České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Fond podpory

V roce 2018 budou podpořeny:

Projekty realizované na území ČS CASD zaměřené:

  1. Na podporu seniorů a osob s postižením. Na zajištění základní péče, asistence, aktivizace a vzdělávání vedoucí k posílení jejich soběstačnosti.
  2. Na dobrovolnickou činnost ve prospěch seniorů a osob s postižením směřující ke zkvalitnění jejich životů.
  3. Na rozjezd nových a začínajících veřejně prospěšných projektů sociálního charakteru.
  4. Na podporu vzdělávání těch, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a znalosti s cílem zapojit se do sociálních aktivit církve (např. tlumočení neslyšícím, vedení dobrovolnických center ADRA, doprovázení umírajících a pozůstalých…).

Lhůta a způsob podání žádostí

  1. Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 6. 11. 2017 (rozhoduje datum odeslání). E-mailová adresa pro zaslání vyplněných žádostí, včetně všech příloh, je: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz. Přijetí žádosti o grant bude potvrzeno e-mailovou zprávou.
  2. Formulář žádosti o grant je ke stažení zde. Povinnou přílohou žádosti o grant je podrobný rozpis nákladů, který je ke stažení zde.

Požadavky na formální náležitosti žádostí a kritéria pro hodnocení

Všechny potřebné informace jsou uvedeny v Metodice Fondu podpory sociálních projektů ČS CASD, která je ke stažení zde.

Termín a způsob oznámení výsledků grantového řízení

  1. Podané žádosti budou poskytnuty grantové komisi k prostudování a posouzení. Grantová komise se sejde 23. 11. 2017 a dohodne se na přijetí žádostí a na výši příspěvků. Návrh předloží Výboru ČS CASD. Výbor na nejbližším zasedání rozhodne o výši jednotlivých příspěvků.
  2. Do patnácti dnů po schválení grantů Výborem ČS CASD budou výsledky grantového řízení zveřejněny na webových stránkách ČS CASD a žadatelé, kterým bylo přidělení grantu schváleno, budou e-mailem vyzváni k podpisu smluv.

Možnost konzultací

Informace, konzultace a pomoc s tvorbou projektu a vyplněním žádosti o grant poskytuje
Mgr. Daniel Hrdinka, tel. 776 085 654, e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz

Ke stažení:

Výzva

Metodika

Rozpis nákladů

Žádost

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2015

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2016

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2017

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2018

Výsledky grantového řízení Českého sdružení na rok 2018 – II. kolo