Zpráva ze 17. (mimořádného) zasedání Výboru Českého sdružení

Praha 26. dubna 2011

Výbor Českého sdružení přijal následující rozhodnutí:

Administrativní rozhodnutí

Žádost sboru Hradec Králové o zrušení sboru
Výbor ČS rozhodl o nerozpuštění sboru Hradec Králové.
Pověřil kazatele Petra Staše s okamžitou platností (tedy od 1. 5. 2011), aby se stal zodpovědným kazatelem tohoto sboru. Jeho primárním úkolem bude nastartovat program obnovy sboru. P. Staš bude následně (od 1. 8. 2011) také zodpovědným kazatelem pro sbory Jaroměř a Hradec Králové – Trinity.
Výbor ČS rozhodl o okamžitém vypsání sborových voleb ve sboru Hradec Králové.

Návrh počtu zástupců okrsků do výborů na konferenci ČS CASD 2011
Výbor ČS přijal předložený návrh počtu zástupců okrsků do výborů na konferenci ČS 2011. Tento návrh bude předložen delegátům konference ČS.

Zapsal: David Čančík a Jiří Tomášek, tajemník​​​ ​
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda

Zpráva z 16. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 20. březen 2011

I. ROZHODNUTÍ

Administrativní záležitosti

1. Závěr komise pro ústavu ČS
Souhlasíme s návrhem komise pro ústavu ČS, který byl předložen: Na základě zjištěných skutečností nevidíme za potřebné vytvořit samostatnou ústavu ČS.

2. Ústava a Jednací a organizační řád
Pro potřeby sdružení navrhujeme vydat výpis z Ústavy CASD a z Jednacího a organizačního řádu. Tento bod přesouváme do agendy příštího Výboru ČS.

3. Konference ČS
Doporučujeme, aby při jednání konference předsedající seděl u stolu, vedle něj zapisující a dále poradce, kterého si předseda určí a který se může v průběhu jednání měnit. Doporučujeme také, aby jednotlivé body byly doplněny o zpravodaje (odborníka zběhlého v daném tématu), pokud je to ku prospěchu věc

4. Návrh bodu do Jednacího a organizačního řádu
Navrhujeme doplnit do Jednacího a organizačního řádu doporučení, aby vedení sdružení pověřilo odborníka zběhlého v daném tématu, který bude zpravodajem pro konkrétní bod agendy konference, pokud je to ku prospěchu věci. Agenda konference sdružení bude obsahovat jména zpravodajů k jednotlivým bodům.

5. Výbor pro plány a program
Výbor pro plány a programy bude zavázán formulovat plány a programy na základě již diskutovaného návrhu vize ČS předložené konferenci.

6. Konference ČS – agenda
Agenda konference ČS bude obsahovat jména zpravodajů k jednotlivým bodům. Vedení sdružení na základě roztřídění návrhů sborů do agendy konference ČS zpracuje konečnou verzi agendy. Agenda bude rozdělena tematicky. U vyřazených bodů bude uveden důvo

7. Konference ČS – program slavnostní sobot
VČS odsouhlasil představenou koncepci programu slavnostní konferenční soboty.

8. Žádost skupiny Praha – Bethany
VČS rozhodl o ustavení sboru Praha – Bethany. Sbor Praha – Bethany je ustanoven na základě předloženého seznamu členů, misijní vize a smlouvy o spolupráci s o. s. Maranatha. Název sboru je Sbor CASD Bethany – Praha Michle.

Personální záležitosti

9. Návrh stěhování kazatelů v létě 2011
VČS rozhodl o stěhování Luboše Čapka do Karlových Varů. Další je pouze návrhem, o kterém až po konferenci ČS rozhodne nový VČS na svém prvním zasedání.

10. Pověření B. Zámečníka jako vysvěceného kazatele P. Smolky a L. Čapka
VČS rozhodl o pověření B. Zámečníka jako vysvěceného kazatele P. Smolky (od 1. 4.) a L. Čapka.

Zpráva z 15. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 12. prosinec 2010

I. Rozhodnutí

Administrativní záležitosti

1. Evangelizační práce bývalého motorkáře K. Nowaka
VČS souhlasí s pořádáním evangelizační kampaně bývalého motorkáře a současného kazatele K. Nowaka z Norska. Evangelizace bude v ČS v roce 2011 probíhat v Hradci Králové a Jablonci nad Nisou. Předpokládané finanční náklady jsou 50 000 Kč.
2. KZŠMŠ Elijáš
VČS nepřijal zprávu ředitele KZŠMŠ Elijáš Z. Muzikáře a vyjádřil znepokojení nad způsobem jeho komunikace se správní radou. VČS vyjádřil, že trvá na původním rozhodnutí z r. 2006 o nastavení rolí Českého sdružení jako zřizovatele a R. Passera jako hlavního sponzora.
3. Evangelizace S. Boonstry v Praze
VČS rozhodl o realizaci evangelizace S. Boonstry ve druhé variantě, tedy celopražskou evangelizaci za řízení vedoucího oddělení misie ČS.
4. Založení sboru Praha-Lhotka
VČS rozhodl o založení sboru Praha-Lhotka.
5. Založení sboru Jičín
VČS rozhodl o založení sboru Jičín, který byl dosud veden jako skupina při sboru Turnov. Sbor Jičín je založen s ohledem na očekávaný evangelizační rozvoj a na doporučení turnovského sboru a místního kazatele J. Dvořáka.
6. Žádost skupiny Praha-Bethany
VČS rozhodl požádat skupinu Praha-Bethany o doplnění jasně formulované misijní vize, písemné vyjasnění vztahu mezi budoucím sborem a SC, a o vyjasnění názvu budoucího sboru. Je třeba zorganizovat setkání vedení ČS a členské základny skupiny Praha-Bethany.
7. Misijní pracovník sboru České Budějovic
VČS rozhodl o proplácení fakturované práce K. Bušty pro sbor České Budějovice v rozsahu 1,5 dne za týden (tedy 1/3 úvazku). Obsah práce se nesmí křížit s aktivitami K. Bušty ve vztahu k oddělení dětí (Klubu Pathfinder). K. Bušta bude svoji práci vykazovat formou pracovního výkazu, resp. výkazu, který již odevzdává v rámci své práce v oddělení dětí.
8. VČS přijal vizi ČS pro konferenci ČS
VČS přijal vizi ČS, která bude použita jako podklad pro jednání konference ČS (viz příloha). VČS požádal ČSU o dořešení účasti nevysvěcených kazatelů na konferenci ČS.
9. Kalendář ČS 2011
VČS přijal kalendář akcí ČS na rok 2011.
10. Libor Votoček – povolení ke kázání
VČS rozhodl o udělení povolení ke kázání pro L. Votočka. Hospodářské záležitosti
11. Rozpočet ČS na rok 2011
VČS přijal předložený rozpočet ČS na rok 2011, včetně rozpočtů oddělení a návrhu mzdových prostředků a služebních náhrad.
12. Žádost sboru České Budějovice
VČS souhlasí se záměrem sboru České Budějovice ohledně půdní přestavby v budově tamního sboru. V současnosti však nelze stanovit časový horizont realizace této stavební akce. Přednost mají stavby modliteben a vše závisí na vývoji budoucích příjmů.

II. Zprávy jednotlivých oddělení ČS

1. Oddělení osobní služby a evangelizace
1.1. V. Vurst formou prezentace představil misijní aktivity v našem sdružení. Zejména Plzeň, Chotěboř, aktivity na školách (Černohorský, Adame, Souček), SC Londýnská, MGC, DC v Českých Budějovicích, výstavy Biblí (Příbram, J. Hradec, Český Krumlov…), přednášky J. Krále (Benešov…), přednášky kazatelů, křesla pro hosty (Poslechni si…). V tomto roce bylo v ČS více křtů než v předchozích letech.
1.2. Z aktivit posledního čtvrtletí: V Třinci proběhlo „Světem Bible“. Přes počáteční nedůvěru k tomuto programu s ním pracuje řada laiků ve sborech. V Popradu proběhlo ASI, které podpořilo řadu projektů i v ČS. Uskutečnilo se také setkání zakladatelů sborů a setkání evangelistů. V. Vurst a P. Svašek navštívili romský sbor v Rankovcích s úmyslem založit romský sbor v Mostě.
1.3. Jsou dokončeny materiály pro pořádání seminářů knihy Daniel. Vyšlo Slovo na cestu (Nový zákon), které má sloužit pro misijní účely.
1.4. V. Vurst s P. Zvolánkem pokračují v auditu malých sborů. Navštívili již Ledeč nad Sázavou, Neratovice a Dvůr Králové. Členové výborů si přejí, aby jejich společenství mohla nadále fungovat jako sbory, a v této souvislosti si znovu vytyčili své plány a programy.
1.5. Evangelizace norského motorkáře K. Nowaka v roce 2011 proběhne na několika místech v ČSU. V ČS jsou to místa: Hradec Králové, Jablonec nad Nisou. Finanční náklady této práce ponese každé sdružení.

2. Oddělení dětí a Klub Pathfinder
2.1. Práci v oddělení dětí lze pozorovat na několika rovinách. Tou nejzásadnější je bezesporu činnost na úrovni oddílů (sborů). Na území ČS je registrováno 49 oddílů, z nich 10 je dnes již mrtvých, a až uběhne lhůta určená stanovami KP, budou vymazány. Zároveň však v tomto roce přibyly čtyři nové oddíly. Celkový počet členů registrovaných v ČS je 1237, z toho je 843 členů aktivních (tedy registrovaných v tomto roce). Ve většině oddílů probíhá pravidelná činnost, k jejíž podpoře byla v září t. r. vydána metodika pro vedení oddílu „SRP“.
2.2. V posledním čtvrtletí proběhl Vůdcovský kurz na TS, kterého se zúčastnilo 40 studentů.
2.3. V listopadu bylo dokončeno finálové kolo 11. ročníku Stezky písmáků s 260 účastník
2.4. Frekventanti letošního Rádcovského kurzu se sešli na konci října v Praze. Několik z nich zde svůj kurz dokončilo. Letos kurz dokončilo celkem 29 účastníkků.
2.5. V polovině října úspěšně proběhla Múzička ČS a 4. 12. se v Praze konala (na území ČS po 6 letech) unijní Múzička. Účastnilo se jí více než 400 lidí (320 z tohoto počtu se vystřídalo na pódiu).
2.6. Vedoucí oddílů z celého ČS se o uplynulém víkendu setkali na Karolíně. Kromě toho se v září 12 vedoucích z ČS zúčastnilo unijního Vůdcovského speciálu v Rumunsku.
2.7. KP získal titul „Organizace doporučená MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ na roky 2011 – 2015. VČS doporučuje používat tento titul v prezentování Klubu Pathfinder vně i uvnitř církve.

3. Oddělení mládeže
3.1. Proběhlo páté setkání Vytaxu. Vytax je nyní ve fázi projektů pro sbory. Dalším krokem bude Vytax OUT, tedy projekt pro veřejnost. Zároveň chystáme silvestr Vytaxu 1+1 (každý si musí vzít jednoho přítele).
3.2. V Ústí nad Labem byl turnaj deskových her. Je to příležitost pro kamarády a přátele dětí.
3.3. Na setkání vedoucích byl hostem D. Novák z CČB.
3.4. V plných přípravách je BT pro mládež. Půjde o list Koloským.
3.5. V několika mládežích běží projekt „Za obzorem“ (v ČR je to asi 50 skupin).

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 20. března 2011 od 9:00 hod. v Praze na Londýnské.

Zapsal: David Čančík, tajemník
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda

Zpráva ze 14. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 19. září 2010

Pobožnost

M. Pavlík – Ezdráš 9,2 / Nehemiáš 13 (smíšená manželství). Ezdráš, když se to dověděl, trhal si oděv a vlasy – uzavírá se do sebe. Naopak Nehemiáš se ihned pouští do konfrontace a fyzicky napadá ty, kteří takto hřeší.

I. Rozhodnutí

1. Zpráva z Výboru ČSU
VČS rozhodl o písemném vyjádření poděkování všem, kteří se podílejí na aktivitách pro děti. Sdělit jim poděkování za jejich nasazení a službu svými dary. Dopis připraví D. Čančík.
2. Úkoly konference 2007
VČS přijal dokument popisující úkoly vyplývající ze zápisu konference ČS 2007 i body agendy této konference, které byly přesunuty do kompetence VČS. Dokument popisuje jednotlivé body (úkoly) a to, kdy a jak byly naplněny.
3. Dořešení bodu z agendy konference ČS 2007 (1)
VČS založil komisi pro přezkoumání potřebnosti ústavy ČS ve složení: P. Zvolánek, D. Čančík, M. Kysílko, I. Papírníková + jeden zástupce ČSU. Komise předloží své závěry do příštího setkání VČS.
4. Dořešení bodu z agendy konference ČS 2007 (2)
Vedení ČS na příští jednání předloží návrh řešení bodu agendy konference ČS – zavedení pravidelného hodnocení sborů – plány a jejich hodnocení.
5. Ustavení sboru Jičín
VČS rozhodl požádat skupinu Jičín o doplnění informací týkajících se misijních vizí a schopnosti samosprávy.
6. Audit o stavu velmi malých sborů
VČS rozhodl o vypracování auditu sborů v ČS. Pojmenování sborů, které svou velikostí nebo činností neodpovídají parametrům sboru. Vedení ČS předloží výsledky auditu do příštího jednání. Na tomto jednání navrhneme řešení.
7. KZŠMŠ Elijáš
VČS rozhodl o tom, že záležitosti spojené s bydlením zaměstnanců školy budou řešeny ve spolupráci s hospodářem ČS.
8. Rozhodnutí v odložené žádosti Dunnových
VČS rozhodl, že uhradí E. Dunnovi jeden den v týdnu pro vyučování lidí, které Dunnovi mají z KE. Rozhodnutí platí do konce roku s tím, že poté bude vyhodnoceno.
9. J. Ejem
VČS rozhodl o ukončení pracovního poměru pro J. Ejema dohodou k 31.12. 2010.
10. Ejemovi – nabídka bydlení i konkrétního úvazku
Ejemovi budou mít možnost užívat byt ČS v Úpici se smlouvou vždy na jeden rok. Zároveň nabízíme J. Ejemovi 0,3 úvazek v oblasti manželských setkání.
11. Doporučení pro Danu Kozákovou jako KE
VČS souhlasí se zapojením D. Kozákové v práci KE.
12. Žádost M. Balcara
VČS souhlasí s poskytnutím neplaceného volna pro M. Balcara do 31. 7. 2011.
13. Karlovy Vary
VČS souhlasí se záměrem sboru K. Vary využít dva apartmány pro účely klubu „Rybička“. Hospodář ČS ve spolupráci se sborem K. Vary připraví smlouvu o užívání.
14. Poděbrady
VČS rozhodl o využití státní dotace určené k opravě církevních budov na fasádu modlitebny v Poděbradech.
15. Vamberk
VČS souhlasí s úpravou bytu ve Vamberku.
16. Žádost sboru České Budějovice
VČS rozhodl o posouzení projektu solárních panelů na střechu sboru nezávislým odborníkem a na tomto základě pak elektronicky hlasovat o případném poskytnutí půjčky. Sbor České Budějovice bude požádán o dodání podkladů k posouzení. Především je třeba zvážit finanční návratnost vložené investice vzhledem ke změně zákona a posoudit efektivitu celého tohoto projektu.

