Výbor Českého sdružení je tvořen 15 členy. Kromě tří administrátorů sdružení (předsedy, tajemníka a hospodáře) jej tvoří 8 laických (to znamená lidí, kteří nejsou zaměstnáni jako duchovní v církvi) zástupců okrsků (za Prahu a střední Čechy jsou 2, protože v tomto okrsku žije nejvíce členů církve), vedoucí oddělení misie, 1 zástupce UA sborů a 2 kazatelé. 

Jak pracuje výbor sdružení

Img-4025
Členové Výboru Českého sdružení CASD pro období 2024–2029
 • Členy výboru sdružení jsou představitelé sdružení a dalších 4 až 14 členů, volených konferencí sdružení.
 • Právo hlasovat při jednání výboru sdružení má i představitel unie, příslušné divize a Generální konference Církve adventistů sedmého dne, pokud se osobně dostaví k jednání výboru sdružení a po dobu tohoto jednání. Hlasovat mohou i další takoví představitelé za stejných podmínek, ovšem jen tehdy, jestliže jejich hlasy nepřesáhnou 10 % z počtu přítomných členů výboru sdružení.
 • Řádné zasedání výboru sdružení svolává předseda sdružení nebo tajemník sdružení nejméně čtyřikrát do roka.
 • Mimořádné zasedání výboru sdružení musí být svoláno:
  • na žádost nadpoloviční většiny členů výboru sdružení
  • na žádost výboru unie nebo unijní rady
  • na žádost většiny sborů daného sdružení
 • Nemůže-li zasedání výboru sdružení řídit předseda sdružení proto, že je navrženo jeho odvolání, nebo proto, že má být kooptován nový předseda, musí jej řídit předseda unie nebo jím pověřený zástupce.
 • Ke kooptaci nebo odvolání předsedy sdružení je třeba, aby se zasedání výboru sdružení účastnily nejméně dvě třetiny jeho členů a k přijetí návrhu je třeba nejméně dvou třetin hlasů všech přítomných.
 • V období mezi konferencemi sdružení rozhoduje výbor sdružení o všech otázkách souvisejících s běžným chodem sdružení.
 • Výbor sdružení zejména:
  • provádí a zajišťuje provádění úkolů, které vyplynuly z konference sdružení
  • dohlíží na činnost, věroučnou čistotu a mravní úroveň členů, kazatelů a dalších zaměstnanců, jakož i institucí církve, které sdružení zřídilo, odstraňuje a ukládá odstraňovat zjištěné nedostatky
  • průběžně sleduje duchovní úroveň, vnitřní život a činnost jednotlivých sborů
  • kontroluje činnost sborů ve věcech hospodářských a finančních, sleduje využívání majetku sdružení a majetku sborů
  • projednává podněty a opravné prostředky učiněné členy nebo zaměstnanci sdružení, rozhoduje o odvoláních členů proti rozhodnutím výborů sborů
 • Posuzuje přijímání nebo propouštění zaměstnanců sdružení.
 • Vyjadřuje se k návrhům výborů sborů na vysvěcení, udělení či odnětí povolení nebo pověření k duchovenské službě, nebo propuštění ze zaměstnaneckého poměru.
 • Přijímá každoročně rozpočet sdružení, odpovídá za hospodaření podle něj, kontroluje jeho plnění, rozhoduje o nakládání s peněžními a jinými prostředky sdružení, každoročně projednává zprávu církevního auditora a vyvozuje z ní důsledky včetně osobní odpovědnosti.
 • Pověřuje delegáty na konferenci unie, případně na jiné sjezdy, sympózia, semináře a akce organizované unií.
 • Zajišťuje školení a vzdělávání starších sborů, vedoucích sborů a skupin a dalších činovníků sborů.
 • S předchozím souhlasem výboru unie zřizuje a ruší instituce církve, vydává jejich základní dokumenty, hodnotí jejich hospodaření a další činnost, jmenuje a odvolává jejich vedoucí a ukládá jim opatření na odstranění zjištěných nedostatků.

Zpracováno podle Ústavy církve, čl. 39 a 40.