Zpráva z 18. zasedání Výboru Českého sdružení

 15. 3. 2019

Osmnácté zasedání VČS otevřel předseda ČSU zprostředkováním následujícího biblického poselství. Zde je stručný záznam jeho slov: „Vizi JK vyjádřené v Markově evangeliu, předchází popis tří svědků. Izaiáše, Jana Křtitele a Ducha Svatého, kteří dosvědčují, kdo JK je. Poté na scénu vstupuje JK a své poselství shrnuje do věty: Čiňte pokání a věřte evangeliu, neboť se přiblížilo království Boží. Ježíš v následujícím čase, když rozvíjí své poselství, se nevěnuje ani tak výkladu textu, hlásání znamení konce času, ale praktické službě. Naplnění času JK nevede ke zkoumání, kdy se to stane, ale trvale vyzývá k víře. Své následovníky pověřuje tím, aby před tím, než se to stane, byli opět, podobně jako před jeho prvním příchodem, svědky, kteří ostatním pomohou rozpoznat JK“.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Přípravný výbor Biblického týdne.
 • Otevřené fórum o evangelizaci – kazatelské ČS a MSS na Sázavě.
 • Kazatelské setkání s J. Barnou na téma: ordinace v Bibli, ordinace žen.
 • Teologická konference ČS na téma: Ožehavé otázky v evangeliu poslední doby (J. Barna), účast cca 150 lidí.
 • Setkání vedoucích oddělení ČS – zhodnocení celého čtyřletého období.
 • Ukrajinský kazatel Vadim Shnurenko se potakal s vedením ČS a navštívil své budoucí působiště v Liberci, kde bude pracovat jako biblický pracovník.
 • Setkání ohledně práce s neslyšícími v Praze Strašnicích.
 • KSŠZŠMŠ Elijáš:
  • připravuje se přijímací řízení (do první třídy se aktuálně hlásí přes 50 uchazečů, ale je možné přijmout pouze 18 z nich)
  • pro první kolo přijímaček na lyceum se aktuálně eviduje 11 přihlášek.
  • škola je živá, důvěryhodná a stále se rozvíjející instituce.
 • Proběhla evangelizace na Ukrajině, tentokrát s řečníkem K. Kreutzigerem.

Administrativní rozhodnutí

 • Revokace rozhodnutí VČS č. 208 na základě postoje VČSU

VČS zrušil své rozhodnutí č. 208, protože odporuje pravidlům řízení církve uvedeným v pracovních předpisech (WP), na což nás svým rozhodnutím upozornil VČSU. Na základě rozhodnutí VČSU nelze podle pracovních předpisů církve realizovat rozhodnutí konference ČS v bodě agendy č. 6 (rozhodnutí 32, 33 a 34) z roku 2015, které zavazovalo vedení ČS, VČS a rady okrsků k vyhledávání a oslovování případných kandidátů do administrativy sdružení.  

 • Obsazení přípravného výboru konference ČSU              

VČS rozhodl o obsazení přípravného výboru konference ČSU následovně: Každý okrsek bude mít v tomto výboru jednoho zástupce, kromě okrsku Středních Čech a Prahy, který bude mít s ohledem na velikost členské základny 4 zástupce. Celkem máme k dispozici 10 míst.

 • Aktualizace harmonogramu přípravy konference ČS   

Na základě změny termínu prvního setkání pracovní části konference ČS, rozhodl VČS také o úpravě harmonogramu přípravy konference ČS. Podklady pro pracovní jednání tak budou delegátům odeslány do 20. 3. 2019.   

 • Aktualizace programu konference ČS  

Také program konference ČS doznal malé úpravy.  Byl do něj doplněn bod: Představení způsobu projednávání agendy a hlasování. Cílem tohoto bodu je sjednotit způsob nakládání s body agendy tak, aby byl pro každého srozumitelný.

 • Aktualizace agendy konference ČS

VČS dále schválil konečnou podobu agendy konference ČS. Ta byla aktualizována z důvodu dodatečného zformulování návrhů k rozhodnutí ze strany navrhujících sborů, které doposud byly ve formě podnětů k diskusi.   

 • Změny delegátů na konference ČS a ČSU

Na základě podnětů došlých ze sborů VČS nahradil delegáta ČS na konferenci ČSU bratra J. Hájka bratrem J. Vojvodíkem a zároveň  bratra M. Malafu bratrem O. Švehlou.

A vzal na vědomí změnu delegáta sboru Č. Třebová na konferenci ČS. Místo J. Vojvodíka bude sbor zastupovat bratr J. Hájek.

Personální rozhodnutí

 • Studijní volno – M. Balcar

VČS udělil souhlas M. Balcarovi k jeho žádosti o studijní volno v termínu 17. 6. – 1. 9. 2019. Pro jeho studijní záměr mu bude poskytnuto studijní volno v trvání 10 týdnů a dále možnost ve zbytku času čerpat dovolenou. Studijní volno využije bratr Balcar k přípravě dizertační práce s názvem: „Střet menších církví s komunistickým režimem: Adventisté a Baptisté v letech 1948 – 1968“.

Hospodářské rozhodnutí

 • Investice do budov 2019

VČS rozhodl o vypracování projektové dokumentace k případné rekonstrukci modliteben v České Třebové, Jablonci nad Nisou a Praze Smíchov, dále projektové dokumentace k řešení havarijního stavu modlitebny v Hradci Králové (odvodnění sklepů) a přípravou případného demoličního výměru modlitebny ve dvoře v Ústí nad Labem, která je statisticky narušená.

 • Budovy k prodeji

VČS rozhodl o započetí procesu hledání nových míst ke scházení sborů a případného prodeje nemovitosti v Litvínově, Teplicích a Berouně.

 • Uložení prostředků (rezervní fond)

VČS doporučil vedení ČS, aby se v průběhu roku 2019 zabývalo nalezením vhodných a bezpečných možností pro investování volných prostředků ČS tak, aby generovaly přiměřený zisk.

Informace

 • Přehled budov v ČS

VČS vzal na vědomí přehled stavu budov v ČS.

Příští jednání VČS se uskuteční 19. května 2019 v 9 hodin, v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Zpráva z 17. zasedání Výboru Českého sdružení

 31. 1. 2019

Velkým tématem církve je v současnosti jednota. Jestliže si otevřeme hned první kapitolu Bible (Genesis 1, 25-26) uvidíme jednotu Božství, trojjediného Boha, který tvořil svět. Bůh je nám vzorem a my jeho obrazem. Jestliže budeme zrcadlit jeho charakter, touhu tvořit, budovat vztahy, pak se jednota v našich životech neprojeví na základě nějakých předpisů a pravidel, ale bude v naší každodenní realitě fungovat zcela přirozeně. Těmito slovy započal tajemník ČSU, Peter Čík, 17. zasedání VČS.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Proběhlo tradiční kazatelské setkání na začátku roku, jehož součásti byla společná Večeře Páně.
 • Předseda ČS navštívil některé akce sborů, které byly pořádané pro širokou veřejnost: vánoční koncert v Českých Budějovicích, romskou misijní bohoslužbu v Horním Slavkově
 • V sobotu, 12. ledna 2019 proběhla v Chomutově ordinace k plné kazatelské službě Jana Matouška
 • Křesťanská škola Elijáš: proběhly setkání Správní rady a Rady školské právnické osoby, v prosinci pak tradiční Vánoční jarmark, jehož výtěžek 50 000 Kč byl předán nadaci ADRA.
 • Proběhlo setkání Lászlem Sabó, učitelem ve Friedensau, týkající se možného kurzu misiologie pro kazatele.

Administrativní rozhodnutí

 • Agenda konference ČS

VČS vzal na vědomí body do agendy zaslané jednotlivými sbory ČS a rozhodl o bodech do agendy, které budou podány tímto výborem. Podněty k těmto bodům připravila administrativa ČS nebo vedoucí oddělení. Poté byla agenda konference ČS přijata.

Současně byly diskutovány důrazy a doporučení pro příští konferenční období.  Tento materiál byl následně přijatý jako bod agendy konference a bude předložen jako návrh podkladu pro Výbor pro plány a programy.

 • Program konference ČS

VČS přijal program konference ČS, který bude předložen delegátům.

 • Delegáti na konferenci ČS

VČS vzal na vědomí seznam delegátů konference ČS zvolených jednotlivými sbory.

 • Návrh na změnu Ústavy CASD

VČS se rozhodl předložit UR, VČSU a konferenci ČSU návrh na změnu Ústavy CASD (Část IV., hlava III. článek 41, bod 1) a to v následujícím znění: „Sbor je základní organizační složkou církve na určeném území. Sbor tvoří nejméně 12 členů církve, při poklesu členské základny pod stanovený počet dojde k převodu na skupinu.“

 • Seznámení s body na konferenci ČSU zaslané MSS a SZ             

VČS se seznámil s body do agendy konference ČSU. Moravskoslezské sdružení zaslalo do agendy konference ČSU 8 bodů,  SZ nepředložilo do agendy do data konání VČS žádné body.

 • Volba delegátů na konferenci ČSU

ČS má k dispozici 41 míst, které mohou obsadit delegáti navržení sbory. VČS odsouhlasil všechny sbory navržené delegáty a tím jim dal mandát zastupovat ČS na konferenci ČSU.

 • Návrh výboru ČSU na změnu Jednacího řádu konference.

VČS navrhl do jednacího řádu konference ČSU, v oddílu „Výbor pro změny ústavy“ (str. 16), doplnit následující: „Výbor pro změnu ústavy není oprávněn vyřadit žádný návrh postoupený konferenci unie konferencí sdružení, tyto návrhy může pouze opatřit svým doporučením nebo zdůvodněným nedoporučením.“

 • Misijní skupina Valdice

VČS schválil vznik misijní skupiny ve věznici Valdice. Vedoucím této skupiny je pověřený kaplan Pavel Zvolánek.          

Personální rozhodnutí

 • Ordinace do plné kazatelské práce

VČS rozhodl o započetí procesu ordinace kazatele Romana Hampachera.