II. Zprávy jednotlivých oddělení ČS

1. Oddělení dětí a Klub Pathfinder

1.1. Vzdělávání a výchova
– Na začátku prázdnin proběhl Rádcovský kurz v ČS. Letního týdenního soustředění se zúčastnilo 23 frekventantů ve věku 15-17 let.
– V uplynulém týdnu se 12 vůdců z ČS zúčastnilo Vůdcovského speciálu ČSU v Rumunsku. Celkem zde bylo 26 vůdců z ČSU + 18 vůdců z Rumunska. Kromě společenství v krásné přírodě měli možnost si vzájemně vyměnit zkušenosti a inspirovat se v práci s dětmi.
1.2. Akce a aktivity
– Camporee ČSU – děti ze všech koutů (ze všech oblastí) ČS se zúčastnily camporee ČSU. Hosty camporee byly i dva oddíly dětí z Polska. Hostem z EUD byl C. Cozzi a provázel přítomné tématem „Neboj se – protože já jsem s tebou“.
– Tábory – na čtyřech tábořištích ČS proběhlo 10 letních dětských táborů, kterých se zúčastnilo cca 300 dětí. Tábořiště v Raspenavě koncem srpna poškodila velká voda.
– Stezka písmáků – právě probíhá základní kolo soutěže.
– V jednotlivých sborech se rozbíhá pravidelné oddílové setkávání. S vedoucími se udržuje pravidelný kontakt osobně i prostřednictvím oblastí (oblastních vedoucích).
1.3. Metodický materiál – Stupně rozvoje pathfindera i s materiálem pro děti je k dispozici od 1. 9. 2010. Materiál bude sloužit vedoucím jako metodická pomůcka pro práci s dětmi ve věku 10 – 14 let. V letošním školním roce chceme připravit metodiku pro mladší dětí (6-10 let).
1.4. V říjnu proběhne Vůdcovský kurz na TS, víkendové setkání absolventů VK 2009, opravné zkoušky a rádcovský speciál pro účastníky letošního kurzu a do konce roku také Múzička ČS a také Múzička ČSU v Praze.

2. Oddělení mládeže

2.1. Proběhlo intenzivní setkání Vytaxu (cca 40 mladých lidí na Lipnici).
2.2. ČS organizovalo Unijní kongres mládeže – účast asi 330 lidí. Nejpozitivněji účastníci hodnotili čtvrtek (možnost služby v Chrudimi).
2.3. V Č. Budějovicích proběhla vydařená akce „Země Živitelka“.
2.4. Na podzim se uskuteční dvě setkání Vytaxu. Účastníci mají nyní projekt služby ve svých sborech.

3. Oddělení osobní služby a evangelizace

3.1. V Karlových Varech proběhl English camp – více než 50 % dětí bylo z neadventistického prostředí.
3.2. V Mostě (v obci Bečov) byla otevřena druhá Duhovka (práce s romskými dětmi – vede P. Svašek).
3.3. Setkání v Kroměříži – S. Quon.
3.4. V Chrudimi proběhla sociálně misijní aktivita mládeže (v rámci Kongresu mládeže).
3.5. Byl navázán kontakt s vizí evangelizace v ČS s K. Nowakem (kazatel z Norska – motorkář).
3.6. „Za obzorem – live“ – chystá se asi 50 skupinek, které s tímto programem budou pracovat.
3.7. Připravuje se setkání zakladatelů sborů, motivační setkání evangelistů a rozbíhá se řada evangelizačních aktivit na jednotlivých sborech.
3.8. Právě vychází misijní kniha „Přišel, zemřel, zvítězil“ (zkrácená Touha věků). Dokončuje se vydání parafrázované Bible s přílohami.

Modlitba: D. Svoboda

4. KZŠMŠ Elijáš

4.1. Nový ředitel Z. Muzikář a jeho zástupkyně S. Filisteinová se stručně představili.
4.2. Z. Muzikář přednesl souhrnnou zprávu o KZŠMŠ Elijáš (viz příloha).
– Došlo ke změně ředitele školy a přijetí zástupkyně.
– Škola se přestěhovala do Baarovy ulice.
– MŠ má 40 žáků, ZŠ má ve 4 ročnících 29 žáků + 26 žáků v individuálním studiu.

Modlitba: L. Landsfeld

5. Biblický týden – zpráva
Letos bylo 210 účastníků. Host a řečník Barna nás velmi mile překvapil. Ohlasy účastníků byly výborné.
V příštím roce bychom rádi připravili standardní Biblický týden (7 – 14.8.), kde řečníkem bude J. Beneš.

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 12. prosince 2010 od 9:00 hod.
v Plzni – Skvrňanech.

Zpráva z 13. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 6. června 2010

Pobožnost:

P. Čík na text Matouš 6, 25-34
Nemějte starost o svůj život… Nestarejte se – výraz, který je spojen s úzkostlivou obavou obrácenou do budoucnosti. Ježíš Kristus obrací pozornost k ptactvu. Jejich den je naplněn činností a vytrvalostí. Nicméně ne starostí a strachem z budoucnosti. Bůh dokonce obléká do krásy i to, co se používá jako palivo, polní trávu. Ježíš své posluchače nazval výrazem „malověrní“. Malověrní byli nazváni ti, kteří vyšli v sobotu sbírat manu.

I. Rozhodnutí

1. Zpráva z Výboru ČSU
Po vysvětlení bodu týkajícího se ukončení diskuse VČSU o poskytnutí příspěvku sboru Praha – Londýnská na rekonstrukci domu a modlitebny v Londýnské ulici, pověřujeme zástupce ČS ve Výboru ČSU o přeformulování vysvětlení využití příspěvku sboru na rekonstrukci Londýnská.
2. Ředitel a zástupce ředitele KZŠMŠ Elijáš
Na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeného správní radou školy proběhlo v mezidobí internetové hlasování o novém řediteli a jeho zástupci. Ředitelem školy se stává Z. Muzikář a jeho zástupkyní S. Filisteinová.
3. R. Homola – žádost
VČS projednával žádost R. Homoly o přehodnocení rozhodnutí VČS k ukončení pracovního poměru, o kterém bylo rozhodnuto v prosinci 2009. VČS konstatoval, že žádost neobsahuje žádné zásadně nové skutečnosti. Dále VČS konstatoval, že nedošlo k předání kontaktů M. Bískovi, jak bylo zadáno. Proto VČS rozhodl o zadání konkrétního úkolu R. Homolovi pro práci zaměřenou na předávání kontaktů v Milevsku nyní již P. Pichovi. Termínování úkolu je následovné. Stávající úvazek bude prodloužen o dva prázdninové měsíce a následně bude pokračovat zaplacením jednoho dne v týdnu nejpozději však do 31. 12. 2010.
4. Žádost z oddělení kaplanské služby
VČS doporučuje kazatelské vysvěcení Z. Mikulky a zároveň doporučuje V. Vursta st. ke kazatelskému pověření.
5. Okrskový kazatel pro severočeský okrsek
VČS vzal na vědomí hlasování severočeského okrsku a pověřuje S. Vaňka rolí okrskového kazatele.
6. Manželé Kuruczovi
VČS bere na vědomí ukončení pracovního úvazku manželů Kuruczových a jejich následnou dohodu o zaměstnání s o. s. Maranatha na tomtéž místě.
7. Enoch Martínek
VČS rozhodl o pracovním úvazku pro E. Martínka. Úvazek je stanoven do výše 20 % (tedy 0,2 úvazku a bude fakturován). Úvazek je pro oblast sborů Karlovy Vary a Sokolov. Práce bude realizována do května 2011. Termín dokončení úvazku je stanoven na květen 2011.
8. Kamila a Eric Dunnovi
VČS rozhodl o přesunutí žádosti manželů Dunnových k jednání VČS v září 2010. Stávající informace zatím neumožňují učinit definitivní rozhodnutí.
9. Česká Lípa – nákup nemovitosti
VČS odsouhlasil koupi nemovitosti a pozemku v Č. Lípě od manželů Hološových.
10. Prodej bytů v Klatovech a v Karlových Varech
V období mezi jednáními VČS proběhlo hlasování o prodeji bytů v Klatovech a Karlových Varech.  VČS souhlasí s prodejem těchto bytů.
11. Žádost s. L. Czopiková
VČS rozhodl o prodeji současného bytu s. Czopikové a nákupu bytu 1+1, v kterém bude s. Czopiková nadále bydlet.
12. Žádost skupiny Jičín
VČS rozhodl doporučit skupině Jičín, aby se pro své aktivity v Jičíně pokusila získat město (místní samosprávu) s vizí získat od města do pronájmu vhodné prostory k činnosti. Zároveň se vedení ČS vyjádří k předložené nabídce.
13. Uzávěrka hospodaření ČS za rok 2009
VČS přijal předloženou uzávěrku hospodaření ČS za rok 2009.

II. ZPRÁVY JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ČS

1. Oddělení dětí a Klub Pathfinder
1.1. Vzdělávání a výchova
– Probíhá Rádcovský kurz v ČS. Jarního víkendu v Nymburku se zúčastnilo 23 frekventantů ve věku 15-17 let. Před námi je letní 10denní soustředění.
– V polovině června proběhne na Lipně takzvaný Vůdcovský speciál ČS. Na setkání je přihlášeno 20 lidí. Chceme se věnovat zejména definování jedinečnosti práce s dětmi prostřednictvím KP a popisu důrazů, které musí být obsahem každé oddílové činnosti.
1.2. Akce a aktivity
– Robinzonáda – pod taktovkou západních Čech. Velmi dobře připravená. 200 účastníků.
– Bambiriáda – veřejná prezentační akce proběhla v Praze, Příbrami a Plzni.
– Stezka písmáků – sborům a vedoucím dětí a DSŠ byly zaslány informační plakátky pro letošní SP.
– Tábory – podařilo se zachovat všechna 4 tábořiště. Resp. na západě získat nové místo a na severu dohodnout další spolupráci. Na léto se chystá 9 oblastních táborů.
– Camporee ČSU – přihlášeno 20 týmů (220 účastníků), za ČS 7 týmů.
1.3. Metodický materiál – Stupně rozvoje pathfindera i s materiálem pro děti bude k dispozici v září 2010. Nyní proběhlo výběrové řízení tiskárny a dokončuje se sazba. Materiál bude sloužit vedoucím jako metodická pomůcka pro práci s dětmi ve věku 10 – 14 let.
2. Oddělení mládeže
2.1. Okrskové setkání západních Čech v Jáchymově. Účast 30 lidí.
2.2. ČS připravuje unijní kongres mládeže. Hlásí se asi 300 účastníků. Součástí má být evangelizační den v Chrudimi.
2.3. Pořádali jsme motivační setkání vedoucích mládeže, kterého se zúčastnilo asi 30 lidí a hodnotili ho velmi kladně.
2.4. Máme za sebou 3 setkání VYTAXu. Účastní se ho 55 lidí. Každý z nich nyní pracuje na svém projektu pro svůj sbor. V létě nás čeká 5denní motivační setkání.
2.5. V červnu nás čeká setkání severočeské mládeže, v létě pak KE s mládeží, VYTAX a Kongres mládeže.
3. Oddělení osobní služby a evangelizace
3.1. Proběhlo setkání evangelistů na Karolíně s Adamem Ramdinem.
3.2. V Praze se uskutečnil seminář o evangelizaci ve velkých městech s G. Krausem (okrskové setkání Prahy). Účast byla opravdu velká po celý víkend. Setkání bylo i obsahově výborné.
3.3. Ve Zlíně jsme se podíleli na Veletrhu evangelizace.
3.4. Před námi jsou tyto akce: motivační setkání v Kroměříži, setkání evangelistů a jejich kazatelů.
3.5. Dokončují se materiály „Za obzorem live“.
3.6. V září bude k dispozici seminář Daniele. Dále se dokončuje seminář Zjevení P. Roennfeldta. V příštím týdnu bude kazatelům předán materiál „WIN“.
3.7. Do konce roku bude vydáno „Slovo na cestu“ v nákladu 3500 ks. Toto vydání bude určeno pouze pro misijní účely. Bible bude doplněna o přídavné evangelizační materiály.
3.8. Probíhají jednání mezi skupinami a sbory v Liberci a Havlíčkově Brodě. Věříme, že se brzy podaří dohodnout vzájemnou spolupráci těchto nově se rodících společenství s mateřskými sbory.
4. KZŠMŠ Elijáš
4.1. Ředitel L. Landsfeld podal písemnou zprávu. Zmínil se zejména o volbě nového ředitele a zástupkyně ředitele školy a o pozitivním zapojení školního kaplana R. Buchtela.  V létě dojde ke stěhování ZŠ na její definitivní místo.
4.1. V KZŠMŠ Elijáš proběhla 4denní školní inspekce z MŠMT. Předběžné vyjádření v právě probíhající připomínkové lhůtě je velmi pozitivní.
4.2. Proběhlo výběrové řízení na školníka KZMŠ Elijáš, jehož výsledkem jsou manželé Lukášovi.

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 19. 9. 2010 od 9:00 hod. v budově ČSU, Londýnská 30, Praha 2 – Vinohrady.

Zapsal: David Čančík, tajemník
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda

Zpráva z 12. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 28. března 2010

Pobožnost:

P. Čík: Krok víry slepého Bartimea (Mk 10,46-52)
Jedná se o příběh uzdravení slepého člověka na cestě z Jericha do Jeruzaléma. Tehdy lidé slepotu vnímali jako trest od Boha. Bartimeus byl člověk na okraji společnosti, protože slepí, chromí a jinak postižení nesměli do chrámu. Bartimeus bez ohledu na důsledky hlasitě vyznává Ježíše jako Mesiáše. Křičí, protože je v beznadějné situaci. Bartimeus musel, ačkoli byl slepý, vykročit k Ježíši. Musel svoji víru vyjádřit činem. On jako chudý člověk měl jediný majetek – plášť. Ještě slepý Bartimeus vyjadřuje svoji víru v uzdravení i tím, že všechen svůj majetek, na kterém byl naprosto závislý, odhazuje. Slepý, u cesty sedící Bartimeus slyšel Ježíšova slova, aby prohlédl a šel.

Administrativní záležitosti

1. Žádost o založení skupiny při ČS v Praze – Michli
VČS souhlasí se založením skupiny při ČS v pražské čtvrti Michle v areálu BB Centra. Členové skupiny se dohodli na názvu Společenské centrum „Bethany“. K tomuto názvu se však výbor nevyjadřoval a nemá proti němu námitek.
2. Studentská kolej pro VŠ studenty CASD v Praze
Prodej budovy na Lhotce VČS přesunul na léto roku 2011, respektive 2012. Do té doby bude sloužit v projektu VŠ adventistické koleje. Do budovy se však nebude stavebně investovat. Počítáme pouze s provozními náklady, zejména s nákupem potřebného levného nábytku podle aktuálního počtu ubytovaných studentů. V průběhu této doby bude budova nabídnuta k prodeji, ale s podmínkou, že k prodeji dojde až v létě roku 2011 respektive 2012 (v závislosti na úspěšnosti projektu studentské VŠ koleje). Zodpovědnost za projekt VŠ koleje přijali R. Hampacher a R. Buchtel. Projekt bude monitorován v půlroční periodě.
3. Volba okrskového kazatele pro nově vzniklý okrsek Praha
Okrskovým kazatelem okrsku Praha je zvolen J. Cepl.

