Zpráva z 9. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 11. října 2020 se prostřednictvím videokonference sešel VČS na svém pravidelném zasedání.

Výsledkem jednání bylo následovné:

Informace

 • Oddělení mládeže

VČS si vyslechl plány vedoucího Oddělení mládeže pro svoje oddělení, které se pokoušely odpovědět na otázky pročco a jak chce v této oblasti uskutečnit. Při přípravě plánů zohlednil vizi ČS pro roky 2019–2024 a představil, jak k jejímu naplnění může přispět Oddělení mládeže. Základním prvkem má být příprava kvalitní nabídky lokálních i oblastních akcí, snaha o zapojení nových lidí a komunikace na osobní úrovni především se sborovými vedoucími mládeží. VČS doporučil Martinovi Pavlíkovi vytvoření vlastního poradního týmu se zohledněním případných zástupců některých okrsků. V následné diskusi zazněly i tyto podněty:

 • pokud možno hledat vyvážení mezi tím, jak mládežníky vtahovat do akcí nabízených sdružením a současně neoslabovat jejich aktivitu v mateřských sborech
 • potřebujeme přizpůsobit formu bohoslužeb tak, aby v ní měli mládežníci více příležitostí k zapojení
 • musíme přemýšlet o tom, jak vytvářet sborové a církevní prostředí otevřené pro dospívající generaci
 • vytvářet příležitosti pro mládežníky z menších sborů, kterým chybí vrstevníci

Administrativní rozhodnutí

 • Vyslání kaplanů (rozhodnutí konference)

Na základě pravidel popsaných v pracovních dokumentech církve (Working policy), které zprostředkovalo vedení ČSU, nemůže VČS udělit pověření a povolení nezaměstnancům církve nebo instituce zřízené církví (výjimku tvoří kaplani – kazatelé v důchodu, na které se vztahuje čestné pověření).

VČS proto rozhodl ve shodě se Základním dokumentem o kaplanské službě, aby představitelé Českého sdružení uzavřeli s kaplany nezaměstnanci individuální dohody, které specifikují podmínky jejich služby ve vztahu k Českému sdružení.

Hospodářská rozhodnutí

 • ČS schválil prodej bytu ČS v Praze, Hlavní ul.
 • VČS uložil hospodáři ČS připravit do března 2021 zásady nakládání s nemovitostmi ČS (prodej a nákup). Zároveň ve spolupráci s ČSU zajistit aktualizaci směrnice o zajištění bydlení pro kazatelský pár na důchod.
 • VČS přijal Zprávu Revizní komise ČS k hospodaření ČS za rok 2019 a uložil hospodáři ČS připravit na příští VČS vyjádření k jednotlivým doporučením. VČS dále schválil roční účetní závěrku Českého sdružení CASD za rok 2019, výsledek hospodaření a rozhodl o jeho převodu do provozního fondu.
 • VČS přijal dlouhodobý rozpočet příspěvku z náhrad za zabavený majetek (pro období 2021-2024). Díky tomu přispěl ke stabilitě v oblastech Grantové výzvy a stavebních projektů ČS. VČS pro Grantovou výzvu v rámci Oddělení sociální služby na rok 2021 stanovil částku 800 tis. Kč.
 • VČS schválil pravidla pro stanovení místa pracovního výkonu.
 • VČS rozhodl o mimořádném příspěvku sborům na provoz (sleva z plateb na fondy oprav) ve výši 4 měsíčních plateb do tohoto fondu. VČS dále schválil úpravu pravidel Fondu oprav (s platností od 1. 1. 2021). S úpravami budou jednotlivé sbory seznámeny.

Příští jednání VČS se uskuteční 6. prosince 2020 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Vcs-10-2020-1536x751-1

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 25. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 1. října 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.    Online rozhodnutí v mezidobí VČS souhlasí s žádostí o zahájení procesu založení sboru ukrajinského společenství v České Třebové. VČS schválil výměnu střešní krytiny na domovní části modlitebny v Českých Budějovicích. Personální rozhodnutí Na základě předložené zprávy a osobního svědectví konstatujeme, že projekt SafePoint...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 23. a 24. zasedání Výboru Českého sdružení

O nedělích 4. a 11. června 2023 proběhla zasedání Výboru ČS. Administrativní rozhodnutí ● Konference Českého sdružení (ČS) – harmonogram přípravy VČS schválil předložený harmonogram přípravy konference ČS 2024. S jeho obsahem budou seznámeni představitelé sborů v nejbližších dnech. ● Konference Česko-Slovenské unie (ČSU) – body do agendy za České...
čti dále