České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Misie

Ježíš jim řekl: “Je mi dána všecka moc na nebi i na zemi. Proto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého. Veďte tyto nové učedníky k tomu, aby poslouchali všechny příkazy, které jsem vám dal. A spoléhejte na to, že jsem vždy s vámi až do konce světa”. (Matouš 28,18-20)

„Církev je jako hnůj. Když ho navršíte na hromadu, zapáchá po celém okolí. Když ho ale rozmetáte, obohatí svět.“ Luis Palau

Konference Českého sdružení v roce 2007 přijala tuto vizi pro oblast misie:

1. Doporučujeme podporovat různorodost evangelizačních přístupů, kdy každý sbor je odpovědný za volbu vlastní vhodné formy evangelizace

2. Otevřít sbory a sborová společenství veřejnosti a různým společenským i věkovým skupinám

3. Připravit sbory k dialogu s mimocírkevním prostředím

4. Podporovat činnost evangelistů

5. Zakládat nové sbory z nově pokřtěných lidí tam, kde existence takového sboru má své opodstatnění, a vypracovat pravidla a etické směrnice pro zakládání sborů

6. Položit větší důraz na osobní evangelizaci

Kontakt:

Jan Libotovský – vedoucí evangelizace
libotovskyjan@seznam.cz