Personální záležitosti

4. Nástupní praxe D. Kašlík
D. Kašlík nastoupí ve sboru Kladno na nástupní praxi u P. Harasteje.
5. Řešení situace sboru Štětkovice
VČS rozhodl o zaměstnání V. Kořenského v ČS jako biblického pracovníka pro sbor Štětkovice a misijní prostor Sedlčansko a Milevsko.
6. Stěhování M. Bíska a organizační přerozdělení severočeského okrsku
VČS organizačně přerozděluje sbory severočeského okrsku Děčín a Ústí nad Labem, které napříště budou tvořit samostatné kazatelské místo. Toto místo bude mít na starosti M. Bísek. VČS rozhodl o zkrácení nástupní praxe pro M. Bíska do léta r. 2010. Vysvěceným kazatelem pro tyto sbory se stane M. Starý.
7. Vysvěcený kazatel pro sbor Štětkovice a misijní prostor Sedlčansko a Milevsko
Vysvěceným kazatelem pro sbor Štětkovice a misijní prostor Sedlčansko a Milevsko je M. Kysílko.
8. Nástupní praxe Kounovi
Manželé Kounovi budou druhou část nástupní praxe realizovat ve sborech Tábor a Jindřichův Hradec. Budou bydlet v Táboře. Vedoucím jejich nástupní praxe bude B. Kraus.
9. Řešení pro sbory Písek a Strakonice
VČS rozhodl o zkrácení nástupní praxe pro P. Picha do léta roku 2010. Nadále bude kazatelem sboru Písek a Strakonice. Vysvěceným kazatelem pro tuto oblast bude I. Michalec.
10. Výjimka pro M. Bíska a P. Picha pro kazatelskou činnost
P. Zvolánek písemně požádá kazatelské oddělení ČSU o udělení výjimky pro vstup M. Bíska a P. Picha do kazatelské služby, ačkoli ještě nemají dokončené studium. Výbor ČS s touto výjimkou souhlasí.
11. Návrh školního kaplana R. Buchtela
R. Buchtel bude kaplanem v KZŠMŠ Elijáš a zároveň se stane členem správní rady této školy. Post kaplana je vázán na členství ve správní radě školy.

Hospodářské záležitosti

12. Česká Lípa
Z. Martasek bude detailně informovat členy sboru Česká Lípa o problematice odkoupení podílu manželů Hološových ve sborové budově v České Lípě.
13. Telefony
Výbor rozhodl o ukončení přijímání nových zájemců z řad členů církve k 31. 3. 2010 do systému VPS u T-Mobile.

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 6. 6. 2010 od 9.00 hod. v budově ČSU, Londýnská 30, Praha 2 –Vinohrady.

Zapsal: David Čančík tajemník
Schválil: Pavel Zvolánek předseda

Zpráva z 11. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 13. prosince 2009

Pobožnost

M. Pavlík: Paradox Ježíšovy služby (Lukáš 5,26) Je to příběh o zázračném uzdravení člověka spuštěného střechou. Reakce okolostojících lidí je shrnuta do slov: „Dnes jsme viděli zázračné věci.“ Jde o jediné místo v NZ, kde je použit řecký výraz „paradoxa“ překládaný jako „nad naše chápání“ (dnes jsme zažili něco, co odporuje všeobecnému mínění). Od počátku Ježíšovy činnosti (L 4,14) můžeme sledovat několik příběhů, které nás učí, že je řada oblastí života, ve kterých si bez Ježíše nejsme schopni sami pomoci. Ježíš však navzdory všeobecné zkušenosti prolamuje naši neschopnost tím, čemu říkáme zázrak.

I. Rozhodnutí

1. Rozpočet ČS na rok 2010
Byl odsouhlasen předložený rozpočet ČS na rok 2010.
2. Rozpočty jednotlivých oddělení ČS
Byly odsouhlaseny předložené rozpočty jednotlivých oddělení ČS na rok 2010.
3. Audit ČS 2008
Byl přijat audit ČS za rok 2008 předložený EUD.
4. Žádost sboru Praha – Strašnice
Výbor ČS předběžně souhlasí s pronájmem budovy ČS na Lhotce za podmínky, že sbor Praha -Strašnice bude nejdříve hledat místo pro své shromažďování v Praze 8, nebo v Praze 9. Případné konečné rozhodnutí vyžaduje vyjádření členského shromáždění sboru Praha – Strašnice.
5. Rekonstrukce prostor sboru Cheb
VČS souhlasí s podpisem smlouvy s firmou Tercom s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci prostor sboru Cheb.
6. Investiční záměr ČS 2010 – 2012
VČS souhlasí s investičním záměrem ČS v tomto pořadí: 2010 Plzeň, 2011 Mladá Boleslav, 2012 Pardubice.
7. Žádost sboru Praha – Vinohrady
Byla odsouhlasena dotace pro sbor Praha – Vinohrady na nákup nových lavic. Vedení ČS se však bude podílet na výběru nejlevnějšího řešení.
8. Žádost sboru Praha – Smíchov o vysvětlení investice v Praze na Londýnské
Bylo rozhodnuto požádat vedení ČSU o zpřehlední struktury investičních nákladů v Praze na Londýnské a jejich zveřejnění.
9. Žádost vysvěcení A. Kociána
VČS doporučuje vysvěcení A. Kociána. B. Zámečník, jako hlavní kaplan ČSU, bude požádán o účast na procesu vysvěcení.
10. Řešení úvazku Z. Jonczyho
VČS souhlasí s 0,2 úvazkem pro Z. Jonczyho v Severočeské nemocniční a.s. jako koordinátora nemocniční kaplanské služby.
11. ACET – spolupráce s touto organizací
VČS souhlasí, aby P. Adame byl koordinátorem ACETu pro kraj HK s tím, že cestovné bude propláceno Českým sdružením a považováno za finanční podporu této organizace.
12. Založení nového okrsku Praha
VČS souhlasí se zřízením nového okrsku Praha.
13. Záměr evangelizace v Praze 2012
VČS podporuje přípravné práce výboru evangelizace na možné evangelizaci S. Boonstry v Praze v r. 2012.
14. Kalendář akcí ČS a oddělení ČS 2010
VČS schvalil kalendář akcí ČS a oddělení ČS na rok 2010. Kalendář bude elektronicky poskytnut kazatelům i sborům ČS.
15. Založení sboru Štětkovice
VČS souhlasí s ustanovením sboru Štětkovice.
16. Ukrajinský evangelista
VČS souhlasí s přijetím rusky hovořícího evangelisty, který by pomohl ve službě O. Lytovchenka s tím, že by se takto zajistilo i případné přechodné období po eventuálním odchodu O. Litovčenka na nové místo.
17. Doporučení M. Braunče pro KE
VČS souhlasí s zařazením M. Braunče v KE na plný čas.
18. Restrukturalizace projektu v Písku vedeného R. Homolou
Bylo rozhodnuto o ukončení pracovního poměru R. Homoly, evangelisty v Písku, k 30. 6. 2010 z organizačních důvodů. Souvisí to s ukončením projektu evangelisty v Písku.

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 28. 3. 2010 od 9.00 hod. v budově ČSU, Londýnská 30, Praha 2 – Vinohrady.

Zapsal: David Čančík, tajemník
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda

Zpráva z 10. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 27. září 2009

Pobožnost:

E. Miškej: Můj úkol pro další generaci (5 Moj 6,7 / 11,19) „Zemřel stár, pln jsa dnů, viděl syny synů.“ (kral.) Co by měl člověk druhým předat? Budeš jim vštěpovat, rozmlouvat s nimi – předávat dál to, co ti dal Hospodin. Budeš vyprávět o tom, co jsi s Hospodinem prožil. To budeš sdělovat stále, co budeš žít.

I. Rozhodnutí

1. Přípravný výbor konference ČS CASD
Byl odsouhlasen a zvolen přípravný výbor konference ČS ve složení: P. Zvolánek, Z. Martasek, D. Čančík, V. Vurst, D. Staš (za výbor ČS), D. Exner (za sbory HK). Jako náhradník za sbory HK je zvolen L. Kašpar.
2. Misijní aktivista pro Podbořansko
Schválen návrh sboru Karlovy Vary v podobě upravené vedením ČS. E. Martínek bude finančně podpořen jako misijní aktivista pro Podbořansko. Bude fakturovat svoji práci, telefony a cestování do maximálního objemu 66 000 Kč. Tato forma spolupráce bude trvat po dobu určitou od 1. 10. 2009 do 31. 5. 2010 a pak bude vyhodnocení.
3. Vysvěcení P. Smolky jako staršího sboru v Tachově a Chebu
Na základě předložené žádosti VČS souhlasí s vysvěcením P. Smolky jako staršího sboru pro sbory Cheb a Tachov.
4. Vysvěcení K. Vasilka jako staršího sboru v Neratovicích, Mladé Boleslavi a Brandýse n/L
Na základě předložené žádosti VČS souhlasí s vysvěcením K. Vasilka jako staršího sboru pro sbory Mladá Boleslav, Neratovice a Brandýs nad Labem.
5. Misijní cesta P. Zvolánka na Ukrajinu
VU vyslal na základě pozvání Ukrajinské unie CASD P. Zvolánka na misijní cestu na Ukrajinu v listopadu 2009. Zároveň bude zaslána částka 200 000 Kč na dostavbu modlitebny v Ukrajince.
6. Nástupní praxe M. Bísek
Odsouhlasena nástupní praxe M. Bíska, kterou povede V. Vurst.
7. Vedoucí oddělení sobotní školy
Vedoucí oddělení sobotní školy je zvolena s. ing. M. Hradecká, členka sboru Praha – Strašnice.
8. Změna zařazení M. Jonczyho
Odsouhlasena změna statutu M. Jonczyho z postu evangelisty na post vedoucího společenského centra.
9. Nástupní praxe M. Daranský
M. Daranský nastoupí od září 2010 do nástupní praxe na sboru Klatovy u I. Michalce.
10. Stěhování kazatelů v roce 2010
V roce 2010 dojde v ČS k těmto stěhováním kazatelů:
Luže: L. Čapek
Turnov: J. Dvořák

II. Zprávy ČSU a jednotlivých oddělení ČS

1. Zpráva z výboru ČSU
1.1. Výbor unie rozpracoval a schválil řešení všech zbylých bodů předložených na jarní konferenci ČSU. Body rozdělil odpovědným vedoucím a také je rozdělil na jednotlivé budoucí výbory ČS
1.2. Výbor ČSU rozhodl na návrh výboru evangelizace o konání veřejné evangelizace S. Boonstry v Bratislavě.
1.3. Výbor ČSU vzal na vědomí změnu ředitele o. s. Maranatha. Novým ředitelem je R. Metz.
1.4. Bylo odsouhlaseno složení jednotlivých výborů unijních oddělení a správních rad.
1.5. Byli schváleni zástupci ČSU na Generální konferenci v létě 2010. Celkem 9 lidí.

2. Oddělení dětí a Klub Pathfinder
2.1. Na ČS proběhlo 12 letních dětských táborů. Z tohoto počtu bylo 5 táborů oddílových, ostatní byly v rámci oblastí.
2.2. Vůdcovského se letos účastnilo 40 lidí, z toho 20 z ČS. Nyní se postupně zapojují do praxe. Vize pro příští kurz je posunout minimální věk účastníků alespoň o rok. Tedy na 18 let.
2.3. Z aktivit, které právě probíhají, je to předně Stezka písmáků a Múzička. Obě jsou chystané pro všechny děti v ČS. Cílem je děti vést k Bibli a sdílet s nimi osobní zkušenost obrácení.
2.4. Bible pro Pathfindery je již vytištěna a nyní bude prostřednictvím oddílů (vedoucích) poskytnuta dětem. Bible je určena pouze pro děti nebo pro vedoucí, kteří s nimi aktivně pracují.
2.5. Před čtrnácti dny byla dokončena metodika pro vedení oddílu (10-14 let). Nyní je v připomínkovém řízení a brzy bude vydána.
2.6. Oblastní koordinátor KP (oddělení dětí) ve východních Čechách je nově P. Mandl.

3. Oddělení mládeže
3.1. V uplynulých měsících proběhlo asi 8 úspěšných víkendovek pro mládež. Na Zemi živitelce bylo asi o 25 % lidí méně než obvykle.
3.2. V létě se kongresu mládeže EUD v Mnichově zúčastnilo 60 mladých lidí z ČR.
3.3. Na připravovaný VYTAX je přihlášeno 54 účastníků. Pro velký zájem je nutno kurz rozdělit do dvou skupin.
3.4. Nový web mládeže bude spuštěn po Novém roce.
3.5. Mládežnické Bible budou mládeži k dispozici na jejím výročním setkání.

4. Oddělení osobní služby a evangelizace
4.1. V. Vurst představil prezentaci statistiky počtu obyvatel ČS ve srovnání s počty členů CASD podle jednotlivých regionů.
4.2. Youth for Jesus 2009 v Hradci Králové. Evangelizace probíhá ve spolupráci ASI a místních sborů. Získali 250 – 300 kontaktů, s kterými dále pracují. Na přednášky nyní chodí 22 lid
4.3. V uplynulém týdnu proběhla v Praze evangelizace pro rusky hovořící.
4.4. Na únor a březen se připravuje evangelizace v Sedlčanech.
4.5. V září bylo otevřeno společenské centrum v Michli a chystá se otevření SC na Londýnské 30.
4.6. 3. 10. se otvírá sbor ve Štětkovicích.
4.7. Na jaro se připravuje pozvání G. Krause z GK, který se věnuje evangelizaci velkých měst. Smyslem setkání je inspirace a motivace zvlášť pro práci v Praze.
4.8. ASI podpořilo 3 projekty z ČS (Generace, Lékořice, Melantrichova ul. – IŽS).
4.9. Máme prostředky jako nikdy dříve, ale stále více se evangelizace posouvá směrem k drahým a na marketingu závislým aktivitám. Čím více si myslíme, že máme dost vlastních sil, tím nebezpečněji odsouváme Boha na okraj zájmu.

5. Oddělení výchovy při ČS – zpráva za KZŠ Elijáš
5.1. Škola se od 1. 9. 2009 jmenuje „Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš“.
5.2. 24. 7. se konala kolaudace objektu MŠ. Veškeré administrativní úkony proběhly v průběhu srpna hladce, MŠ tedy mohla být od 1. 9. spuštěna.
5.3. Kapacita školky je 40 dětí a je naplněna.
5.4. Celkem je zde 86 žáků plus 11 zaměstnanců.
5.5. V MŠ je většina dětí z rodin nehlásících se ke křesťanství nebo z KS.
5.6. Ve spolupráci s AWR chceme připravit pořad do křesťanského magazínu, který bude vysílán před zápisem do dalšího ročníku.
5.7. L. Landsfeld představil krátké video prezentující MŠ.

III. Administrativní záležitosti

1. Biblický týden
1.1. BT 2009 je vnímá jako úspěšný. Minulý týden proběhlo hodnotící setkání, ze kterého nevyplynuly žádné zásadní výtky. Zároveň byla vyhodnocena anketa účastníků. Podněty budou zapracovány do příprav BT 2010.
1.2. Jako host BT 2010 je potvrzen Jan Barna. Opět se uskuteční v Dlouhém.
1.3. V r. 2011 BT nebude. Pro rok 2012 je navržen br. Jon Paulien.
2. Skupina – Centrum Generace
27. 6. 2009 byla založena skupina při sboru Liberec. Její název je Centrum Generace.

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 13. 12. 2009 od 9.00 hod. v budově ČSU, Londýnská 30, Praha 2 – Vinohrady.

Zapsal: David Čančík, tajemník
Schváliál: Pavel Zvolánek, předseda

Zpráva z 9. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 7. června 2009

Pobožnost

P. Čík: Požehnání (1 Moj 32,23-27) Co to je požehnání? Co si pod ním představujeme? Jákobův boj (viz text) – „nepustím tě, dokud mi nepožehnáš“. Spor o požehnání rozděloval oba bratry. V tomto zápase Jákob pochopil, že žádným podvodem si není schopen zajistit Boží požehnání. Z místa boje Jákob odešel jako nový člověk, odešel jako vítěz. Bůh změnil jeho jméno. I pro nás je toto jediná cesta k Jeho požehnání.

I. Rozhodnutí

1. Změna člena správní rady školské právnické osoby
Schválen návrh nerušit členství P. Číka, který již není zaměstnancem ČS. Zástupcem ČS ve SR ŠPO tedy zůstává i nadále P. Čík.        
2. Slavnostní konferenční shromáždění ČS
VČS schválil jako místo konání slavnostního konferenčního shromáždění v roce 2011 objekt Aldis v Hradci Králové.
3. Vysvěcení J. Dvořáka
VČS odsouhlasil, na doporučení sborů Tábor a Jindřichův Hradec, vysvěcení J. Dvořáka a výboru kazatelského oddělení navrhuje jeho vysvěcení.
4. Kooptování nového tajemníka ČS
VČS kooptoval jako tajemníka Českého sdružení D. Čančíka.
5. Obsazení služebnosti vedoucího komunikací při ČS
VČS zvolil za vedoucího komunikací ČS V. Krupu.
6. Vysvěcený kazatel pro K. Vasilka a sbory M. Boleslav, Brandýs n.L., Neratovice
VČS potvrdil i nadále P. Číka jako vysvěceného kazatele pro K. Vasilka.
7. Obsazení sborů Praha – Strašnice, Praha – Washingtonova, Benešov a Vlašim
J. Hrdinkovi je uděleno pověření pro práci vysvěceného kazatele v ČS.
P. Šimkovi je uděleno pověření pro práci vysvěceného kazatele v ČS.
Byl odsouhlasen návrh zaměstnat pro sbory Praha – Strašnice a Praha – Washingtonova J. Hrdinku.
Byl odsouhlasen návrh ve sboru Vlašim a ve skupině Benešov zaměstnat P. Šimka.
8. Vize založení nového sboru v Praze – Michli
P. Šimek je pověřen vedením práce při zakládání nového sboru v Praze – Michli.
9. Budova v Praze 4 – Lhotka jako sídlo ČS
VČS rozhodl, že vedení Českého sdružení zůstane na Smíchově. Budova na Lhotce bude nabídnuta k prodeji.
10. Smíchov – sídlo ČS
VČS podporuje dostavbu prostor na Smíchově pro sídlo ČS. Byt kazatele již nebude součástí
modlitebny na Smíchově. Kazatel bude mít v budově svoji kancelář.

II. Informace

1. Oddělení dětí a Klub Pathfinder
1.1.        Tábory jednotlivých oblastí jsou naprosto plné. Děti zvou své spolužáky a kamarády. Získáváme kontakty s rodiči z mimosborového prostředí.
1.2.        Bible pro Klub Pathfinder byla dána do tisku České biblické společnosti. Nyní probíhá její tisk v Číně. V létě 2009 budou Bible k dispozici dětem. Od prvního září budou nabídnuty na sborech prostřednictvím vedoucích dětí jednotlivých sborů.
1.3.        Dokončujeme upgrade webu pro děti, tak aby byl nadále dobře fungujícím alternativním prostorem pro setkávání dětí v křesťanském prostředí.
1.4.         Byla podepsána partnerská smlouva s Junákem.
2. Oddělení osobní služby a evangelizace
2.1.        Uskutečnilo se setkání evangelistů na Karolíně.
2.2.        Proběhl Veletrh evangelizace. Účastnilo se 26 organizací, konaly se 4 workshopy. Kromě členů sboru se dostavilo dalších asi 200 lidí.
2.3.        Na léto se chystá Y4J v Hradci Králové.
2.4.        Na konec září se připravuje evangelizace pro rusky hovořící.
2.5.        Probíhají přípravné práce pro evangelizaci W. Ramose.
2.6.        Uvažuje se o působení studentského kazatele v Praze.
2.7.        Na konci listopadu proběhne na Slovensku školení „Světem Bible“.
3. Oddělení mládeže
3.1.        Byla realizována setkání mládeže po oblastech podle systému vžitého při setkávání v oddělení dětí. Chotěboř 30 účastníků, Jáchymov 30, Praha Anděl 200, Karolína 80, Teplice a Litoměřice 30 lidí.
3.2.        Připravuje se VYTAX (spolupráce s br. J. Libotovským a V. Marušákem). Zatím došlo 10 přihlášek.
3.3.         Pro příští rok se plánuje kongres mládeže. Program je již hotový.
3.4.        Na Zemi živitelce bude spuštěn nový web mládeže.
3.5.        Mládežnické Bible budou k dispozici v létě.
3.6.        V létě 2009 se v Mnichově koná kongres mládeže z EUD. Z ČS je přihlášeno 45 lidí.
3.7.        K účasti na setkání mladí mladým se přihlásilo 10 mladých lidí.
4. Oddělení výchovy při ČS – zpráva za KZŠ Elijáš
4.1.        Od prvního září se škola bude jmenovat „Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš“.
4.2.        Správcem objektu se stal M. Dlouhý.
4.3.        V nové první třídě bude učit J. Thurnwaldová.
4.4.        V družině bude pracovat T. Eisenhamerová.
4.5.        K zahájení provozu mateřské školky: kapacita je zaplněná, přihlásilo se 40 dětí.
4.6.        Na základní škole bude ve druhé třídě 6 dětí a v první třídě 11 dětí. Domácí vzdělávání probíhá u 33 dětí.
4.7.        Novými učitelkami mateřské školy budou: N. Siejová, J. Rusňáková, G. Bílková (členka KS), E. Šubrtová.
5. Biblický týden
Biblický týden je připraven. Řeší se již jen technické záležitosti.
Jako host BT 2010 je navržen Jan Barna.
6. Konference ČS v Hradci Králové (květen 2011)
Důvody pro uspořádání slavnostního shromáždění v objektu Aldis v Hradci Králové:
– finanční (náklady v Praze: 750 000,- Kč, v Hradci Králové 120 000,- Kč)
– východní Čechy jsou velkou základnou členů Českého sdružení
Zvažuje se možnost vyslání autobusů z jednotlivých oblastí.

Personální záležitosti

7. Zpráva o slavnostní bohoslužbě vysvěcení M. Balcara dne 18. dubna 2009 v Plzni
Vysvěcení proběhlo bez problémů. M. Balcar odjíždí 16. 8. 2009 na studium do Anglie. Vrátí se v prosinci 2010.
8. Kooptace tajemníka ČS
Předložen návrh, aby v nouzovém režimu P. Číka nahradil v roli tajemníka D. Čančík za následujících podmínek:
– rozdělit povinnosti tajemníka mezi všechny čtyři zaměstnance kanceláře ČS
– vedoucímu odd. dětí poskytnout asistenta
Tento návrh není signálem, že by činnost odd. dětí / KP na ČS měla v budoucnosti být pokryta zkráceným úvazkem.
VČS        navrhuje zaplatit jako asistenta laika, nikoli kazatele.
9. Obsazení služebnosti vedoucího sobotní školy při ČS
Zatím není návrh konkrétního člověka. Bude předloženo v září.

Hospodářské záležitosti

10. Plzeň
Stavba sboru ve Skvrňanech získala podporu z fondu EU ve výši 15,8 mil. Kč, což je cca 45 % celkových nákladů.

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 27. 9. 2009 od 9.00 hod. v budově ČSU, Zálesí 50, Praha 4 – Lhotka.

Zapsal: David Čančík, tajemník
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda

Zpráva z 8. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha, 5. dubna 2009

Pobožnost

E. Miškej na text Jeremiáš 1,5. Dříve, než jsem Tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě.“ Pán Bůh zná naší budoucnost. Chce, abychom mu důvěřovali. Filip se setkal s Ježíšem a v zápětí sdělil tuto zprávu Natanaelovi. Natanael uvěřil v Ježíše ve chvíli, kdy se sním setkal a zároveň poznal, jak vyplývá z příběhu, že Ježíš už o něm dopředu věděl. Bůh o nás ví, chce nás vést a záleží jen na nás, jestli mu to dovolíme. Očekává naší důvěru.

I. Rozhodnutí

Administrativní záležitosti

1. Nový Bydžov
VČS odsouhlasil změnu statutu ze sboru Nový Bydžov na skupinu Nový Bydžov při sboru Hradec Králové.
2. Dokument – Konflikt zájmů
Členové VČS podepsali dokument o Konfliktu zájmů.
3. Delegáti konference ČSU
VČS schválil seznam delegátů konference ČSU.

Personální záležitosti

4. Nástupní praxe – L. Čapek
VČS rozhodl, že L. Čapek bude vykonávat nástupní praxi v Hradci Králové u kazatele V. Krupy.
5. Nástupní praxe – J. Koun a V. Zerzánová
VČS rozhodl, že J. Koun a V. Zerzánová budou vykonávat nástupní praxi u kazatele B. Zámečníka v Turnově.
6. Kazatel pro sboru v Jaroměři
VČS rozhodl, že V. Krupa bude odpovědným kazatelem pro sbor Jaroměř
7. Knižní evangelizace
VČS schválil Janu Kubíkovou jako knižní evangelistku.

Hospodářské záležitosti

8. Vamberk
VČS schválil žádost o dotaci na střechu ve Vamberku.
9. Karlovy Vary
VČS schválil žádost sboru Karlovy Vary pro rekonstrukci sociálního zařízení.
10. Litoměřice
VČS schválil žádost sboru Litoměřice ohledně úprav a nátěru fasády.
11. Trutnov
VČS schválil žádost sboru Trutnov na opravu zdi a topení v modlitebně.

II. Informace

1. Oddělení dětí a Klub Pathfinder
1.1. Bible pro Pathfindera byla dána do tisku České biblické společnosti. V létě 2009 budou Bible k dispozici pro děti.
1.2.  V létě 2009 se bude konat desetidenní soustředění vůdcovského kurzu.
1.3.  Čtyři tábořiště jsou k dispozici pro tábory z různých oblastí pro letní aktivity.
2. Oddělení osobní služby a evangelizace
2.1. Uskutečnilo se setkání dobrovolníků, kteří chtějí pracovat v nemocnicích
2.2.  Připravuje se setkání lidí, kteří pracují s romskou problematikou
2.3.  V Praze proběhla návštěva S. Boonstry, který přijel na pracovní jednání výboru ASI, ASI Evropa předloží Výboru evangelizace vizi jejich evangelizace v ČR
2.4.  Připravuje se na 30. května 2009 v ČS Veletrh evangelizace. Setkání poslouží k tomu, aby se informace a aktivity dostaly na sbory. Účast přislíbili všechny církevní organizace a také další subjekty z jiných církví.
3. Kazatelské oddělení při ČS
3.1. Ve dnech 10.-11. ledna bylo ukončeno školení laických kazatelů v jednotlivých oblastech. Ze 140 přihlášených účastníků absolvovalo studium 70 studentů, kterým byly rozdány diplomy. Někteří absolventi pokračují ve studiu v rámci Kombinovaného studia pro laické činovníky na Teologickém semináři na Sázavě
3.2. V Praze se 6. dubna 2009 uskuteční společná pastorálka, kde bude přednášet psycholog br. J. Bauer na témata „Křesťan a deprese“ a „Zvládání náročných životních situací.“ M. Žalud podá informace za oddělení náboženské svobody.
4. Oddělení výchovy při ČS – Zpráva za KZŠ Elijáš
Pro školní rok 2009/2010 bylo zapsáno do 1. ročníku 12 žáků.
Zápis dětí do mateřské školy bude 15.4.2009 od 8.00 do 17.00.
K docházce do MŠ je předběžně přihlášeno 24 dětí.
Byly spuštěny nové webové stránky školy, které jsou rozděleny na dvě části: MŠ a ZŠ.www.elijas.cz
V mateřské škole budou zaměstnány 4 učitelky. Výběrová komise rozhodla, že br. Dlouhý bude zaměstnán jako správce a s. Dlouhá jako učitelka MŠ.
5. Biblický týden
Kapacita areálu je naplněna. Bude ubytováno 230 účastníků. Z dalších sdružení 10% účast. R. Jonczy bude mít na starosti ranní pobožnosti. AWR zajišťuje ozvučení a přenos.
9. Informace o služební cestě M. Stehlíka – stavba sboru v Bolívii
M. Stehlík byl vyslán VČS do Bolívie. Jeho pobyt trval 3 týdny. V průběhu tohoto období byla postavena nová modlitebna. M. Stehlík navštívil také věznici, kdy se přímo v areálu nachází dva sbory, mužský a ženský. M. Stehlík pokřtil 3 lidi.

10. Zpráva z Výboru ČSU
10.1. Výbor unie doporučuje Správní radě Nadace ADRA bratra Radka Špinku jako jejího předsedu.
10.2. Výbor unie dává hlasováním konferenci unie doporučení, aby rozhodla přestěhovat TS na vhodnější místo.
10.3. Výbor unie odhlasoval podněty do agendy unijní konference, které byly podpořeny dalším sdružením nebo Výborem unie.
10.4. Výbor unie odhlasoval, že Česko-Slovenská unie zakoupí objekt kláštera řádu dominikánek ve Střelicích u Brna za účelem zřízení unijního domova pro seniory za sjednanou částku 19,5 mil. Kč. Za předpokladu, že všechny právní náležitosti budou v pořádku.

Personální záležitosti

11. Kazatelé a knižní evangelisté
11.1. Doplňující informace o stěhování kazatelů pro rok 2009 – 2011.
Nové informace ve vztahu k návrhu z minulého zasedání VČS ohledně vize stěhování kazatelů:
Ústí n. L., Děčín – P. Staš
Karlovy Vary, Sokolov – Cs. Čák (vysvěcený kazatel – B. Zámečník)
Turnov, Železný Brod, Jičín – J. Dvořák
Česká Lípa, Rumburk – S. Slanina (leden 2011)
Havlíčkův Brod, Ledeč n. S., Chotěboř – M. Balcar (leden 2011)
Klatovy, Domažlice – otevřená záležitost
11.2. S. Sílová nenastoupí do nástupní praxe, protože nastoupí na mateřskou dovolenou.
11.3. J. Koun, V. Zerzánová a A. Bujňáková požádali o nástupní praxi v ČS. A Bujňáková ze Slovenského sdružení požádala o NP za předpokladu, že se nebude otevírat 4. ročník na TS. Místo její eventuální praxe bude určeno v červnu.
11. 4. Obřad vysvěcení M. Balcara se bude konat 18. dubna 2009 v Plzni.
11. 5. VČS obdržel návrh sboru Jindřichův Hradec na vysvěcení J. Dvořáka. Tato záležitost se přesouvá na příští jednání VČS, protože se k ní musí vyjádřit také sbor Tábor.

Hospodářské záležitosti

12. Žádost sboru Česká Lípa
Zástupci sboru Česká Lípa představili podklady pro prodej zbývající části objektu v ul. Čs. Armády 1578 od manželů Hološových, kde se nachází modlitebna. Modlitebna je přístavbou k objektu.
Modlitba: P. Čík
13. Zpráva o stavební činnosti
14. Žádosti o dotace
14.1. Výbor sboru Poděbrady požádal o dotaci na opravu fasády.
14.2. VČS projednal žádost sboru Praha – Krč o dotaci na realizaci nájezdu do kaple Thomayerovy nemocnice ve výši 80.000 Kč.
14.3. Maranatha Help spolupracuje s Hospicem Dobrého Pastýře, který žádá VČS o podporu. Nepřišel žádný konkrétní požadavek.
14.4. Na VČS přišla žádost o podporu stavby sborů v oblasti Port Elisabeth v JAR, kde probíhala evangelizace za účasti lidí z naší unie.
15. Ekonomická krize
Ekonomická krize se na příjmech z darů v ČS zatím neprojevila. Byly porovnávány příjmy darů za první tři měsíce 2009 se stejným obdobím roku 2008.

