Volba administrátorů a výboru Českého sdružení CASD

 • Předseda: Vít Vurst
 • Tajemník: Jan Matoušek
 • Hospodář: Jiří Komárek
Img-7142

Výbor sdružení:

Administrátoři sdružení:
Vít Vurst (předseda),
Jan Matoušek (tajemník),
Jiří Komárek (hospodář).

Zástupci okrsků: 
Kateřina Breuerová (západočeský okrsek),
Petr Brousil (Praha a střední Čechy),
Patrik Farkač (pardubický okrsek),
Jakub Chán (jihočeský okrsek),
Marek Ondráček (liberecký okrsek),
Václav Sedláček (hradecký okrsek),
Stanislav Trejbal (ústecký okrsek),
Radek Veselý (Praha a střední Čechy).

Zástupci kazatelů: 
Marek Jonáš
a Soňa Sílová.

Zástupce UA sborů v ČS: 
Volodymyr Ilkov.

Vedoucí oddělení misie: 
bude dovolen na 1. zasedání VČS dne 19. května 2024.

Img-4025-1
Výbor Českého sdružení CASD za období 2024-2029

Pracovníci s pověřením či povolením

Kazatelé ordinovaní:
Petr Adame, Michal Balcar, Miroslav Bísek, Josef Cepl, David Čančík, Josef Dvořák, Yevgeniy Cheban, Marek Jonáš, Radomír Jonczy, Aleš Kocián, Jiří Koun, Stanislav Lanc, Jaromír Loder, Zdeněk Martasek, Jan Matoušek, Ivan Michalec, Edvard Miškej, Petr Pich, Andriy Shamray, Pavel Smolka, Miroslav Starý, Petr Staš, Mikuláš Stehlík, Luděk Svrček, Pavel Šimek, Tomáš Špác, Čestmír Šťovíček, Karel Vasilek, Václav Vondrášek, Vít Vurst, Pavel Zvolánek

Kazatelé neordinovaní: 
Avetik Darbinian, Tomáš Duchoň, Roman Hampacher, Daniel Hrdinka, Petra Hrdinková, Tomáš Ondráček, Martin Pavlík, Soňa Sílová

Kazatelé v nástupní praxi: 
Miloš Drastík, Natálie Gabrišová, Karel Klíma, Benjamín Pavlík, Erik Popovyč

Pracovníci s pověřením: Jiří Komárek

Pracovníci s povolením: Petra Bulejčíková

Bibličtí pracovníci s pověřením: 
Karel Bušta, Daniel Hrdinka, Jan Chmel, Jan Libotovský, Jana Polehna, Jana Vojáčková

Bibličtí pracovníci s povolením: Martin Sieja

Projektoví pracovníci: 
Pavel Eder, Matěj Lavička, Jan Mráček, Pavla Obracaníková, Aleksiy Oparin

