České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 6. zasedání Výboru Českého sdružení

15. 6. 2020 22:35 David Čančík České sdružení

V neděli 7. června zasedal Výbor ČS. V úvodu setkání nás oslovil Daniel Hrdinka, vedoucí Oddělení diakonie a sociální služby při Českém sdružení, který byl hostem části zasedání. V Lukáši 6,27-36 je perikopa o lásce k nepřátelům, která končí výzvou, abychom byli milosrdní, tak jako je milosrdný náš nebeský Otec. Jako křesťané chápeme, že nezájem o druhého člověka odporuje této výzvě. Podobně špatnou reakci však je imperativ “musíš pomoci”, která vede ke zklamání a k vyhoření mnoha křesťanů, lidí v pomáhajících profesích. Jak se k tomuto evangelijnímu úkolu postavit? Zkusme si vždy odpovědět na následující otázky: Vidím toho druhého člověka jako člověka? Jakou mám představu o pomoci, jak by se věc měla řešit? Znám sám sebe, své potřeby, přednosti a limity? Z jakého kulturního a sociálního prostředí potřebný pochází? Nakolik vidím míru ochoty potřebného podílet se na řešení jeho problému? Inspirativní odpovědi na tyto otázky můžeme zároveň nalézt v příkladu Ježíšova života.

VČS se zabýval reflexí života církve v nouzovém stavu. Členové výboru vyjádřili vděčnost za on-line vysílání bohoslužeb, mediální práci kazatelů, sborů a církevních institucí, dobrovolnickou činnost jednotlivců, sborových společenství a dobrovolnických center Adry a za další pestrou škálu aktivit pro lidi kolem.  

Personální rozhodnutí

Jan Mráček – biblický pracovník na Klatovsku

Jan Mráček od 1. 8. 2020 přejde z pozice kazatele do pozice biblického pracovníka na Klatovsku.

Natálie Gabrišová – žádost o nástupní praxi

VČS rozhodl o přijetí Natálie Gabrišové do nástupní praxe od 1. 8. 2020.  Vedoucím její nástupní praxe bude bratr Zdeněk Martasek. Z důvodu studia, bude zaměstnána na 0,75 úvazku.

Pavel Eder – žádost o nástupní praxe

VČS umožní P. Ederovi (budoucímu zaměstnanci ČSU) absolvovat nástupní praxi u bratra Jaromíra Lodera od 1. 10. 2020, a to v rozsahu 0,5 úvazku. Druhá část úvazku bude vázána k práci v Mediálním centru.

Navýšení kaplanských úvazků 

VČS schválil žádost Pavla Kočnara (hlavního kaplana Vězeňské duchovní služby) o navýšení kaplanských úvazků Zdeňka Martaska a Michala Čančíka z 0,2 na 0,3 a zároveň schválil poměrné snížení jejich kazatelských úvazků. 

Administrativní rozhodnutí

Analýza vedení ČS CASD

VČS rozhodl o realizaci analýzy řízení Českého sdružení CASD  firmou Sanek Ponte.

Koncepce diakonie v ČS

VČS schválil předloženou koncepci diakonie v ČS. 

Výroční zpráva ČS 2019

VČS odsouhlasil rozsah publikovaných informací ve Výroční zprávě ČS za rok 2019 a zároveň pověřil vedení ČS, aby zajistilo její grafické zpracování a distribuci na sbory.

Změna termínu podzimního zasedání VČS

VČS změnil termín říjnového zasedání VČS ze 4. 10. na 11. 10.

Revize kalendáře na rok 2020 + základní prvky kalendáře 2021

VČS vzal na vědomí změny v kalendáři Českého sdružení vzniklé z důvodu nouzového stavu v ČR, zároveň posunul termín setkání představitelů sborů z termínu 19. 9. 2020 na termín 23. 1. 2021.  

Hospodářská rozhodnutí

Hospodaření ČS 2019

VČS schválil předloženou Zprávu o hospodaření Českého sdružení za rok 2019.

             Příští jednání VČS se uskuteční 11. října 2020 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.