České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Fond podpory

 1. Záměrem ČS CASD je v roce 2021 finančně podpořit:

Stávající a nové projekty zaměřené:

 • Na pomoc seniorům a osobám s postižením. Na zajištění základní péče, asistence a aktivizace vedoucí k posílení jejich soběstačnosti.
 • Na dobrovolnickou činnost ve prospěch sociálně potřebných osob směřující ke zkvalitnění jejich životů.
 • Na podporu sociálně znevýhodněných osob a osob ze sociálně patologického prostředí s cílem zapojit je do vlastního řešení jejich situace.

 

 1. Lhůta a způsob podání žádostí
 • Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 30. 10. 2020 (rozhoduje datum odeslání). E-mailová adresa pro zaslání vyplněných žádostí, včetně všech příloh, je: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz. Přijetí žádosti o grant bude potvrzeno e-mailovou zprávou.
 • Formulář žádosti o grant je ke stažení na konci této stránky. Povinnou přílohou žádosti o grant je podrobný rozpis nákladů, který je ke stažení také na konci této stránky.

 

 1. Požadavky na formální náležitosti žádostí a kritéria pro hodnocení

Všechny potřebné informace jsou uvedeny v Metodice Fondu podpory sociálních projektů ČS CASD.

 

 1. Termín a způsob oznámení výsledků grantového řízení
 • Podané žádosti budou poskytnuty grantové komisi k prostudování a posouzení. Grantová komise se sejde v druhé pol. listopadu a navrhne Výboru ČS, které projekty podpořit i konkrétní výši příspěvků. Výbor na nejbližším zasedání 6. 12. 2020 návrh komise projedná a rozhodne.
 • Do čtrnácti dnů po schválení grantů Výborem ČS CASD budou výsledky grantového řízení zveřejněny na webových stránkách ČS CASD a žadatelé, kterým bylo přidělení grantu schváleno, budou e-mailem vyzváni k podpisu smluv.

 

 1. Možnost konzultací

Informace, konzultace a pomoc s tvorbou projektu a vyplněním žádosti o grant poskytuje
Mgr. Daniel Hrdinka, tel. 776 085 654, e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz

 

Možnost projekt osobně konzultovat a sdílet i se zástupci jiných projektů bude v rámci Setkání sociálních aktivit v neděli 18. října 2020 v Praze Sedleci.

Ke stažení:

Výzva

Metodika

Rozpis nákladů

Žádost

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2015

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2016

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2017

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2018

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2018 – II. kolo

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2019

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2020