České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Výzva k podání žádostí o grant ve 2. kole grantového řízení Fondu podpory sociálních projektů Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne pro rok 2018

11. 4. 2018 10:00 David Čančík Sociální činnost

České sdružení Církve adventistů sedmého dne (dále jen ČS CASD) vyhlašuje 2. výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně a zdravotně potřebných osob, zejména seniorů a osob se specifickými potřebami ve sborech ČS CASD a v místech, kde církev a její členové působí.

Částka určená k rozdělení ve 2. kole je cca 130.039,- Kč. Částka je uvolněna na dofinancování již podpořených a v letošním roce realizovaných sociálních projektů.

 1. V  2. kole budou tedy podpořeny projekty:
  • Realizované na území Českého sdružení CASD v roce 2018.
  • Které již byly v 1. kole grantové výzvy podpořeny – byla jim schválena konkrétní finanční částka.
  • Zaměřené na podporu seniorů a osob s postižením. Na zajištění základní péče, asistence, aktivizace a vzdělávání vedoucí k posílení jejich soběstačnosti, zaměřené zejména na členy z řad CASD.
 1. Lhůta a způsob podání žádostí
  • Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 11. 5. 2018 (rozhoduje datum odeslání). E-mailová adresa pro zaslání vyplněných žádostí, včetně všech příloh, je: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz. Přijetí žádosti o grant bude potvrzeno e-mailovou zprávou.
  • Formulář žádosti o grant je ke stažení na adrese – http://ceskesdruzeni.cz/socialni-sluzba/fond-podpory/ Povinnou přílohou žádosti o grant je podrobný rozpis nákladů, který je ke stažení na shodné adrese.
  • Není nutné znovu přepisovat celý projekt, pokud se významněji neliší od projektu podaného v 1. kole výzvy. Zaměřte se na popis aktivit, které hodláte realizovat v případě přidělení prostředků v 2. kole. Pokud budou prostředky použity na dofinancování stávajících aktivit, pak zdůvodněte jejich potřebnost.
 1. Požadavky na formální náležitosti žádostí a kritéria pro hodnocení
  • Všechny potřebné informace jsou uvedeny v Metodice Fondu podpory sociálních projektů ČS CASD, která je ke stažení na stejné webové adrese jako formuláře žádosti.
 1. Termín a způsob oznámení výsledků grantového řízení
  • Podané žádosti budou poskytnuty grantové komisi k prostudování a posouzení. Grantová komise se dohodne na přijetí žádostí a na výši příspěvků. Návrh předloží Výboru ČS CASD. Výbor na zasedání 3. 6. 2018 rozhodne o výši jednotlivých příspěvků.
  • Do patnácti dnů po schválení grantů Výborem ČS CASD budou výsledky grantového řízení zveřejněny na webových stránkách ČS CASD a žadatelé, kterým bylo přidělení grantu schváleno, budou e-mailem vyzváni k podpisu smluv.
 1. Možnost konzultací
  • Informace, konzultace a pomoc s tvorbou projektu a vyplněním žádosti o grant poskytuje
  • Mgr. Daniel Hrdinka, tel. 776 085 654, e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz