Oddělení křesťanského správcovství povzbuzuje členy církve k tomu, aby jako odpověď na Boží milost dali Pánu do služby vše, co od něj mají.

Komarek
Vedoucí oddělení křesťanského správcovství
Jiří Komárek
602 228 685
jiri.komarek@casd.cz

Když Boží Duch začne působit v našem životě, potom „lidé naplnění Kristovou láskou se budou řídit příkladem toho, který se kvůli nim stal chudým, aby oni jeho chudobou zbohatli. Všechny dary přijaté od Boha, jako jsou peníze, čas nebo moc, budou považovat pouze za prostředky k povznesení díla evangelia.“ (AA 71) 

Naše zodpovědnost za dobré spravování toho, co nám bylo svěřeno, zahrnuje více než jen oblast peněz. Týká se také např. správné péče o tělesné i duševní zdraví, správného využívání svého času, schopností, duchovních darů, vlivu či vztahů, řeči, péče o životní prostřední a hmotný majetek. Oddělení má pomáhat členům zapojit se do Božího díla a podílet se na naplňování svého poslání správným zapojením všech darů, prostředků a možností, které nám k tomu dal. 

Vedoucím oddělení křesťanského správcovství při ČS je hospodář Českého sdružení. Společně s pokladníky jednotlivých sborů se stará o výběr desátků a dalších darů, jejich přerozdělení jednotlivým církevním složkám podle dohodnutých pravidel a jejich zodpovědné využívání v různých oblastech života a služby církve.