Zpráva ze 14. zasedání výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 3. října 2021 proběhlo v prostorách rusky hovořícího sboru Praha-Kobylisy pravidelné zasedání VČS. V mezidobí výbor rozhodl o několika tématech prostřednictvím online hlasování. 

Přehled rozhodnutí:  

Online rozhodnutí ze dne 13. 9. 2021

 • Fasáda na modlitebně v Karlových Varech

Výbor ČS rozhodl na základě výběrového řízení o uzavření smlouvy na opravu fasády sborového objektu v Karlových Varech s firmou Zdeněk Beduš.

 • Rekonstrukce Praha-Lhotka

Výbor ČS rozhodl na základě výběrového řízení o uzavření smlouvy na vybudování skladů a rekonstrukci elektřiny v garážích objektu sboru Praha-Lhotka s firmou Martin Šedivý.

Administrativní rozhodnutí

 • Výroční zpráva ČS CASD za rok 2020

Výbor ČS schválil obsah Výroční zprávy ČS za rok 2020. Zpráva bude graficky zpracována, následně rozeslána sborům ČS a vyvěšena na web ČS.

 • Konferenční sobota v roce 2024

Výbor ČS rozhodl zrealizovat konferenční bohoslužbu v roce 2024 společně s dvěma dalšími sdruženími a Česko-Slovenskou unií. Konferenční slavnostní bohoslužba proběhne v Brně. 

 • Praha-Sedlec – změna projektu

Výbor ČS se věnoval změně projektu sboru Praha-Sedlec. Předložený projekt schválil a postoupil ho k odeslání na EUD.

 • Sbor Chrudim – rozpuštění

Na základě rozhodnutí členského shromáždění sboru Chrudim ze dne 21. 6. 2021 rozhodl výbor ČS o rozpuštění sboru Chrudim ke dni 31. 10. 2021.

 • Efektivní model řízení církve

Po prostudování materiálů předložených Č-S unií rozhodl výbor ČS požadovat od Č-S unie dokončení posouzení “zefektivnění modelu řízení církve” a doporučuje, aby se tak stalo rozhodnutím mimořádné konference ČSU. 

Jako obsah mimořádné konference navrhuje zhodnocení předložených materiálů k jednotlivým modelům řízení církve delegáty konference, případně definování změn v rámci stávajícího modelu řízení církve.

Personální rozhodnutí

 • Misijní projekt Praha

Výbor ČS vzal na vědomí vznik misijní skupiny pod sborem Praha Michle – Bethany. Smyslem této skupiny je na základě misijního působení založit v Praze nový sbor.

Výbor ČS zároveň rozhodl zaměstnat od 1. 10. 2021 na 0,6 úvazku bratra Miroslava Starého na pozici odpovědného kazatele za tuto skupinu.

 • Ordinovaný kazatel pro sbory br. Marka Jonáše

Ordinovaným kazatelem pro sbory br. M. Jonáše byl od 3. 10. 2021 jmenován David Čančík.

 • Ordinovaný kazatel pro sbory br. Daniele Hrdinky (Plzeň)

Ordinovaným kazatelem pro sbory br. D. Hrdinky byl od 3. 10. 2021 jmenován Pavel Šimek.

 • Soňa Sílová – studijní volno

Výbor ČS rozhodl umožnit Soně Sílové čerpat v období leden-březen 2022 studijní volno v délce 10 týdnů. Po tuto dobu ji bude zastupovat br. Václav Vondrášek. Studijní volno bude využito k dokončení diferenčního studia na Adventistickém teologickém institutu.

Hospodářská rozhodnutí

 • Zpráva o desátcích, o hospodaření, o auditu a o účetní uzávěrce

Výbor ČS schválil předložené zprávy o desátcích, o hospodaření, o auditu a o účetní uzávěrce za rok 2020.

 • Provozní příspěvky sborům – COVID

Výbor ČS rozhodl o mimořádném příspěvku sborům na provoz (sleva z plateb do fondu oprav) za dobu, kdy kvůli COVID opatřením nebylo možné pořádat bohoslužby.

Sbory, které fungují v pronajatých prostorech a které utrpěly v důsledku placení nájmů za prostory nevyužité kvůli COVID-19 opatřením finanční újmu, mohou podat individuální žádost na vedení Českého sdružení.

 • Změna výše příspěvku do Fondu oprav

Výbor ČS rozhodl od 1. ledna 2022 navýšit měsíční poplatek za vnitřní užitnou plochu z 5 Kč/m2/měsíc na 6 Kč/m2/měsíc.

 • Grantová výzva pro rok 2022

Výbor ČS odsouhlasil předložené dokumenty “Koncepce pomoci seniorům“, “Koncepce ČS pro sociální oblast” a Grantovou výzvu (včetně upravené metodiky) pro rok 2022. Zároveň rozhodl o částce určené do Fondu podpory sociální činnosti pro rok 2022, a to ve výši 800 000 Kč. Dokumenty byly zveřejněny na webu ČS.

Příští setkání výboru ČS se uskuteční 5. prosince 2021. 

Související

Bt (1)

(Ne)poznaný Bůh – téma letošního Biblického týdne ČS

Každoroční letní týdenní pobyt věnovaný studiu Bible a organizovaný Českým sdružením Církve adventistů sedmého dne, proběhne letos opět v konferenčním centru Immanuel, tentokrát v termínu od 30. července do 6. srpna 2023. Hostem a hlavním řečníkem bude Ján Barna, vysokoškolský učitel systematické teologie na britské Newbold College. Tématem bude (ne)poznaný...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 21. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 29. ledna 2023 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.    Administrativní rozhodnutí VČS přijal pravidla pro službu laických kazatelů. Dokument bude předán kazatelům a budou s ním seznámeni starší sborů.  VČS souhlasí se založením sboru Praha-Anděl, kde se scházejí především lidé z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou. Zodpovědným kazatelem bude A. Darbinian,...
čti dále