Informace

 • Přehled budov v ČS

VČS vzal na vědomí přehled stavu budov v ČS.

Příští jednání VČS se uskuteční 3. března 2019 v 9 hodin, v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Zpráva z 16. zasedání Výboru Českého sdružení

14. 12. 2018

Zasedání otevřel br. M. Pavlík textem z listu Koloským 4, 16. Apoštol Pavel v tomto textu vyzývá Koloské, aby si přečetli list pro Laodicejské. Tento list však v Bibli nenajdeme. Proč tedy máme tento verš v Bibli? Díky němu si můžeme všimnout, že dopis, který Pavel poslal je určený pro všechny členy sborů, ne jen pro jeho představitele. A dále, že žádný Pavlův dopis není pouze privátní, ale může posloužit i v jiném kontextu.  Pavel viděl potřebu provázanosti a kooperace mezi jednotlivými sbory. I v tomto můžeme nacházet inspiraci pro naše sborová společenství.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Kazatelské setkání – G. Mihalec (představení nového předmanželského semináře)
 • Kazatelské setkání s manželkami
 • Setkání vedoucích oddělení při ČS
 • Účast na akcích oddělení při ČS – Sociální skupina, Grantová komise, Studentská bohoslužba INRI ROAD v Hradci Králové, poradní skupina evangelizace
 • Setkání s kazateli v Nástupní praxi
 • Pohřeb Samuela Vaňka
 • KSŠZŠMŠ Elijáš – imatrikulace lyceum. Dále se uskutečnila Rada školy, Rada školské právnické osoby, Správní rada školy a také proběhl koncert k 10. výročí založení školy.
 • Setkání evropského ASI
 • Setkání s M. Jungovou ředitelkou Hope4Kids ohledně spolupráce v programu Etické dílny na školách.

Administrativní rozhodnutí

 • Změna termínu pracovního setkání konference ČS

VČS rozhodl o změně termínu prvního setkání pracovní části konference ČS na neděli 28. 4. 2019. Důvodem je nevhodnost původního termínu, protože se nachází uprostřed čtyř volných dní.

 • Delegát sboru při sdružení na konferenci ČS

VČS rozhodl, že delegátem za Sbor při ČS bude Robert Žižka, který je součástí skupiny Praha Melantrichova.

 • Hosté na konferenci ČS

VČS pozve na konferenci ČS, coby oficiální hosty konference, tyto skupiny: neordinované kazatele, kazatele v důchodu, biblické pracovníky a vedoucí oddělení ČS.

 • Systém obsazení přípravného výboru konference ČS

VČS se rozhodl pověřit okrskové kazatele, aby zorganizovali setkání delegátů konference v rámci okrsku a ti na této platformě připravili návrh obsazení přípravného výboru podle počtů, které byly pro ten či onen okrsek schváleny. Celkový počet členů přípravného výboru bude 22.

 • Zasílání podkladů delegátům konference ČS

VČS rozhodl v souladu s jednacím řádem konference, zaslat podklady ke konferenci ČS delegátům elektronicky. Na vyžádání však bude možné získat vytištěné podklady poštou.

 • Body do agendy konference ČSU

VČS podrobně prodiskutoval všechny doručené podněty do agendy konference ČSU a na jejich základě definoval návrhy bodů do agendy konference ČSU. Jednotlivé návrhy byly zaslány Výboru ČSU ke schválení, který přijme agendu konference a tu pak pošle jednotlivým delegátům.

 • Zahraniční cesty a návštěvy v roce 2019

VČS rozhodl o uskutečnění následujících zahraničních cest nebo návštěv:

Duda – Biblický týden ČS

Sílová – setkání kazatelek (Friedensau – Německo)

Buchtel – Camporee (Portugalsko)

 • Žádost o dotaci z EUD pro projekt charitativních obchůdků v Turnově.

VČS se rozhodl prostřednictvím ČSU podat na EUD žádost o grant na projekt charitativních obchůdků v Turnově.

 • Kalendář ČS 2019

VČS přijal kalendář akcí ČS na rok 2019. Kalendář bude zveřejněn na webových stránkách ČS.

Personální rozhodnutí

 • Chán – redaktor Adventu

VČS vyhověl žádosti Advent-Orionu, která se týká uvolnění kazatele V. Chána z kazatelské funkce a tím umožnění nástupu na pozici redaktora Adventu – Orion.

 • Obsazení sborů od léta 2019

Chomutov, Litvínov, Teplice                                                                                   J. Matoušek

Vamberk, Dobruška, Jablonné nad Orlicí                                                           P. Pich

Jablonec n.N., Zásada-Zbytky, Horní Rokytnice, Liberec-Generace víry     R. Hampacher

Liberec, Rumburk, Turnov, Železný Brod                                                           M. Čančík

Hospodářská rozhodnutí

 • Rozpočet ČS 2019

VČS přijal rozpočet ČS na rok 2019.

 • Grantová výzva 2019

VČS rozhodl o rozdělení prostředků určených pro grantové řízení ČS podle doporučení grantové komise. Žadatelé budou následně s výsledky seznámeni.

Informace

 • Tabulka hodnocení objektů ČS

VČS vzal na vědomí doplněnou tabulku hodnocení objektů ČS. Tabulku budeme využívat pro budoucí rozhodování o investicích.

Příští jednání VČS se uskuteční 27. ledna 2019 v 9 hodin, v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Zpráva z 15. zasedání Výboru Českého sdružení

16. 10. 2018

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Setkání s kazateli v nástupní praxi a jejich vedoucími
 • Setkání vedoucích oddělení ČS
 • Účast na akcích oddělení – sociální skupina, schůzka s Petrklíčem, setkání o stolečkové evangelizaci, sobota 50 plus, Vytax Next
 • Účast na akcích sborů – otevření KVK Tachov
 • Setkání ohledně nastavení práce studentského kazatele s vedoucím mládeže – J. Dvořák, V. Vondrášek, V. Vurst, D. Čančík
 • Rozloučení v České Třebové s Vaňkovými a jejich přestěhování do Liberce
 • Ordinace M. Bísek
 • Bohoslužba k deseti letům YFJ + YFJ v Praze a Kladně
 • Biblický týden
 • Kongres mládeže
 • Kongres rodin
 • Předseda ČS V. Vurst a tajemník ČS D. Čančík navštívili ukrajinskou unii. Setkali
  se s předsedou Ukrajinské unie bratrem Nosovem. Proběhlo jednání ohledně pokračování projektu společných česko-ukrajinských táborů, které jsou na ukrajinské straně primárně určené dětem z válečných oblastí. Dále se domlouvaly evangelizační přednášky kazatelů ČS, o které je na Ukrajině velký zájem. Proběhlo setkání s kandidátem na post biblického pracovníka pro rusky mluvící na území ČS.
 • Předání pamětní medaile B. Zámečníkovi za účasti starosty Sokolova
 • Možnost spolupráce s Hasičským záchranným sborem při mimořádných událostech v duchovenské oblasti – V. Vurst, P. Nehyba
 • KSŠZŠMŠE – plná kapacita MŠ, ZŠ i individuálního vzdělávání. Lyceum přijalo
  8 studentů.

Administrativní rozhodnutí

 • Svolání konference Českého sdružení        

VČS rozhodl o svolání řádné konference ČS v termínech 21. 4. a 5. 5. 2019. Svolání konference bude učiněno dopisem zaslaným na jednotlivé sbory ČS.

 • Rozdělení mandátů na konferenci ČSU za ČS           

VČS rozhodl o rozdělení mandátů na konferenci ČSU, a to tak, aby pokrývaly celé ČS s ohledem na hustotu členské základny. ČS bude na konferenci ČSU zastupovat 41 delegátů navržených sbory, dále 27 ordinovaných kazatelů a nakonec 9 členů Výboru unie, GK nebo zástupců institucí.

 • Nový člen Správní rady školy Elijáš

VČS, na návrh Správní rady KSŠZŠMŠ Elijáš,  jmenoval nového člena SR školy, bratra L. Svrčka. Jeho úkolem bude nejen přispět svou pedagogickou zkušeností, ale i jako propojovací článek mezi školou a nedalekým sborem Praha Bethany. 

Personální rozhodnutí

 • Biblický pracovník pro rusky hovořící členy sborů v ČS        

VČS rozhodl o přijetí do zaměstnaneckého poměru bratra V. Shurenka, a to  od léta 2019, jako biblického pracovníka pro rusky hovořící členy sborů v ČS. Bratr Shurenko je v současné době provozním ředitelem adventistické školy v Buče na Ukrajině.

 • Ordinace J. Matouška          

VČS rozhodl o  ordinaci kazatele J. Matouška pro plnou kazatelskou službu. Slavnostní bohoslužba proběhne pravděpodobně v 1. čtvrtletí příštího roku v Chomutově.

Hospodářská rozhodnutí

 • Grantová výzva ČS

VČS vyhlásil grantovou výzvu ČS na rok 2019. Pro tuto výzvu alokoval 600 000 Kč. Podrobné informace budou vyvěšeny na webu ČS.

 • Sociální fond pro děti a mládež                      

VČS  upravil pravidla pro sociální fond pro podporu dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněných rodin. Nově bude k dispozici prostřednictvím Klubu Pathfinder. 

 • Systém hodnocení sborových objektů        

VČS přijal komplexní návrh hodnocení sborových objektů, který má sloužit k objektivnímu hodnocení investic do budov ČS.

 • Oprava střechy v Českých Budějovicích      

V Českých Budějovicích došlo k havarijnímu stavu střechy, do střechy masivně zatéká. VČS proto rozhodl o rekonstrukci střechy, která bude stát 350 000 Kč.

 • Byt v Turnově – rekonstrukce

VČS rozhodl o rekonstrukci horního bytu v budově turnovské modlitebny. Byt bude zvětšen
o jednu místnost, která je sborem nevyužívána.

