K čemu slouží?

Záměrem ČS CASD je v roce 2024 finančně podpořit:

Stávající a nové projekty zaměřené na:

  • Dobrovolnickou činnost ve prospěch sociálně potřebných osob směřující ke zkvalitnění jejich životů.
  • Pomoc seniorům a osobám s postižením. Na zajištění právního, sociálního, edukativní poradenství a základní péče, asistence a aktivizace vedoucí k posílení jejich soběstačnosti.
  • Podporu sociálně znevýhodněných osob a osob ze sociálně patologického prostředí s cílem zapojit je do vlastního řešení jejich situace.
  • Malé sociální projekty sborů s rozpočtem do 20 000 Kč.

Lhůta a způsob podání žádostí

  • Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 30. 10. 2023 (rozhoduje datum odeslání). E-mailová adresa pro zaslání vyplněných žádostí, včetně všech příloh, je: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz. Přijetí žádosti o grant bude potvrzeno e-mailovou zprávou.
  • Formulář žádosti o grant je ke stažení níže, spolu s povinnou přílohou žádosti o grant, kterou je podrobný rozpočet nákladů.

Požadavky na formální náležitosti žádostí a kritéria pro hodnocení

  • Všechny potřebné informace jsou uvedeny v aktuální Metodice Grantového fondu na podporu sociálních projektů, která je ke stažení na výše uvedené adrese.

Způsob a termín oznámení výsledků grantového řízení

  • Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na webových stránkách ČS CASD 15. 12. 2023. Úspěšní žadatelé, kterým bylo přidělení grantu schváleno, budou e-mailem vyzváni k podpisu smluv.

Možnost konzultací

  • Informace, konzultace a pomoc s tvorbou projektu a vyplněním žádosti o grant poskytuje Mgr. Daniel Hrdinka, tel. 776 085 654, e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz
  • Možnost projekt osobně konzultovat a sdílet i se zástupci jiných projektů bude v rámci Setkání sociálních aktivit v neděli 8. 10. 2023 v Praze Sedleci. Přihlásit se můžete on-line na adrese: – ZDE

Ke stažení:

Rozpočet projektu – všechny žádosti – 2024

Archiv: