Zpráva z 16. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

V neděli 8. března 2015 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Českého sdružení v tomto konferenčním období. V atmosféře vděčnosti Pánu Bohu za jeho vedení tak výbor zakončil svoji čtyřletou službu, která začala po konferenci ČS v roce 2011. A právě příprava na letošní konferenci tvořila vedle některých personálních rozhodnutí značnou část náplně agendy jednání.
V úvodu setkání vystoupil tajemník ČSU Peter Čík, který ve své promluvě na Ježíšův výrok „Já jsem ta cesta, pravda i život“ (Jan 14,6) zdůraznil myšlenku, že církev je vždy na cestě, a ve svém chápání a prožívání pravdy (věrnosti Bohu) musí vždy reagovat na život a aktuální otázky, které každá doba přináší. V tomto smyslu také poděkoval vedení ČS a členům VČS za jejich práci v uplynulém období. Poté se již členové výboru věnovali své agendě. Jako vždy Vám přinášíme přehled nejdůležitějších rozhodnutí a informací.

1. Kazatelé, misijní projekty, sociální služba a sbory

 • VČS upřesnil zařazení studentského kazatele Josefa Dvořáka, který bude od léta pracovat jako studentský kazatel v Praze, s působností při sboru Praha – Vinohrady. Kázáním bude sloužit ve všech pražských sborech. Bude také spolupracovat s mládeží ostatních pražských sborů i s jejich výbory.
 • Výbor rozhodoval o přijetí nových pracovníků do nástupní praxe. O NP v Českém sdružení požádali absolvent Teologického semináře Robert Ichman z Uh. Hradiště (žádost o 2. rok NP), student 3. ročníku TS Marek Jonáš z Litoměřic a absolventka ETF UK Soňa Sílová z Prahy. Výbor vyhověl všem žádostem. O umístění praktikantů bude rozhodovat nový Výbor ČS po konferenci ČS.
 • P. Zvolánek informoval o rozhodnutí J. Tomáška ukončit pracovní poměr na ČS z osobních důvodů a o konfliktu zájmu, který byl předem oznámen a vznikl v souvislosti s jeho přípravou na další profesi. J. Tomášek ukončí pracovní poměr k 31. květnu 2015 tak, aby bylo možné řádně připravit konferenci ČS a předat agendu tajemníka sdružení jeho nástupci.
 • ýbor podpořil projekt HisHands Martina Balcara v Táboře, který bude rozvíjen ve spolupráci s místním kazatelem a sborem. Prostřednictvím ČSU bude projekt předložen ke schválení EUD.
 • Již v mezidobí schválil výbor elektronickou cestou návrhy grantové komise (pracovala ve složení D. Hrdinka, P. Kafka, R. Špinka, P. Zvolánek, M. Zdražilová) k sociálním projektům v Českém sdružení. Přihlásilo se celkem 23 žadatelů. Vybrané projekty splnily všechny formální náležitosti a z pohledu komise naplňují i záměr Českého sdružení pro tuto oblast.
  V letošním roce tak bude rozdělena částka 750 tisíc korun.
 • Výbor dále vyslovil souhlas se záměrem začlenit skupinu Rakovník (dosud skupina při ČS) ke sboru Kladno, a s převodem jejích členů. Smyslem tohoto procesu je nastartování přirozené spolupráce skupiny s fungujícím sborem v oblasti a koordinace aktivit v tomto regionu.

2. Konference ČS 2015

 • Delegátem pro konferenci ČS za sbor při sdružení byl zvolen Robert Žižka ze skupiny Praha – Melantrichova. Za instituci sdružení KZŠMŠ Elijjáš byla jako delegát odsouhlasena ředitelka školy Hana Loderová. Byl schválen také seznam pozvaných hostů konference.
 • Výbor ČS posoudil všechny návrhy, které zaslaly sbory jako příspěvky do agendy konference a přijal konečnou podobu agendy. Sbory, které zaslaly své podněty, budou o těchto rozhodnutích informovány.

První zasedání nového Výboru Českého sdružení se uskuteční podle celoročního plánu v neděli 10. května.

Zpráva z 15. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

30. listopadu 2014 se Výbor Českého sdružení znovu sešel ke svému řádnému zasedání. Tématem byly tentokrát plány a rozpočty na další kalendářní rok, příprava konference ČS, některá personální rozhodnutí, ale i podpora misijních projektů a rozhodnutí týkající se sborových nemovitostí.

1. Kazatelé, sbory a misijní pracovníci

V rámci svého jednání Výbor ČS:

 • rozhodl o tom, že stávající kazatel sborů Trutnov, Jičín a Železný Brod Josef Dvořák bude od léta 2015 pracovat jako studentský kazatel v Praze
 • zhodnotil dosavadní práci a podpořil další pokračování služby E. Dunna v rámci projektu HisHands na Písecku
 • v rámci programu Globální misie podpořil projekt Petra Svaška na Mostecku, na který by měla kromě ČS a ČS unie přispět také Interevropská divize (EUD)
 • rozhodl o přijetí Ivety Pajerové ze sboru Kladno jako nové účetní na ČS (od léta 2015)
 • řešil situaci místa pro bohoslužby ruskojazyčného sboru Praha – Nusle a zároveň aktuální situaci sboru Praha – Sedlec, který se na stávajícím místě může shromažďovat pouze do konce tohoto roku, což vážně ohrožuje činnost místního Mateřského klubu Rybička. V této souvislosti VČS rozhodl o podmíněném zakoupení objektu v Praze 6 – Suchdol.
 • řešil některé stížnosti členů církve

2. Konference ČS 2015

 • Výbor ČS dále rozhodl o svolání řádné konference ČS 2015 na dny 12. a 26. dubna 2015, slavnostní bohoslužba proběhne 16. května v Hradci Králové. VČS zároveň odsouhlasil motto konference „Blíž Bohu, blíž lidem“ a podpořil vizi ČS, která apeluje na obnovu osobních vztahů členů církve s Bohem, zkvalitnění vzájemných vztahů ve sborech, misijní práci a osobní závazek služby.
 • VČS schválil plán Českého sdružení na rok 2015.

3. Hospodářská rozhodnutí

 • přijal zprávu finančního auditora za období roku 2013, která neshledala v účetnictví ČS žádné nedostatky
 • schválil návrh rozpočtu ČS a jednotlivých oddělení na rok 2015
 • přijal informaci o dosavadním čerpání příspěvků ze státního rozpočtu za rok 2014 s tím, že souhrnná zpráva bude zveřejněna po uzavření celého kalendářního roku

Příští a také poslední jednání stávajícího Výboru ČS v jeho funkčním období se uskuteční 8. března 2015.

Zpráva z 14. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

V neděli 28. září 2014 se Výbor Českého sdružení na svém řádném zasedání znovu zabýval aktuálními otázkami ze života sborů a církve. Zde se můžete seznámit s projednávanými tématy a přijatými rozhodnutími.

