České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

2015 – 2019

Vize ČS na roky 2015 – 2019

“Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.”
(Koloským 2,6-7)

1. BLÍŽ BOHU (život s Bohem)

Vyzýváme k životu v úzkém vztahu s Bohem, vztahu, který bude zakořeněn v
modlitbě, studiu Písma a službě,
ABYCHOM

 • byli ochotni vnímat a naplňovat Jeho vůli
 • ̌čerpali duchovní a duševní sílu
 • se zakotvovali v křesťanské i adventistické identitě
 • prohlubovali své znalosti a porozumění Písmu
 • rostli ve svých postojích a názorech

2. BLÍŽ JEDEN DRUHÉMU (nejbližší vztahy)

Vyzýváme k prohlubování osobních vztahů v našic rodinách, sborech a církvi, i v zaměstnání – všude tam, kde má každý z nás v tomto světě své místo,
ABYCHOM

 • byli pozitivním vzorem ve světě, kde vztahy selhávají
 • se učili v lásce přijímat různost a nechali se jí obohacovat
 • byli schopni přiznávat vlastní nedokonalost, hříšnost a navzájem si odpouštět
 • vytvářeli pevné osobní vazby, založené na vzájemné úctě
 • přinášeli pokoj a naději tam, kam nás Bůh postavil

3. BLÍŽ LIDEM (služba)

Vyzýváme k nesobeckému životu, zaměřenému na vnímání situace, skutečných potřeb a tužeb lidí kolem nás,
ABYCHOM

 • dokázali jít kus cesty s druhými lidmi a pomáhali jim nést jejich kříž
 • nacházeli nové způsoby a cesty k předávání dobré zprávy
 • byli otevřeným a přístupným společenstvím
 • navazovali a posilovali spolupráci s ostatními, nejen křesťanskými společenstvími
 • projevovali Boží lásku a dělili se o to, čím jsme byli obdarováni

4. BLÍŽ BOŽÍMU KRÁLOVSTVÍ (život s pohledem vzhůru)

̌žijme v tomto světě jako děti světla – s nadějí do budoucnosti, s důvěrou v Boží moc a pomoc, s jistotou, že nepatříme sami sobě. Očekávejme přicházející Boží království,
PROTOŽE

 • to je naše poslání a naděje pro tento svět.

V souladu s důrazy předchozí konference ČS i konference ČSU 2014 považujeme i nadále za důležité položit důraz na práci s dětmi, mládeží, rodinami, misijní práci církve a na kazatele.

Konference ČS CASD zavázala jednotlivá oddělení ke konkretizaci jejich plánů na základě předložené vize. Plány jednotlivých oddělení budou předloženy Výboru ČS CASD do konce kalendářního roku.

Zavazujeme Výbor ČS CASD, aby průběžně kontroloval a na pravidelných výročních setkáních vyhodnocoval praktické naplňování této vize, případně korigoval směřování oddělení ve smyslu této vize, a to v kontextu vize ČSU CASD.

Přijato Konferencí Českého sdružení CASD v Praze dne 26.4. 2015