Různé

 • Podnět pro ČSU, aby se církev veřejně vyjadřovala k aktuálnímu společenskému dění.

Žádáme ČSU, aby se církev veřejně vyjadřovala k aktuálnímu společenskému dění a věnovala pozornost srozumitelné mediální prezentaci církve pro veřejnost.

Informace

 • Vzdělávání laických kazatelů II.
 • D. Čančík představil následný vzdělávací program pro laické kazatele, který bude spuštěn v tomto školním roce. Nabídka reaguje na velmi dobrý ohlas tohoto programu v loňském školním roce a poptávku po jeho pokračování.
 • Kurz bude realizován v jednotlivých okrscích.
 • Téma kurzu je: Úvod do NZ, novozákonní text jako podklad pro kázání.
 • Lektory kurzu budou kazatelé z daných okrsků, odborným garantem obsahu kurzu je ATI.
 • Zpráva pověřence
 • Pověřenec ČS, Mgr. Robert Novotný, předložil ČS první zprávu o ochraně osobních údajů na ČS. Konstatuje v ní, že:
  • byla provedena analýza stavu nakládání s osobními údaji
  • probíhá audit jednotlivých sborů (IČ)
 • Zpráva obsahuje opatření, která je třeba na ČS učinit:
  • Zpracovat směrnici o nakládání s osobními údaji
  • Dokončit audit jednotlivých sborů
  • Na základě předchozích dvou bodů učinit případné úpravy zaběhlé praxe.

Příští jednání VČS se uskuteční 9. prosince 2018 v 9 hodin, v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Zpráva z 14. zasedání Výboru Českého sdružení

 15. 6. 2018 

Bratr Peter Čík zahájil 14 zasedání VČS četbou textu ze Zjevení 21 kapitoly. „Viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Hospodin zaslibuje nové stvoření všeho pokaženého. Změna bude radikální. Bůh bude pobývat uprostřed lidí. To dobré je tedy před námi. Dnes ještě nejsme na konci Bohem zaslíbené cesty, ale již dnes ve víře můžeme zakoušet předchuť tohoto všeho, co Bůh pro nás chystá.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Výbor kaplanského oddělení – Valdice
 • Zasedání přípravného výboru Biblického týdne
 • Pastorálky s kazateli na téma náplň kazatelské práce – Pardubický, Hradecký, Liberecký, Ústecký, Jihočeský, Západočeský okrsek, okrsek Praha a Střední Čechy.
 • Ordinace kazatelů Romana Buchtela a Miroslava Bíska
 • Školení laických kazatelů
 • Setkání starších / vedoucích sborů a tajemníků – Pardubický, Hradecký, Západočeský, Liberecký a Jihočeský okrsek
 • KSŠZŠMŠ Elijáš – 2x RŠPO, školní akademie, SR školy
  • zápisy do MŠ (22 přihlášek na 6 míst)
  • zápisy na ZŠ (36 přihlášek na 18 míst
  • přihlášky na SŠ (10 přihlášek – zatím přijato 7 z nich)
  • v létě ve školní budově proběhne rekonstrukce a bude se otevírat nová budova
  • škola hledá druhého kaplana pro Lyceum
 • přijímačky ATI
 • otevření charitativního obchůdku – Turnov a Chomutov

Administrativní rozhodnutí

 • Diferenční studium Martina Pavlíka

VČS rozhodl o podání žádosti Martina Pavlíka k diferenčnímu studiu na ATI.

 • Vize ČS na příští konferenční období

VČS rozhodl o zpracování vize pro další volební období. Tento materiál bude Výboru sloužit jako podklad pro plány a programy konference ČS.

 • Záměr stěhování kanceláří ČS

VČS rozhodl přestěhovat kanceláře ČS do nabídnutých prostor ve III.NP (kancelářská nástavba) budovy Peroutkova 57, Praha 5. Tím se uvolní prostory v I.NP (nyní kanceláře Pathfinder, z.s.) a byt ve II.NP, který může od léta 2019 sloužit pro kazatele. Současně rozhodl o rekonstrukci (zvětšení) jídelny a údržbu zasedaček v I.NP budovy Peroutkova 57, Praha 5 a opravu bytu ve II.NP (stávající kanceláře ČS).

Personální rozhodnutí

 • Samuel Vaněk

Samuel Vaněk podal žádost o poskytnutí bydlení na důchod ve volném bytě ČS ve sboru v Liberci. Bratr Vaněk je již rok na nemocenské, nyní ho čeká rozhodnutí o invalidním důchodu. Byt, v kterém v současném období rodina Vaňková bydlí, je pro jeho stav nevyhovující. Z těchto důvodů je žádosti vyhověno.

 • Česká Třebová, Svitavy a Choceň – obsazení sborů po kazateli S. Vaňkovi

VČS pověřil péčí o sbory Česká Třebová, Svitavy a Choceň i nadále bratra E. Miškeje a to do léta 2019. Po té budou tyto sbory obsazeny kazatelem, který bude v místě bydlet.

 • Žádost o nástupní praxi – D. Hrdinka

VČS rozhodl o přijetí D. Hrdinky (současný vedoucí oddělení komunikace) do nástupní praxe, a to od září 2019.

 • Záměr – biblický pracovník pro rusky mluvící sbor

VČS rozhodl o záměru zaměstnat biblického pracovníka pro rusky hovořící sbor. O vhodného kandidáta bude požádána ukrajinská unie.

Hospodářská rozhodnutí

 • Druhá grantová výzva ČS

Grantová komise předložila návrh, který obsahuje podporu pro všech pět žadatelů. VČS tento návrh přijal. Podrobné výsledky se dočtete na webu ČS.

 • Rekonstrukce Poděbrady

VČS rozhodl o vítězi výběrového řízení pro rekonstrukci modlitebny v Poděbradech. Stavebním úpravám tak již nic nestojí v cestě. Rekonstrukci bude provádět firma Miláček s.r.o. Poděbrady.

 • Žádost sboru Jablonné nad Orlicí

Sbor Jablonné nad Orlicí požádal o možnost realizace modlitebny ve svém městě. VČS rozhodl o  zahájení jednání se sborem s cílem zjistit veškeré informace, které jsou důležité k rozhodnutí v této věci.

Zároveň rozhodl o přípravě systému hodnocení žádostí o stavby nebo rekonstrukce do podzimního zasedání VČS.

Informace:

GDPR – informace

 • Tuto oblast koordinuje ČSU.
 • Proběhl audit sboru Praha – Smíchov a na základě toho vznikl formulář pro ostatní sbory. Každý sbor si nyní udělá vlastní audit, z kterého vyplynou případné nedostatky.
 • Do září bude na základě této analýzy sborům poskytnuta směrnice pro práci s osobními údaji.

Příští jednání VČS se uskuteční 7. října 2018 v 9 hodin, v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Zpráva z 13. zasedání Výboru Českého sdružení

12. 3. 2018

Mikuláš Pavlík zahájil třinácté zasedání VČS úvahou nad 7. kapitolou Lukášova evangelia. Nácházíme zde dva příběhy o uzdravení, respektive vzkříšení. Je to setník a jeho sluha a v druhém případě vdova, které zemřel její syn. V obou případech je zřejmé, že Ježíšův zázračný zásah nebyl podmíněn jakýmikoli zásluhami. Spasení je dáno z milosti a přijímáme ho vírou. Ničím jiným ho nelze získat.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Účast na akcích oddělení: vyslání vězeňských dobrovolníků a kaplanů (Z. Martasek, A. Kocián, P. Zvolánek), Kudykam po rozvodu, Výlov – akce mládeže, seminář o službě lidem s handicapem, poradní výbor kaplanů, setkání vedoucích mládeže.
 • Pastorálky po okrscích, leden – výroční „svíčková“ pastorálka
 • Setkání starších a vedoucích, tajemníků, pokladníků sborů – ústecký okrsek, Praha
  a Střední Čechy, pardubický okrsek
 • KSŠZŠMŠE – informace H. Loderová
  • Škola si připomíná 10. výročí vzniku
  • 3. v 17 hodin proběhne na Smíchově školní akademie
  • 10. proběhne slavnostní koncert, který bude věnován všem, kteří se jakkoli
   se školou Elijáš protnuli.
  • Nyní jsou před námi zápisy a přijímačky.
  • V létě bude provedena rekonstrukce stávající budovy a otevřena budova nová.
 • PVBT – hlavní host M. Pavlík, ranní zamyšlení – P. Staš. Sobota odpoledne – koncert hudební skupiny ze sboru Česká Třebová.
 • Otevření sboru Pardubice
 • Začali jsme spolupráci s Post Bellum
 • Martasek se stane od 1. 4. 2018 kaplanem ve věznici Bělušice na jeden den v týdnu.
 • V březnu proběhne odložená misijní cesta br. Z. Martaska v Žitomiru na Ukrajině.

Administrativní rozhodnutí

 • Směrnice – Biblický pracovník

VČS schválil směrnici, která popisuje základní činnosti a zodpovědnosti pozice „Biblický pracovník“.

Personální rozhodnutí

 • Nástupní praxe T. Ondráčka

VČS rozhodl, že vedoucím nástupní praxe T. Ondráčka se stane kazatel P. Staš.

Hospodářská rozhodnutí

 • Fond oprav – výjimky

VČS schválil výjimku pro Sbor Cheb, který bude odvádět do fondu oprav pouze 50 % z obecně stanovené částky. Důvodem jsou vysoké platby do fondu SVJ.

 • VČS určil finanční prostředky do druhého kola grantové výzvy
 • Jedná se o vratky z roku 2017 (nevyužité prostředky)
 • Dalším zdrojem pak bude 90 000 Kč nepřidělených v prvním kole.
 • VČS přijal text pro druhého kolo grantové výzvy pro rok 2018

Obsahem výzvy bude podpora projektů, které již byly podpořeny v prvním kole a jsou zaměřeny na podporu seniorů a osob s postižením, na zajištění základní péče, asistence, aktivizace a vzdělávání vedoucí k posílení jejich soběstačnosti, zaměřené zejména na členy z řad CASD. Výzva bude vyhlášena hned poté, co budou navráceny nevyužité prostředky z loňského roku.

Zprávy a informace

Zpráva oddělení misie

 • Libotovský přestavil výsledky stavu adventismu v ČS na základě sčítání lidu.
 • Důvody, proč adventismus není v ČS rostoucí, vidí v tomto:
  • Neautentická víra
  • Skomírající sbory
  • Neutěšené vztahy
 • Odpovědí na tento stav jsou aktivity oddělení misie
  • Víkendy duchovní obnovy
  • Podpora malých skupinek na sborech
  • Program – hledání duchovních darů
  • Program – nakažlivé křesťanství

Přehled rozhodnutí a jejich plnění z konference ČS v roce 2015             

 • Čák informoval o postupu plnění rozhodnutí číslo 42. konference ČS 2015.
  • Informace budou zveřejněny jako součást výročních zpráv.
 • Libotovský informoval o postupu řešení v bodech 7 a 61.
  • Podporujeme revitalizaci sborů formou malých skupinek.

CIS (církevní informační systém)

 • Do CISu byli v prosinci zapojeni kazatelé ČS a jeho prostřednictvím nyní posílají své rozpisy kázání.
 • V průběhu 1.Q byli do CISu zapojeni také tajemníci sborů. Nyní probíhá zaškolování v práci s CISem. Tajemníci přes tento systém budou řešit statistické zprávy, seznamy činovníků sboru, informace o sboru, převody členů a žádosti o průkaz pro laické kazatele.

Rady okrsků (informace)

 • Okrskové rady se ustavily a fungují v západočeském, jihočeském, hradeckém
  a pardubickém okrsku.
 • Ústecký a liberecký okrsek jsou v procesu hledání vhodné formy.
 • Středočeský okrsek se bude setkávat pouze podle konkrétní potřeby.

Školení laických kazatelů

 • Jsme v polovině kurzu. V sobotu 10. 3. 2018 nás čeká III. blok zaměřený na homiletiku.
 • Účastní se ho více než 100 „studentů“
 • Uvažujeme o nabídce dalšího vzdělávání v rámci okrsků

Příští jednání VČS se uskuteční 3. června 2018 v 9 hodin, v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Zpráva z 12. zasedání Výboru Českého sdružení

14. 12. 2017

Dvanácté zasedání VČS zahájil M. Škrla textem z 1. Mojžíšovy, ze kterého připomněl zprávu o stvoření. V jeho jednotlivých fázích Hospodin hodnotil postupné kroky slovy: „vše, co učinil, je velmi dobré“. Takto Bůh oznámkoval i stvoření člověka s vědomím, co všechno bude následovat. Závěrem M. Škrla vyzval své posluchače, nechat se inspirovat Bohem a jeho pohledem na stvoření, nepředpokládat nemožnost porozumění, ale mít odvahu být součástí velmi dobrého, bez ohledu na to, že jsme různí.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • 25 let knižní evangelizace
 • Účast na konferenci UNITY v Londýně
 • Setkání s G. Mauerem, který nám představil švýcarský model řízení církve
 • Instalace nových kazatelů podle rozhodnutí VČS
 • Ordinace bratr Č. Šťovíček
 • Biblický týden – na přelomu července a srpna proběhl tradiční biblický týden přibližně se 170 účastníky. Hlavním řečníkem byl L. Turner s tématem Víra v podivném světě. Součástí BT byla sbírka na podporu dobrovolnických center ADRA. Výtěžek sbírky byl 30 000 Kč. Účastníci BT sloužili jako dobrovolníci v domově důchodců v Hlinsku a při dni zdraví v Poličce.
 • Vokoun, akce mládeže – prakticky, misijně zaměřený týden.
 • Letní tábory oddílů Klubu Pathfinder.
 • Výbor divize v Praze
 • Kazatelské setkání na Sázavě
 • Setkání vedoucích oddělení ČS na Sázavě
 • Setkání s kazateli pracujícími 2 až 5 let
 • Vzdělávání laických kazatelů
 • Evangelizace R. Passera v Mostě
 • Evangelizace P. Šimka na Ukrajině v Charkově

Administrativní rozhodnutí

 • Kalendář ČS na rok 2018

VČS přijal kalendář akcí a aktivit ČS na rok 2018, který je zveřejněn na webových stránkách ČS. (kalendář ČS)

 • Organizace konference ČS v roce 2019

VČS schválil harmonogram přípravy konference ČS. Pracovní část konference proběhne ve dvou nedělích, tedy 21. 4. a 5. 5. 2019. Slavnostní bohoslužba bude společná pro všechna 3 sdružení a konferenci ČSU, a to 8. 6. 2019 v Brně.

 • Grantová výzva ČS na rok 2018

Grantová komise předložila návrh rozdělení grantu na sociální projekty, který VČS přijal. S výsledky grantového řízení budou seznámeni jednotliví žadatelé. Na tyto aktivity bylo v prvním kole rozděleno 760 000 Kč.

 • Statut kaplana S. Slamky

VČS přiznal S. Slamkovi statut kaplana – duchovenského pracovníka s pověřením.

Personální rozhodnutí

 • Ordinace kazatele R. Buchtela

VČS, na základě doporučení kazatelského oddělení ČS, rozhodl ordinovat kazatele R. Buchtela.

 • Zajištění péče o sbory Česká Třebová, Choceň, Svitavy

VČS pověřil kazatele v důchodu E. Miškeje dočasnou péčí o sbory Česká Třebová, Svitavy
a Choceň  do léta 2018, a to v souvislosti s pracovní neschopností kazatele S. Vaňka.

 • Nástupní praxe T. Ondráčka

ČS přijme do nástupní kazatelské praxe studenta ATI T. Ondráčka, a to od 1. 9. 2018.

Hospodářská rozhodnutí

 • Fond oprav

VČS přijalo dokument (metodiku) týkající se fondu oprav s názvem „Vnitřní předpis ČS CASD o tvorbě fondu oprav a údržby nemovitostí a bytů.“ Součástí dokumentu je také „Směrnice o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy pro objekty a byty ČS“ a tabulka s předpisem odvodů do fondu oprav.

 • Rekonstrukce budovy sboru v Poděbradech

VČS rozhodl o rekonstrukci budovy sboru v Poděbradech. Investovaná částka nesmí přesáhnout 5,5 milionu korun.

 • Byt – Pardubice

VČS rozhodl o prodeji bytu v Pardubicích.

 • Byt – Nupaky u Prahy

VČS odsouhlasil prodej bytu ČS v Nupakách u Prahy.

 • Žádost sboru Vamberk o rekonstrukci sborového domu

VČS pověřil hospodáře ČS vedením diskuse se sborem Vamberk s cílem připravit ideový záměr realizace a zařadit případný investiční záměr do roku 2019.

 • Zpráva o nemovitostech ČS

VČS byla předložena zpráva o nemovitostech ČS a ten ji vzal na vědomí.

 • Rozpočet ČS na rok 2018

VČS přijal vyrovnaný rozpočet na rok 2018.

Příští jednání VČS se uskuteční 4. března 2017 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Zpráva z 10. zasedání Výboru Českého sdružení

16. 6. 2017

Na úvod desátého zasedání VČS otevřel bratr Mikuláš Pavlík  jedenáctou kapitolu Markova evangelia a přečetl 1-11 verš.  Ježíš vstoupil do Jeruzaléma na oslátku. Touto kapitolou se začíná poslední etapa Ježíšova života. Byť jeho poslední týden se odehrával v Jeruzalémě, denně se vracel do Lazarova domu v Bethanii. Ježíš potřeboval blízkost lidí, kteří mu rozumí v očekávání toho, co brzy mělo následovat. Ježíšův skutek, vypůjčení si oslátka, dosvědčil proroctví napsaná o něm. Nebylo cílem si přivlastnit slávu, ale zpřístupnit lidem porozumění a víru v toho, kdo byl křehký jako člověk, ale zároveň byl zaslíbeným Mesiášem.

Administrativní rozhodnutí

 • Složení grantové komise

VČS rozhodl o doplnění grantové komise a jmenoval jejího nového předsedu.

předseda komise:           Richard Vlach

členové:                            Csaba Čák, Daniel Hrdinka, Radek Špinka, Martina Hradecká, Jaroslav Hejra

 • Grantový výzva ČS 2018

VČS rozhodl o vyhlášení grantové výzvy ČS na rok 2018.  Na tuto výzvu uvolnil 850 000 Kč.

Grant ČS podpoří následující projekty:

 1. Na podporu seniorů a osob s postižením. Na zajištění základní péče, asistence, aktivizace a vzdělávání vedoucí k posílení jejich soběstačnosti.
 2. Na dobrovolnickou činnost ve prospěch seniorů a osob s postižením směřující ke zkvalitnění jejich životů.
 3. Na rozjezd nových a začínajících veřejně prospěšných projektů sociálního charakteru.
 4. Na podporu vzdělávání těch, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a znalosti s cílem zapojit se do sociálních aktivit církve (např. tlumočení neslyšícím, vedení dobrovolnických center ADRA, doprovázení umírajících a pozůstalých…).

Personální rozhodnutí

 • Ordinace – Miroslav Bísek

VČS rozhodl o ordinaci Miroslava Bíska, nyní předloží toto rozhodnutí VČSU k vyjádření.

 • Nástupní praxe – Martin Pavlík

VČS rozhodl o nástupu Martina Pavlíka do pracovního poměru a to od 1. 10. 2017  s úkolem předat svoji práci ve sboru Vinohrady respektive v aktivitách INRI road. Od 1. 1. 2018 pak nastoupí do kazatelské nástupní praxe v Praze u br. J. Lodera na jemu svěřených sborech.

Hospodářská rozhodnutí

 • Fond oprav

VČS rozhodl zřídit  fond oprav ČS a zároveň přijal  záměr, učinit potřebné kroky k tomu, aby sbory podle užívaných metrů v budovách ČS, přispívaly do tohoto fondu. 

 • Záměr vyrovnaného rozpočtu

VČS  přijal záměr do 5 let nastavit rozpočet ČS tak, aby splňoval pravidlo mezd a nákladů na zaměstnance do 50-56% desátků. Dále nachystat podmínky pro budoucí rozpočty tak, aby byly připraveny na postupné snižování plateb od státu.

Příští jednání VČS se uskuteční 8. října 2017, v 9 hodin, v KZŠMŠ Elijáš v Praze.

Zpráva z 9. zasedání Výboru Českého sdružení

10. 3. 2017

Na úvod devátého zasedání VČS otevřel bratr Peter Čík  pátou kapitolu Lukášova evangelia, kde je záznam o povolání učedníků. Řada budoucích učedníků byli spolupracovníci, kteří vše dělali společně, sdíleli svůj majetek potřebný pro rybolov. V rybolovu byli zkušení, byl jejich obživou. Povolání učedníků k následování JK předcházel zázrak spojený s lovem ryb. Tento prožitek učedníky hluboce zasáhl. Uvědomili si, že jediné, co od nich Mistr žádá, je důvěra.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • společná novoroční pastorálka v Praze za účasti kazatelů, kazatelů v důchodu, biblických pracovníků, pracovníků His Hands, global mission a kaplanů
 • setkání vedoucích oddělení
 • dvoudenní setkání vedení ČS s okrskovými kazateli
 • setkání vedení ČS a ČSU
 • grantová komise ČS
 • pracovní skupina Sociální služby
 • pracovní skupina kaplanů ČS
 • KZMŠE – stále čekáme na rozhodnutí MŠMT o střední škole
 • správní rada Společenského centra Londýnská 30
 • setkání s lidmi fungujícími v rámci INRI Road v ČS
 • návštěva ukrajinské unie předsedy ČS a ČSU
 • setkání N. Zense s představiteli ČSU, předsedy a hospodáři sdružení

Administrativní rozhodnutí

 • Individuální studium J. Libotovského a R. Hampachera

VČS rozhodl o sepsání žádosti ATI o umožnění individuálního studia J. Libotovského a R. Hampachera, které vezme v potaz jejich dosavadní studium a možnosti s ohledem na jejich práci v církvi.

Personální rozhodnutí

 • Uspořádání sborů – kazatelská místa

VČS rozhodl:

– z důvodu výrazně vyššího počtu členů, než je na jedno kazatelské místo v ČS obvyklé, zaměstnat na sborech Praha-Smíchov, Praha-Krč a Praha-Sedlec druhého kazatele

– změnit uspořádání sborů v rámci kazatelských míst následovně:

Vary a Sokolov

Cheb a Tachov

Klatovy a Domažlice

Ústí nad Labem a Děčín

Liberec-Generace víry a Rumburk

Bethany-Praha Michle, Brandýs nad Labem a Neratovice

Tábor, Benešov a Vlašim

 • Obsazení sborů (stěhování kazatelů) v roce 2017

(tučně vyznačeno kdo a kam se stěhuje)

M. Lindtner – Karlovy Vary, Sokolov

J. Mráček – Klatovy, Domažlice

M. Bísek  Tachov, Cheb

M. Jonáš – Benešov, Vlašim, Tábor

T. Duchoň – Ústí nad Labem, Děčín

M. Čančík – Liberec-Generace víry, Rumburk

S. Sílová – druhý kazatel pro sbory Praha-Smíchov, Praha -Sedlec, Praha-Krč

P. Šimek – Bethany-Praha Michle, Brandýs nad Labem, Neratovice

 • Ordinovaní kazatelé v místech, kde jsou kazatelé neordinovaní

M. Bísek – Tachov, Cheb – ordinovaný kazatel B. Zámečník

M. Jonáš – Benešov, Vlašim, Tábor – ordinovaný kazatel D. Čančík

T. Duchoň – Ústí nad Labem, Děčín – ordinovaný kazatel I. Michalec

M. Čančík – Liberec-Generace víry, Rumburk – ordinovaný kazatel V. Vurst

Příští jednání VČS se uskuteční 11. června 2017, v 9 hodin, v KZŠMŠ Elijáš v Praze.

Zpráva z 8. zasedání Výboru Českého sdružení

9. 12. 2016

VČS na úvod oslovil tajemník ČSU Peter Čík. Ve svém zamyšlení upozornil na 4 biblické příběhy o Kainovi, Abramovi, Jákobovi a Mojžíšovi, kde nacházíme Boha, který navzdory zjevným pokleskům neláme nad člověkem hůl, ale ujišťuje ho, že i přesto ho miluje a neobrátí se k němu zády.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Kazatelské shromáždění – zaměřeno na službu a povolání kazatele.
 • Setkání starších a vedoucích sborů (cca 40 účastníků) – téma bylo zaměřeno na obsah činnosti sborů a jejich potřeby ve vztahu ke kazateli a celé církvi.
 • Mimořádná konference potvrdila praxi i postoj ČS v oblasti uzavírání manželství i přístupu k rozvodům.
 • Setkání kazatelů v NP – Soňa Sílová, Marek Jonáš, Tomáš Duchoň, Roman Jonczy.
 • Setkání s vedoucími oddělení při ČS.
 • Setkání okrsků (pardubický a hradecký) – tvorba rady okrsků.
 • Grantová komise – vyhodnocení podaných žádostí o grant.
 • Ordinace bratra M. Lindtnera.
 • Na ČS proběhl audit z EUD – účetnictví je na ČS vedeno zodpovědně a přehledně.

Roční zprávy přednesené na VČS:

 • Zpráva KZŠMŠ Elijáš                                      – H.Loderová
 • Zpráva oddělení dětí, KP a DSŠ                    – R.Buchtel
 • Zpráva oddělení mládeže                                – V.Vondrášek (zastoupený J.Libotovským)
 • Zpráva oddělení KD                                         – R.Jonczy
 • Zpráva oddělení misie                                     – J.Libotovský
 • Zpráva oddělení soc. služby a diakonie        – D.Hrdinka

Roční zprávy dodané písemně:

 • Zpráva oddělení služby žen                             – A.Heczková
 • Zpráva oddělení zdraví                                     – O.Libotovská
 • Zpráva kaplanského oddělení                         – P.Zvolánek

Hospodářská rozhodnutí

 • Přidělení grantů

VČS na základě návrhu grantové komise rozhodl o přidělení finančních prostředků z grantu ČS 10 žádajícím subjektům a to v celkové výši 743 270 Kč. Celkem o grant žádalo 13 subjektů a požadované prostředky byly v celkové výši 1 230 324 Kč.

 • Návrh rozpočtu ČS na rok 2017

VČS rozhodl o přijetí navrženého rozpočtu ČS v celkové výši 51 320 000 Kč na výdajové straně a 58 925 000 Kč na příjmové straně.

 • Prodej bytu br. P. Šimkovi

VČS rozhodl o prodeji bytu ČS, v kterém bydlí rodina P. Šimka. Byt bude P. Šimkovi ml. prodán na základě tržního odhadu.

Administrativní rozhodnutí

 • Kalendář na rok 2017
  • Kalendář ČS pro rok 2017 byl sestaven na základě dílčích kalendářů vedoucích jednotlivých oddělení a vedení ČS.
  • Kalendář zohledňuje termíny stanovené ČSU.
  • Kalendář je zpřístupněn na webu ČS, kde jsou barevně odlišeny aktivity dětí, mládeže a ostatních oddělení včetně kanceláře ČS.
 • Založení sboru Protivín

VČS souhlasí s žádostí o založení sboru Protivín.

Personální rozhodnutí

 • Obsazení sborů Benešov, Tábor a Vlašim po odchodu O. Černocha

O. Černoch podal výpověď ze zaměstnání a jeho pracovní poměr bude ukončen k 31. 12. 2016. Chceme zachovat svazek tamních sborů Tábor, Benešov, Vlašim, no prozatím nemáme za O. Černocha náhradu. Proto VČS rozhodl, že do léta 2017 budou sbory Benešov a Vlašim svěřeny do péče kazateli P. Šimkovi a Tábor M. Škrlovi.

 • Biblický pracovník – Karel Bušta

VČS rozhodl zaměstnat Karla Buštu jako biblického pracovníka pro oblast Budějovicka. Jeho úkolem bude spolupracovat s místním kazatelem a zároveň se věnovat tzv. bílým místům Třeboň a Týn nad Vltavou.

 • Nástupní praxe – Kristína Čančík

VČS rozhodl o přijetí Kristíny Čančík do dvouleté nástupní praxe se zaměřením na kaplanskou službu a to od 1. 2. 2017.

Praxi bude absolvovat na sborech kazatele Pavla Šimka.

 • Ordinace – Čestmír Šťovíček

VČS rozhodl o ordinaci kazatele Čestmíra Šťovíčka.

Příští jednání VČS se uskuteční 5. března 2017, v 9 hodin, v KZŠMŠ Elijáš v Praze.

Zpráva ze 7. zasedání Výboru Českého sdružení

Sedmé zasedání VČS otevřel svým zamyšlením nad textem ze Zjevení Jana 7,1-4, tajemník ČSU Peter Čík, který položil otázku,  co znamená to, že lidé, zde zmínění, byli zapečetěni? Pečeť označovala vlastnictví.  Pečeť znamenala ochranu. Pečeť potvrzovala pravou jakost, spolehlivost. Pečeť je pozváním k nesení Božího obrazu. Pečeť je symbolem věrnosti. Kniha Zjevení nás ujišťuje o tom, že Boží lid bude zapečetěn.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • akce pořádané ČSU – koordinační porada, závěrečné zkoušky a závěrečná graduace studentů TS, SR ADRA, SR ATI, Unijní rada, Unijní výbor, SR KE, SR Nadačního fondu Život a zdraví
 • akce oddělení ČS – VytaxIS (soustředění cca 70 mladých lidí v Proseči), setkání 50 plus v Poděbradech, 2. konference žen (setkání cca 100 žen v Koutech), studentská bohoslužba v Praze
 • akce konané v průběhu letních prázdnin – Biblický týden, manželská setkání, VytaxIS; v Pathfinderu – rádcovský kurz, vůdcovský kurz 30plus (9 nových vedoucích), 15 letních táborů
 • akce sborů – Polička (90. výročí založení sboru), akce MGC
 • setkání s vedoucími oddělení – v září se uskutečnilo setkání se všemi vedoucími oddělení při ČS.
 • setkání v rámci oddělení Sociální služby – v září proběhlo setkání pracovní skupiny, dále pak jednání ohledně toho, jak postupovat v práci s lidmi ze speciálními potřebami
 • setkání kazatelů se staršími a vedoucími sborů – v Sedlčanech, ve Štětkovicích, v Benešově, v Příbrami a ve Vlašimi
 • pastorálky v ČS – v červnu proběhly pastorálky všech okrsků, v září pak všechny kromě pražské a středočeská pastorálka se konala pravděpodobně naposled
 • setkání okrsků Pardubického a Hradeckého
 • návštěva věznice Valdice – setkání s ředitelem věznice a seznámení se s prací našeho kaplana P. Zvolánka (jeho práce je zde vysoce hodnocena)
 • loučení a instalace kazatelů a následné přestěhování – Harastejovi (Kroměříž), Martaskovi (Kladno), Adameovi (Č. Budějovice), Lancovi (Mladá Boleslav), Vasilkovi (Pradubice), Vurstovi (Praha), Nehybovi (v rámci Poděbrad), T. Špác (Hronov) a O. Černoch (Benešov)
 • zemřel bratr Josef Doubravský, bývalý kazatel Českého sdružení – jeho pohřbu ve Švýcarsku se za ČS a ČSU zúčastnil L. Svrček
 • výměna sekretářek na ČS – k 30. 6. odešla Marta Kysilková do důchodu, od 1.7. na její místo nastoupila Andrea Poláková
 • Biblický týden 2016
  • počet účastníků cca 170 (v sobotu cca 250)
  • původní řečník (L. Turner) se týden před začátkem BT ze své účasti ze zdravotních důvodů omluvil
  • náhradní program: plánované téma se zachovalo a oslovilo se 5 řečníků (M. Balcar, D. Novák, V. Chán, M. Žalud a O. Svoboda), kteří toto téma zpracovali každý ze svého úhlu pohledu
  • sobotní bohoslužby vedli V. Vurst a M. Pavlík, ranní pobožnosti vedl J. Libotovský
  • pozitivně bylo hodnoceno zapojení účastníků BT do dobrovolnického programu v Domově s pečovatelskou službou Holice a také na tzv. Dni zdraví pro Skuteč (obou akcí se účastnilo cca 40 účastníků BT)
  • v rámci jednoho z večerních programů se promítal film Daleko za sluncem – o práci Aleše Bárty a jeho týmu v nemocnici Itibo v Keni (projekt ADRY); promítaní se zúčastnili také režisérka O. Špátová a A. Bárta; v sobotu pak proběhla sbírka na tento projekt (vybralo se přes 40 000 Kč, vedení ČS celou částku dorovnalo na 50 000 Kč)
  • poděkování patří celému přípravnému týmu BT
 • KZŠMŠ Elijáš
  • rozloučení s devátou třídou, posezení s učiteli
  • návštěva primátorky hlavního města Prahy paní Krnáčové
  • podání žádosti ohledně střední školy na magistrát
  • září začátek školního roku, první třída má 18 žáků
  • celkový počet žáků je 187, z toho 32 v individuálním studijním programu, 9 v zahraničí, 37 jsou žáčci Mateřské školy
 • ATI – bylo zahájeno dálkové studium, v prvním ročníku studuje 14 studentů z ČS ( J. Barták, T. Bojda, K. Bušta, E. Dunn, P. Eder, P. Farkač, O. Chán, J. Chmel, J. Kubík, T. Kubík, M. Mareš, T. Ondráček, P. Ondrušek a D. Stehlík)
 • setkání s vedením Petrklíče, náplní setkání bylo informování o fungování projektu
 • vedení Českého sdružení se zúčastnilo supervize, kterou vedl PhDr. Jiří Tošner z Hestie
 • oblast misie ČS
  • na několika sborech a ve dvou věznicích proběhli další přednášky K. Novaka
  • zajímavým fenoménem je stolečková evangelizace
  • na sborech se průběžně realizují víkendy duchovní obnovy
  • ve Vimperku se uskutečnil misijní tábor organizovaný misijní skupinou Michael
  • kniha Přišel, zemřel, zvítězil je pro misijní účely k dispozici na ČS

Administrativní rozhodnutí

 • Aktuální postoj VČS k bodům, které ČS předložilo na mimořádnou konferenci ČSU

VČS zaujímá postoj, aby usnesení VČSU k uzavírání církevních sňatků (z 22. 9. 2013) zůstalo nadále v platnosti v nezměněné podobě.

 • Návrhy sboru Č. Budějovice na úpravy Církevního řádu

VČS přijal a podpořil návrh týkající se uzavírání církevních sňatků. Tento návrh bude předložen konferenci ČSU.

 • Založení sboru při ČS

V souvislosti s rozpuštěním sboru Sázava vyvstala potřeba založit sbor při sdružení, do kterého mohou být po nezbytnou dobu převedeni členové sboru Sázava, kteří na výzvu převést si své členství do jiného sboru nereagují, nebo své členství zatím nepřevedli. Pro tento a podobné případy VČS založil sbor při sdružení.

 • Restrukturalizace okrsků

Na základě rozhodnutí konference ČS z roku 2015 a po široké diskusi s kazateli a sbory, VČS změnil stávající model 5 okrsků na následujících 7 okrsků: Západočeský, Jihočeský, Pardubický, Královehradecký, Liberecký, Ústecký a Středočeský (včetně Prahy).

 • Založení okrskových rad

V souladu s rozhodnutím konference ČS 2015 VČS přijal návrh, aby rada okrsku byla složena z: okrskového kazatele, vedoucího okrskové rady (laika nebo kazatele), kazatelů daného okrsku, starších a vedoucích sborů a skupin daného okrsku, koordinátorů jednotlivých oblastí práce v církvi podle místních potřeb (děti a Pathfinder, mládež, KD, misie atd.), místně příslušného člena VČS (zástupce rady okrsku ve VČS), stálých hostů, kteří jsou dalšími zaměstnanci církve (bibličtí pracovníci, His Hands, INRI road apod.) a dále kazatelů v důchodu, kteří jsou VČS pověřeni ke službě v rámci okrsku.

Z tohoto rozhodnutí plyne i následující zadání pro okrskové kazatele

stávající okrskoví kazatelé zajistí vznik okrskových rad na svém území a budou zde nadále působit v rovině pastorační

okrskoví kazatelé budou řídit pracovní porady kazatelů (pastorálky), které se budou scházet na 4 místech (tak jako doposud, s rozdílem Prahy a Středních Čech, které se spojí)

 • Základní obsah činnosti okrskových rad

VČS zároveň definoval základní obsah činnosti okrskových rad a to následovně:

koordinace oddělení v rámci okrsku (spolupráce v této oblasti – sdílení schopností, synergie)

vzdělávání laiků / laických kazatelů

společná setkávání sborů v rámci okrsku

formulování postojů k otázkám v církvi (diskutování postojů pro VČS)

Personální rozhodnutí

 • Projektový pracovník v rámci projektu INRI road

VČS rozhodl o pracovním úvazku pro Martina Pavlíka, který by se ve své práci na území Prahy zaměřil na středoškolskou mládež, která se vytrácí z našich sborů. Martin Pavlík by byl odpovědný studentskému kazateli J. Dvořákovi.

 • Správce nemovitostí ČS

VČS rozhodl o přijetí do pracovního poměru  M. Mareše jako správce nemovitostí ČS.

Hospodářská rozhodnutí

 • Vyhlášení grantu ČS

VČS vyhlásil v rámci ČS grantovou výzvu z Fondu podpory sociálních projektů. Projekty musí být zaměřeny na jednu z následujících priorit:

podporu seniorů a osob s postižením, jejich aktivizaci a vzdělávání; na dobrovolnickou činnost ve prospěch seniorů a osob s postižením vedoucí ke zkvalitnění jejich životů

na rozjezd nových a začínajících veřejně prospěšných projektů

na podporu vzdělávání těch, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a znalosti s cílem zapojit se do sociálních aktivit církve (např. tlumočení neslyšícím, vedení dobrovolnických center ADRA, doprovázení umírajících a pozůstalých…)

VČS do  této grantové výzvy pro rok 2017 vložil částku 800 000 Kč.

Příští jednání VČS se uskuteční 4. prosince 2016, od 9. hodiny, na KZŠMŠ Elijáš v Praze.

Zpráva z 6. zasedání Výboru Českého sdružení

Hospodář ČSU M. Škrla, na úvod šestého zasedání VČS, na základě textu z 1 Moj 2,15-25, představil koncept církve jako prostředí, které názorového protivníka nechápe negativně. Je-li v našem vztahu Hospodin, není moudré bojovat proti protivníkům, ale budovat s nimi důvěru a spolupráci. Napětí nemusí být negativní, ale může být prostorem pro tříbení názorů a postojů, zdrojem energie pro naše poslání.

Přehled činnosti ČS od minulého setkání VČS

 • Na Biblický týden se přihlásilo okolo 170 lidí. Kapacita BT je tedy téměř naplněna.
 • V Praze ve strašnické modlitebně proběhla sobota neslyšících.
 • Českou republiku navštívil S. Sigg – vedoucí oddělení dětí a mládeže EUD a to kvůli připravovanému camporee 2019.
 • Proběhlo setkání starších a vedoucích sborů ve Východních Čechách. V těchto krajích již začali pracovat v rámci nově navržených okrsků.
 • V Benešově byl založen sbor.
 • S pražským studentským pastorem J. Dvořákem jsme diskutovali činnost, kterou pod hlavičkou INRI road vyvíjí. Nabízených pořadů a aktivit se účastní řada mladých lidí, kteří se v minulosti vytratili z našich sborů.
 • Proběhlo setkání kaplanů, které se věnovalo nastavení této specifické práce.
 • Více než 230 účastníků měla Robinzonáda, víkendové setkání pro děti, která letos proběhla u vodní plochy Rozkoš ve Východních Čechách.
 • KMŠZŠ Eliáš se chystá na loučení s prvními deváťáky. Do první třídy pak bylo přijato 18 dětí, ačkoli zájem byl mnohem větší.
 • Adame, S. Lanc, K. Vasilek, Z. Martásek, E. Miškej, J. Hrdinka, P. Šimek se loučí se svými sbory a na nová místa se stěhují Adameovi, Lancovi, Vasilkovi, Martáskovi, T. Špác, O. Černoch a uvítán bude také M. Čančík s rodinou.
 • V Praze v prostorách sboru Bethany se setkali kazatelské páry, kteří jsou již v důchodu.
 • Na ATI bylo z ČS přijato 12 lidí.

Administrativní rozhodnutí

 • VČS přijal obsah smlouvy o spolupráci mezi ČS CASD a z.s. Petrklíč. Zároveň pověřil předsedu ČS V. Vursta, aby tuto smlouvu podepsal.
 • Sbor České Budějovice předložil návrh na úpravu církevního řádu. Návrh se týká zejména rozporu mezi sborovou praxí a církevním řádem respektive tématy týkajícími se manželské smlouvy. Protože si návrh vyžaduje dostatečný čas na promyslení souvislostí a není nutné dospět k rozhodnutí ihned, posunuli jsme tento bod na příští zasedání VČS.

Personální rozhodnutí

 • VČS rozhodl o zaměstnání J. Chmela na pozici biblického pracovníka, který bude pracovat na benešovsku, vlašimsku a táborsku.
 • Rozhodnutí o druhém roku nástupní praxe začínajících kazatelů.
  • T. Duchoň – druhý rok nástupní praxe u K. Vasilka (na Pardubicku)
  • M. Jonáš – druhý rok nástupní praxe u P. Adameho (na Českobudějovicku)
  • S. Sílová – druhý rok nástupní praxe u J. Cepla (v Praze)
  • R. Jonczy – druhý rok nástupní praxe u I. Michalce (na Litoměřicku) a v Ústecké nemocnici.
 • Ordinovaným kazatelem pro sbory Hronov, Náchod, Č. Kostelec (T. Špác) je kazatel P. Staš.
 • Ordinovaným kazatelem pro sbory Brandýs nad Labem a Neratovice (M. Čančík) je kazatel E. Miškej.
 • Ordinovaným kazatelem pro sbory Benešov, Tábor, Vlašim (O. Černoch) je kazatel P. Šimek.
 • Ve sboru Generace víry – Liberec je nově zodpovědným kazatelem vedoucí oddělení evangelizace J. Libotovský a to na jeden rok (do červnového VČS v roce 2017) Současně byl zodpovědností ordinovaného kazatele pověřen D. Čančík.

Hospodářské rozhodnutí

 • VČSU předložil VČS návrh na vyrovnání nemovitého majetku v Praze.

VČS přijal toto vyrovnání nemovitého majetku.

Ze strany ČSU se jedná 4 byty + kanceláře AWR.

Ze strany ČS nemovitosti Lhotka + jednoho bytu.

Tímto krokem jsou uzavřeny všechny historické majetkové transakce mezi ČS a ČSU.

 • VČS rozhodl o realizaci rekonstrukce podlah v bytě pro kazatele v Českých Budějovicích.
 • VČS přijal předloženou uzávěrku hospodaření ČS za rok 2015.

Zpráva z 5. zasedání Výboru Českého sdružení

Praha 10. dubna 2016

Světlo, které je na počátku stvoření světa. Světlo, ke kterému Ježíš přirovnává své následovníky, se stalo základem oslovení z Božího slova z úst předsedy ČSU bratra Mikuláše Pavlíka, který byl hostem pátého zasedání VČS. Velkým tématem tohoto VČS byla sociální služba. Zástupci programu 3S, který je realizován zapsaným spolkem Petrklíč, bratr Jan Vojvodík a sestra Simona Kaňoková, představili členům výboru obsah tohoto projektu a otevřeli prostor k diskusi a otázkám týkajícím se této inovativní cesty (služby) seniorům a handicapovaným nejen v naší církvi. V programu VČS byly také zprávy z oddělení misie a oddělení sociální služby a diakonie.  Kromě tohoto programu byla učiněna i další rozhodnutí.

Hospodářské rozhodnutí

 • Sbor Praha – Sedlec a MK Rybička

Ve dnech 22.-25. 2. 2016 VČS na základě předložených podkladů a zajištěného financování elektronicky rozhodl, že zakoupí prostory v Praze – Suchdole pro sbor Praha – Sedlec a MK Rybička.

Nákup prostor však podmínil předchozí rekolaudací. Postoj sousedů však rekolaudaci zablokoval. ČS z toho důvodů tento prostor pořizovat nebude.

Administrativní rozhodnutí

 • VČS rozhodl navrhnout bratra Jiřího Kouna k ordinaci.
 • VČS rozhodl navrhnout bratra Martina Lindtnera k ordinaci.
 • VČS rozhodl o uzavření partnerství mezi ČS CASD a z.s. Petrklíč. Toto partnerství bude vyjádřeno smlouvou mezi těmito subjekty.
 • VČS pověřil ke kaplanské službě ve věznici Světlá nad Sázavou bratra Aleše Kociána.

Personální rozhodnutí

 • VČS jmenoval vedoucí oddělení služby žen ČS sestru Alenu Heczkovou.
 • Dále rozhodl o podání žádosti v projektu HisHands pro sestru Janu Polehna.

Zpráva ze 4. zasedání Výboru Českého sdružení

Šestého prosince se již po třetí sešel VČS, jehož hostem byl tentokrát předseda ČSU, který hned v úvodu otevřel Boží slovo.
Ukázal z 13 kapitoly Matoušova evangelia, že pro Boha je každý člověk velmi důležitý. Bůh je ten kdo trvale odpovídá na každý opravdový zájem člověka.

Hospodářská rozhodnutí

 • Vyrovnání mezi ČS a ČSU
  VČSU předložil návrh záměru  směny bytů v majetku ČSU, které využívají zaměstnanci ČS, a patra, které využívá AWR, za budovu v Praze na Lhotce. Tento návrh VČS přijal. Směna bude realizována na základě oficiálního odhadu, tak aby byla pro obě církevní složky spravedlivá.
 • Rozpočet ČS 2016
  VČS schválil rozpočet  ČS na rok 2016 včetně položkových rozpočtů jednotlivých oddělení.

Administrativní rozhodnutí

 • Rozhodnutí grantové komise
  Grantová komise navrhla rozdělit stanovenou částku 800.000 Kč mezi 8 projektů z 12, které podaly žádost. VČS předložený návrh přijal. Z grantu budou tedy čerpat: Česká Lípa – ADRA o.p.s., České Budějovice – ADRA o.p.s., Chomutov – ADRA o.p.s., sbor Česká Třebová, Ledeč nad Sázavou – Posálios o.s., Liberec – Centrum Generace o.p.s., sbor Praha Smíchov a sbor Sokolov.
 • Kalendář akcí ČS 2016
  VČS přijal návrh kalendáře ČS, včetně kalendářů jednotlivých oddělení.
  Kalendář najdete v sekci „kalendáře“ na webu ČS.
 •  Pověření pro R. Homolu pro kaplanskou službu v nemocnici.
  VČS se rozhodl  odložit tento bod až po nastavení podmínek a pravidel pro kaplanskou službu na úrovni ČSU. Ty by měly být známy na jaře 2016.

Personální rozhodnutí

 • J. Matoušek – zodpovědný kazatel sboru Horizont
  VČS jmenoval J. Matouška zodpovědným kazatelem sboru Horizont.
 • Ordinovaný kazatel pro sbor Horizont
  VČS jmenoval Z. Jonczyho  jako ordinovaného kazatele sboru Horizont.
 • Ordinovaný kazatel pro sbory P. Nehyby
  VČS jmenoval L. Svrčka jako ordinovaného kazatele sborů, za které zodpovídá P. Nehyba, tedy sborů Poděbrady a Kolín.
 • Nová sekretářka ČS
  VČS přijal záměr zaměstnat po odchodu s. M. Kysilkové do důchodu sestru A. Polákovou.

Na Výboru Českého sdružení dále zazněly zprávy z ČSU, zpráva předsedy ČS a Výroční zpráva KZŠMŠ Eliáš. Po té byla diskutována praktická realizace projektu okrskových rad. Součástí byla informace o možných změnách v obsazení sborů. O tomto bodě však bude VČS rozhodovat až na svém lednovém zasedání.

Zpráva ze 3. zasedání Výboru Českého sdružení

Šestého prosince se již po třetí sešel VČS, jehož hostem byl tentokrát předseda ČSU, který hned v úvodu otevřel Boží slovo.
Ukázal z 13 kapitoly Matoušova evangelia, že pro Boha je každý člověk velmi důležitý. Bůh je ten kdo trvale odpovídá na každý opravdový zájem člověka.

Hospodářská rozhodnutí

 • Vyrovnání mezi ČS a ČSU
  VČSU předložil návrh záměru  směny bytů v majetku ČSU, které využívají zaměstnanci ČS, a patra, které využívá AWR, za budovu v Praze na Lhotce. Tento návrh VČS přijal. Směna bude realizována na základě oficiálního odhadu, tak aby byla pro obě církevní složky spravedlivá.
 • Rozpočet ČS 2016
  VČS schválil rozpočet  ČS na rok 2016 včetně položkových rozpočtů jednotlivých oddělení.

