České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva ze 17. zasedání Výboru Českého sdružení

31. 1. 2019 23:54 David Čančík České sdružení

Praha, 27. ledna 2019

Velkým tématem církve je v současnosti jednota. Jestliže si otevřeme hned první kapitolu Bible (Genesis 1, 25-26) uvidíme jednotu Božství, trojjediného Boha, který tvořil svět. Bůh je nám vzorem a my jeho obrazem. Jestliže budeme zrcadlit jeho charakter, touhu tvořit, budovat vztahy, pak se jednota v našich životech neprojeví na základě nějakých předpisů a pravidel, ale bude v naší každodenní realitě fungovat zcela přirozeně. Těmito slovy započal tajemník ČSU, Peter Čík, 17. zasedání VČS.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Proběhlo tradiční kazatelské setkání na začátku roku, jehož součásti byla společná Večeře Páně.
 • Předseda ČS navštívil některé akce sborů, které byly pořádané pro širokou veřejnost: vánoční koncert v Českých Budějovicích, romskou misijní bohoslužbu v Horním Slavkově
 • V sobotu, 12. ledna 2019 proběhla v Chomutově ordinace k plné kazatelské službě Jana Matouška
 • Křesťanská škola Elijáš: proběhly setkání Správní rady a Rady školské právnické osoby, v prosinci pak tradiční Vánoční jarmark, jehož výtěžek 50 000 Kč byl předán nadaci ADRA.
 • Proběhlo setkání Lászlem Sabó, učitelem ve Friedensau, týkající se možného kurzu misiologie pro kazatele.

Administrativní rozhodnutí

 • Agenda konference ČS

VČS vzal na vědomí body do agendy zaslané jednotlivými sbory ČS a rozhodl o bodech do agendy, které budou podány tímto výborem. Podněty k těmto bodům připravila administrativa ČS nebo vedoucí oddělení. Poté byla agenda konference ČS přijata.

Současně byly diskutovány důrazy a doporučení pro příští konferenční období.  Tento materiál byl následně přijatý jako bod agendy konference a bude předložen jako návrh podkladu pro Výbor pro plány a programy.

 • Program konference ČS

VČS přijal program konference ČS, který bude předložen delegátům.

 • Delegáti na konferenci ČS

VČS vzal na vědomí seznam delegátů konference ČS zvolených jednotlivými sbory.

 • Návrh na změnu Ústavy CASD

VČS se rozhodl předložit UR, VČSU a konferenci ČSU návrh na změnu Ústavy CASD (Část IV., hlava III. článek 41, bod 1) a to v následujícím znění: „Sbor je základní organizační složkou církve na určeném území. Sbor tvoří nejméně 12 členů církve, při poklesu členské základny pod stanovený počet dojde k převodu na skupinu.“

 • Seznámení s body na konferenci ČSU zaslané MSS a SZ             

VČS se seznámil s body do agendy konference ČSU. Moravskoslezské sdružení zaslalo do agendy konference ČSU 8 bodů,  SZ nepředložilo do agendy do data konání VČS žádné body.

 • Volba delegátů na konferenci ČSU

ČS má k dispozici 41 míst, které mohou obsadit delegáti navržení sbory. VČS odsouhlasil všechny sbory navržené delegáty a tím jim dal mandát zastupovat ČS na konferenci ČSU.

 • Návrh výboru ČSU na změnu Jednacího řádu konference.

VČS navrhl do jednacího řádu konference ČSU, v oddílu „Výbor pro změny ústavy“ (str. 16), doplnit následující: „Výbor pro změnu ústavy není oprávněn vyřadit žádný návrh postoupený konferenci unie konferencí sdružení, tyto návrhy může pouze opatřit svým doporučením nebo zdůvodněným nedoporučením.“

 • Misijní skupina Valdice

VČS schválil vznik misijní skupiny ve věznici Valdice. Vedoucím této skupiny je pověřený kaplan Pavel Zvolánek.          

Personální rozhodnutí

 • Ordinace do plné kazatelské práce

VČS rozhodl o započetí procesu ordinace kazatele Romana Hampachera.          

Informace

 • Přehled budov v ČS

VČS vzal na vědomí přehled stavu budov v ČS.

Příští jednání VČS se uskuteční 3. března 2019 v 9 hodin, v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.