Zpráva z 25. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 1. října 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.   

Online rozhodnutí v mezidobí

 • Založení ukrajinského sboru v České Třebové 

VČS souhlasí s žádostí o zahájení procesu založení sboru ukrajinského společenství v České Třebové.

 • Střecha na budově ČS v Českých Budějovicích 

VČS schválil výměnu střešní krytiny na domovní části modlitebny v Českých Budějovicích.

Personální rozhodnutí

 • SafePoint – hodnocení projektu

Na základě předložené zprávy a osobního svědectví konstatujeme, že projekt SafePoint odpovídá původnímu záměru a hodnotíme jej jako velmi dobrý. Vnímáme, že se mu daří oslovovat lidi ze sekulární společnosti a jedná se o dynamické a rostoucí společenství. VČS proto rozhodl i nadále pokračovat v projektu SafePoint s tím, že jeho činnost opět vyhodnotí VČS v horizontu jednoho roku.

 • Reakce na upozornění ve vztahu k tématům spojených s LGBTQ+

V církvi, stejně jako ve společnosti, probíhá již delší dobu diskuze týkající se vztahu ke komunitě LGBTQ+. Respektujeme postoj celosvětové církve, který je vyjádřen v prohlášení GK ohledně homosexuality a stejnopohlavního manželství, a vítáme prohlášení VČSU ze dne 24. 9. 2023. Uvědomujeme si, že se jedná o citlivou záležitost týkající se intimní sféry lidského života a jejího vyjádření navenek, záležitost týkající se etických i právních otázek, našeho chápání Boží vůle a biblického poselství. Apelujeme na všechny členy sborů v Českém sdružení, aby vedli kultivovaný dialog s respektem k lidem, kterých se tato oblast bytostně dotýká a také k těm, které jejich chápání evangelia vede k zastávání odlišných postojů. Ve stejném duchu se těmto tématům budeme věnovat na kazatelských shromážděních ČS i podpoříme podobný záměr na kazatelském ČSU. 

 • Pavel Eder, žádost o jiné zařazení

Na základě dopisu Pavla Edera, se kterým se VČS ztotožňuje, VČS přijal rezignaci P. Edera na pozici kazatele z osobních důvodů. Zodpovědným kazatelem za skupinu SafePoint byl pověřen Vít Vurst. Zároveň VČS přeřadil Pavla Edera na pozici projektového pracovníka pro SafePoint.

 • Ordinace / rozšířené pověření – Daniel a Petra Hrdinkovi

Na základě doporučení kazatelského výboru ČS CASD se výbor ČS rozhodl ordinovat kazatele Daniela Hrdinku k plné kazatelské službě a zároveň se rozhodl udělit rozšířené povolení ke kazatelské službě kazatelce Petře Hrdinkové.

 • Martin Sieja – projekt biblické práce na Teplicku a Mostecku

VČS schválil předložený projekt biblické práce na Teplicku a Mostecku. Současně rozhodl o změně zařazení Martina Sieji, který se od 1. 11. 2023 stane biblickým pracovníkem na Teplicku a Mostecku.

 • Matěj Lavička

VČS schválil předložený projekt práce pod oddělením mládeže. Současně rozhodl o úvazku 0,4 pro Matěje Lavičku v roli projektového pracovníka v oblasti oddělení mládeže v Podkrkonoší.

 • Starší sboru pro Praha – Krč (S. Sílová)

VČS souhlasí, aby Sona Sílová vykonávala roli starší sboru i ve sboru Praha-Krč, kde je pověřenou kazatelkou.

 • Obsazení sborů Sokolov a Karlovy Vary (po odchodu P. Šimka)

Vzhledem k osobní rodinné situaci ukončuje P. Šimek pracovní poměr s ČS k 31. 10. 2023. Z tohoto důvodu VČS pověřil péčí o sbory Karlovy Vary a Sokolov kazatele Miroslava Bíska, a to do léta 2024.

Administrativní rozhodnutí

 • Konference ČS – svolání konference

V souladu s Ústavou církve svolal VČS na 7. 4. 2024 a 21. 4. 2024 konferenci ČS CASD.

 • Založení sboru – Liberec 2 (ukrajinský sbor)

VČS souhlasí se žádostí sboru Liberec na založení ukrajinského sboru Liberec 2. Zodpovědným kazatelem bude A. Darbinian, ordinovaným kazatelem bude Y. Cheban.

 • Založení sboru – Plzeň 3 (ukrajinský sbor)

VČS souhlasí s žádostí sboru Plzeň na založení ukrajinského sboru Plzeň 3. Zodpovědným i ordinovaným kazatelem bude A. Shamray. Podmínkou založení sboru je dosažení počtu 20 zakládajících členů. 

 • Žádost o zrušení sboru Liberec – Generace víry

VČS vyhověl žádosti sboru Liberec – Generace víry. Sbor ukončil svoji činnost pro výrazný úbytek aktivní členské základny. 

 • Schválení zahraniční služební cesty na zasedání EUD YEM – V. Vurst

VČS schválil zahraniční cestu na zasedání výboru EUD do Bulharska (Plovdiv) pro předsedu ČS V. Vursta. Cesta proběhne v termínu 1.–7. 11. 2023. 

 • Pověření vedení Služby žen při oddělení ASR 

VČS pověřil vedením Služby žen v rámci oddělení ASR Soňu Sílovou a Natálii Gabrišovou.

Hospodářská rozhodnutí

 • Zpráva o hospodaření 2022

VČS schválil Zprávu o hospodaření ČS CASD za rok 2022.

 • FVE (Fotovoltaické elektrárny)

·         VČS schválil uzavření smluv na dodávku FVE na modlitebnách v České Lípě a v Českých Budějovicích s firmou Tronenergy s.r.o. 

·         Zároveň schválil záměr vybudování FVE na modlitebnách Praha-Smíchov, Plzeň KVK a Pardubice. Podmínkou je souhlas výborů dotčených sborů.

 • Projekt společné rekonstrukce modlitebny ČCE Beroun

VČS pověřil vedení ČS k jednání ohledně společného využití modlitebny ČCE sborem CASD Beroun s vedením ČCE.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 3. prosince 2023.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 23. a 24. zasedání Výboru Českého sdružení

O nedělích 4. a 11. června 2023 proběhla zasedání Výboru ČS. Administrativní rozhodnutí ● Konference Českého sdružení (ČS) – harmonogram přípravy VČS schválil předložený harmonogram přípravy konference ČS 2024. S jeho obsahem budou seznámeni představitelé sborů v nejbližších dnech. ● Konference Česko-Slovenské unie (ČSU) – body do agendy za České...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 22. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 2. dubna 2023 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.   Administrativní rozhodnutí        Personální rozhodnutí VČS zařadil níže uvedené kaplany do kategorií kaplanské služby následovně: Hospodářská rozhodnutí VČS rozhodl o finanční podpoře škole Elijáš na pořízení Biblí s vlastní přílohou a designem. Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 4. června 2023.
čti dále