České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 18. zasedání Výboru Českého sdružení

15. 3. 2019 15:59 David Čančík České sdružení

Praha, 3. března 2019

Osmnácté zasedání VČS otevřel předseda ČSU zprostředkováním následujícího biblického poselství. Zde je stručný záznam jeho slov: „Vizi JK vyjádřené v Markově evangeliu, předchází popis tří svědků. Izaiáše, Jana Křtitele a Ducha Svatého, kteří dosvědčují, kdo JK je. Poté na scénu vstupuje JK a své poselství shrnuje do věty: Čiňte pokání a věřte evangeliu, neboť se přiblížilo království Boží. Ježíš v následujícím čase, když rozvíjí své poselství, se nevěnuje ani tak výkladu textu, hlásání znamení konce času, ale praktické službě. Naplnění času JK nevede ke zkoumání, kdy se to stane, ale trvale vyzývá k víře. Své následovníky pověřuje tím, aby před tím, než se to stane, byli opět, podobně jako před jeho prvním příchodem, svědky, kteří ostatním pomohou rozpoznat JK“.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Přípravný výbor Biblického týdne.
 • Otevřené fórum o evangelizaci – kazatelské ČS a MSS na Sázavě.
 • Kazatelské setkání s J. Barnou na téma: ordinace v Bibli, ordinace žen.
 • Teologická konference ČS na téma: Ožehavé otázky v evangeliu poslední doby (J. Barna), účast cca 150 lidí.
 • Setkání vedoucích oddělení ČS – zhodnocení celého čtyřletého období.
 • Ukrajinský kazatel Vadim Shnurenko se potakal s vedením ČS a navštívil své budoucí působiště v Liberci, kde bude pracovat jako biblický pracovník.
 • Setkání ohledně práce s neslyšícími v Praze Strašnicích.
 • KSŠZŠMŠ Elijáš:
  • připravuje se přijímací řízení (do první třídy se aktuálně hlásí přes 50 uchazečů, ale je možné přijmout pouze 18 z nich)
  • pro první kolo přijímaček na lyceum se aktuálně eviduje 11 přihlášek.
  • škola je živá, důvěryhodná a stále se rozvíjející instituce.
 • Proběhla evangelizace na Ukrajině, tentokrát s řečníkem K. Kreutzigerem.

Administrativní rozhodnutí

 • Revokace rozhodnutí VČS č. 208 na základě postoje VČSU

VČS zrušil své rozhodnutí č. 208, protože odporuje pravidlům řízení církve uvedeným v pracovních předpisech (WP), na což nás svým rozhodnutím upozornil VČSU. Na základě rozhodnutí VČSU nelze podle pracovních předpisů církve realizovat rozhodnutí konference ČS v bodě agendy č. 6 (rozhodnutí 32, 33 a 34) z roku 2015, které zavazovalo vedení ČS, VČS a rady okrsků k vyhledávání a oslovování případných kandidátů do administrativy sdružení.  

 • Obsazení přípravného výboru konference ČSU              

VČS rozhodl o obsazení přípravného výboru konference ČSU následovně: Každý okrsek bude mít v tomto výboru jednoho zástupce, kromě okrsku Středních Čech a Prahy, který bude mít s ohledem na velikost členské základny 4 zástupce. Celkem máme k dispozici 10 míst.

 • Aktualizace harmonogramu přípravy konference ČS   

Na základě změny termínu prvního setkání pracovní části konference ČS, rozhodl VČS také o úpravě harmonogramu přípravy konference ČS. Podklady pro pracovní jednání tak budou delegátům odeslány do 20. 3. 2019.   

 • Aktualizace programu konference ČS  

Také program konference ČS doznal malé úpravy.  Byl do něj doplněn bod: Představení způsobu projednávání agendy a hlasování. Cílem tohoto bodu je sjednotit způsob nakládání s body agendy tak, aby byl pro každého srozumitelný.

 • Aktualizace agendy konference ČS

VČS dále schválil konečnou podobu agendy konference ČS. Ta byla aktualizována z důvodu dodatečného zformulování návrhů k rozhodnutí ze strany navrhujících sborů, které doposud byly ve formě podnětů k diskusi.   

 • Změny delegátů na konference ČS a ČSU

Na základě podnětů došlých ze sborů VČS nahradil delegáta ČS na konferenci ČSU bratra J. Hájka bratrem J. Vojvodíkem a zároveň  bratra M. Malafu bratrem O. Švehlou.

A vzal na vědomí změnu delegáta sboru Č. Třebová na konferenci ČS. Místo J. Vojvodíka bude sbor zastupovat bratr J. Hájek.

Personální rozhodnutí

 • Studijní volno – M. Balcar

VČS udělil souhlas M. Balcarovi k jeho žádosti o studijní volno v termínu 17. 6. – 1. 9. 2019. Pro jeho studijní záměr mu bude poskytnuto studijní volno v trvání 10 týdnů a dále možnost ve zbytku času čerpat dovolenou. Studijní volno využije bratr Balcar k přípravě dizertační práce s názvem: „Střet menších církví s komunistickým režimem: Adventisté a Baptisté v letech 1948 – 1968“.

Hospodářské rozhodnutí

 • Investice do budov 2019

VČS rozhodl o vypracování projektové dokumentace k případné rekonstrukci modliteben v České Třebové, Jablonci nad Nisou a Praze Smíchov, dále projektové dokumentace k řešení havarijního stavu modlitebny v Hradci Králové (odvodnění sklepů) a přípravou případného demoličního výměru modlitebny ve dvoře v Ústí nad Labem, která je statisticky narušená.

 • Budovy k prodeji

VČS rozhodl o započetí procesu hledání nových míst ke scházení sborů a případného prodeje nemovitosti v Litvínově, Teplicích a Berouně.

 • Uložení prostředků (rezervní fond)

VČS doporučil vedení ČS, aby se v průběhu roku 2019 zabývalo nalezením vhodných a bezpečných možností pro investování volných prostředků ČS tak, aby generovaly přiměřený zisk.

Informace

 • Přehled budov v ČS

VČS vzal na vědomí přehled stavu budov v ČS.

Příští jednání VČS se uskuteční 19. května 2019 v 9 hodin, v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.