Přijatá usnesení

 • Návrh na přijetí zprávy předsedy, zprávy tajemníka a zprávy hospodáře.
 • Návrh na schválení výsledků hospodaření a jejich převod do fondů, zpráv auditora a zprávy revizní komise za uplynulé období.
 • Návrh pověřit novou administrativu sdružení, aby nejpozději do konce roku 2024 představila vizi a program na příští konferenční období. Zároveň tímto navrhujeme neustanovovat výbor pro plány a programy na této konferenci.
 • Návrh na počty a složení výborů konference.
 • Návrh, aby VČS byl složen následovně: 3 administrátoři, 8 laiků (za jednotlivé okrsky: Praha a stř. Čechy – 2, ostatní okrsky 1), 1 zástupce ukrajinské komunity, 2 kazatelé a vedoucí oddělení misie = 15 členů
 • Návrh, aby konference zvolila administrátory a členy výboru sdružení. Vedoucí oddělení ponechat k řešení nově zvolenému VČS.
 • Návrh jmenovat Romana Buchtela a Milana Bokra jako členy unijní dovolací komise + Petra Hradeckého a Iva Vojáčka jako jejich náhradníky. 
 • Návrh vzít na vědomí rozpuštění sborů Vlašim (2020), Vyšší Brod (2020), Chrudim (2021), Slaný (2022), Liberec – Generace víry (2023) a Železný Brod (2023). Zároveň navrhujeme vzít na vědomí sloučení sborů Horizont a Litvínov do nového sboru Horizont se sídlem v Chomutově (2020).
 • Navrhujeme přijmout sbory Praha – Anděl (založen 2023), Liberec – Agapé (založen 2023), Plzeň 3 (založen 2023), Česká Třebová – Naděje (založen 2024) do svazku sborů ČS.
 • Návrh předložit bod „Vytvoření alternativních textů k modlitebnímu týdnu, které by více reflektovaly regionální kontext.“ konferenci ČSU.
 • Návrh předložit bod „Vytvoření materiálů, které by představovaly křesťanství a víru mladým lidem, kteří přechází z dětské sobotní školy a Klubu Pathfinder do mládeže.“ konferenci ČSU. 
 • Návrh předložit bod „Navrhujeme zřízení náborového oddělení (popřípadě zpočátku jednoho pracovního místa na plný úvazek) při Česko-Slovenské unii CASD, jehož hlavním úkolem by byla práce s mladými lidmi, kteří se připravují na svou kariéru.“ konferenci ČSU a zároveň návrh, aby se agendou zřízení náborového oddělení zabýval výbor ČS nezávisle na výsledku konference ČSU a aby se to také promítlo do jeho plánů a vizí.
 • Návrh vyhledávat a podporovat biblické / projektové pracovníky pro mládež, kteří by mohli působit na více sborech ve větší oblasti.
 • Návrh posílit úvazek vedoucího oddělení mládeže při ČS podle personálních možností a zapojit další členy církve, kteří mají obdarování pro práci s mladými lidmi, nabídnout jim částečné nebo plné úvazky biblického pracovníka v rámci okrsku (oblastí), nebo konkrétních projektů. Návrh i nadále podporovat rozvoj projektů a činností, které oslovují mladé lidi, jako je např. SafePoint, a pro vedoucí těchto projektů zajistit potřebné získávání dovedností a vedení (vzdělávání, duchovní podpora, koordinace, vzájemné sdílení, hodnocení apod.).
 • Návrh na stanovisko k bodu „věroučná čistota učení kazatelů“
  Zásady církve jsou ve věroučných i organizačních záležitostech, včetně způsobu komunikace, upraveny jejími základními dokumenty. Tento rámec považujeme za dostatečný a nevnímáme potřebu jej rozšiřovat způsobem navrženým v daném bodu.
  Přijímáme a respektujeme 28 věroučných článků jako aktuální pochopení poselství Písma celosvětovým společenstvím CASD. Toužíme i nadále naplňovat své přesvědčení, že v oblasti poznání a víry jsme součástí církve, která je pravdu hledající a která se snaží o zvěstování evangelia srozumitelným a přítomným způsobem. Nechceme se vyhýbat promýšlení aktuálních témat. Přejeme si a modlíme se za to, abychom měli odvahu hledat biblické odpovědi i na otázky, které nám přináší současná doba a společnost kolem nás.
  Při projednávání záležitostí se všemi členy (i kazateli) chceme nadále zachovávat principy zdravé křesťanské komunikace, představené v Bibli. Stavíme se proti jakémukoliv způsobu vyjadřování (v přímé formě nebo prostřednictvím sociálních sítí či e-mailových zpráv), které má za cíl druhého člověka ponížit, soudit nebo znevažovat.
  Jsme si vědomi, že práva jsou vyvážena povinnostmi, svoboda odpovědností a členství v církvi závazkem jednoty a sounáležitosti. Toužíme po tom, aby se v církvi vše dělo v pravdě, lásce a vzájemné ohleduplnosti, jak čteme v Písmu: „Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista“ (Efezským 4,15).
 • Návrh uložit výboru ČS CASD obnovit pracovní skupinu pro oblasti diakonie a sociální oblasti za účelem průběžné diskuze a přípravy koncepčních návrhů pro činnost církve a její důrazy v oblasti diakonie a sociální oblasti. Personální obsazení pracovní skupiny je v kompetenci výboru ČS CASD.
  Výzva vedení a výboru ČS CASD, aby se zabývali systematickou finanční podporou sborových projektů v oblasti diakonie a sociální oblasti, zejména průběžné navyšování alokace grantového řízení Fondu podpory sociálních projektů.
 • Konference ČS zavazuje výbor ČS, aby v souladu s rozhodnutími konferencí usiloval o ordinaci žen i mužů do plné kazatelské služby, pokud budou splňovat podmínky pro ordinaci, a použil k tomu všechny prostředky, které má k dispozici.
 • Návrh, aby výbor ČS připravil metodiku pro ulehčení sborům s účetní a mzdovou agendou. Jedním z možných řešení může být i umožnit, aby sbory nemusely být povinně samostatnými právnickými osobami, ale mohly fungovat pod IČ Českého sdružení a jejich účetnictví by bylo součástí účetnictví ČS; dále by i takovéto sbory byly označovány jako sbory a zároveň by si jiné sbory mohly ponechat svoji stávající právní formu s IČ, podle toho, co kterému sboru více vyhovuje.
 • Návrh, aby církev vytvořila transparentní systém správy budov, který umožní sborům vidět požadavky, které vznesly, zda se jimi někdo zabývá a jaký je v nich posun.
  Návrh, aby církev vyhradila větší část úvazku nebo ideálně více úvazků na správu nemovitostí ČS. Lidé v této funkci by měli se sbory proaktivně komunikovat, reagovat na připomínky a dotazy a nést odpovědnost za to, že agendu, kterou přijmou, dotáhnou také do konce.
 • Doporučujeme na velké projekty najmout externistu – lokální stavební dozor (na doporučení), který sice na jedné straně zvýší náklady (pouze po dobu realizace stavebního projektu – nejedná se tedy o stálého zaměstnance ČS), ale na straně druhé garantuje investorovi, že stavba probíhá podle zadání bez zbytečných vícenákladů a bez časového prodlení. Tím se celá investice do externího stavebního dozoru finančně vyplatí.
  Doporučujeme, aby uživatel (sbor) byl seznámen s finální podobou projektu (zadávací dokumentací), který je určen k realizaci, a zároveň průběžně informován o všech dalších případných změnách v průběhu stavby.
  Návrh tento bod postoupit k řešení VČS.
 • Schválení účetních závěrek a výročních zpráv za uplynulé období.