Příští jednání Výboru Českého sdružení se bude konat 7. 6. 2009 od 9.00 hod. v budově ČSU, Zálesí 50, Praha 4 – Lhotka.

Zapsal: Peter Čík, tajemník
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda

Zpráva ze 7. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 7. prosince 2008

Pobožnost

E. Miškej na text Jan 8,32-36. Svobodný člověk se potřebuje rozvíjet. K tomu je nutný předpoklad možnosti volby a svobodného prostoru pro rozhodování. Lidská existence však podléhá mnoha omezením.
Boží slovo otevírá lidem prostor pro svobodu od něčeho nebo také k něčemu. Apoštol Pavel poukázal na příčinu nesvobody, která tkví v otroctví hříchu. Ježíš nám přinesl vnitřní svobodu a dává sílu k tomu, abychom nehřešili. Pavel nejen hlásal poselství o svobodě, ale i žil svobodný život. Lidem chybí tato vnitřní svoboda, kterou dává Ježíš. On nás vede k opravdovému svobodnému životu.

I. Rozhodnutí

1. Erik Brandon Dunn – knižní evangelista
VČS schválil, že E. B. Dunn bude působit jako knižní evangelista. V současnosti bratr působí se svojí manželkou Kamilou v Protivíně.
2. Sloučení sborů Chomutov a Most
VČS vyhověl žádosti ohledně sloučení sborů Chomutov a Most, kterou tyto sbory vyjádřily na svém společném členském shromáždění. Zmíněné sbory věří, že se jedná o dočasnou záležitost a chtějí i nadále misijně působit ve svém okolí. Také z tohoto důvodu přehodnotili scházení v panelovém bytu a nyní se schází k sobotní bohoslužbě na novém místě v kulturním středisku Kahan.
3. Kazatel pro sbory Plzeň, Plzeň 2, Rokycany
Kazatel sborů Plzeň a Rokycany M. Balcar zahájí magisterské studium v New Bold v září 2009. Na finančních nákladech jeho studia se ČS bude podílet tím, že mu během studia po dobu 1,5 roku bude vyplácet mzdu. EUD bude hradit školné.
Zodpovědným kazatelem s důrazem na administrativní pravomoc pro sbory Plzeň a Rokycany bude od září 2009 I. Michalec do té doby, než bude instalován o rok později v roce 2010 V. Vondrášek jako kazatel pro sbory Plzeň, Plzeň 2 a Rokycany.
4. Vedoucí KC v Plzni 1
VČS rozhodl, že J. Foltýn se stane po ukončení nástupní praxe v r. 2009 vedoucím KC v Plzni. Toto rozhodnutí platí za předpokladu, že bude schválena dotace z fondu EU, která bude použita na vyplácení jeho mzdy. Udržitelnost projektu je stanovena EU na 6 let.
5. Biblický pracovník P. Pich pro sbory Písek, Strakonice a skupinu Prachatice
VČS rozhodl, že P. Pich se v létě r. 2009 přestěhuje do Písku, kde bude sloužit jako biblický pracovník pro sbory Strakonice, Písek a Prachatice.
6. Nástupní praxe
VČS odsouhlasil přijetí S. Sílové a L. Čapka do nástupní praxe. O místech jejich působení rozhodne VČS na svém příštím jednání. R. Buchtel bude svou nástupní praxi vykonávat ve sboru Praha – Smíchov; jeho vedoucím bude J. Cepl.
7. Kaplanská nemocniční služba – poloviční úvazek
VČS rozhodl, že Vítězslav Vurst bude od podzimu 2009 na poloviční úvazek zaměstnancem ČS pro kaplanskou nemocniční službu. Vítězslav Vurst již v minulosti založil psychosociální intervenční tým a má bohaté zkušenosti i obdarování pro začlenění naší církve do kaplanské nemocniční služby v ČR.
8. Vysvěcený kazatel pro J. Dvořáka
VČS rozhodl, že vysvěceným kazatelem pro J. Dvořáka bude D. Čančík.
9. Rozpočet oddělení ČS za rok 2009
VČS schválil čerpání rozpočtu za rok 2008 a rozpočet oddělení ČS za rok 2009.
10. Domov pro seniory
VČS schválil záměr vedení ČS pozastavit projekt ČS ohledně stavby domova důchodců na území ČS a přijmout projekt ČSU za předpokladu, že se Výbor unie rozhodne pro realizaci.
11. Stavba modlitebny v Bolívii
VČS schválil vyslání kazatele M. Stehlíka na stavbu modlitebny do Bolívie a bude mu hradit náklady za cestu.

II. Informace

1. Oddělení dětí a Klub Pathfinder
1.1. Je rozpracována metodika nových internetových stránek.
1.2. Probíhá další fáze příprav k vydání Bible pro Pathfinder.
1.3. Na dětských internetových stránkách komunikuje aktivně 260 dětí (www.bezvacity.cz).
1.4. Proběhla akce Stezka písmáků. Do letošního ročníku bylo přihlášeno 280 dětí.
40 % všech účastníků jsou děti z prostředí CASD.
1.5. Konala se Múzička v Praze. Tuto akci navštívilo 230 dětí.
2. Osobní služba a evangelizace
2.1. Dne 11. 11. 2008 proběhlo setkání vedení ČS s evangelisty.
2.2. V rámci programu Exit 316 v ČS pracuje 12 skupinek.
2.3. V listopadu 2008 se v ČS uskutečnila v roznáška 400.000 ks korespondenčních kurzů.
2.4. 90 % našich sborů podalo žádosti o finanční příspěvek na evangelizaci.
2.5. Byla domluvena spolupráce mezi ČS a ČBS ohledně vydání většího počtu brožurek Evangelium podle Lukáše.
2.6. Na motivačním setkání ASI na Karolíně byl představen projekt Světem Bible. V r. 2009 se naplánuje další setkání.
3.Kazatelské oddělení
3.1. Ve dnech 13. – 15. listopadu proběhlo setkání kazatelů na Karolíně. Setkání mělo duchovní, vzdělávací i rekreační rozměr. Z. Mikulka představil práci Kaplanské vojenské služby. J. Slowík přednášel o možnostech sociální služby.
3.2. Závěrečné setkání školení laických kazatelů se koná 10. – 11. ledna 2008. Účastníci, kteří úspěšně absolvovali školení, obdrží certifikáty od vedení ČS a TS.
3.3. Slavnostní bohoslužba u příležitosti otevření nové modlitebny v Děčíně se konala 1. 11. 2008.
3.4. Z důvodu velkého počtu členů byla skupina kazatelů středočeského okrsku rozdělena na dvě části: kazatelé z Prahy a ze středních Čech. J. Tomášek zůstává okrskovým kazatelem a zároveň navrhne svého zástupce pro oblast Prahy.
4. Zpráva ředitele Křesťanské základní školy Elijáš
Byla zpracována a podána žádost o zápis do rejstříku škol Mateřské školy Elijáš, která bude organizační součástí Základní školy a mateřské školy Elijáš. Dle školského zákona byla žádost podána na Magistrát hlavního města Prahy s tím, že po dostavbě budovy Společenského centra Pathmos v Michli bude předložena dokumentace k objektu. Mateřská škola by měla zahájit provoz 1.9.2009.
Zápis žáků do 1. ročníku bude 22.1.2009 od 14.00 do 18.00 a zápis dětí do mateřské školy bude v dubnu 2009.
K docházce do ZŠ pro školní rok 2009/2010 je předběžně přihlášeno 7 žáků, k docházce do MŠ je předběžně přihlášeno 11 dětí.
5. Plány oddělení ČS na rok 2009
Byly představeny plány jednotlivých oddělení ČS.
6. Personální záležitosti
Datum vysvěcení M. Balcara je stanoveno na 18. dubna 2009 v Plzni.
7. Hospodářské záležitosti, stavební úpravy
7.1. Pro stavbu v Plzni je dokončena projektová dokumentace.
7.2. V Mladé Boleslavi se dokončuje projektová dokumentace.
7.3. V Ústí nad Labem je dokončena dokumentace k přístavbě a chystá se výběrové řízení.

Příští jednání VČS se bude konat 5. 4. 2009 od 9:00 hod. v budově ČSU, Zálesí 50, Praha 4 – Lhotka.

Zpráva ze 6. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 21. září 2008

Pobožnost

P. Šimek: Určité procento lidí v naší společnosti trpí vážnou nemocí, která se nazývá Alzheimerova choroba. Projevem této nemoci je ztráta paměti. I v duchovním životě se tato vážná nemoc objevuje. Proto Pán Bůh vyzývá svůj lid slovy: Pamatuj a nezapomeň. Jedná se zároveň o dva klíčové výrazy, které se nejčastěji vyskytují v Deuteronomiu. V 5. Mojžíšově se oba termíny nacházejí sedmkrát. Pán Bůh vyzývá svůj lid k tomu, aby pamatovali nejen na období svého otroctví v Egyptě, ale také na zázračné vysvobození. I dnes nás tato výzva vede k připomenutí velkých Hospodinových skutků, k vděčnosti za vysvobození, k zájmu o druhé, kteří také potřebují Boží záchranu, a k závazku chození s Bohem. Člověk nenašel lék na Alzheimerovu nemoc. V duchovní oblasti nabízí Boží slovo lék na tuto nemoc, který spočívá v životodárném spojení s Bohem.

I. Rozhodnutí

1. Založení skupiny při ČS – Sedlčany
Výbor Českého sdružení odsouhlasil založení skupiny Sedlčany při ČS. Tím je podpořena systematická evangelizační služba místních evangelistů pod vedením V. Vursta a určitá finanční úspora ze služebních cest, protože se nebude dojíždět do Příbrami.
2. Noví okrskoví kazatelé
VČS potvrdil dva nové okrskové kazatele, kteří byli zvoleni kazateli, staršími a vedoucími sborů v rámci okrsku.
Severní Čechy: B. Zámečník
Střední Čechy: J. Tomášek
3. Studentský kazatel R. Buchtel v Praze
V návaznosti na rozhodnutí č. 129 byl VČS schválen R. Buchtel jako studentský kazatel, s nástupem od r. 2009 s tím, že se bude věnovat i mládeži ve sboru Smíchov a zároveň spolupracovat s Klubem Pathfinder pro střední Čechy.
4. Nová sekretářka
Výbor Českého sdružení odsouhlasil přijetí nové sekretářky M. Kysílkové.
Dále odsouhlasil, že I. Raszková zaujme uvolněné místo po D. Adameové pro oddělení dětí a Pathfinderu na ½ úvazku, dále má ¼ úvazku pro oddělení mládeže a ¼ úvazku pro ČS.
5. Zpráva o projektu „Domov pro seniory“
VČS přijal zprávu o průběžných výsledcích studie od M. Macháňové a bude se touto záležitostí zabývat na příštím jednání VČS.

II. Informace

1. KZŠ Elijáš
1.1.        Zpráva ředitele (L. Landsfeld)
1.1.1. Administrativa
Dne 1. 9. 2008 vznikla školská právnická osoba s názvem Křesťanská základní škola Elijáš. Proběhlo také slavnostní zahájení provozu školy.
1.1.2. Rodiče a učitelé
Zapsáno je 6 žáků k „dennímu“ vzdělávání a 28 k individuálnímu (domácímu) vzdělávání.
Učitelka pro 1. třídu: Renáta Rašíková. Vychovatelka ve školní družině: Jana Thurnwaldová.
1.1.3. Mateřská škola
Mateřská škola zahájí provoz 1. 9. 2009 po dostavění budovy Společenského centra v Michli.
2. Biblický týden
Pozitivní hodnocení průběhu Biblického týdne 2008 dle rozdaných dotazníků.
Přednášky K. Nowaka navštěvovalo kolem 120 účastníků.
Biblický týden 2009 se bude konat v areálu Dlouhé u Ždírce n. D. s řečníkem D. Dudou.
3. Zpráva vedoucího oddělení dětí a Klubu Pathfinder (D. Čančík)
3.1. V rámci letních aktivit Klubu Pathfinder se konaly tábory dětí na čtyřech tábořištích, ve kterých se zorganizovalo 12 táborů. Těchto aktivit se zúčastnilo 350 dětí, 120 vedoucích a 50 rádců.
3.2. Konal se Vůdcovský kurz 30 +, který byl určen starším zájemcům. Akce se zúčastnilo 32 lidí. Rádcovský kurz absolvovalo letos 40 lidí.
3.3. Probíhá příprava metodického materiálu o práci s dětmi (10 – 14 let) pro vedoucí.
Probíhá přípravná fáze pro vydání Bible pro Pathfindery.
3.4. Konalo se setkání D. Čančíka, V. Vondráška a V. Vursta ohledně společné platformy oddělení dětí, mládeže a osobní služby se zaměřením na způsob práce s dětmi a mladými lidmi a také s ohledem na sjednocení společných aktivit a akcí.
4. Zpráva vedoucího oddělení osobní služby a evangelizace (V. Vurst)
4.1. Letní aktivity
Letní soustředění s knižní evangelizací v Jindřichově Hradci s velkou účastí dětí od 12 let
English Camp na Sázavě a v Karlových Varech
X Change s M. Pumiček s přednáškami o postmodernismu v Kroměříži
Fotbalový týden v Sedlčanech
Gospel Camp na Karolíně
4.2. Evangelisté a misijní pracovníci
Do kategorie kazatel-evangelista byl převeden J. Černohorský. V současné době je na Českém sdružení 12 misijních pracovníků.
4.3. Komunitní centra
Ve Vlastějovicích bylo založeno nové komunitní centrum.
Připravuje se založení společenského centra ve sboru Vinohrady (2009), ve spolupráci se sborem Spořilov, KC v Michli (2009) a také v Mladé Boleslavi.
4.4. Školení pro zájemce aktivit Exitu 316
Školení se zúčastnilo velké procento členů naší církve. Předpokládá se vznik 10 skupin na sborech v ČS, které přijaly program Exitu 316.
Místa školení: Most, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Liberec, Sedlčany, Neveklov, Hronov, Letohrady, Červený Kostelec.
4.5. Příprava pro zakládání nových sborů a založení druhého sboru v Hradci Králové
20. září 2008 byl založen nový sbor v Hradci Králové.
Evangelizační aktivity s pořádáním sobotních bohoslužeb probíhají v těchto místech: Chotěboř, Milevsko, Protivín, Melantrichova, Sedlčany, Štětkovice.
4.6. Korespondenční kurz
V současnosti se zasílají lekce KR 404 účastníkům a z toho je 8 trvalých kontaktů.
4.7. Připravované a probíhající aktivity
10. – 12. říjen 2008: motivační setkání – H. Giesebrecht v Kroměříži
7. – 9. listopad 2008: setkání týmů zakládajících sbory na Karolíně
21. – 23. listopad 2008: motivační setkání Světem Bible na Karolíně
4.8. Různé
4.8.1. Přišla nabídka ze strany ASI, aby se projekt Youth for Jesus konal v Hradci Králové.
Výbory sborů v Hradci Králové se k této nabídce v nejbližší době vyjádří.
4.8.2. Organizace ACET i ALFA kurzy nadále nabízí spolupráci sborům.
4.8.3. Připravuje se setkání za účelem školení pro práci v nemocnicích.
4.8.4. A. Tucker z USA působí v Mostě v rámci dobrovolnické služby, nabízí křesťanskou literaturu a zapojí se do výuky angličtiny v KC Obrnicích.
4.8.5. Za druhé čtvrtletí bylo pokřtěno 22 lidí. S mnohými pokřtěnými se pracovalo v rámci osobní evangelizace.
5. Zpráva vedoucího za oddělení seniorů (M. Starý)
•        Dolní věková hranice pro seniory je 50 let.
•        Zpráva o pobytech v Podhájské a na Karolíně.
•        Příprava setkání v Poděbradech.
•        Dobrá spolupráce s MSS. A. Zástěra organizuje SONS pro obě sdružení.
•        Záměr pro širší využití prezentace na webových stránkách a vyhrazení jedné strany v časopise Advent pro oddělení seniorů.
6. Zpráva vedoucího za oddělení mládeže (V. Vondrášek)
•        Jádro pudla – letní kongres mládeže
•        60 účastníků
•        Pozitivní hodnocení ze strany účastníků i organizátorů
7. Zpráva P. Zvolánka o jeho evangelizační cestě na Ukrajinu
Evangelizační přednášky probíhaly ve městě Marjupol, které má 500 000 obyvatel se 4 sbory. P. Zvolánek měl 9 přednášek, které navštěvovalo 20 – 30 přátel. Po skončení série přednášek bylo pokřtěno 6 lidí.
8. Kazatelské oddělení
Ve dnech 13. – 15. 10. 2008 se uskuteční setkání kazatelů, evangelistů a misijních pracovníků na Karolíně. Na setkání jsou pozváni vojenský kaplan br. Z. Mikulka, který má připravenou prezentaci o duchovenské službě AČVR, a br. J. Slowík, který se zaměří na problematiku sociální podpory a sociální služby.
9. Hospodářské
9.1.         Slavnostní otevření modlitebny v Děčíně se koná 1. 11. 2008.
9.2.         Přípravy na stavební povolení v Plzni.
9.3.         Přípravy na stavební povolení v Mladé Boleslavi.
9.4.         Plánuje se přístavba pro sbor v Ústí n. L.
9.5.         Vydáno stavební povolení pro přístavbu na Smíchově; nyní probíhá výběrové řízení.

Příští jednání VČS se bude konat 7. 12. 2008 od 9:00 hod. v budově ČSU, Zálesí 50, Praha 4.

Zapsal: Peter Čík

Zpráva z 5. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 8. června 2008

Pobožnost

J. Hrdinka na text Koloským 3,1-17. Koloský sbor byl ohrožen vlivem a působením zastánců judaismu a gnosticismu. Apoštol Pavel poukazuje ve svém listu sboru na tato nebezpečí. Místo teologické argumentace a apologetiky víry volí jiný způsob pastýřského přístupu. Členům sboru připomíná dílo Ježíše Krista, který inspiruje ke zbožnému životu.
Je nový způsob života v Kristu jen návykem, nebo trvalou proměnou? Pravé křesťanství není jen osvojování nových návyků, nebo v napodobování Kristova života. Jediným zdrojem proměny je „Kristus ve vás.“

I. Rozhodnutí

Osobní služba a evangelizace

1. Status Jindry Černohorského
VČS schválil návrh vedení ČS, aby se J. Černohorský stal kazatelem – evangelistou s pověřením. Zodpovědným kazatelem pro sbory v Hradci Králové bude V. Krupa.
2. Převedení členů církve do skupiny Praha – Melantrichova
VČS odsouhlasil členy skupiny Praha – Melantrichova při ČS
3. Žádost KC Generace
KC Generace v Liberci nedostalo v plné výši příspěvek od ASI a grant od Ministerstva. Tím se dostalo do obtížné finanční situace. Nyní žádá VČS o dar 100 000 Kč a dalších 100 000 Kč jako půjčku. Vzhledem k tomu, že některé aktivity KC jsou placené, bude z těchto prostředků splácena půjčka ČS, a to do konce roku. VČS schválil dar i půjčku.

Bod do agendy příštího VČS a body z agendy konference ČS

4. Financování církve ze strany státu
VČS bude projednávat záležitost financování církve ze strany státu na příštím jednání VČS a zároveň dává tento bod do agendy konference ČSU.
5. Konkretizace podnětů z agendy konference ČS
VČS přijal konkretizaci podnětů z agendy konference ČS a průběžně je bude realizovat v konferenčním období.

Církevní škola Elijáš

6. Rada školské právnické osoby – ZŠ Elijáš
Rozhodnutí Správní rady ZŠ Elijáš aby RŠPO se stala součástí Správní rady bylo VČS schváleno.
7. Školská rada ZŠ Elijáš
Rozhodnutí Správní rady ZŠ Eliáš ohledně ustanovení Školské rady v počtu 3-9 členů bylo schváleno. Školská rada se bude skládat ze třetin od zřizovatele, pedagogů, a rodičů.
Ze začátku činnosti školy bude Školská rada složena ze 3 členů a postupně se bude počet podle potřeb školy zvyšovat. VČS bude zastupovat Z. Martasek.

Personální záležitosti

8. Vysvěcený kazatel pro J. Matouška
Vysvěceným kazatelem pro J. Matouška ve sborech Litoměřice, Roudnice n. L. a Ústí n. L. bude Z. Jonczy.
9. Vysvěcený kazatel pro P. Hrdinkovou
Vysvěceným kazatelem pro P. Hrdinkovou ve sborech Beroun a Příbram bude P. Krynský.
10. Místo nástupní praxe pro D. Horničára
D. Horničár bude vykonávat nástupní praxi u J. Cepla. Není určen jako kazatel pro mládež ve sboru Praha Smíchov. Nadále bude působit jako učitel na TS Sázava.
11. Zodpovědný kazatel pro Sedlčansko
Zodpovědným kazatel pro evangelizační aktivity na Sedlčansku je V.Vurst.
12. Místo sekretářky ČS
Po odchodu D. Adameové se uvolnilo místo sekretářky. Jedná se o poloviční úvazek, z nějž polovinu refunduje ČSU. I.Raszková má zájem o uvolněné místo. V tom případě by byla na půl úvazku pro KP a na půl jednak jako sekretářka pro vedoucího oddělení mládeže a pro předsedu ČS (oblast znalosti jazyků). Na uvolněné místo po I.Raszkové budeme hledat další sekretářku.

Hospodářské záležitosti

13. Navýšení rozpočtu pro stavební úpravy
Navýšení rozpočtu pro stavební úpravy v Děčíně o 235 000 Kč bylo schváleno.
14. Kazatelský byt v Berouně
Modlitebna v Berouně bude prodána. Pro sborová shromáždění se hledá vhodné místo ke koupi. Bude zakoupen byt pro kazatelskou rodinu. V přechodném období bude byt využíván pro účely dětské sobotní školy.
15. Žádost sboru Poděbrady (klubovna pro KP)
Vyhovíme žádosti s podmínkou: Kdyby vystala potřeba pro člověka v nástupní praxi, tak sbor uvolní byt pro potřeby ČS. Při hledání vhodných prostor pro schůzky KP doporučujeme využít možnosti spolupráce s městským úřadem.

Příští jednání VČS se bude konat 21 .9 .2008  v  9 00 hod. na ČSU, Zálesí 50, Praha 4.

Zpráva ze 4. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 30. března 2008

Pobožnost:

E. Miškej: Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: „Hospodin s tebou, udatný bohatýre“ Sd 6,12. Jedinou jistotou Božího povolání je slovo Božího posla: „Hospodin s tebou.“ Uposlechnutí Božího pověření znamenalo vykročení na cestu víry. Gedeon se stal bohatýrem, hrdinou víry.

I. Rozhodnutí

1. Osobní služba a evangelizace

1.1. Zástupci Českého sdružení pro ASI International
V červnu 2008 proběhne celosvětové setkání ASI v Tampě v USA. Správní rada ASI sponzoruje vyslání dvou zástupců z každého sdružení. Jedná se o dva členy naší církve z řad mladší generace, kteří nejsou zaměstnanci církve a jsou obdarovaní pro evangelizační práci s předpokladem budoucího zapojení v rámci evangelizační práce. Výběr delegátů provádí Maranatha o.s.
1.2. Kompetence evangelistů
Evangelisté jsou povinni spolupracovat s kompetentním kazatelem. Vedení ČS má právo tento vztah upravit.
1.3. Skupina Trinity při sboru v Hradci Králové – žádost o založení sboru
Členové skupiny při sboru Hradec Králové poslali v březnu 2008 žádost o založení sboru. VČS odsouhlasil založení nového sboru v Hradci Králové a zároveň rozhodl, že zodpovědným kazatel pro sbor Hradec Králové 2 bude V. Krupa.
1.4. Odsouhlasení evangelizační cesty
VČS odsouhlasil evangelizační cestu P. Zvolánka na Ukrajinu. Během 10 dnů bude mít P. Zvolánek přednášky a kázání. Předběžný termín pobytu na Ukrajině je od 4. září 2008.

2. Personální záležitosti, stěhování kazatelů a obsazení sborů kazateli

2.1. Kazatelské místo pro sbory Litoměřice, Roudnice n. L. a Ústí n. L.
VČS odsouhlasil J. Matouška jako kazatele pro zmíněné sbory. Vedení ČS bude na příštím zasedání zvažovat jméno vysvěceného kazatele pro J. Matouška.
2.2. Biblický pracovník P. Pich v Jaroměři a ve Dvoře Králové
VČS schválil návrh vedení ČS, aby se student dálkového studia TS a starší sboru v Červeném Kostelci P. Pich stal biblickým pracovníkem pro sbory Jaroměř a Dvůr Králové n. L. Zodpovědným kazatelem za sbor Jaroměř bude P. Adame, a za sbor Dvůr Králové J. Ejem.
2.3. Obsazení sborů Pardubice, Přelouč a Chrudim – S. Lanc
VČS schválil návrh vedení ČS, aby se kazatelem pro sbory na novém kazatelském místě Pardubice, Přelouč, Chrudim stal S. Lanc, který předtím působil jako kazatel na Moravsko-slezském sdružení.
Vytvořením nového kazatelského místa v Pardubicích se mění nastavení sborů kazatele v Hradci Králové. V. Krupa bude zodpovědným kazatelem pro sbory Hradec Králové 1, Hradec Králové 2 – Trinity a Nový Bydžov.
2.4. P. Smolka – kazatel pro sbor Tachov
VČS schválil návrh vedení ČS, aby P. Smolka byl kazatelem sborů Cheb a Tachov. Převedením odpovědnosti za sbor Tachov pod správu kazatele v Chebu se mění nastavení sborů pro kazatele v Plzni. Od r. 2009 bude mít kazatel na starosti sbory Plzeň 1, Plzeň 2 a skupinu Rokycany.
2.5. Vysvěcení kazatele M. Balcara
Vedení ČS obdrželo od výboru sboru Plzeň žádost ohledně vysvěcení kazatele M. Balcara. M. Balcar působí jako kazatel 4 roky v Plzni a předtím byl 2 roky na nástupní praxi. VČS doporučuje vysvěcení Michala Balcara.

3. Hospodářské záležitosti

3.1. Budova pro sbor Cheb a byt kazatele
VČS schválil koupi objektu pro sbor a bytu pro kazatele.
3.2. Finanční příspěvek na stavbu modliteben na Ukrajině
VČS schválil finanční příspěvek na stavbu modliteben na Ukrajině ve výši 500.000,- Kč.
3.3. Finanční příspěvek na stavbu modliteben v Bolívii
VČS schválil finanční příspěvek na stavbu modliteben v Bolívii v částce 100.000,- Kč.
3.4. Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci sklepní místnosti – sbor Kladno
VČS odsouhlasil žádost s tím, že ČS bude hradit 70 % nákladů na rekonstrukci a 30 % pokryje sbor.
3.5. Žádost o finanční náhradu za zabavený majetek – PardubiceV současnosti má objekt modlitebny vážně narušenou statiku. Nabízí se dvě možnosti řešení situace:
1. Zakoupit pozemek v centru města.
2. V centru města je školka, která není používaná. Nevíme, zda je k prodeji.
VČS odsouhlasil záměr, který povede k zakoupení pozemku nebo objektu školky.
3.6. Navýšení rozpočtu na stavbu v Děčíně
VČS schválil navýšení rozpočtu na stavební úpravy v Děčíně.

II. Informace

1. Evangelisté a činnost KC
1.1. Aktivity KC v Liberci, které vede P. Činčala, jsou ČS finančně podporovány. Poslední dotace byla dána na podporu programu Národního týdne manželství.
1.2. Sbor Cheb připravuje v prostorách KC Vinice mostové a evangelizační aktivity.
1.3. Přípravy pro založení KC v Mladé Boleslavi.
1.4. V. Vurst se zúčastnil setkání přípravného výboru pro KC Londýnská 30.
1.5. Evangelizační aktivity v Protivíně V rámci evangelizačních aktivit kazatele – evangelisty R. Homoly a jeho spolupracovníků z PGM vznikla skupina v Protivíně, která se pravidelně schází v sobotu k bohoslužbě.
1.6. Do budoucna se uvažuje o založení skupin na Sedlčansku, Milevsku a v Chotěboři.
1.7. Kazatelé pro studenty na VŠ Vedení ČS si stanovilo jako vizi zaměstnat kazatele, kteří by se věnovali studentům na vysokých školách. Hledá zároveň i dobrovolníky z řad studentů VŠ, kteří by byli ochotní spolupracovat s ČS ve službě pro studenty z měst, kde jsou vysoké školy.
1.8. V termínu 14.–16. března 2008 proběhlo ve Rtyni (Karolína) pod vedením V. Vursta setkání s dětmi z kazatelských rodin. Celkem se setkání zúčastnilo 47 lidí ve věku 13–25 let.
2. Kazatelské oddělení při ČS
2.1. Školení laických kazatelů
2.1.1. Termíny školení:
1. termín 26. – 27. 4.
2. termín 31. 5. – 1. 6. (Hradec Králové 17. – 18. 5., Karlovy Vary 7. – 8. 6.)
3. termín 10. – 11. 1. 2009
2.1.2. Předměty výuky, personální obsazení, místa školení a počet studentů
– Praha – sbor Sedlec
— P. Zvolánek ČS
— V. Chán okrskový kazatel
— J. Beneš Hermeneutika
— J. Hrdinka Homiletika
– Karlovy Vary
— P. Čík ČS
— I. Michalec okrskový kazatel
— M. Balcar Hermeneutika
— M. Pavlík Homiletika
– České Budějovice
— Z. Martasek ČS
— P. Krynský Hermeneutika
— L. Svrček Homiletik
– Hradec Králové
— V. Vurst ČS
— M. Stehlík okrskový kazatel
— V. Krupa Hermeneutika
— V. Vurst Homiletika
– Česká Lípa
— P. Čík ČS (10. – 11. 1. 2009 D. Čančík)
— J. Tomášek okrskový kazatel
— D. Horničár Hermeneutika
— J. Tomášek Homiletika
Počet studentů ke dni 30. 3. 2008 je celkem 140
Hodnocení předmětů nebude probíhat formou známkování. Na závěr kurzu student obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Pro absolvování kurzu je nutná účast studenta minimálně na dvou setkáních.
Učitelé budou motivovat studenty, aby po absolvování kurzu pokračovali v následném vzdělávání na teologickém semináři (možnost kombinovaného studia).
3. Biblický týden
Na biblický týden 2008 byli pozváni hosté na večerní setkání:
Cyril Svoboda – politik KDU – ČSL
Hana Černá – vedoucí nadace Olgy Havlové
Termín BT v příštím roce je naplánován na 26. 7. – 2. 8. 2009. Hlavním přednášejícím bude D. Duda.
4. Církevní škola Elijáš
Dne 8. 1. 2008 bylo z MŠMT na ČS CASD zasláno rozhodnutí o zápisu školské právnické osoby do rejstříku a rozhodnutí o zápisu činnosti školy do rejstříku. Dne 13. 3. 2008 obdrželo ČS CASD potvrzení o nabytí účinnosti rozhodnutí MŠMT ke dni 1. 9. 2008. Ke dni 1. 9. 2008 tedy vznikne fakticky školská právnická osoba Křesťanská základní škola Elijáš.
Řízení o změně užívání prostor v Kunraticích bylo uzavřeno 13. 2. 2008. Do 15. 4. 2008 bude provedena úprava elektroinstalace a bude též vymalováno.
Pokračují práce na školním vzdělávacím programu, bude dokončen k 31. 3. 2008.
Dne 12. 2. 2008 proběhl zápis žáků do 1. třídy. Celkem bylo zatím zapsáno 6 žáků. (Přihlašování žáků může probíhat průběžně i v dalších měsících.)
5. Informace za oddělení mládeže
Setkání vedoucích mládeže se zúčastnilo 33 vedoucích
Připravované akce:
Pražská scéna
Jarní filmová škola
Kongres mládeže Budou se upravovat stránky www.mladez.net (červen 2008)
6. Evangelista pro děti
VČS byl vyzván, aby do budoucna zvážil vytvoření pracovního úvazku evangelisty pro děti.
7. Projekt domu pro seniory
Z. Martasek představil studii s názvem „Projekt – Domov pro seniory 1. část, kde jsou ve spolupráci s M. Macháňovou popsány jednotlivé kroky k možné realizaci projektu v rámci ČS. Zároveň byl VČS informován o vizi ČSU o zřízení domova pro seniory u Brna, který by sloužil seniorům z celé ČSU. V případě uskutečnění vize ČSU by se nerealizoval domov pro seniory v Čechách.

Příští setkání VČS se uskuteční 8. června 2008 v 9:00 hod. na ČSU, Zálesí 50, Praha 4.

Zpráva z 3. zasedání Výboru českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 9. prosince 2007

Pobožnost

P. Šimek: Světské soudy posuzují jednání člověka na základě činů. Boží slovo klade větší důraz na myšlení. Čtyři možné kategorie jednání člověka: 1. Špatné myšlení a špatné skutky 2. Špatné myšlení a dobré skutky 3. Správné myšlení a špatné skutky 4. Správné myšlení a správné skutky Věřící člověk je obzvlášť zmalomyslňován v případě, když smýšlí správně, ale koná zlé skutky. Boží milost je zárukou nové motivace pro život s Kristem. Bůh zlé skutky nepočítá těm, kteří nechávají obnovovat svojí mysl. Plný soulad myšlení a jednání nastane na nové zemi.

I. Rozhodnutí

1. Pravidla zakládání sborů
VČS odsouhlasil dokument Pravidla zakládání sboru na území Českého sdružení.
2. Konkretizace vize odd. evangelizace
VČS dne 23. 9. 2007 přijal dokument Konkretizace vize odd. evangelizace s tím, že dal návrh na dvě menší úpravy zaznamenané v zápisu VČS. VČS vzal tyto změny na vědomí.
3. Jmenování zástupců na ASI International
V červnu 2008 proběhne celosvětové setkání ASI v Tampě ve USA. Správní rada ASI požádala jednotlivá sdružení v ČSU o vyslání dvou zástupců z každého sdružení. Jedná se o dva členy naší církve z řad mladší generace, kteří nejsou zaměstnanci církve a jsou obdarovaní pro evangelizační práci s předpokladem budoucího zapojení v rámci evangelizační práce v Českém sdružení. Jednoho zástupce určí ČSU, a tím doplní počet účastníků na sedm. Správní rada ASI bude hradit náklady za cestu, ubytování a stravu po celou dobu evangelizační kampaně i konference ASI. Vedení ČSU pošle do konce prosince 2008 základní údaje o připravované akci a informace o předpokladech i kritériích pro výběr zástupců sdružení. Na výběru se budou podílet V. Vurst, V. Vondrášek a členové VČS svými návrhy do 15. ledna a poté se jména vybraných zástupců nahlásí na ČSU.
4. Konkretizace úkolů ze zápisu konference ČS
Konkretizace bodů a úkolů ze zápisu konference ČS (květen 2007) byla schválena. Do konce února 2008 bude schválený dokument poslán delegátům konference ČS.
5. Byl odsouhlasen návrh na přesuny kazatelů:
Č. Budějovice, Č. Krumlov, Vyšší Brod – V. Chán
Kladno, Slaný, Rakovník – P. Harastej
Poděbrady, Kolín, Přelouč – J. Tomášek
Vamberk, Dobruška, Jablonné n. O. – J. Brodský
6. Vedoucí oddělení zdraví
VČS zvolil vedoucího oddělení zdraví ČS P. Smolku.
7. Členové Výboru pro rozhodování sociální pomoci při ČSU
Z. Martasek a D. Svoboda byli zvoleni jako zástupci ČS do Výboru pro rozhodování sociální pomoci při ČSU.
Hospodářské záležitosti
8. Návrh finanční komise ohledně rozpočtu na r. 2008 VČS odsouhlasil rozpočet na r. 2008 a čerpání rozpočtu v r. 2007.
9. Žádost sboru Úpice o rekonstrukci střechy byla schválena.
10. Projekt domu pro seniory
Vedení ČS požádá M. Macháňovou ze sboru Praha–Smíchov, aby provedla analýzu zájmu o domov důchodců v ČS a připravila projekt do konce listopadu 2008. Z. Martasek připraví zadání pro M. Macháňovou. VČS navrhuje uskutečnit tento projekt v blízkosti velkého sboru, aby byl k dispozici dostatečný počet personálu a zázemí společenství sboru.
11. VČS schválil odkoupení budovy ČSU na Lhotce pro ČS za 20.000.000,- Kč.

II. Informace

1. Zpráva za odd. evangelizace
1.1. Vedoucí osobní služby při ČS V. Vurst navštívil v říjnu a listopadu 11 evangelistů a je s nimi v neustálém kontaktu. Celkově kladně hodnotí jejich evangelizační službu.
1.2. Na základě rozhodnutí VU jsou evangelisté rozděleni do dvou kategorií. Statut kazatel – evangelista mají R. Homola, J. Souček, Cs. Čák a ostatní mají statut misijního pracovníka.
1.3. Vážíme si služby laických evangelistů, kteří nejsou zaměstnanci ČS a přitom pracují na Božím díle. Jedná se především aktivity komunitních center a občanských sdružení
1.4. V. Vurst, P. Pimek a M. Veselý navštívili KC Generace v Liberci, kde členové KC mají vizi založení sboru. Zároveň byli vyzváni ke konkretizaci této vize.
1.5. Od 1. ledna 2008 se uvede v činnost evangelizační portál. Za vytvoření internetových stránek je odpovědný ředitel AWR B. Jetelina.
1.6. Další evangelizační aktivity na ČS:
– korespondenční kurz
– Nová naděje 2000
– Exit 316
2. Školení laických kazatelů
2.1. ČS připravuje ve spolupráci s TS a okrskovými kazateli školení laických kazatelů. Školení proběhne ve třech setkáních o víkendech /sobota i neděle/ v r. 2008/09, která se postupně uskuteční v každém okrsku. L. Svrček poslal stručný návrh tří setkání.
2.2. Program a organizační záležitosti Lektoři: Učitelé TS (L. Svrček, J. Hrdinka, M. Pavlík, V. Chán, J. Tomášek) Předměty: biblistika, homiletika, praxe – kázání a hodnocení. Cílová skupina: Členové církve, u kterých sbor rozpoznal obdarování pro službu kázání, laičtí kazatelé na počátku služby a mladí lidé. Organizační záležitosti: ČS ve spolupráci s okrskovými kazateli. Stravu zajistí ČS. Cestovné hradí sbor, vysílající člena na školení (v některých příp. také ČS).
2.3. Plán přípravy:
2.3.1. P. Čík pošle začátkem ledna 2008 dopis určený sborům o připravovaném školení se základními informacemi.
2.3.2. Kazatelé projednají do poloviny února připravované školení na výborech svých sborů, zjistí zájem a sdělí vedení ČS i okrskovým kazatelům možné návrhy a podněty.
2.3.3. Setkání lektorů koncem února.
3. Biblický týden
BT se bude konat v termínu 27. 7. – 3. 8. 2008. Hlavním řečníkem je K. Nowak. O spolupráci při přednáškové činnosti byl požádán M. Kysílko. Téma biblického týdne se bude vztahovat k duchovnímu a modlitebnímu životu křesťana. Místo konání je domluveno na Zemědělské Univerzitě v Praze – Suchdole. M. Balcar bude vést ranní pobožnosti. D. Duda byl požádán, aby se stal hlavním řečníkem na BT 2009.
4. Křesťanská mateřská škola a základní škola Elijáš, Předškolní 419, Praha 4, Kunratice,
Zpráva o stavu projektu ke dni 9. 12. 2007 pro VČS 4. Křesťanská mateřská škola a základní škola Elijáš, Předškolní 419, Praha 4, Kunratice, Zpráva o stavu projektu ke dni 9. 12. 2007 pro VČS
4.1. Administrativa
Žádost o zápis do rejstříku škol byla z MHMP předána na MŠMT. Z MŠMT bylo na ČS CASD zasláno rozhodnutí o zastavení řízení ve věci zápisu školské právnické osoby do rejstříku a rozhodnutí o pokračování řízení ve věci zápisu činnosti školy do rejstříku. Až bude zapsána činnost školy do rejstříku, bude pokračovat řízení o zápisu školské právnické osoby.
Řízení o změně užívání prostor v Kunraticích by mělo být uzavřeno do 31. 12. 2007. Během ledna bude provedena úprava elektroinstalace a bude též vymalováno.
V koncepci školy jsou uváděni partneři projektu, se kterými byla uzavřena ústní dohoda. Se všemi bude uzavřena dohoda písemná.
Pokračují práce na školním vzdělávacím programu, jsou hotovy cca. 2/3. Probíhají jednání s oddělením výchovy při ČSU o osnovách křesťanské výchovy.
4.2. Rodiče a učitelé
Dne 12. 2. 2008 proběhne zápis žáků do 1. třídy. (Přihlašování žáků může probíhat průběžně i v dalších měsících.)
Jsou navazovány kontakty s učiteli z různých částí ČR. Zatím není rozhodnuto o konkrétním člověku.
4.3. Propagace
V Adventu č. 8 vyšel článek o škole, v Adventu č. 10 vyšel inzerát o hledání učitele. V dalších číslech Adventu budou vycházet články o škole. Existují webové stránky www.zselijas.cz. Na stránkách ČS je sekce Církevní škola.
Mateřská škola bude v provozu až po dostavění budovy komunitního centra v Michli (asi 12/2008).
5. Zpráva zástupce ČSU a informace z Výboru unie (VU).
5.1. Personální záležitosti
5.1.1. Byli potvrzeni ředitelé institucí na další období 4 let: B. Jetelina – AWR, J. Kubík – Advent-Orion, J. Bárta a V. Vurst – ADRA a L. Svrček – TS do konference ČSU v r. 2009. Volba představitelů institucí ve Slovenské republice proběhne v r. 2008.
5.1.2. VU odsouhlasil princip, že církevní organizace budou zadávat zakázky přednostně církevním institucím.
5.1.3. A. Zástěra byl zvolen koordinátorem oddělení Křesťanského domova při ČSU.
5.2. VU odsouhlasil místo i výstavbu mediálního centra AWR na Smíchově a navýšení rozpočtu AWR.
5.3. M. Balcar bude vyslán církví do Newbold k dokončení magisterského studia. Datum zahájení studia bude upřesněno.
5.4. Pracovní část konference ČSU v r. 2009 se uskuteční v Brně a slavnostní bohoslužba 16. 5. 09 v Ostravě.
5.5. VU odsouhlasil vytvoření sociálního fondu pro pomoc členům církve podle stanovených kritérií, které jsou uvedeny v zápise VU ve dnech 25. – 26. 11. 2007 v příloze č. 21. Žádosti budou podávány prostřednictvím výborů sborů. Finanční spoluúčast sboru je 5 %.
5.6. Na oddělení Knižní evangelizace činí odvody z přijatých desátků ze sdružení 4 %.
5.7. Záležitost vybudování vzdělávacího centra v Brně je v jednání. Na ČSU je zatím uložena finanční částka 60.000.000,- Kč.
5.8. ČS odkoupí budovu ČSU na Lhotce za 20.000.000,- Kč a zároveň tato částka poslouží na pokrytí nákladů rekonstrukce budovy na ul.Londýnská 30.
5.9. Celoroční plán ČSU na rok 2008 je k dispozici na webových stránkách ČSU.
5.10. VU přijal určitou formu finančního odškodnění církve za majetek zkonfiskovaný státem v minulosti. Zároveň byl poslán vysvětlující dopis na sbory.
6. Personální záležitosti
J. Foltýn nastoupil k I. Michalcovi na nástupní praxi.
7. Hospodářské záležitosti
7.1. Byl schválen návrh limitů a finančního zařazení ČS CASD pro rok 2008.
7.2. Přípravy na stavbu KC v M. Boleslavi.
7.3. Investiční záměry a přehled stavební činnosti.
7.4. Datum stěhování kanceláří ČS z Londýnské 30 na Smíchov.
Stěhování kanceláří ČS do prostorů bytu kazatele na Smíchově se uskuteční nejpozději v lednu 2008.

Datum příštího setkání VČS v prostorách ČSU na Lhotce je 30. 3. 2008.

Zapsal Peter Čík

Zpráva ze 2. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 23. září 2007

Pobožnost

P. Zvolánek na text Lukáše 9,28-36.
Oddíl evangelia Lukáše nás přivádí k hoře proměnění. Po této události mluví Ježíš o cestě kříže a své smrti. Hora je symbolem Boží blízkosti a lidské pokory. Otevřené nebe na hoře proměnění bylo pro Ježíše novým ujištěním o realitě Božího království. Cesta k slávě je spjata s cestou kříže. Kde je naše hora proměnění?

