Informace o zpracování osobních údajů

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje člena Církve adventistů sedmého dne  (dále jen „Subjekt“) zpracovávané Českým sdružením Církve adventistů sedmého dne, IČ: 63831244, se sídlem: Peroutkova 57, Praha 5-Smíchov, ČR, zapsané v rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České republiky, č. evidence: …………….. jako správcem (dále jen „Správce“).

Pověřenec pro osobní údaje: Mgr. Robert Novotný, IČ: 06235921, se sídlem Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3

Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.

Správce zpracovává následující osobní údaje nezbytné pro činnost Správce:

  1. jméno a příjmení;
  2. adresa;
  3. e-mail a telefonní číslo;
  4. datum křtu.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu členství v Církvi adventistů sedmého dne a následně archivovány v souladu s právními předpisy.

Nad rámec výše uvedeného Správce zpracovává na základě souhlasu uděleného Subjektem fotografie a videozáznamy za účelem propagace Správce, a za těmito účely tyto osobní údaje zveřejňuje na webových stránkách Správce a na sociálních sítích.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Osobní údaje jsou předávány pouze zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Práva Subjektu ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

  1. Subjekt je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemně na adresu sídla ČS CASD a nebo e-mailem na adresu kancelar@ceskesdruzeni.cz.
  2. Správce je povinen Subjektu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.
  3. Subjekt je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.
  4. V případě porušení ochrany osobních údajů Subjektu Správce bezodkladně Subjekt o takovém porušení informuje a učiní všechna potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.
  5. Pokud se Subjekt domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.