Funkční a láskyplná rodina není tak samozřejmý jev, jak se zdá, a možná právě proto se její dynamice věnujeme a snažíme se připravit informační, pastorační a odborné podmínky pro každého, komu není jeho rodina lhostejná. Nezapomínáme ani na často opomíjený rozměr rodiny – duchovno. Boží láska léčí.

VEDENÍ ODDĚLENÍ

R. Jonczy
Vedoucí oddělení
Radomír Jonczy
739 345 670
jonczy@centrum.cz
Smolka-p
Spolupracovník a lektor
Pavel Smolka
608 739 855
psmolka@casd.cz

Úloha oddělení služby rodinám

(výňatek z církevního řádu – str. 107nn)

Základním cílem oddělení adventistické služby rodinám je posilovat rodinu jako výchovné středisko. Rodina byla zřízena Božím stvořitelským činem jako základní lidská instituce. Je to nejdůležitější prostředí, kde se lidé učí znát skutečné hodnoty a kde se rozvíjí schopnost navazovat úzký vztah k Bohu i k ostatním lidem. Oddělení adventistické služby rodinám je služba milosti, která přijímá jako autoritativní biblické učení o rodině a vyvyšuje Boží ideál života rodiny. Zároveň však pomáhá pochopit zkušenost pádu a zklamání, kterou v tomto hříšném světě prožívají jak jednotlivci, tak i rodiny. Oddělení adventistické služby rodinám pomáhá rodinám přibližovat se k Božím ideálům, přitom však také hlásá dobrou zprávu o Boží zachraňující milosti a Božím ujištění, že člověk může růst v moci Ducha svatého, který v něm působí. Oddělení adventistické služby rodinám se zaměřuje na mezilidské vztahy, soustřeďuje se na potřeby manželských párů, na vztahy mezi rodiči a dětmi, na potře-by osaměle žijících lidí a na všechny členy rodin v nejširším slova smyslu, jak procházejí předvídatelnými etapami života a jsou vystaveni nepředvídaným změnám v životě. Oddělení adventistické služby rodinám posiluje a povzbuzuje zdravé rodiny. Pomáhá budovat silné rodinné vazby, poněvadž uznává, že ve zdravých křesťanských rodinách vyrůstají věrní členové Božího království a že takové rodiny jsou přitažlivým svědectvím pro okolí. Oddělení adventistické služby rodinám propaguje pochopení, přijetí a lásku v rámci rodiny i v Boží rodině v nejširším slova smyslu, napomáhá smíření a vytváření zdravých vztahů mezi generacemi, jak je to zaslíbeno v eliášovském poselství proroka Malachiáše (4,5.6). Nabízí naději a pomoc lidem, kteří jsou zraněni v důsledku zneužívání, nefungujících rodin a narušených vztahů. Oddělení adventistické služby rodinám rozvíjí schopnosti potřebné pro rozvoj vztahů mezi lidmi, vytváří příležitosti k růstu a rozvoji pomocí výchovných a rozvojových programů zaměřených na zlepšování rodinných a mezilidských vztahů. Povzbuzuje jedince, manželské páry a rodiny, aby se v případě potřeby obraceli na odborné poradce. Služba rodinám zahrnuje: přípravu na manželství dostupnou všem párům před uzavřením manželství, příležitosti pro posílení partnerských vztahů, vzdělání a pomoc pro rodiče se zvláštní pozorností věnovanou osamělým rodičům a adoptivním rodinám, návod pro rodiny jak evangelizačně působit na další rodiny, pomoc a službu rodinám se zvláštními potřebami.

Výbor oddělení adventistické služby rodinám – Proto, aby byly účinněji naplňovány potřeby rodin, může výbor sboru vytvořit výbor oddělení křesťanského domova, kterému předsedá vedoucí oddělení adventistické služby rodinám. (Viz poznámka č. 20)

Vedoucí oddělení adventistické služby rodinám – Jedinec nebo manželský pár může být sborem zvolen jako vedoucí oddělení adventistické služby rodinám. Vedoucí tohoto oddělení musí mít pozitivní vztah k Bohu, k sobě samému i ostatním členům sboru. Vlastním příkladem musí ukazovat silné a rozvíjející se rodinné vztahy a vykazovat upřímný zájem o blaho všech rodin. Má-li být úspěšný ve své práci, musí chápat Boží způsob a metody záchrany a obnovy narušených mezilidských vztahů, které s sebou přináší hřích. Je nezbytné, aby vedoucí byl schopen udržet v tajnosti důvěrné informace, věděl, kdy a jak povzbudit ty, kdo jsou v kritické situaci, aby vyhledali odbornou radu a pomoc. (Viz poznámka č. 21)

Vize oddělení adventistické služby rodinám

„Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.“ (Ř 15,7)

Poslání

Posláním oddělení Křesťanského domova je posilování manželských a rodinných vztahů, napomáhá k uzdravení našich útoků a podporuje růst v lásce v našich domovech i v širší Boží rodině.

Vize

Toužíme po tom, abychom v našich rodinách prožívali naplnění našich vztahů, aby se právě rodiny a výchova v nich staly základem pro poslání, růst a službu církve.

Cíle

 • aktivně pomáhat místním sborům v jejich úsilí o podporu rodiny a vztahů
 • soustředit se na oblast duchovní výchovy a duchovního života rodin
 • na většině sborů ČS mít aktivní a fungující spolupracovníky
 • pravidelně pořádat setkání odpovídající na potřeby rodin a členů sborů v oblasti vztahů
 • ve spolupráci s dalšími odděleními církve a ČSU vybavovat kazatele pro účinnou službu rodinám

Základní oblasti činnosti

Podpora sborů

 • návštěvy, kázání, motivace
 • komunikace s vedoucími KD
 • pravidelná nabídka akcí v rámci ČS (ČSU)
 • možná finanční podpora (ve spolupráci s oddělením misie a Pathfinderu)

Podpora sborů

 • inspirace (co a jak dělat)
 • zážitek, podpora vlastní rodiny vedoucí ASR
 • poznání (informace, vzdělávání)

Podpora sborů

 • zdůrazňovat důležitost rodiny a pastorace
 • poskytovat nástroje pro práci v oblasti vztahů (poznání, informace, vzdělání)
 • podporovat kreativitu kazatelů ve vztahu k rodinám a misijní rozměr rodinných vztahů

Podpora sborů

 • zdůrazňovat důležitost rodiny a pastorace
 • poskytovat nástroje pro práci v oblasti vztahů (poznání, informace, vzdělání)
 • podporovat kreativitu kazatelů ve vztahu k rodinám a misijní rozměr rodinných vztahů
 • poskytovat kontakty na odborné poradenství