Souhrn přijatých usnesení konference ČS 2019

Vize Českého sdružení CASD pro léta 2019 až 2024

Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět“

Filipským 2,1b

Být milující otevřenou církví, která zvěstuje Ježíše Krista

 • Věnuji energii růstu
 • Nezištně sloužím lidem
 • Jsem srozumitelný a důvěryhodný

Doporučujeme, aby sdružení, sbory a každý člen církve usilovali o naplnění této vize podle vlastních možností a pod vedením Ducha svatého.

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Římanům 12,11-12

Volba administrátorů a Výboru Českého sdružení CASD

 • Předseda: Vít Vurst
 • Tajemník: David Čančík
 • Hospodář: Jiří Komárek

Výbor sdružení

Představitelé sdružení: Vít Vurst (předseda), David Čančík (tajemník), Jiří Komárek (hospodář).

Zástupci okrsků: Petr Brousil (Praha a střední Čechy), Milan Müller (Praha a střední Čechy), Marek Ondráček (liberecký okrsek), Tomáš Matějíček (ústecký okrsek), Daniel Šála (hradecký okrsek), David Horák (pardubický okrsek), Josef Svoboda (západočeský okrsek), Ivana Kyselová (jihočeský okrsek).

Zástupci kazatelů: Soňa Sílová (středočeská oblast), Aleš Kocián (východočeská oblast), Pavel Smolka (jihozápadní oblast), Stanislav Lanc (severočeská oblast).

Přijatá usnesení – body agendy

 • Návrh na složení výborů konference.
 • Návrh na přijetí zprávy předsedy, zprávy tajemníka a zprávy hospodáře.
 • Návrh zřídit v souladu s doporučením hospodáře revizní komisi dle čl. 45 bod 4 Ústavy CASD a pověřit VČS CASD ke jmenování jejích členů.
 • Návrh zavázat hospodáře ČS, aby na příští konferenci předložil všem delegátům účetní závěrku včetně výroku auditora.
 • Návrh přijmout zprávy o auditu účetních závěrek 2015 – 2018, návrh přijmout zprávy o účetních uzávěrkách 2015–2018 a návrh schválit roční účetní uzávěrky za roky 2015–2018, schválit výsledky hospodaření 2015–2018 a rozhodnout o jejich převodu do fondů.
 • Návrh vize odstupujícího vedení sdružení jako podklad pro práci výboru pro plány a programy.
 • Návrh na vyčlenění 3 administrátorů a 1 vedoucího oddělení na plný čas.
 • Návrh na složení Výboru ČS CASD – 3 administrátoři sdružení, 8 laických zástupců sedmi okrsků ČS (2 za středočeský okrsek), 4 kazatelé (jihozápad, sever, východ, střed).
 • Návrh, aby konference zvolila administrátory a členy Výboru ČS. Vedoucí jednotlivých oddělení (včetně vedoucího oddělení na plný čas), aby však byli zvoleni až novým Výborem ČS CASD.
 • Návrhy na přijetí sborů Benešov, Protivín a sbor při sdružení do svazku sborů ČS CASD.
 • Návrh vzít na vědomí zrušení sboru v Sázavě.
 • Návrh, aby konference Českého sdružení zavázala vedení sdružení a Výbor Českého sdružení k systematické práci pro kontaktování, povzbuzení a zapojení osamělé mládeže v malých sborech do vzájemných skupin.
 • Návrh zavázat ČS, aby zaměřilo svou pozornost na krizi sborů (úbytek členů, zmenšování sborů) a hledalo vhodné odpovědi na tuto výzvu.
 • Návrh na povzbuzení ČS, aby nadále zaměřovalo svou pozornost na krizi rodiny a odborně hledalo vhodné odpovědi na tuto výzvu.
 • Návrh více podporovat činnost biblických pracovníků – evangelistů pro jednotlivé oblasti.
 • Návrh usilovat o maximální zjednodušení administrativy mezi sbory a ČS v oblasti podpory evangelizace.

Přijatá usnesení – výstupy z výborů

 • Návrh, aby zodpovědnost za stanovení přesného začátku statutárního období hospodáře byla přesunuta na Výbor ČS CASD.
 • Návrh prodloužit povolení a pověření pracovníků církve dle návrhu výboru pro pověření.
 • Návrh, aby o pověření a povolení pro kaplany, kteří nejsou zaměstnanci církve, rozhodoval VČS.
 • Návrh přijmout dokument „Vize ČS CASD na léta 2019 až 2024“ v navrženém znění a zavázat vedení sdružení k rozpracování vize do konkrétních kroků tak, aby mohlo být její naplňování pravidelně vyhodnocováno na úrovni oddělení a sdružení jako celku.