1. Kazatelé, sbory a misijní pracovníci

 • VČS se zabýval dlouhodobým výhledem personální situace v kazatelském sboru, plánovanými odchody do důchodu i předpokládanými nástupy nových kazatelů, a to ve vztahu k potřebám sborů a finančním možnostem církve. V této souvislosti také podpořil záměr vedení sdružení uskutečnit v příštím roce jen minimální změny v obsazování sborů kazateli.
 • Službou okrskového kazatele za oblast jihozápadních Čech byl pověřen Vítězslav Chán, kazatel sborů Č. Budějovice, Č. Krumlov a Vyšší Brod. Nahradil tak dosavadního okrskového kazatele Ivana Michalce, který se v létě přestěhoval na nové působiště do Litoměřic.
 • VČS doporučil zapojení sestry Zdeny Hoffmanové ze skupiny Praha – Melantrichova do projektu HisHands. Po schválení projektu Interevropskou divizí by sestra měla ve spolupráci s kazatelem J. Loderem pokračovat ve zdravotně-misijní práci a přímé evangelizaci ve sboru Praha – Lhotka.
 • VČS podpořil projekt sestry J. Morávkové pro evangelizaci komunity neslyšících. Vzhledem k rozsahu projektu doporučil jeho financování v rámci Globální misie GK.

2. Zprávy vedoucích oddělení, příprava konference ČS 2015

 • VČS přijal zprávy vedoucích oddělení Pathfinder, dětí, mládeže, křesťanského domova a mise o uskutečněných letních aktivitách.
 • Výbor také schválil harmonogram přípravy konference ČS v roce 2015 a odsouhlasil složení jednotlivých organizačních týmů. Pracovní jednání proběhnou ve dnech 12. a 26. dubna, slavnostní konferenční bohoslužba se bude konat 16. května 2015 v Hradci králové.

3. Fond podpory sociálních projektů

 • VČS schválil zřízení Fondu podpory sociálních projektů a jeho metodiku. Zároveň odsouhlasil grantovou výzvu pro rok 2015, která je zaměřena na zkvalitnění života sociálně a zdravotně znevýhodněných osob (zejména seniorů), komunitní práci a dobrovol-nickou činnost. Výbor také odsouhlasil složení grantové komise pro rok 2015. Budou ji tvořit: předseda ČS, vedoucí oddělení sociální služby Daniel Hrdinka, Petr Kafka (sbor Praha – Sedlec, realizátor řady sociálních projektů sboru), Radomír Špinka (o. p. s. ADRA) a Martina Zdražilová (sbor Kolín, starostka obce Tismice).

4. Hospodářská rozhodnutí

 • Výbor schválil doporučení RŠPO Křesťanské základní a mateřské školy Elijáš vyčlenit od 1. ledna 2015 mzdy zaměstnanců školy z tabulek Finančního řádu církve. Záležitost bude postoupena k dalšímu projednání na výbor Č-S unie.
 • Hospodářem ČS byla předložena zpráva o aktuální stavební činnosti.
 • Vzhledem ke stavebním plánům a možnostem ČS výbor odsouhlasil záměr zahájení rekonstrukce modlitebny v Poděbradech na jaře roku 2016.

Zpráva z 13. zasedání Výboru Českého sdružení

15. června 2014 znovu zasedal Výbor Českého sdružení. Vedle personálních otázek byl hlavním bodem jednání již delší dobu připravovaný projekt péče o seniory a související vznik oddělení sociální služby. VČS přijal tato rozhodnutí:

1. Kazatelé a sbory

 • Výbor ČS rozhodl o přijetí dvou nových pracovníků do nástupní praxe: Anna Majtán-Černáková bude zařazena u kazatele Pavla Šimka v jemu svěřených sborech (Bethany – Praha Michle, Vlašim a skupina Benešov) a Tomáš Špác bude pracovat pod vedením kazatele Petra Harasteje ve sborech Kladno, Beroun, Slaný a skupině Rakovník. Oba absolventi Teologického semináře nastoupí během letních měsíců.
 • Na základě žádosti sborů Vamberk, Jablonné n/O a Dobruška VČS odsouhlasil vysvěcení neordinovaného kazatele Romana Buchtela za staršího uvedených sborů.
 • VČS přijal rezignaci preceptora Teologického semináře Jakuba Chládka na službu kazatele sboru Sázava a pověřil administrativní odpovědností za sbor předsedu ČS Pavla Zvolánka.

2. Misijní práce, kaplanská služba a péče o seniory

 • VČS přijal pravidla pro zapojení dobrovolníků do misijního projektu HisHands. Hlavním důrazem je odpovědnost místního sboru a kazatele za výběr a vedení jednotlivých pracovníků.
 • VČS doporučil vyslání Rostislava Homoly do kaplanské služby za CASD. Bratr již působí jako kaplan v nemocnici Písek, dosud však nikoliv jako zástupce církve.
 • VČS schválil projekt péče o seniory ve sborech ČS, jehož součástí je obnova oddělení sociální služby (v úzké návaznosti na sborovou diakonii a pastoraci). Projekt bude zahrnovat všechny ty, kterých se problematika stáří týká – tedy nejen samotné seniory, ale také jejich rodiny a blízké i potenciální zájemce o práci v této oblasti. VČS zároveň pověřil vedením oddělení sociální služby bratra Daniela Hrdinku z Hradce Králové.

3. Hospodářská rozhodnutí

 • VČS odsouhlasil příspěvek ve výši 70% nákladů (maximálně do výše 350 tisíc Kč) na rekonstrukci sborových prostor v Českých Budějovicích.
 • VČS vyjádřil podporu záměru pořízení budovy nemovitosti pro rusky mluvící sbor v Praze s výhledovým finančním podílem maximálně 50 % a do výše 5 mil. Kč. Zároveň jsou podnikány kroky pro zajištění dalších finančních prostředků jak z církevních, tak mimocírkevních zdrojů.
 • VČS odsouhlasil nákup tří přepravních kontejnerů pro tábořiště Klubu Pathfinder v hodnotě 150 tisíc Kč.

Zpráva z 12. zasedání Výboru Českého sdružení

První zasedání Výboru Českého sdružení v tomto roce se uskutečnilo v neděli 9. března 2014. Členové rozhodovali nejen o personálních otázkách, ale zabývali se také agendou připravované konference Č-S unie či budoucností křesťanské školy Elijáš. Výbor přijal tato důležitá rozhodnutí:

1. Kazatelé

Kazatel v nástupní praxi Patrik Nehyba, který dosud působil v Kladně a okolních sborech, bude od léta tohoto roku vykonávat druhý rok praxe v Praze pod vedením kazatele Josefa Cepla v jemu svěřených sborech.

Ondřej Černoch, který v létě nástupní praxi končí, bude působit v Plzni jako druhý kazatel vedle V. Vondráška s odpovědností za skupinu Rokycany.

V důsledku nástupu O. Černocha do Plzně bude od léta 2014 navýšen úvazek vedoucího oddělení misie ČS bratra Jana Libotovského na 0,5 úvazku (dosud 0,2).

Vysvěceným kazatelem pro sbory Trutnov, Vrchlabí, Úpice a skupinu Dvůr Králové bude po plánovaném příchodu nového kazatele J. Kouna v létě 2014 tajemník ČS Jiří Tomášek.

Odpovědnost za sbory J. Hradec a Tábor po odchodu J. Kouna převezme na dobu jednoho roku kazatel Josef Hrdinka. Bude pracovat na částečný úvazek. Vedení ČS bude zároveň během následujícího roku hledat systémové řešení a připraví koncepci obsazení sborů kazateli v jižních Čechách.

2. Misijní a evangelizační práce

Výbor ČS rozhodl o další finanční podpoře práce Petra Svaška v Komunitním centru Duhovka na Mostecku. Vyslovil také souhlas se zapojením čtyř pracovníků do celosvětového projektu církve na podporu misie. Jedná se o H. Komasovou (přednášky na školách) a K. Hulenovou (Mateřský klub Rybička Praha – Sedlec), A. Simakovou (Příbramsko) a J. Chmela (Benešovsko). Jednotlivé projekty ještě musí projít schvalovacím procesem při Interevropské divizi.

3. Škola Elijáš

Hostem jednání VČS byla ředitelka KZŠMŠ Elijáš Ing. Hana Loderová, která přiblížila současnou situaci školy a její úspěšný rozvoj. V září bude otevřena další první třída s dvaceti žáky. Výbor sdružení poté odsouhlasil vznik střední školy – křesťanského lycea zdravého životního stylu, které by mělo být otevřeno v roce 2016 v návaznosti na 9. třídu prvních absolventů ZŠ.

4. Příprava konference Č-S unie

VČS projednával agendu konference ČSU a navrhl několik dalších příspěvků do agendy jednání. Zároveň odsouhlasil návrhy delegátů konference, které předložily jednotlivé sbory a oblasti sborů.

5. Hospodářská rozhodnutí

VČS odsouhlasil rámcové rozdělení finančních prostředků z příspěvků od státu na rok 2014. Z celkové částky cca 12 milionů korun budou 2 miliony věnovány na sociální a charitativní činnost (ADRA, dobrovolnická centra, péče o seniory atd.), 1 milion na vzdělávací projekty (např. KZŠMŠ Elijáš, školení pro členy sborů Chápat, pomáhat, neškodit apod.) a 9,5 milionu korun je vyhrazeno pro investiční účely.

VČS dále odsouhlasil prodej pozemku v Pardubicích a navýšení příspěvku na výměnu střechy modlitebny v Hradci Králové o 300 tisíc Kč.

Zpráva z 11. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Na 11. zasedání Výboru českého sdružení 1. prosince 2013 byla přijata následující rozhodnutí:

1. Personální rozhodnutí

a) Bylo rozhodnuto o stěhování kazatelů v roce 2014:

 • Pavel Smolka: sbor Příbram, Štětkovice, skup. Sedlčany
 • Jan Mráček: sbor Klatovy, Domažlice, Tachov (sbor Tachov dosud spadal ke sboru Cheb)
 • M. Lindtner (stávající kazatel sborů K. Vary a Sokolov) bude mít nově odpovědnost i za sbor Cheb.
 • Jan Matoušek: sbor Most-Chomutov a spolupráce v přilehlé oblasti sborů s místním kazatelem Z. Jonczym
 • Ivan Michalec: sbor Litoměřice, Roudnice nad Labem a nově přiřazen sbor Česká Lípa
 • Mikuláš Stehlík: sbor Písek, Strakonice, skupina Protivín
 • Jiří Koun: sbor Trutnov, Vrchlabí, Úpice, Dvůr Králové
 • Vedení ČS prozatím nerozhodlo o odpovědném kazateli pro sbor Tábor a J. Hradec.

b) Vysvěcení R. Hampachera za staršího sborů

Na základě žádosti ze sborů Jablonec nad Nisou, Rokytnice nad Jizerou a Zásada-Zbytky a rozhodnutí jejich členských shromáždění VČS odsouhlasil vysvěcení neordinovaného kazatele R. Hampachera za staršího těchto sborů.

2. Administrativní rozhodnutí

Výbor se podrobně zabýval jednotlivými návrhy ze sborů ČS pro agendu konference Česko-Slovenské unie v roce 2014 a schválil plán ČS na rok 2014. Dále výbor odsouhlasil dílčí kroky v přípravě koncepce péče o seniory a zabýval se právní transformací Společenského centra Londýnská. Byl zvolen také přípravný výbor pro konferenci ČS, která proběhne v roce 2015.

3. Hospodářská rozhodnutí

VČS odsouhlasil rozpočet na rok 2014. Rozhodl o prodeji sborové budovy v Pardubicích, příspěvku 159 tisíc Kč na zateplení objektu modlitebny v Červeném Kostelci, prodeji bytu v Mladé Boleslavi a naopak zakoupení bytu pro kazatele P. Harasteje. Výbor odsouhlasil také vznik sociálního fondu pro děti a mládež, jehož záměrem je podpořit děti a mládež ze sociálně slabých rodin při účasti na akcích a aktivitách pořádaných pro ně církví.

Zpráva z 10. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Na 10. zasedání Výboru Českého sdružení 29. září 2013 byla přijata některá personální rozhodnutí.
Výbor rozhodl o zaměstnání absolventky Teologického semináře Anny Majtan-Černákové (roz. Turcerové) jako asistentky kazatele v Poděbradech, a to do konce června 2014.
Dále udělil novému kaplanovi KZŠMŠ Elijáš Stanislavu Slamkovi (dříve ordinovaný kazatel Slovenského sdružení) pověření ke kazatelské činnosti a pověřil stávajícího kazatele pražských sborů Strašnice a Washingtonova-Lhotka Jaromíra Lodera odpovědností i za skupinu při Českém sdružení Praha – Melantrichova.

VČS také přijal rozhodnutí o zřízení rezervního finančního fondu, který bude tvořit 20% z běžného rozpočtu ČS. Vedení ČS se zároveň hodlá více zabývat promýšlením personální a organizační struktury sdružení.

Zpráva z 9. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

V neděli 9. června 2013 se uskutečnilo další jednání Výboru Českého sdružení.

Výbor se zabýval především záležitostmi kazatelů a sborů, a přijal také některá důležitá hospodářská rozhodnutí.

1. Kazatelé

VČS v mezidobí podpořil ordinaci kazatele sborů Písek a Strakonice Petra Picha. Na svém červnovém zasedání podpořil také ordinaci kazatele sborů Cheb a Tachov Pavla Smolky a odsouhlasil vysvěcení neordinovaného kazatele Miroslava Bíska za staršího sborů Děčín a Rumburk.

Vedení ČS představilo návrh komplexní koncepce podpory kazatelské práce spočívající na třech pilířích: pastorační (diakonské) péči, pravidelné supervizi (za podpory kazatelského oddělení ČSU) a hodnocení kazatelů. Tento návrh byl výborem ČS podpořen.

2. Sborová a misijní práce

Výbor přijal zprávy vedoucích oddělení dětí a Pathfinder, mládeže, křesťanského domova a misie. Rozhodl o pokračující podpoře práce Petra Svaška s romskými dětmi na Mostecku. ČS v tomto roce podpoří o. s. Duhovka částkou 200 tisíc Kč.

Výbor ČS dále doporučil rozpuštění sboru Sázava, a to vzhledem ke skutečnosti, že ve sboru již několik let neprobíhají pravidelné sobotní bohoslužby, nevyvíjí se misijní činnost a nejsou voleni činovníci sboru. Většina členů navštěvuje sbory v okolí.

3. Příprava mimořádné konference ČS

V souvislosti s připravovanou mimořádnou konferencí ČS výbor pověřil delegáta za svoji instituci KZŠMŠ Elijáš a odsouhlasil pozvané hosty.

4. Hospodářská rozhodnutí

Členové výboru v mezidobí odsouhlasili návrh na zakoupení nemovitosti v Pardubicích – Slovanech pro potřeby místního sboru za částku 12,89 mil. Kč. Na červnovém zasedání bylo dále rozhodnuto zachovat nemovitost v Praze na Lhotce (bývalé sídlo Č-S unie) v majetku ČS se záměrem využít stávající byt pro zaměstnance ČS, vybudovat v 2NP druhý byt a provést rekonstrukci nemovitosti dle možností ČS. V budově se také shromažďuje k bohoslužbám sbor Praha Washingtonova-Lhotka.

Byly odsouhlaseny částky 330 a 400 tisíc Kč na rekonstrukci bytů kazatelů v souvislosti s jejich plánovaným stěhováním (Karlovy Vary, Jablonec n/N).

Příští jednání VČS se uskuteční 29. září 2013.

Zpráva z 8. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

První zasedání Výboru ČS v novém roce 2013 se konalo v neděli 24. března v Praze na Lhotce. Výbor přijal celou řadu personálních rozhodnutí a intenzivně se zabýval také přípravami mimořádné konference ČS.

1. Obsazení sborů kazateli

Výbor ČS rozhodl o dalších změnách v obsazení sborů, které se uskuteční v tomto roce. Kazatelem ve sborech Písek a Strakonice bude od léta Radomír Jonczy, jako výpomoc na jeden rok a poloviční úvazek. Po ukončení kazatelské služby Petry Hrdinkové bude sbor Beroun spadat pod kladenského kazatele Petra Harasteje. Kazatelem sboru Příbram bude Luděk Svrček, jako výpomoc na jeden rok, přičemž záměrem vedení ČS je vytvořit v roce 2014 nové kazatelské místo v příbramském okrese. Kazatelem sborů Jablonec nad Nisou, Horní Rokytnice a Zásada – Zbytky se stane Roman Hampacher.

2. Další personální rozhodnutí

V ČS je dlouhodobě pociťována absence pastorační péče o kazatele, která by nebyla personálně spojena s administrativou. Na návrh vedení sdružení proto VČS tímto úkolem pověřil L. Svrčka s tím, že na konferenci ČS v roce 2015 bude tato služba vyhodnocena. Vedoucím kazatelského oddělení nadále zůstává předseda ČS.

Výbor ČS rozhodl, že Ondřej Černoch bude druhý rok své nástupní praxe (NP) vykonávat u kazatele Petra Staše v jemu svěřených sborech. Zároveň výbor odsouhlasil žádost Patrika Nehyby o přijetí do NP v Českém sdružení. Po splnění svých studijních povinností na Teologickém semináři bude praxi vykonávat pod vedením kladenského kazatele Petra Harasteje.

VČS rozhodl o konání slavnostní bohoslužby vyslání do nemocniční kaplanské služby. Bude se týkat bratrů Vítězslava Vursta, Z. Jonczyho, B. Krause a P. Svaška. Termín bohoslužby bude znám po dohodě zúčastněných stran.

Po svém odchodu z církve rezignoval na členství ve VČS Petr Mertlík. Na jeho místo byl kooptován David Staš ze sboru Červený Kostelec.

Výbor ČS rozhodl o tom, že student 3. ročníku TS Roman Jonczy bude v příštím školním roce vypomáhat sboru Praha – Smíchov v práci s mládeží.

3. Založení nového sboru v Liberci

VČS odsouhlasil žádost výboru sboru v Liberci o schválení vzniku nového sborového společenství z dosavadní skupiny Generace víry. Své podpisy k žádosti připojilo 21 členů tohoto společenství.

4. Příprava mimořádné konference ČS

VČS odsouhlasil věcný a časový harmonogram přípravy konference a formu postupu při projednávání jednotlivých témat. Schválil také návrh agendy a okruhy, které budou na konferenci diskutovány v jednotlivých pracovních skupinách. Konference bude svolána vedením ČS v první polovině dubna a zároveň budou sborům zaslány základní informace. Mimořádná konference se bude konat v Praze v neděli 16. června.

5. KZŠMŠ Elijáš

VČS rozhodl o uvolnění částky 250 tisíc Kč na vybavení učebny a drobné stavební úpravy v KZŠMŠ Elijáš. Investice jsou nutné vzhledem k plánovanému otevření dvou prvních tříd v příštím školním roce. Na návrh SR školy VČS podpořil myšlenku přípravy konceptu pro otevření střední školy. Úkolem byla pověřena ředitelka školy Hana Loderová. Členové výboru také vyjádřili potřebu řešit nastavení platových tabulek v církvi tak, aby odpovídaly i pedagogickým pracovníkům.

6. Využití finančních prostředků od státu v Českém sdružení

VČS přijal usnesení ohledně využití finančních prostředků od státu, které Českému sdružení připadnou na základě dohody v ČS unii:

 • Finanční prostředky od státu nebudou tvořit součást běžného rozpočtu sdružení a účetně budou vedeny samostatně.
 • Finanční prostředky od státu budou používány na:
  • sociální a humanitární činnost církve
  • podporu vzdělávacích a misijních projektů
  • zajištění efektivního a hospodárného provozu sborových nemovitostí
 • O konkrétních projektech a využití prostředků bude rozhodovat vždy VČS.
 • Zároveň bude vypracována bližší specifikace strategie v jednotlivých oblastech využívání těchto finančních prostředků.

V této souvislosti se VČS vyjádřil i ke zrušení mimořádné konference ČSU. Členové VČS respektují rozhodnutí VČSU o zrušení mimořádné konference, nicméně vyjadřují své politování nad tím, že vzhledem k celkové atmosféře v církvi byla tato konference zrušena.

Příští jednání VČS se uskuteční 9. června 2013.

Zpráva ze 7. zasedání Výboru Českého
sdružení CASD

Praha 9. prosince
2012

V neděli 9. prosince 2012 znovu zasedal
Výbor Českého sdružení, tentokrát netypicky v prostorách Křesťanské
základní a mateřské školy Elijáš v Praze Michli, jejímž je České
sdružení zřizovatelem.

1. KZŠMŠ
Elijáš

Hostem jednání VČS byla nová
ředitelka KZŠMŠ Elijáš Ing. Hana Loderová. Představila členům
výboru změny, které na škole proběhly po jejím nástupu před
začátkem školního roku, současnou situaci ve škole i vizi na další
období. Členové výboru přivítali pozitivní zprávy o atmosféře a
aktivitách ve škole, pedagogickém sboru i dobré vzájemné
spolupráci. Těší zejména vzrůstající zájem o školu mezi rodiči,
dětmi i širší veřejností. Na závěr jednání si mohli členové VČS
také prohlédnout školní prostory.

2.
Oddělení církve a plán ČS na rok 2013

Členové
výboru vyslechli zprávy vedoucích oddělení evangelizace, dětí a
Pathfinderu, mládeže a křesťanského domova a přijali plán Českého
sdružení na rok 2013.

3. Obsazení
sborů

Výbor ČS odsouhlasil změny v obsazení
sborů, ke kterým dojde v létě 2013:
Kazatelem pro sbor
Liberec a libereckou skupinu Generace se po M. Balcarovi stane Petr
Pich, nyní kazatel ve sborech Písek a Strakonice. Kazatelem sboru
Karlovy Vary a Sokolov bude Martin Lindtner, nyní kazatel v
nástupní praxi v Brně. Poté, co dosavadní karlovarský nevysvěcený
kazatel Luboš Čapek ukončil z rodinných důvodů svoji službu,
požádalo vedení ČS kazatele v důchodu B. Zámečníka, aby do léta
2013 převzal odpovědnost za uvedené sbory. Výbor ČS dále rozhodl,
aby plnou kazatelskou odpovědnost za sbor Česká Lípa převzal od
ledna 2013 do léta 2014 Miloslav Žalud, kazatel v důchodu, který v
této oblasti již vypomáhá. V rámci plánovaného přerozdělení
kazatelských oblastí v Severních Čechách bude sbor Česká Lípa od
léta 2014 spadat pod kazatele v Litoměřicích (sbory Litoměřice,
Roudnice n/L, Č. Lípa). Záměrem tohoto rozhodnutí je ulehčit práci
kazateli v Ústí n/L (sbory Ústí n/L, Děčín, Rumburk).

V
mezidobí posledních dvou jednání VČS jeho členové odsouhlasili
internetovým hlasováním nástup manželů Jana a Aleny Mráčkových do
nástupní praxe na sborech Mladá Boleslav, Neratovice, Brandýs nad
Labem pod vedením místního kazatele Karla Vasilka.

4. Další personální rozhodnutí

Výbor ČS pověřil kazatele Víta
Vursta, aby zastupoval ČS ve správní radě nakladatelství
Advent-Orion. Dosavadním zástupcem ČS v radě byl R. Homola. Výbor
ČS také schválil zahraniční cesty svých zaměstnanců na rok 2013.

5. Příprava mimořádné konference ČS „Církevní řád
a sborová praxe“

V rámci procesu přípravy
mimořádné konference Českého sdružení se výbor zabýval prvními
výsledky dotazníkového průzkumu mezi členy sborů. Na jejich základě
lze předběžně identifikovat 9 oblastí, které žádají o bližší
pozornost: členství v církvi, manželství a rozvod, uplatňování
kázně a pastorace, alkohol, sobota a její praktické zachovávání,
tanec a hudba, ordinace žen, svatby a oddávání, některé věroučné
otázky (dar proroctví, ostatek, Kristova služba v nebeské svatyni).
Uvedenými okruhy i další přípravou se výbor bude dále zabývat.
Mimořádná konference ČS je plánována na 16. června.

6. Zrušení mimořádné konference ČSU

V rámci internetového hlasování Výbor ČS
nejprve schválil návrhy sborů na delegáty pro mimořádnou konferenci
ČSU, která měla jednat o pobírání finančních prostředků ze strany
státu na mzdy kazatelů jako kompenzaci za zkonfiskovaný majetek.
Poté, co byl zákon vládou ČR přijat, se VČS vyjadřoval k návrhu
vedení ČSU na zrušení mimořádné konference ČSU s tím, že základní
otázka konference byla schválením zákona zodpovězena. Výbor ČS se
vyjádřil většinou svých členů proti návrhu na zrušení konference.
Vedení ČSU byl tlumočen postoj, že by bylo možné (či dokonce
vhodné) konferenci o několik měsíců posunout (jaro 2013) na dobu,
kdy již bude k dispozici text smlouvy církve se státem. Mezitím
mohou proběhnout další případné analýzy, může být důkladně
připravena agenda konference a především bude definitivně jasné,
zda zákon také nabude svoji platnost či obstojí v případném soudním
řízení u Ústavního soudu. Konference by tak mohla proběhnout za
známých podmínek a poskytnout vedení ČSU jasný mandát pro jednání
se státem. Postoj VČS byl tlumočen vedení ČSU.

7. Hospodářská rozhodnutí

VČS projednal a schválil
návrh rozpočtu ČS na rok 2013 včetně rozpočtu jednotlivých
oddělení. Zároveň rozhodl, že součástí rozpočtu bude i přehledné
zpracování toho, jakou částku získala církev jako příspěvek od
státu a jak je s těmito financemi nakládáno.

VČS dále
projednával řadu hospodářských záležitostí, zatím bez konkrétních
rozhodnutí. Zabýval se investičním záměrem ČS do konce volebního
období (rok 2015), diskutoval nad možnostmi podpory péče o seniory
a podporou sborů, které nemají vlastní modlitebnu. Dlouhodobým
záměrem je zefektivnění ekonomického provozu modliteben, a to na
základě auditu stavebního technika ČS. VČS také rozhodl o
přenechání nevyužitého bytu v Kolíně Teologickému semináři.

Příští jednání Výboru Českého sdružení proběhne
24. března 2013.

Zpráva z 6. zasedání Výboru Českého sdružení CASD

Praha 23. září 2012

V neděli 23. září proběhlo šesté zasedání Výboru Českého sdružení. Výbor projednával některé důležité personální otázky, zabýval se přípravou mimořádné konference Českého sdružení a hospodářskými záležitostmi. Přijal také následující rozhodnutí:

1. Volba nového vedoucího odd. misie ČS
VČS přijal rezignaci vedoucího oddělení misie ČS Víta Vursta, kterou podal k 31. 8. 2012 ze zdravotních důvodů. Zároveň pověřil dalším vedením oddělení Jana Libotovského, stávajícího biblického pracovníka v Plzni. Bude pracovat na 0,2 úvazku, zbylých 0,3 zajistí vedení ČS. Z titulu své funkce se J. Libotovský stává také novým členem VČS místo V. Vursta, který nadále zůstává kazatelem sborů Poděbrady a Kolín na plný pracovní úvazek.

2. Volba nového vedoucího odd. zdraví ČS
VČS přijal rezignaci vedoucího odd. zdraví při ČS Pavla Smolky, kterou podal k 31. 12. 2012 po dohodě s vedením ČS, pro které je prioritní především jeho práce na sborech. Zároveň byl schválen návrh, aby novou vedoucí odd. zdraví byla MUDr. Jana Krynská ze sboru Beroun.

3. Kazatel pro sbor Praha – Vinohrady a Praha – Chodov
Byl schválen návrh, aby novým kazatelem sborů Praha – Vinohrady a Praha – Chodov byl od léta 2013 Michal Balcar. O obsazení sborů na severu Čech, kterým M. Balcar v současné době slouží, bude VČS jednat na příštím zasedání.

4. Další personální rozhodnutí
VČS rozhodl o změně pracovního zařazení R. Hampachera, který bude od 1. října pracovat jako biblický pracovník na částečný úvazek. Vysvěceným kazatelem pro R. Buchtela, kazatele ve sborech Vamberk, Jablonné n/O a Dobruška, bude kazatel Petr Adame z Hronova. Výbor také schválil a finančně podpořil jazykový studijní pobyt D. Čančíka v zahraničí.

5. Příprava mimořádné konference ČS „Církevní řád a sborová praxe“
VČS odsouhlasil podobu dotazníku, který bude v průběhu podzimu předložen kazatelům a členům sborových výborů. Cílem je zmapovat ty oblasti života sborů, které by měly být dále diskutovány na mimořádné konferenci ČS. Ta se uskuteční na jaře příštího roku.

6. Hospodářská rozhodnutí
VČS odsouhlasil dotace na rekonstrukci modliteben v Hradci Králové (200 000 na opravu fasády), v Luži (130 000 na zateplení objektu modlitebny) a ve Vamberku (130 000 rovněž na zateplení objektu modlitebny). Dále VČS hovořil o investičním plánu na další období a odsouhlasil žádost sboru Poděbrady, který plánuje rekonstrukci a rozšíření sborových prostor, o zařazení do investičního plánu ČS pro rok 2013. Výbor ČS se do budoucna bude také zabývat možnostmi podpory různých typů vlastnictví sborových prostor nebo jejich nájmu.

Zpráva z 5. zasedání Výboru Českého sdružení CASD

Praha 10. června 2012

V neděli 10. června 2012 proběhlo v Praze další zasedání Výboru Českého sdružení. Klíčovými body jednání byly tentokrát především personální záležitosti.

Výbor Českého sdružení se na svém 5. zasedání zabýval níže uvedenými otázkami a přijal následující rozhodnutí:

1. Zaměstnání biblického pracovníka M. Dlouhého

Členové VČS v mezidobí elektronicky odsouhlasili zaměstnání br. Martina Dlouhého jako biblického pracovníka a hlavního koordinátora v projektu evangelizace v Praze 2013, a to od 1. dubna 2012. Pracovní poměr byl uzavřen na jeden rok.

2. Přijetí O. Černocha na nástupní praxi

VČS rozhodl o přijetí br. Ondřeje Černocha do nástupní praxe. O. Černoch, který nyní končí studium Teologického semináře na Sázavě, pochází z Moravskoslezského sdružení. Nástupní praxi bude vykonávat od 1. srpna 2012 pod vedením kazatele Vítězslava Chána ve sborech České Budějovice, Český Krumlov a Vyšší Brod.

3. Zaměstnání P. Činčaly jako biblického pracovníka pro Centrum Generace a Jablonecko

VČS se zabýval současnými potřebami libereckého Centra Generace a také situací sborů v severních Čechách a rozhodl o zaměstnání br. Petra Činčaly na plný pracovní úvazek od 1. srpna 2012 na pozici biblického pracovníka. Polovina úvazku bude vyhrazena pro práci v Centru Generace a bude průběžně vyhodnocována, druhá polovina úvazku je odsouhlasena na jeden rok jako výpomoc místnímu kazateli M. Balcarovi v oblasti jemu svěřených sborů.

4. Zaměstnání P. Mandla jako biblického pracovníka

Br. Pavel Mandl dlouhodobě pracuje na bílém místě v Chotěboři. Vznikl zde oddíl Klubu Pathfinder, rozvíjí se práce s dětmi a jejich rodiči. VČS rozhodl o zaměstnání P. Mandla na jeden den v týdnu (0,2 úvazku) jako biblického pracovníka na jeden rok, a to od 1. července 2012.

5. Výpomoc M. Žaluda na Českolipsku

VČS odsouhlasil výpomoc kazatele v důchodu br. Miloslava Žaluda kazateli M. Bískovi, který má na starosti čtyři od sebe poměrně vzdálené sbory. M. Žalud by měl pomoci při kázání, pastoraci, evangelizaci atd. Jedná se o výpomoc na období jednoho roku.

6. Ukončení pracovního poměru s V. Kořenským

VČS hlasováním potvrdil ukončení pracovního poměru br. Vladimíra Kořenského z rodinných důvodů. V. Kořenský pracoval jako biblický pracovník na Sedlčansku.

7. Ordinace S. Lance

Na základě kladného vyjádření sborů i výboru kazatelského oddělení při Českém sdružení VČS doporučil ordinaci nevysvěceného kazatele br. Stanislava Lance. S. Lanc působí ve sborech Pardubice, Přelouč a Chrudim.

8. Zaměstnání L. Vurstové

VČS odsouhlasil zaměstnání s. Lenky Vurstové jako administrativní výpomoc pro vedoucího evangelizace ČS V. Vursta na 0,2 až 0,3 úvazku.

9. Pověřování laických kazatelů

J. Tomášek představil dokument „Pověřování laických kazatelů“, který popisuje stávající platné postupy pro pověřování laických kazatelů na sborech. Dokument byl nově vytvořen především na základě reakcí a potřeb starších sborů. Členové VČS hlasováním dokument přijali.

10. Rozšíření čtvrtletní zprávy tajemníků sborů

J. Tomášek informoval o změně ve formuláři čtvrtletní zprávy, ke které došlo na základě diskuze mezi tajemníky jednotlivých sdružení a ČSU. Tajemníkům sborů bude 1x ročně zasílána rozšířená čtvrtletní zpráva. Záměrem je vést sbory k reflexi jejich sborového života a pomoci sdružení a vedoucím oddělení lépe organizovat jejich práci.

11. Situace v KZŠMŠ Elijáš

P. Zvolánek informoval o vývoji situace v Křesťanské základní a mateřské škole Elijáš po volbě nové ředitelky. Bezprostředně po rozhodnutí VČS se objevila na internetu ostrá diskuze k této volbě, ve které byl napaden také proces výběru nové ředitelky. ČS si nechalo vypracovat odborný posudek z advokátní kanceláře, který potvrdil správnost postupu zřizovatele. Nová ředitelka školy nastupuje k 1. červenci 2012.

12. Schválení zahraničních cest

VČS schválil zahraniční cestu na zářijový  laický misijní kongres v Itálii, kam byli z ČS vysláni br. Stanislav Valenta ze sboru Plzeň 1 a s. Jana Vojáčková ze sboru J. Hradec. Odsouhlasena byla také již tradiční evangelizační cesta br. Pavla Zvolánka a O. Lytovchenka na Ukrajinu na podzim tohoto roku.

13. Zprávy z ČSU a oddělení ČS

Členové VČS také vyslechli zprávu tajemníka ČSU br. Petera Číka o rozhodnutích Výboru ČSU a zprávy vedoucích oddělení mládeže, evangelizace a křesťanského domova při ČS.

14. Zpráva o stavební činnosti

Z. Martasek předložil zprávu o stavební činnosti. Plánují se především úpravy v bytech kazatelů před nastěhováním.

15. Schválení účetní uzávěrky

Členové VČS schválili čerpání rozpočtu a výsledek hospodaření Českého sdružení za rok 2011.

Zpráva ze 4. zasedání Výboru Českého sdružení CASD

Praha 11. března 2012

Výbor Českého sdružení přijal následující rozhodnutí:

1. Vize a plány vedoucích oddělení

VČS přijal a schválil vize a plány jednotlivých oddělení při ČS (děti a Pathfinder, mládež, křesťanský domov, misie, kazatelské, diakonie, sobotní škola, zdraví) pro stávající konferenční období, tj. do roku 2015.

2. Reflexe názorového pnutí v církvi

Členové výboru jednali o napjaté atmosféře v našich sborech, která se v poslednní době stále častěji objevuje v souvislosti s některými extrémními postoji v otázkách učení i křesťanského života. VČS přijal několik konkrétních návrhů, které podporují otevřenější a jasnější komunikaci, informovanost a vzdělávání.

3. Připravovaná návštěva předsedy GK br. T. Wilsona v ČR

Členové VČS diskutovali nad programem chystané návštěvy předsedy Generální konference Církve adventistů sedmého dne br. T. Wilsona v Praze a vyjádřili přání, aby z programu návštěvy bylo zřejmé, že se jedná o návštěvu celé církve, nikoli jen některých skupin v církvi. V tomto smyslu bude odeslán předsedovi GK dopis za VČS.

4. Výběrové řízení na místo ředitele KZŠMŠ Elijáš

Výbor ČS na návrh správní rady Křesťanské základní a mateřské školy Elijáš rozhodl o tom, že novou ředitelkou školy se stane Ing. Hana Loderová. Tento návrh byl předložen správní radou na základě standardních postupů po důkladném uvážení všech možností i výsledku vypsaného konkurzního řízení. H. Loderová nastoupí jako ředitelka školy od 1. července tohoto roku.

5. Obsazení sborů a stěhování kazatelů

Výbor ČS rozhodl také o obsazení některých sborů od léta 2012: kazatelem sboru Praha – Chodov se stane J. Hrdinka (R. Jonczy zůstává ještě jeden rok kazatelem sboru Praha – Vinohrady), Jaromír Loder, který přichází z Moravskoslezského sdružení, bude kazatelem sborů Praha – Strašnice a Praha Washingtonova – Lhotka. Novým kazatelem ukrajinského sboru Praha – Nusle se stane Andrey Shamray.

6. Pokračování nástupní praxe

Výbor přijal rozhodnutí o pokračování nástupní praxe bratra Č. Šťovíčka, který bude od léta 2012 pracovat ve sborech Luže, Polička a skupině v Litomyšli pod vedením kazatele S. Vaňka z České Třebové. Dále bylo revokováno rozhodnutí o stěhování br. R. Hampachera, který zůstane další rok v nástupní praxi na sboru Praha – Chodov pod vedením nového kazatele.

7. Vysvěcení kazatele, vysvěcení staršího sboru, podpora práce na školách

Výbor ČS schválil vysvěcení kazatele K. Vasilka a odsouhlasil také vysvěcení J. Matouška za staršího sboru Roudnice nad Labem. Rozhodl také o částečné finanční podpoře evangelizační práce s. H. Komasové, která se věnuje práci na školách na Písecku a v některých dalších regionech ČR.

8. Zakoupení kazatelských bytů a rekonstrukce

Bylo odsouhlaseno zakoupení dvou bytů v Praze (pro J. Lodera a R. Jonczyho). Konkrétní částky budou rozhodovány později na základě konkrétních nabídek. Byla schválena rekonstrukce kazatelského bytu v Havlíčkově Brodě ve výši 530 tis. Kč.

Zpráva z 3. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 4. prosince 2011

Výbor Českého sdružení přijal následující rozhodnutí:

1. Plán akcí na rok 2012
VČS schválil Plán akcí ČS na rok 2012

2. Církevní řád a sborová praxe
Na základě usnesení delegátů konference ČS 2011 se VČS zabýval otázkou křesťanského života a praxe členů a sborů vzhledem k Církevnímu řádu. Jako první krok bylo odsouhlaseno vypracování dotazníku, který bude zaslán sborům a pomůže zmapovat aktuální situaci.

3. Svatby v církvi
VČS diskutoval na základě konkrétních podnětů současnou praxi ohledně svateb v církvi.  Vyjádřil přesvědčení, že současné znění CŘ nepostihuje pastorační složitost těchto otázek, které by v rámci biblických principů měly být posuzovány spíše individuálně na místní sborové úrovni. VČS předkládá Unijní radě a výboru kazatelského oddělení ČSU návrh, aby v našich sborech mohli být oddáváni členové církve s nepokřtěnými aktivními členy sborového společenství. Členové VČS zároveň vyjádřili přesvědčení, že je tyto otázky potřeba řešit v širší diskuzi v rámci celé církve.

4. Stěhování kazatelů a obsazení sborů
VČS odsouhlasil níže uvedené návrhy na stěhování kazatelů v létě 2012:

Sbory:    Vamberk, Jablonné, Dobruška – br. Roman Buchtel
Havlíčkův Brod, Ledeč n/S, skup. Chotěboř – br. Aleš Kocián
Jablonec, Rokytnice, V. Hamry – br. Roman Hampacher

5. Odsouhlasení místa nástupní praxe pro S. Sílovou
VČS odsouhlasil, že s. Sílová bude vykonávat nástupní praxi pod vedením br. J. Cepla ve sboru Praha-Smíchov od léta 2012.

6. Zodpovědnost za vedení evangelizace v Praze v roce 2013 a rozdělení kompetencí
VČS pověřil vedením evangelizace pražského a středočeského kazatele br. Pavla Šimka, který bude odpovědný především za přípravu, vlastní průběh evangelizace a následnou práci. Vedoucí oddělení evangelizace ČS br. Vít Vurst bude součástí evangelizačního týmu, bude na jednáních zastupovat ČS a odpovídá také za jednání a komunikaci se zástupci It Is Written a ČSU.

7. Schválení rozpočtu ČS na rok 2012
VČS schválil finanční rozpočet ČS a jeho jednotlivých oddělení na rok 2012.

Zpráva z 2. zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 18. září 2011

Výbor Českého sdružení přijal následující rozhodnutí:

1. Volba okrskových kazatelů
VČS zvolil nové okrskové kazatele na další konferenční období 2011 – 2015

Okrsek Praha: br. Josef Cepl
Okrsek střední Čechy: br. Vít Vurst
Okrsek severní Čechy: br. Zbyšek Jonczy
Okrsek východní Čechy: br. Petr Staš
Okrsek jižní a západní Čechy: br. Ivan Michalec

2. L. Landsfeld členem RŠPO a SR KZŠ a MŠ Elijáš
VČS odsouhlasil br. L. Landsfelda ze sboru Karlovy Vary jako nového člena RŠPO a SR KZŠ a MŠ Eliáš.

3. Obsazení sborů Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou a skupiny Chotěboř
Pověřeným vysvěceným kazatelem pro výše uvedené sbory byl odsouhlasen br. A. Kocián z Luže.

4. Nástupní praxe
Do nástupní praxe byli přijati bratři Čestmír Šťovíček (v Kolíně a Poděbradech od 1. 11. 2011 na polovinu úvazku při vedení KE v ČR) a Roman Hampacher (v Praze Chodov a Vinohrady od 1. října 2011).

5. Bibličtí pracovníci

Do řad biblických pracovníků byl přijat bratr Tomáš Kábrt (pro oblast Sokolov a Karlovy Vary od 1. října 2011 na polovinu úvazku vedle práce vedoucího oddělení komunikací při ČS Unii).

6. Podpora sboru na Ukrajině
VČS odsouhlasil částku 180.000 Kč (10.000 dolarů) jako dar sboru Východního sdružení Ukrajinské unie v rámci plánované evangelizace P. Zvolánka.

Zpráva z 1. zasedání nově zvoleného Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne

Praha 5. června 2011

ROZHODNUTÍ

Výbor Českého sdružení přijal následující rozhodnutí:

Personální rozhodnutí

1. Stěhování kazatelů

VČS odsouhlasil návrh vedení ČS na stěhování těchto kazatelů:

Vít Vurst – Poděbrady, Kolín (půl úvazek)

Samuel Vaněk (z Liberce) – Česká Třebová, Svitavy, Choceň

Mikuláš Stehlík (z České Třebové) – Trutnov, Úpice, Vrchlabí, Dvůr Králové

Vladimír Krupa (z Hradce Králové a Jaroměře) – Havlíčkův Brod, Ledeč n/S, skupina Chotěboř

Michal Bacar (z Anglie) – Liberec, Jablonec, V. Hamry, H. Rokytnice, skupina Generace

Sbory Česká Lípa a Rumburk budou připojeny k Ústí n/L a Děčínu (kazatel M. Bísek z Ústí n/L)

Tento návrh byl přijat s tím, že se VČS bude v nejbližší době zabývat koncepčním rozdělením kazatelských míst především v Severních Čechách.

2. Rozhodnutí o nových vedoucích oddělení

Byli odsouhlaseni tito vedoucí oddělení:

Oddělení Křesťanského domova (pod vedením J. Tomáška) bude zastřešovat aktivity:

Manželská setkání (J. Ejem)

50+ (M. Starý)

Služba žen (P. Šustková)

Oddělení Diakonie – Petr Harastej

Oddělení zdraví – Pavel Smolka

Oddělení komunikace – Vladimír Krupa

Administrativní rozhodnutí

3. Administrace sborů ze strany Českého sdružení

Vysvěceným kazatelem pro skupinu při ČS Praha – Melantrichova byl odsouhlasen J. Tomášek.

Vysvěceným kazatelem pro M. Bíska a sbory Ústí n/L., Děčín, Česká Lípa a Rumburk byl odsouhlasen Z. Martasek.

4. Pokračování nebo dokončení nástupní praxe kazatelů

Bylo potvrzeno pokračování nástupní praxe Daniela Kašlíka (Kladno, Slaný, Rakovník).

Nástupní praxi letos končí:
Luboš Čapek (nastupuje do Karlových Varů a Sokolova)
Roman Buchtel (sbor Praha Smíchov, projekt INRI road, Pathfinder, kaplan v ZŠ Eliáš)
Jiří Koun (sbory Tábor, Jindřichův Hradec)

5. Jmenování členů Správní rady (SR) a Rady školské právnické osoby (RŠPO) ZŠ Elijáš

RŠPO budou tvořit 3 členové, administrátoři ČS, br. Zvolánek je předsedou RŠPO.

SR bude mít 11 členů: P. Zvolánek, Z. Martasek, J. Tomášek (administrátoři ČS), D. Čančík (KP), Peter Čík (za ČSU), L. Svrček (Oddělení výchovy), Z. Muzikář (tajemník SR), R. Buchtel (kaplan ZŠ), M. Pařík (za VČS), H. Loderová (vedoucí DŠŠ při ČSU), R. Passer (zástupce rodičů a donátor)

6. Schválení cesty br. K. Vasilka do Maďarska

Byla schválena cesta br. K. Vasilka na evangelizační kemp do Maďarska (spolu s br. V. Vurstem). Cestu pro dva zástupce ČS hradí ČSU.

7. Projekt INRI road Praha

Bylo odsouhlaseno zastavení projektu studentské koleje v objektu Praha Lhotka s tím, že prostory lze nadále pronajímat za podmínek obvyklých v této lokalitě. ČS bude podporovat fungující studentské aktivity v Praze.

Hospodářská rozhodnutí

8. Zakoupení bytu pro tajemníka ČS

Bylo rozhodnuto o zakoupení bytu pro tajemníka ČS ve výši cca 3 miliony korun.

9. Rekonstrukce kazatelských bytů

Byla schválena částka 240 000 Kč na rekonstrukci bytu v Trutnově (koupelna, kuchyně).

10. Prodej bytů

Byl navržen a odsouhlasen prodej bytů v Praze na Střížkově a v Plzni.

Zapsal: Jiří Tomášek, tajemník
Schválil: Pavel Zvolánek, předseda