Administrativní rozhodnutí

 • Rozhodnutí grantové komise
  Grantová komise navrhla rozdělit stanovenou částku 800.000 Kč mezi 8 projektů z 12, které podaly žádost. VČS předložený návrh přijal. Z grantu budou tedy čerpat: Česká Lípa – ADRA o.p.s., České Budějovice – ADRA o.p.s., Chomutov – ADRA o.p.s., sbor Česká Třebová, Ledeč nad Sázavou – Posálios o.s., Liberec – Centrum Generace o.p.s., sbor Praha Smíchov a sbor Sokolov.
 • Kalendář akcí ČS 2016
  VČS přijal návrh kalendáře ČS, včetně kalendářů jednotlivých oddělení.
  Kalendář najdete v sekci „kalendáře“ na webu ČS.
 •  Pověření pro R. Homolu pro kaplanskou službu v nemocnici.
  VČS se rozhodl  odložit tento bod až po nastavení podmínek a pravidel pro kaplanskou službu na úrovni ČSU. Ty by měly být známy na jaře 2016.

Personální rozhodnutí

 • J. Matoušek – zodpovědný kazatel sboru Horizont
  VČS jmenoval J. Matouška zodpovědným kazatelem sboru Horizont.
 • Ordinovaný kazatel pro sbor Horizont
  VČS jmenoval Z. Jonczyho  jako ordinovaného kazatele sboru Horizont.
 • Ordinovaný kazatel pro sbory P. Nehyby
  VČS jmenoval L. Svrčka jako ordinovaného kazatele sborů, za které zodpovídá P. Nehyba, tedy sborů Poděbrady a Kolín.
 • Nová sekretářka ČS
  VČS přijal záměr zaměstnat po odchodu s. M. Kysilkové do důchodu sestru A. Polákovou.

Na Výboru Českého sdružení dále zazněly zprávy z ČSU, zpráva předsedy ČS a Výroční zpráva KZŠMŠ Eliáš. Po té byla diskutována praktická realizace projektu okrskových rad. Součástí byla informace o možných změnách v obsazení sborů. O tomto bodě však bude VČS rozhodovat až na svém lednovém zasedání.

Zpráva ze 2. zasedání Výboru Českého sdružení

Začátkem října se Výbor Českého sdružení sešel podruhé. Nejprve se nechal oslovit zástupcem ČSU Markem Škrlou. Následně prodiskutoval a učinil řadu níže popsaných rozhodnutí.

Zamyšlení z Božího slova

Není možné předpokládat, že v církvi budeme mít všichni stejný názor. Jak si poradit s tím, že bychom i v církvi potkávali nepřátele? Ježíš o nepřátelích řekl, že se za ně máme modlit a milovat je (Matouš 5, 43-48). Je tedy normální mít přátele i nepřátele. Křesťan však má mít ke svým nepřátelům postoj popsaný ve zmíněném verši. Tento přístup pak proměňuje a obohacuje naše vztahy i činnost.

V mezidobí (9.6. 2015) VČS elektronicky rozhodl takto

 • Bratr Roman Jonczy bude přijat do nástupní praxe u kazatele Ivana Michalce. Nástupní praxe bude zaměřena na kaplanskou službu v nemocnicích. Proto bude částečně probíhat v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
 • Bratr Tomáš Duchoň bude přijat do nástupní praxe u kazatele Stanislava Lance.

Vize oddělení ČS se zvláštním důrazem

Výbor Českého sdružení po diskusi přijal předložené čtyřleté vize následujících oddělení

 • Vize oddělení dětí – KP a DSŠ
 • Vize oddělení mládeže
 • Vize oddělení KD
 • Vize oddělení misie

Administrativní rozhodnutí

 • Okrskový kazatel pro jihozápadní okrsek – Mikuláš Stehlík
 • Okrskový kazatel pro středočeský okrsek – Petr Harastej
 • Vedoucí Křesťanského domova Radomír Jonczy bude pro ČS zaměstnán na 0,3 úvazku

Jmenování vedoucích oddělení

 • Oddělení zdraví – Olga Libotovská
 • Oddělení komunikace – David Čančík
 • Oddělení kaplanství (nově vytvořeno) – Pavel Zvolánek
 • Oddělení sociální služby a diakonie – Daniel Hrdinka
 • Oddělení žen – Prozatím neobsazeno
 • Oddělení sobotní školy – Nebudeme obsazovat

Správní rada KZŠMŠ Elijáš

Správní rada KZŠMŠ bude ve složení:

Čík, M. Pařík, R. Passer, J. Heczko, H. Loderová, V. Vurst, Cs. Čák, L. Landsfeld, D. Čančík

Stálý host: M. Čančík

Výzva grantu na sociální projekty

VČS rozhodl o vypsání grantu, který bude zaměřen na projekty zaměřené pro seniory, nebo na nově založené projekty, které ještě nemají historii, proto se nemohou ucházet o financování z jiných zdrojů..

Na tento grant (výzvu) poskytujeme částku 800 000 Kč.

Grantová komise

Grantová komise pro rok 2015/2016 bude pracovat ve složení D. Hrdinka, P. Kafka, R. Špinka, M. Zdražilová, Cs. Čák, R. Vlach.

Personální rozhodnutí

 • Ordinovaný kazatel pro sbory svěřené J. Mráčkovi (Klatovy, Domažlice, Tachov)Této zodpovědnosti se ujme kazatel Mikuláš Stehlík.
 • Kazatel sboru Sázava

  Vít Vurst byl pověřen jako kazatel sboru Sázava.

Hospodářská rozhodnutí

 • VČS rozhodl o zřízení Stavební a investiční komise ČS
 • Rozhodnutí o rekonstrukci (stavbě) modliteben – Pardubice, Poděbrady, Praha – Smíchov bude učiněno až na základě podkladu předložených nově vytvořenou komisí.

Zpráva z 1. zasedání Výboru Českého sdružení

První výbor Českého sdružení se konal v Praze na Lhotce dne 10. května 2015. Po vzájemném představení se oslovil přítomné tajemník ČSU Peter Čík. Připomněl Eliášovo setkání se s Bohem v tichém a jemném hlase. Připomněl Ježíšova slova, v nichž se sám představuje jako tichý, i jeho blahoslavenství tichých, kteří dostanou zemi za dědictví. Tichost není ušláplost a pasivita, ale mírnost a laskavost, která na rozdíl od agresivity a násilí vede k trvalému získání „země“. Dal tak vzor novému VČS, aby takto v následujících čtyřech letech postupoval.

VČS se na svém prvním zasedání věnoval neodkladným překladům kazatelů a také jmenováním Rady školské právnické osoby. Tedy bodům, které přímo vyplynuly z konference ČS. Zároveň deklaroval snahu na příště připravit ucelený přehled a koncepci další práce v ČS.

Nejdůležitější informace a rozhodnutí:

VČS zvolil vedoucí čtyř oddělení s důrazem církve.

 • Misie:​​​​ Jan Libotovský (0,8 úvazku při sboru Plzeň Klíč)​​
 • Oddělení dětí (KP) + DSŠ:​ Roman Buchtel (na plný úvazek)​​
 • Oddělení mládeže:​​ Václav Vondrášek (při sborech v Plzni a Rokycanech)
 • KD:​​​​ Radomír Jonczy

Volba posledního člena VČS

Na základě základního smyslu církve církve, kterým je misie, VČS doplnil své řady o vedoucího oddělení misie. Tedy o Jana Libotovského, který byl pověřen jeho vedením.

Pověření vedoucích ostatních oddělení

VČS prodloužil mandát vedoucím ostatních oddělení do příštího setkání (tedy do 4. 10. 2015)

 • Vedoucí oddělení zdraví: ​​​J. Krynská
 • Vedoucí oddělení diakonie a sociální služby: ​D. Hrdinka​
 • Vedoucí oddělení žen:​​​​ P. Šustková​
 • Vedoucí oddělení sobotní školy:​​ O. Svoboda (který zastoupí J. Tomáška)

Vedoucí oddělení z titulu své funkce

 • Vedoucí kazatelského oddělení:​​​ V. Vurst
 • Vedoucí křesťanského správcovství:​​ Cs. Čák

Obsazení sborů v důsledku změn po konferenci ČS

 • Poděbrady, Kolín:​​​​ P. Nehyba (nejpozději od 1. 11.) ​​​​​​​do té doby V. Vurst
 • Turnov, Jičín, Železný Brod: ​​​E. Miškej (na jeden rok)​
 • Tábor, Jindřichův Hradec:​​​ J. Hrdinka (na jeden rok)​
 • Vamberk, Dobruška, Jablonné:​​​ V. Chán​
 • České Budějovice, Vyšší Brod, Český Krumlov: ​Z. Martasek

Umístění kazatelů v nástupní praxi

 • Marek Jonáš:​​​ České Budějovice (u Z. Martaska) ​první rok​​
 • Robert Ichman:​​​ Hradec Králové (u P. Staše)​​ první rok
  ​​
 • Soňa Sílová:​​​ Praha – Smíchov (u J. Cepla)​​ první rok
  ​​
 • Tomáš Špác:​​​ Kladno​(u P. Harasteje)​​​ druhý rok
  ​​​
 • Anna Majtán-Černáková: ​Praha – Bethany (u P. Šimka)​​ druhý rok

Jmenování vysvěcených kazatelů pro místa obsazená nevysvěceným kazatelem

 • ​Poděbrady, Kolín:​​​​ V. Vurst (do 31. 12. 2015)
 • Trutnov, Vrchlabí, Úpice, Dvůr Králové n. L.: ​P. Adame​
 • Ústí nad Labem, Děčín: ​​​​Z. Jonczy​

Rada školské právnické osoby + Školská rada

VČS jmenoval novou RŠPO ve složení L. Landsfeld, V. Vurst, Cs. Čák, D. Čančík.​VČS jmenuje jako zástupce zřizovatele do Školské rady D. Čančíka.