 25 let knižní evangelizace
 • Účast na konferenci UNITY v Londýně
 • Setkání s G. Mauerem, který nám představil švýcarský model řízení církve
 • Instalace nových kazatelů podle rozhodnutí VČS
 • Ordinace bratr Č. Šťovíček
 • Biblický týden – na přelomu července a srpna proběhl tradiční biblický týden přibližně se 170 účastníky. Hlavním řečníkem byl L. Turner s tématem Víra v podivném světě. Součástí BT byla sbírka na podporu dobrovolnických center ADRA. Výtěžek sbírky byl 30 000 Kč. Účastníci BT sloužili jako dobrovolníci v domově důchodců v Hlinsku a při dni zdraví v Poličce.
 • Vokoun, akce mládeže – prakticky, misijně zaměřený týden.
 • Letní tábory oddílů Klubu Pathfinder.
 • Výbor divize v Praze
 • Kazatelské setkání na Sázavě
 • Setkání vedoucích oddělení ČS na Sázavě
 • Setkání s kazateli pracujícími 2 až 5 let
 • Vzdělávání laických kazatelů
 • Evangelizace R. Passera v Mostě
 • Evangelizace P. Šimka na Ukrajině v Charkově

 Administrativní rozhodnutí

 • Kalendář ČS na rok 2018

VČS přijal kalendář akcí a aktivit ČS na rok 2018, který je zveřejněn na webových stránkách ČS. (kalendář ČS)

 • Organizace konference ČS v roce 2019

VČS schválil harmonogram přípravy konference ČS. Pracovní část konference proběhne ve dvou nedělích, tedy 21. 4. a 5. 5. 2019. Slavnostní bohoslužba bude společná pro všechna 3 sdružení a konferenci ČSU, a to 8. 6. 2019 v Brně.

 • Grantová výzva ČS na rok 2018

Grantová komise předložila návrh rozdělení grantu na sociální projekty, který VČS přijal. S výsledky grantového řízení budou seznámeni jednotliví žadatelé. Na tyto aktivity bylo v prvním kole rozděleno 760 000 Kč.

 • Statut kaplana S. Slamky

VČS přiznal S. Slamkovi statut kaplana – duchovenského pracovníka s pověřením.

 

Personální rozhodnutí

 • Ordinace kazatele R. Buchtela

VČS, na základě doporučení kazatelského oddělení ČS, rozhodl ordinovat kazatele R. Buchtela.

 •  Zajištění péče o sbory Česká Třebová, Choceň, Svitavy

VČS pověřil kazatele v důchodu E. Miškeje dočasnou péčí o sbory Česká Třebová, Svitavy
a Choceň  do léta 2018, a to v souvislosti s pracovní neschopností kazatele S. Vaňka.

 • Nástupní praxe T. Ondráčka

ČS přijme do nástupní kazatelské praxe studenta ATI T. Ondráčka, a to od 1. 9. 2018.

 

Hospodářská rozhodnutí

 • Fond oprav

VČS přijalo dokument (metodiku) týkající se fondu oprav s názvem „Vnitřní předpis ČS CASD o tvorbě fondu oprav a údržby nemovitostí a bytů.“ Součástí dokumentu je také „Směrnice o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy pro objekty a byty ČS“ a tabulka s předpisem odvodů do fondu oprav.

 • Rekonstrukce budovy sboru v Poděbradech

VČS rozhodl o rekonstrukci budovy sboru v Poděbradech. Investovaná částka nesmí přesáhnout 5,5 milionu korun.

 • Byt – Pardubice

VČS rozhodl o prodeji bytu v Pardubicích.

 • Byt – Nupaky u Prahy

VČS odsouhlasil prodej bytu ČS v Nupakách u Prahy.

 • Žádost sboru Vamberk o rekonstrukci sborového domu

VČS pověřil hospodáře ČS vedením diskuse se sborem Vamberk s cílem připravit ideový záměr realizace a zařadit případný investiční záměr do roku 2019.

 • Zpráva o nemovitostech ČS

VČS byla předložena zpráva o nemovitostech ČS a ten ji vzal na vědomí.

 • Rozpočet ČS na rok 2018

VČS přijal vyrovnaný rozpočet na rok 2018.

 

Příští jednání VČS se uskuteční 4. března 2017 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.