K čemu slouží?

Záměrem ČS CASD je v roce 2021 finančně podpořit:

Stávající a nové projekty zaměřené:

  • Na pomoc seniorům a osobám s postižením. Na zajištění základní péče, asistence a aktivizace vedoucí k posílení jejich soběstačnosti.
  • Na dobrovolnickou činnost ve prospěch sociálně potřebných osob směřující ke zkvalitnění jejich životů.
  • Na podporu sociálně znevýhodněných osob a osob ze sociálně patologického prostředí s cílem zapojit je do vlastního řešení jejich situace.

Lhůta a způsob podání žádostí

  • Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 30. 10. 2020 (rozhoduje datum odeslání). E-mailová adresa pro zaslání vyplněných žádostí, včetně všech příloh, je: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz. Přijetí žádosti o grant bude potvrzeno e-mailovou zprávou.
  • Formulář žádosti o grant je ke stažení na konci této stránky. Povinnou přílohou žádosti o grant je podrobný rozpis nákladů, který je ke stažení také na konci této stránky.

Požadavky na formální náležitosti žádostí a kritéria pro hodnocení

Všechny potřebné informace jsou uvedeny v Metodice Fondu podpory sociálních projektů ČS CASD.

Termín a způsob oznámení výsledků grantového řízení

  • Podané žádosti budou poskytnuty grantové komisi k prostudování a posouzení. Grantová komise se sejde v druhé pol. listopadu a navrhne výboru ČS, které projekty podpořit i konkrétní výši příspěvků. Výbor na nejbližším zasedání 6. 12. 2020 návrh komise projedná a rozhodne.
  • Do čtrnácti dnů po schválení grantů výborem ČS budou výsledky grantového řízení zveřejněny na webových stránkách ČS CASD a žadatelé, kterým bylo přidělení grantu schváleno, budou e-mailem vyzváni k podpisu smluv.

Možnost konzultací

Informace, konzultace a pomoc s tvorbou projektu a vyplněním žádosti o grant poskytuje
Mgr. Daniel Hrdinka, tel. 776 085 654, e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz

Možnost projekt osobně konzultovat a sdílet i se zástupci jiných projektů bude v rámci setkání sociálních aktivit v neděli 18. října 2020 v Praze Sedleci.

Ke stažení:

Archiv: