České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 15. zasedání Výboru Českého sdružení

16. 10. 2018 12:53 David Čančík České sdružení

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Setkání s kazateli v nástupní praxi a jejich vedoucími
 • Setkání vedoucích oddělení ČS
 • Účast na akcích oddělení – sociální skupina, schůzka s Petrklíčem, setkání o stolečkové evangelizaci, sobota 50 plus, Vytax Next
 • Účast na akcích sborů – otevření KVK Tachov
 • Setkání ohledně nastavení práce studentského kazatele s vedoucím mládeže – J. Dvořák, V. Vondrášek, V. Vurst, D. Čančík
 • Rozloučení v České Třebové s Vaňkovými a jejich přestěhování do Liberce
 • Ordinace M. Bísek
 • Bohoslužba k deseti letům YFJ + YFJ v Praze a Kladně
 • Biblický týden
 • Kongres mládeže
 • Kongres rodin
 • Předseda ČS V. Vurst a tajemník ČS D. Čančík navštívili ukrajinskou unii. Setkali
  se s předsedou Ukrajinské unie bratrem Nosovem. Proběhlo jednání ohledně pokračování projektu společných česko-ukrajinských táborů, které jsou na ukrajinské straně primárně určené dětem z válečných oblastí. Dále se domlouvaly evangelizační přednášky kazatelů ČS, o které je na Ukrajině velký zájem. Proběhlo setkání s kandidátem na post biblického pracovníka pro rusky mluvící na území ČS.
 • Předání pamětní medaile B. Zámečníkovi za účasti starosty Sokolova
 • Možnost spolupráce s Hasičským záchranným sborem při mimořádných událostech v duchovenské oblasti – V. Vurst, P. Nehyba
 • KSŠZŠMŠE – plná kapacita MŠ, ZŠ i individuálního vzdělávání. Lyceum přijalo
  8 studentů.

Administrativní rozhodnutí

 • Svolání konference Českého sdružení        

VČS rozhodl o svolání řádné konference ČS v termínech 21. 4. a 5. 5. 2019. Svolání konference bude učiněno dopisem zaslaným na jednotlivé sbory ČS.

 • Rozdělení mandátů na konferenci ČSU za ČS           

VČS rozhodl o rozdělení mandátů na konferenci ČSU, a to tak, aby pokrývaly celé ČS s ohledem na hustotu členské základny. ČS bude na konferenci ČSU zastupovat 41 delegátů navržených sbory, dále 27 ordinovaných kazatelů a nakonec 9 členů Výboru unie, GK nebo zástupců institucí.

 • Nový člen Správní rady školy Elijáš

VČS, na návrh Správní rady KSŠZŠMŠ Elijáš,  jmenoval nového člena SR školy, bratra L. Svrčka. Jeho úkolem bude nejen přispět svou pedagogickou zkušeností, ale i jako propojovací článek mezi školou a nedalekým sborem Praha Bethany. 

Personální rozhodnutí

 • Biblický pracovník pro rusky hovořící členy sborů v ČS        

                VČS rozhodl o přijetí do zaměstnaneckého poměru bratra V. Shurenka, a to  od léta 2019, jako biblického pracovníka pro rusky hovořící členy sborů v ČS. Bratr Shurenko je v současné době provozním ředitelem adventistické školy v Buče na Ukrajině.

 • Ordinace J. Matouška          

VČS rozhodl o  ordinaci kazatele J. Matouška pro plnou kazatelskou službu. Slavnostní bohoslužba proběhne pravděpodobně v 1. čtvrtletí příštího roku v Chomutově.

Hospodářská rozhodnutí

 • Grantová výzva ČS

VČS vyhlásil grantovou výzvu ČS na rok 2019. Pro tuto výzvu alokoval 600 000 Kč. Podrobné informace budou vyvěšeny na webu ČS.

 • Sociální fond pro děti a mládež                      

VČS  upravil pravidla pro sociální fond pro podporu dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněných rodin. Nově bude k dispozici prostřednictvím Klubu Pathfinder. 

 • Systém hodnocení sborových objektů        

VČS přijal komplexní návrh hodnocení sborových objektů, který má sloužit k objektivnímu hodnocení investic do budov ČS.

 • Oprava střechy v Českých Budějovicích      

V Českých Budějovicích došlo k havarijnímu stavu střechy, do střechy masivně zatéká. VČS proto rozhodl o rekonstrukci střechy, která bude stát 350 000 Kč.

 • Byt v Turnově – rekonstrukce

VČS rozhodl o rekonstrukci horního bytu v budově turnovské modlitebny. Byt bude zvětšen
o jednu místnost, která je sborem nevyužívána.

Různé

 • Podnět pro ČSU, aby se církev veřejně vyjadřovala k aktuálnímu společenskému dění.

Žádáme ČSU, aby se církev veřejně vyjadřovala k aktuálnímu společenskému dění a věnovala pozornost srozumitelné mediální prezentaci církve pro veřejnost.

Informace

 • Vzdělávání laických kazatelů II.
 • D. Čančík představil následný vzdělávací program pro laické kazatele, který bude spuštěn v tomto školním roce. Nabídka reaguje na velmi dobrý ohlas tohoto programu v loňském školním roce a poptávku po jeho pokračování.
 • Kurz bude realizován v jednotlivých okrscích.
 • Téma kurzu je: Úvod do NZ, novozákonní text jako podklad pro kázání.
 • Lektory kurzu budou kazatelé z daných okrsků, odborným garantem obsahu kurzu je ATI.
 • Zpráva pověřence
 • Pověřenec ČS, Mgr. Robert Novotný, předložil ČS první zprávu o ochraně osobních údajů na ČS. Konstatuje v ní, že:
  • byla provedena analýza stavu nakládání s osobními údaji
  • probíhá audit jednotlivých sborů (IČ)
 • Zpráva obsahuje opatření, která je třeba na ČS učinit:
  • Zpracovat směrnici o nakládání s osobními údaji
  • Dokončit audit jednotlivých sborů
  • Na základě předchozích dvou bodů učinit případné úpravy zaběhlé praxe.

Příští jednání VČS se uskuteční 9. prosince 2018 v 9 hodin, v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.