České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Úloha KD

Oddělení křesťanského domova

(výňatek z církevního řádu – str. 107nn)

Základním cílem oddělení křesťanského domova je posilovat rodinu jako výchovné středisko. Rodina byla zřízena Božím stvořitelským činem jako základní lidská instituce. Je to nejdůležitější prostředí, kde se lidé učí znát skutečné hodnoty a kde se rozvíjí schopnost navazovat úzký vztah k Bohu i k ostatním lidem. Oddělení křesťanského domova je služba milosti, která přijímá jako autoritativní biblické učení o rodině a vyvyšuje Boží ideál života rodiny. Zároveň však pomáhá pochopit zkušenost pádu a zklamání, kterou v tomto hříšném světě prožívají jak jednotlivci, tak i rodiny. Oddělení křesťanského domova pomáhá rodinám přibližovat se k Božím ideálům, přitom však také hlásá dobrou zprávu o Boží zachraňující milosti a Božím ujištění, že člověk může růst v moci Ducha svatého, který v něm působí. Oddělení křesťanského domova se zaměřuje na mezilidské vztahy, soustřeďuje se na potřeby manželských párů, na vztahy mezi rodiči a dětmi, na potře-by osaměle žijících lidí a na všechny členy rodin v nejširším slova smyslu, jak procházejí předvídatelnými etapami života a jsou vystaveni nepředvídaným změnám v životě. Oddělení křesťanského domova posiluje a povzbuzuje zdravé rodiny. Pomáhá budovat silné rodinné vazby, poněvadž uznává, že ve zdravých křesťanských rodinách vyrůstají věrní členové Božího království a že takové rodiny jsou přitažlivým svědectvím pro okolí. Oddělení křesťanského domova propaguje pochopení, přijetí a lásku v rámci rodiny i v Boží rodině v nejširším slova smyslu, napomáhá smíření a vytváření zdravých vztahů mezi generacemi, jak je to zaslíbeno v eliášovském poselství proroka Malachiáše (4,5.6). Nabízí naději a pomoc lidem, kteří jsou zraněni v důsledku zneužívání, nefungujících rodin a narušených vztahů. Oddělení křesťanského domova rozvíjí schopnosti potřebné pro rozvoj vztahů mezi lidmi, vytváří příležitosti k růstu a rozvoji pomocí výchovných a rozvojových programů zaměřených na zlepšování rodinných a mezilidských vztahů. Povzbuzuje jedince, manželské páry a rodiny, aby se v případě potřeby obraceli na odborné poradce. Služba rodinám zahrnuje: přípravu na manželství dostupnou všem párům před uzavřením manželství, příležitosti pro posílení partnerských vztahů, vzdělání a pomoc pro rodiče se zvláštní pozorností věnovanou osamělým rodičům a adoptivním rodinám, návod pro rodiny jak evangelizačně působit na další rodiny, pomoc a službu rodinám se zvláštními potřebami.

Výbor oddělení křesťanského domova – Proto, aby byly účinněji naplňovány potřeby rodin, může výbor sboru vytvořit výbor oddělení křesťanského domova, kterému předsedá vedoucí oddělení křesťanského domova. (Viz poznámka č. 20)

Vedoucí oddělení křesťanského domova – Jedinec nebo manželský pár může být sborem zvolen jako vedoucí oddělení křesťanského domova. Vedoucí tohoto oddělení musí mít pozitivní vztah k Bohu, k sobě samému i ostatním členům sboru. Vlastním příkladem musí ukazovat silné a rozvíjející se rodinné vztahy a vykazovat upřímný zájem o blaho všech rodin. Má-li být úspěšný ve své práci, musí chápat Boží způsob a metody záchrany a obnovy narušených mezilidských vztahů, které s sebou přináší hřích. Je nezbytné, aby vedoucí byl schopen udržet v tajnosti důvěrné informace, věděl, kdy a jak povzbudit ty, kdo jsou v kritické situaci, aby vyhledali odbornou radu a pomoc. (Viz poznámka č. 21)