I. Rozhodnutí

1. VČS schválil založení skupiny Melantrichova při ČS
2. Zvolení členové Správní rady školy Elijáš
Za člena správní rady školy Eliáš byl zvolen P. Bauman. Ředitel školy bude tajemníkem Správní rady.
3. VČS zvolil obsazení jednotlivých oddělení
– Kazatelské oddělení: P. Zvolánek
– Oddělení křesťanského správcovství: Z. Martasek
– Oddělení mládeže: V. Vondrášek
– Oddělení sobotní školy: P. Čík
– Oddělení komunikace: P. Čík
– Oddělení diakonie: P. Harastej
– Oddělení křesťanského domova: J. Ejem
– Oddělení služba žen: P. Šustková – Oddělení zdraví: M. Ondráček
– Oddělení seniorů: M. Starý
D. Čančík je vedoucím oddělení DSŠ na ČS jako koordinátor oddělení a má na starosti kontakt s učitel
4. Vedoucí manželek kazatelů
VČS chválilo návrh, aby O. Zvolánková a manželky vedení ČS převzaly péči nad manželkami kazatelů při ČS a agendu občasníku Listy ženám.
5. Noví okrskoví kazatelé
VČS zvolil obsazení okrskových kazatelů:
– Jihozápadočeský okrsek – I. Michalec
– Severočeský okrsek – J. Tomášek
– Středočeský okrsek – V. Chán
Zástupcem kazatelů ČS ve Výboru kazatelského oddělení při ČSU byl zvolen vedením ČS P. Staš.
6. Komise pro hodnocení institucí
Odsouhlasená jména okrskových kazatelů a členů pro hodnocení institucí a volbu vedoucích institucí ČSU: Advent-Orion: J. Tomášek, M. Pařík AWR: V. Chán, M. Škrla ADRA: I. Michalec, D. Svoboda Teologický seminář: M. Stehlík, P. Bauman Náhradníci P. Staš, S. Dobešová, J. Hološová, M. Bubeník
7. Žádost J. Foltýna o nástupní praxi
VČS přijal žádost J. Foltýna o nástupní praxi při ČS. Vedoucím kazatelem nástupní praxe bude I. Michalec. V Klatovech se pronajme byt 2+1 pro manžele Foltýnovy.
8. Žádost D. Kayamby o nástupní praxi
VČS neodsouhlasil žádost ugandského kazatele jménem David Kayamba, který se ucházel o místo kazatele v ČS.
9. Žádost R. Šmejkala o finanční příspěvek na studium
VČS schválil žádost R. Šmejkala o příspěvek na magisterské studium v Newbold. Příspěvek ze strany ČSU a ČS pokrývají zhruba jednu třetinu celkové částky potřebné ke studiu.
10. Pověření V. Vursta jako vysvěceného kazatele
VČS pověřil V. Vursta odpovědností vysvěceného kazatele za sbory Jaroměř, Beroun, Příbram a skupina Melantrichova při ČS.
11. Rozhodnutí z hospodářské oblasti na základě podaných žádost
• Schválena žádost sboru Ústí n. L. o odsouhlasení prodeje nemovitosti a následné koupě vhodného objektu.
• Schválen příspěvek na rekonstrukci modlitebny v Karlových Varech.
• Schválen příspěvek na opravu střechy v Jaroměři.
• Schválena žádost o.s. Klíč v Plzni pro nákup nebytových prostor.
• Zakoupí se nemovitost v Mladé Boleslavi a za využití možnosti čerpání z fondů Evropské unie se upraví budova pro shromáždění sboru a aktivity Komunitního centra. K podepsání kupní smlouvy dojde 24. 9. 2007
• Schválena žádost na finanční příspěvek na aparaturu pro sbor Hradec Králové.
• Po zvážení nabídek při hledání nejvýhodnějších podmínek pro mobilní telefony kazatelů podepsalo ČS smlouvu se společností T – Mobile.

II. Zprávy a informace

1. Zpráva Přípravného výboru Biblického týdne
Biblický týden je naplánován na termín 27. 7. – 3. 8. 2008. Hlavním řečníkem je K. Nowak. Téma biblického týdne se bude vztahovat k duchovnímu a modlitebnímu životu křesťana. Místo konání je rezervováno na Zemědělské Univerzitě v Praze – Suchdol.
2. Zpráva vedoucího osobní služby
V. Vurst představil dva dokumenty:
– Pravidla pro zakládání sborů
– Konkretizace vize ČS pro nové konferenční období
VČS hodnotil oba dokumenty kladně a Pravidla pro zakládání sborů dává k připomínkování a ke schválení ČSU a ostatním sdružením. Na příštím zasedání přistoupí VČS k jednání o schválení obou dokumentů.
Při zakládání komunitních center se bude klást důraz na spolupráci mezi kazatelem a evangelistou. VČS se přiklání k pojetí, že komunitní centra mají v první řadě služební a ne evangelizační rámec. Srovnávací studie současných a minulých vizí komunitních center bude k dispozici na příštím setkání Výboru ČS.
Koncepce financování evangelizačních aktivit
Sbory do listopadu 07 předloží svůj plán i s finanční rozvahou a vedení ČS a poté se plány se žádosti předají Výboru českého sdružení ke schválení. O této koncepci budou informováni starší a vedoucí sboru na plánovaném setkání 7. 10. 2007 v Praze a 15. 10. 2007 kazatelé a evangelisté v rámci společného setkání na Karolíně.
3. Zpráva o církevní škole Elijáš
A. Doleček předal aktuální informace o postupu v jednání ohledně založení církevní školy Elijáš. Do konce září 2007 bude podána žádost na Ministerstvo školství. Byly pronajaty prostory pro provoz školy v Kunraticích. Také se podá žádost o zřízení Mateřské školy v Michli v prostorách Komunitního centra na Magistrát Města Prahy 4, která po schválení předá záležitost na Ministerstvo školství.
4. Vypracování předložených vizí, programů a plánů od delegátů konference ČS a plán pro jednání neprobraných bodů agendy konference ČS.
P. Čík představil plán projednání neprobraných bodů agendy konference Českého sdružení a vypracování předložených vizí, programů a plánů. Vedení ČS předloží návrh harmonogramu na příštím jednání VČS. Na návrhu bude spolupracovat s vedoucími jednotlivých oddělení, kteří vypracují koncepci a plán realizace programů ve svých odděleních.
5. Zpráva zástupce ČSU
J. Hrdinka představil závěry z jednání Výboru Česko–Slovenské unie:
Zvolení koordinátoři oddělení naší církve při ČSU
Dětská sobotní škola: A. Loderová
Diakonie: P. Harastej
Křesťanský domov: zatím neobsazeno
Mládež: A. Chlebek
Pathfinder a oddělení dětí: D. Čančík
Sobotní škola: O. Svoboda
Zdraví: B. Kern
Kooptace do VČSU D. Čančík, P. Čižniar, A. Chlebek
Odpovědnost za oddělení Knižní evangelizace přechází ze sdružení na ČSU.
Evangelisté budou rozděleni do dvou kategorií na základě vzdělanostních předpokladů a ochoty ke stěhování.
Slavnostní bohoslužba konference ČSU se uskuteční v dubnu 2009. O místě konání se jedná.
6. Personální obsazení
D. Horničár započal nástupní praxi u B. Zámečníka v Turnově.
Manželé Kuruczovi se v září přestěhovali do Sedlčan, kde budou působit jako evangelisté a spolupracovat s M. Bískem, evangelistou ve Štětkovicích.
Studenti TS z ročníku PGM se zapojí do evangelizačních aktivit na Sedlčansku.
7. Hospodářské záležitosti
Konečné řešení projektu v Děčíně v záležitosti stavebních úprav bylo předáno ke schválení.
Byl vybrán návrh stavby modlitebny v Plzni a připravuje se projekt.
Za účelem hledání vhodného místa pro koupi modlitebny v Chebu byly prohlédnuty dva objekty v centru města. Přestěhování kanceláří ČS do prostor kazatelského bytu na Smíchově proběhne v říjnu 2007.

Příští setkání VČS proběhne 9. prosince 2007.

Zpráva z 1. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 3. června 2007

Pobožnost:

J. Hrdinka na text  Jan 20,19-23, Ježíšovi učedníci se nacházeli za zavřenými dveřmi. I dnes hrozí církvi nebezpečí, že bude do sebe uzavřená. Nakolik plníme Ježíšovo pověření „posílám vás“?

I. Rozhodnutí

1. Odsouhlasení agendy
2. Volba členů přípravného výboru Biblického týdne
Výbor byl zvolen ve složení: D. Čančík, P. Čík, Z. Martasek, J. Moravec, V. Vurst, P. Zvolánek a vedoucí mládeže při Českém sdružen
3. Plán stanovení kritérií činnosti a cílů komunitních center (KC)
V. Vurst vypracuje kritéria činnosti a cílů KC do příštího jednání VČS. Vedení ČS bude jednat s J. Bajuszem a O. Jiránkem o evangelizační práci, která se koná v prostorách Country Life, ul. Melantrichova, a vybídne je ke spolupráci s VČS.
4. Pověření vedoucích oddělení
Českého sdružení Vedení ČS navrhne do příštího jednání VČS jména na obsazení vedoucích jednotl. oddělení včetně odd. mládeže.
5. Pověření externích spolupracovníků Českého sdružení
Vedení ČS bude spolupracovat s externími spolupracovníky za standardních podmínek.
6. Plán projednání neprobraných bodů agendy konference Českého sdružení
Vedení ČS stanoví postup realizace zadání do příštího jednání VČS.
7. Vypracování předložených vizí, programů a plánů od delegátů konference ČS
Výbor pro plány a programy konference Českého sdružení pověřil vedení ČS vypracováním a zveřejněním časového harmonogramu realizace uvedených plánů a programů a jejich každoročním hodnocením. Vedení ČS předloží návrh harmonogramu na příštím jednání VČS. Na návrhu bude spolupracovat s vedoucími jednotl. oddělení, kteří vypracují koncepci a plán realizace programů ve svých odděleních.
8. Udělení kazatelského povolení pro L. Landsfelda
L. Landsfeldovi, který se stává zaměstnancem ČS od 1. srpna 2007, bylo uděleno kazatelské povolení.
9. Ustanovení Správní rady církevní školy Elijáš
Správní rada bude mít 10 členů, ve složení: předseda SR – předseda ČS, tajemník ČS, hospodář ČS, vedoucí odd. výchovy při ČSU, ředitel školy Elijáš, zástupce ČSU, A. Doleček, M. Pařík a jako čestný člen R. Passer. Desátý člen bude zvolen na příštím zasedání VČS. Administrátoři sdružení vstoupí do jednání s navrženými osobami (P. Bauman, L. Kudrnová, s. Hološová, S. Dobešová).
10. Pracovní náplň A. Dolečka a L. Landsfelda
Vedení ČS požádá A. Dolečka o předložení splněných úkolů v rámci projektu církevní školy Elijáš. Zároveň projedná plány, cíle i pracovní náplň pro další období. Vedení ČS rovněž projedná s L. Landsfeldem vizi, cíle a pracovní náplň funkce ředitele školy Elijáš.
11. Pracovní úvazek vedoucího evangelizace
Konference ČS nevymezila jasně úvazek vedoucího odd. osobní služby. V. Vurst vypracuje koncepci a vizi své pracovní náplně jako vedoucího oddělení evangelizace do příštího zasedání VČS. Po jednom roce zařazení na plný úvazek dojde ve spolupráci s evangelisty a vedoucími KC k vyhodnocení jeho práce.
12. Rozhodnutí o nástupní praxi
Byla přijata žádost Daniela Horničára o přijetí do nástupní kazatelské praxe (NP). NP bude vykonávat u B. Zámečníka ve sborech Turnov, Železný Brod a Jičín. Na Teologickém semináři bude učit dva dny v týdnu v průběhu školního roku. M. Wach požádal o přijetí do NP. Vzhledem k jeho věku a neukončenému teologickému vzdělání pověřil VČS administrátory ČS, aby s M. Wachem projednali jeho žádost s ohledem na možnost jeho zařazení jako evangelisty v Jablonci n. N. a podali na příštím jednání VČS zprávu o výsledku jednání.
13. Rozhodnutí o překladech kazatelů
J. Cepl bude kazatelem ve sborech Praha – Smíchov, Praha – Sedlec a zůstává kazatelem sboru Praha – Krč. K. Vasilek se stane kazatelem ve sborech Ml. Boleslav, Brandýs n. L., Neratovice a Mělník. Vysvěceným kazatelem zůstává P. Čík. P. Smolka se stane kazatelem sboru Cheb. Bude zatím dojíždět z K. Varů. Vysvěceným kazatelem zůstává P. Staš. P. Adame bude kazatelem ve sborech Hronov, Náchod a Červený Kostelec.
14. Vedoucí skupiny PGM
Vedoucím skupiny PGM po odchodu V. Hýbla se stává K. Šťovíčková.
15. Vytvoření nového místa pro působení evangelistů
Jako evangelisté na plný úvazek byli do Sedlčan a okolí povoláni M. Bísek, J. Kurucz a J. Kuruczová.
16. Smlouva s T-Mobile
T-Mobile nabízí výhodné smluvní podmínky a množstevní slevu pro zaměstnance Církve adventistů s.d. v České republice. VČS navrhuje uzavřít smlouvu s T-Mobile až poté, co Z. Martasek zjistí aktuální nabídky ostatních operátorů.
17. Žádost o příspěvek na pořízení osobního automobilu
VČS odsouhlasil v souladu s Finančním řádem poskytnutí finančního příspěvku J. Tomáškovi na pořízení osobního automobilu.
18. Žádost o příspěvek na rekonstrukci bytu
VČS odsouhlasil žádost P. Zvolánka o fin. příspěvek ve výši 95.000,- Kč na rekonstrukci služebního bytu. Jedná se o výměnu oken a bytového jádra.
19. Žádost Moravskoslezského sdružení o půjčku
VČS odsouhlasil poskytnutí bezúročné půjčky MSS ve výši 2.000.000,- Kč.
20. Rozhodnutí o zakoupení služebních bytů
VČS rozhodl o zakoupení služebního bytu v Praze pro P. Číka v hodnotě do 3.000.000,- Kč a pro Z. Martaska v hodnotě 3.500.000,- Kč.
21. Žádost o odsouhlasení prodeje modlitebny v Ústí n. L.
VČS vyzve představitele sboru v Ústí n. L., aby VČS předložili finanční rozpočet koupě pozemku a stavby nové modlitebny a zároveň kvalifikovaný odhad výnosu z prodeje stávajících nemovitostí.
22. Rozhodnutí o přestěhování kanceláří Českého sdružení
Bylo rozhodnuto o přestěhování kanceláří ČS do bytu kazatele v prostorách modlitebny na Smíchově po dobu rekonstrukce domu v Londýnské ulici.

II. Zprávy a informace

1. Vzájemné představení členů Výboru Českého sdružení.
2. Základní principy jednání Výboru Českého sdružení, informace o funkci, poslání a úkolech.
3. Zpráva z výboru evangelizace Česko-Slovenské unie.
4. Zpráva L. Landsfelda o církevní škole Elijáš
L. Landsfeld informoval o dvou alternativách:
1. A. Doleček dojedná stavební povolení pro Komunitní centrum do konce června 2007 a do konce září 2007 podá na ministerstvo školství žádost o povolení provozovat Mateřskou školu a Základní školu prvního stupně v prostorách Komunitního centra. V průběhu dalšího roku se postaví budova.
2. A. Doleček projedná zakoupení budovy Zvláštní školy, která je majetkem Městského úřadu Praha 4. Budova bude upravena pro provoz devítileté základní školy a Mateřská škola se bude provozovat v prostorách Komunitního centra.
5. Informace o církevní škole Elijáš
Zřizovatel MŠ a ZŠ Elijáš: České sdružení CASD
Provozovatel MŠ a ZŠ Elijáš: České sdružení CASD
Odpovědnost za vedení a provoz školy: Výbor Českého sdružení
Školská právnická osoba /ředitel/ a statutární zástupce: L. Landsfeld
Rada školské právnické osoby: předseda ČS, tajemník ČS, hospodář ČS a A. Doleček Školská rada hodnotí činnost školy, potvrzuje a odvolává ředitele. Je zodpovědná Výboru Českého sdružení. Správní rada školy /viz rozhodnutí č. 9/
Správní rada je zodpovědná Výboru Českého sdružení.
A. Doleček je pověřen Výborem unie jako koordinátor pro ideovou přípravu a další záležitosti jednání v rámci církevního školství na úrovni mateřských, základních a středních škol.
6. Informace o zájmu T. Duchoně o nástupní praxi
T. Duchoň projevil zájem o zařazení do NP v Českém sdružení s výhledem do 3 let.
7. Hospodářské záležitosti
Přehled stavební činnosti ČS
8. Datum a místo příštího jednání VČS
Příští jednání VČS se bude konat 23. září 2007. Místo bude upřesněno v pozvánce.
Zapsal: P. Čík